Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Algemene Raad van 25 en 26 juni 2001

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417509Aan de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 29 juni 2001 Auteur P.J. Kleiweg de Zwaan
Kenmerk DIE/366/01 Telefoon 070-3485819
Blad /9 Fax 070-3486381
Bijlage(n) Raadsconclusies E-mail (die@minbuza.nl)
Betreft Verslag Algemene Raad van 25 en 26 juni 2001 Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij aan te bieden het verslag van de Algemene Raad van 25 en 26 juni 2001.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van de Algemene Raad van 25 en 26 juni 2001

Westelijke Balkan


- Macedonië

De Raad heeft in een aparte verklaring over Macedonië zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de meest recente ontwikkelingen. Daarbij zijn politieke leiders opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en alles in het werk te stellen om een burgeroorlog te voorkomen.

In een voorafgaande ontmoeting met de Macedonische Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Mitreva, is door HV Solana en verscheidene lidstaten, waaronder Nederland, kritisch stelling genomen tegen het militaire optreden van de Macedonische strijdkrachten van de afgelopen dagen.

Nederland heeft daaraan toegevoegd dat het geen pas gaf te trachten de problemen langs militaire weg op te lossen; de aanschaf van nieuw militair materieel zou dan ook moeten worden ontmoedigd. Extra inspanningen zouden juist op het politieke spoor moeten worden geleverd. Die boodschap gold ook uitdrukkelijk voor de etnisch Albanese partijen die recent met nieuwe eisen het overleg hadden bemoeilijkt. Aan Minister Mitreva is ook duidelijk gemaakt dat er geen mogelijkheden bestaan voor (verdere) steun van de EU zonder voortgang op het politieke spoor. De EU zal, in de persoon van HV Solana en diens nieuwe vertegenwoordiger in Skopje, de heer Léotard, zich thans intensiever met bemiddeling tussen partijen over de diverse politieke dossiers bezighouden.

Verder zal, mede op initiatief van Nederland, van de diensten van de heren Van der Stoel en Badinter gebruik worden gemaakt om voortgang te boeken bij constitutionele hervormingen in Macedonië.

Tijdens verdere bespreking van de EU-verklaring is door Nederland opnieuw het belang van nauwe samenwerking met de NAVO onderstreept. De inzet van de NAVO kon niet los worden gezien van zichtbare resultaten op het politieke vlak. Dit was ook de belangrijkste conclusie uit de EU-NAVO-bijeenkomst van PSC en NAR op 26 juni jl. Herbevestigd werd dat beide organisaties samen (blijven) optrekken en volledig op dezelfde lijn zitten. Door SG Robertson en HV Solana werd benadrukt dat het voor partijen duidelijk moest zijn dat er geen alternatief bestond voor een politieke oplossing van de crisis. Verder moeten zij zich bereid verklaren om de "goede diensten" van de internationale gemeenschap te aanvaarden. Het was tegelijkertijd van groot belang dat het militaire en politieke spoor parallel bleven lopen. Nauwe afstemming tussen beide organisaties maar ook coördinatie met de OVSE was van het allergrootste belang. Tot slot werd gesuggereerd dat de buurlanden en landen in de regio zouden moeten worden bewogen om partijen in Macedonië op te roepen tot een politieke oplossing van de crisis.


- FRJ

Voorzitter Lindh en Commissaris Patten benadrukten het belang van een geslaagde donorconferentie, zowel voor de FRJ als voor de regio. Patten onderstreepte dat de conferentie een flinke steun in de rug zou zijn voor de regering Kostunica, die de laatste maanden hard

heeft gewerkt aan het hervormingsprogramma. De Europese Commissie, de Wereldbank en het IMF waren zeer lovend over de toewijding en professionaliteit van de Joegoslavische gesprekspartners. Van verschillende kanten werd gesteld dat het van groot belang was dat de VS zouden deelnemen aan de donorconferentie; Washington had op dat moment nog geen beslissing genomen over deelname.

In het verlengde van deze discussie werd gesproken over het recente Decreet inzake de samenwerking met het ICTY.

Nederland verwelkomde het decreet, maar betoogde dat het in dit stadium nog niet zeker was of het Decreet het gewenste resultaat zou opleveren. De Raadsconclusie volgt deze lijn.


- Albanië

De Raad verwelkomde de vredige wijze waarop de eerste ronde van de verkiezingen in Albanië van 24 juni jl. heeft plaatsgevonden en sprak de verwachting uit dat ook de tweede ronde begin juli volgens de normen van de OVSE zou geschieden. Eerlijke verkiezingen zijn belangrijk voor de verdere versterking van de democratische structuren in Albanië alsmede de toenadering van het land tot de Europese Unie via het Stabilisatie- en Associatieproces.


- Stabiliteitspact

De coördinator van Stabiliteitspact, de heer Hombach, brak een lans voor grotere regionale samenwerking in de Balkan. Hij stelde een regionale conferentie in het vooruitzicht op 28 oktober a.s in Boekarest, waartoe binnen het Stabiliteitspact de nodige voorbereiding zou plaatsvinden.

Midden Oosten

Tijdens de lunch deed HV Solana kort verslag van zijn reis naar het Midden-Oosten van 22 juni jl. Hij had gesproken met President Arafat, Premier Sharon en Minister van Buitenlandse Zaken Peres.

West-Afrika

De Zweedse Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer Dahlgren, bracht verslag uit van het EU Trojka-bezoek aan de regio eind mei. Dit bezoek is mede op aandrang van Nederland tot stand gekomen en beoogt ook een politieke ondersteuning van de taken van UNHCR. De heer Dahlgren vestigde vooral de aandacht op de bijdrage die de EU zou kunnen leveren aan het oplossen van de crisis. Deze zou onder meer moeten bestaan aan ondersteuning van ECOWAS. Ook zag hij een rol voor de Unie bij het mogelijk maken van een dialoog tussen partijen die op dit moment niet rechtstreeks met elkaar in dialoog zijn. Alleen door een directe dialoog tussen de betrokken partijen is een oplossing van de politieke en humanitaire crisis mogelijk. De Raad besloot als follow-up om Staatssecretaris Dahlgren te benoemen tot Speciaal Vertegenwoordiger van het Voorzitterschap voor West-Afrika.

Zimbabwe

De Raad besprak kort de ernstige politieke situatie in Zimbabwe en de EU-consultaties met dat land. Besloten werd dat voor een korte periode (twee maanden) de dialoog zal worden voortgezet op basis van artikel 8 van het Verdrag van Cotonou. Indien binnen deze periode de situatie in Zimbabwe niet substantieel verbetert (in het bijzonder op het gebied van de media, de 'rule of law' en landhervormingen), dan zal de EU "passende maatregelen" nemen.

Anti-Racisme Conferentie

De Raad sprak kort met de Hoge Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten, mevrouw Robinson, over de Anti-Racisme Conferentie, die eind augustus zal plaatsvinden. Zij vroeg om steun van de EU voor een doorbraak bij de moeizame voorbereidingen. Zij hoopte dat een middenweg kon worden gevonden tussen het (koloniale) verleden en de agenda voor de toekomst. Van EU-zijde is gesteld dat de aandacht van de conferentie vooral zou moeten uitgaan naar hedendaagse racisme-problematiek met een toekomstgerichte agenda. Dat sluit niet uit dat ook fouten uit het verleden worden erkend.

Follow-up ER Gotenburg

Ministers blikten terug op de rellen in Gotenburg die de Europese Raad hadden verstoord. Er diende daarbij duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de echte relschoppers en vredige demonstranten/lobbygroepen. Eventuele EU-actie moet zich uitsluitend concentreren op de eerste groep. Het Voorzitterschap gaf aan dat daartoe op korte termijn hoge politiefunctionarissen van de lidstaten zullen bijeenkomen om eventuele maatregelen te bespreken ter verbetering van de coördinatie van de nationale politiediensten, grenscontroles en informatie-uitwisseling. De JBZ-raad zal hierover op 13 juli verder spreken.

De Algemene Raad van 16 juli zal daarna bespreken op welke wijze de EU een meer constructieve dialoog aan kan gaan met de vele NGO's en vreedzame actiegroepen die de Europese Raad plegen te bezoeken.

Openheid, transparantie en goed bestuurlijk gedrag

De Raad heeft zonder verdere discussie de gedragscode over openbaarheid, transparantie en goed bestuurlijk gedrag aangenomen. Deze gedragscode strekt ertoe dat medewerkers van het secretariaat-generaal van de Raad op een eenduidige, heldere en efficiënte manier omgaan met verzoeken om informatie.

Tevens heeft de Raad een gezamenlijke verklaring goedgekeurd van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie. Deze verklaring geeft aan dat ook agentschappen en vergelijkbare instellingen van de EU, regels over toegang tot documenten dienen te hebben die samenvallen met de op 30 mei jl. tot stand gekomen regelgeving inzake openbaarheid.

Bijzondere visaregelingen: Turkse ééndagscruises naar Griekse eilanden

De Griekse Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Papandreou, herhaalde het belang dat hij hecht aan snelle oplossing van dit dossier, mede als vertrouwenwekkende maatregel tussen Griekenland en Turkije.

Griekenland wilde nu deze kwestie naar op de JBZ-Raad agenderen. In praktische termen zou voor deze zomer

gekeken moeten worden welke mogelijkheden de Schengen

uitvoeringovereenkomst biedt, maar voor de toekomst zou een meer permanente oplossing nodig zijn.

Commissaris Patten verzekerde Griekenland hierop van zijn volledige bereidheid om aan een oplossing mee te werken.

En marge van de Raad

Associatieraad met Turkije

Tijdens de 40ste associatieraad met Turkije werd voornamelijk gesproken over de Turkse pre-accessie strategie en de wijze waarop de EU kan assisteren bij (het begin van) acquis-overname waartoe Turkije zich heeft verplicht. De Raad verwelkomde voorts de onlangs door Ankara overeengekomen afspraken met IMF en Wereldbank die moeten leiden tot terugkeer van de macro-economische stabiliteit.

Bij de politieke dialoog sprak de EU haar ernstige bezorgdheid uit over het besluit van het Turkse constitutionele hof om de Fazilet-partij te verbieden. Commissaris Verheugen zei dat dit besluit moeilijk verenigbaar is met de beginselen van democratisch pluralisme en vrijheid van meningsuiting. Hij drong er bij Minister van Buitenlandse Zaken Cem op aan dat Turkije zijn grondwet wijzigt zodat het verbieden van politieke partijen niet meer tot de mogelijkheden behoort. Verheugen onderstreepte dat Turkije constitutionele hervormingen moet doorvoeren die in lijn zijn met normen uit de EU.


- Associatieraden met Slowakije en Slovenië

En marge van de Algemene Raad vond respectievelijk de derde Associatieraad plaats met Slovenië en de zevende met Slowakije. Op de agenda stonden onder meer de pre-accessiestrategie, de stand van zaken met betrekking tot implementatie van de Europa-akkoorden, pre-accessiesteun (Phare, Sapard en Ispa), financiële steun van de EIB en regionale samenwerking.

Het Voorzitterschap prees Slovenië en Slowakije voor de voortgang die gemaakt is en moedigde de twee landen aan om met sterke commitment de ingeslagen weg voort te gaan. Verder werd, in lijn met de Voortgangsrapportages van de Commissie van 8 november jl., een aantal gebieden genoemd alwaar intensivering van de toetredingsinspanningen belangrijk wordt geacht. Hierbij werd vooral gewezen op het belang van verdere versterking van de bestuurlijke capaciteit en de rechterlijke macht.

Tijdens de Associatieraad met Slovenië werd in het bijzonder aangedrongen op versnelling van het de-nationaliseringsproces. Slovenië werd verder opgeroepen om spoedig een oplossing te vinden voor lopende bilaterale kwesties met Kroatië, waaronder demarcatie van de land en zeegrens in Zuidwest-Slovenië.

In de Associatieraad met Slowakije werd in het bijzonder zorg uitgesproken over behandeling van de Roma. Tevens werd Slowakije opgeroepen om de strijd tegen corruptie voortvarend ter hand te nemen.


- Samenwerkingsraad Oekraïne

En marge van de raad kwam de Samenwerkingsraad met Oekraïne bijeen. De EU onderstreepte het belang van verdere financieel/economische hervormingen in Oekraïne en maande de regering om spoed te betrachten bij vervulling van de voorwaarden om toe te treden tot de WTO. Ook werd de regering opgeroepen het investeringsklimaat te verbeteren teneinde buitenlandse investeringen te kunnen aantrekken.

De politieke dialoog richtte zich in het bijzonder op de vrijheid van de media. Minister Lindh drong aan op een transparant onderzoek naar de verdwijning van de journalist Gongadze in 2000.

De Oekraïense Premier Kinakh vroeg in het bijzonder aandacht voor de gevolgen van de Uitbreiding. Hij drong aan op onderzoek naar totstandkoming van een speciale visa-regeling tussen de EU en Oekraïne zodat Oekraïne niet zal lijden onder overname door de kandidaat-lidstaten van het Schengen-acquis.


- Samenwerkingsraden met Chili en Mercosur

En marge van de Raad vond een Samenwerkingsraad EU-Mercosur en een Gezamenlijke Raad EU-Chili plaats, waarbij de interne reglementen voor beide Raden formeel zijn vastgesteld. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om van gedachten te wisselen over de voortgang in de onderhandelingen over de associatie-akkoorden tussen de EU enerzijds, en Mercosur respectievelijk Chili anderzijds. Tijdens de eerstvolgende onderhandelingsrondes, in de eerste helft van juli 2001, zal voor het eerst ook over tariefreducties worden gesproken, in overeenstemming met het in 1999 vastgestelde onderhandelingsmandaat waarin is vastgelegd dat tariefreducties pas na 1 juli 2001 ter sprake konden komen. Tenslotte is kort gesproken over recente ontwikkelingen in de beide regio's, waarbij het Voorzitterschap onder meer verslag heeft gedaan van de Europese Raad in Gotenburg, de voortgang van het EVDB en de situatie op de Balkan.


- Ondertekening Associatie-akkoord met Egypte

En marge van de Raad is op 25 juni het Associatie-akkoord met Egypte ondertekend. Dit zesde in de rij van de Euromediterrane associatie-akkoorden verankert de doelstellingen van het Barcelona-proces. Het betreft een gemengd akkoord, dat op korte termijn aan Uw Kamer zal worden aangeboden ter ratificatie, waarin bepalingen zijn opgenomen inzake een politieke dialoog, handelsliberalisering en economische- en sociaal-culturele samenwerking. Het Voorzitterschap heeft namens de Unie benadrukt dat de politieke dialoog mede zal worden benut om de mensenrechtensituatie in Egypte op regelmatige basis aan de orde te stellen.

Kenmerk
Blad /9

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie