Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief met standpunten LHV aan Vaste Kamercommissie

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Brief LHV aan Vaste Kamercommissie

29 juni 2001

De LHV heeft in voorbereiding op het algemeen overleg huisartsenzorg op 4 juli 2001 in de Tweede Kamer aan de Vaste Kamercommissie VWS de onderstaande brief gestuurd, om de standpunten van de huisartsen nog eens duidelijk te onderstrepen.

Geachte leden,

Met het oog op een algemeen overleg dat u op 4 juli a.s. met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de huisartsenzorg hebt willen wij u graag nog over enkele actuele aspecten informeren.


1. De 1 juli maatregelen
De maatregelen die per 1 juli 2001 worden geëffectueerd betreffen:
- aanpassing van de normatieve praktijkkostenvergoeding waarvan voor 2001 de macroconsequentie 125 mln bedraagt en vanaf 2002 structureel op jaarbasis 250 mln.

- aanpassing van het norminkomen voor de gestegen premie voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en de gestegen premie voor ziektekostenverzekering. Hierbij is het premieniveau 2000 als uitgangspunt genomen. De macroconsequentie voor 2001 van deze maatregel bedraagt ca 16 mln en structureel op jaarbasis vanaf 2002, 33 mln.

- financiering van de infrastructurele kosten voor de nieuwe organisaties voor de huisartsenzorg gedurende avond, nacht en weekend waarmee voor 2001 een bedrag van 115 mln is gemoeid en vanaf 2002 op jaarbasis een bedrag van 150 mln.
Naast genoemde maatregelen is ook de verbetering van het salarisniveau voor de huisartsen in opleiding (HAIO) per 1 januari 2001 in de voorjaarsbeslissing qua financiering zeker gesteld alsook de uitbreiding van de opleidingscapaciteit in de komende jaren naar 670 plaatsen.

Commentaar LHV
De maatregelen zoals die nu zijn getroffen ten behoeve van de huisartsenzorg via de besluitvorming in het Kabinet over de voorjaarsnota, worden - bezien op de effecten op jaarbasis - als een belangrijke eerste bijdrage in het oplossen van de knelpunten gezien. Er is echter wel een enorme teleurstelling over de ingangsdatum. Dit is gebaseerd op het feit dat bij eerdere gelegenheden over de praktijkkostenaanpassing en over de aanpassing van het norminkomen voor de premiemutaties verzekering arbeidsongeschiktheid, een ingangsdatum van 1 januari 2001 door de minister is uitgesproken. Deze uitspraken hebben uiteraard verwachtingen gewekt die niet zijn waargemaakt. Dit betekent helaas dat de LHV over de ingangsdatum voor de premiemutatie arbeidsongeschiktheidsverzekering een juridische procedure heeft moeten starten.


2. Periode 1 juli 2001 tot 1 januari 2002, onderdeel regionale vergoeding praktijkkosten
De Ledenvergadering is akkoord gegaan met het resultaat dat wij tot 1 juli 2001 hebben bereikt, en heeft besloten dat over het jaar 2001 contracten met zorgverzekeraars gesloten moeten worden. Tegelijkertijd wordt de tweede helft van 2001 als cruciaal beschouwd voor het bereiken van verdere resultaten op de terreinen van inkomensaanpassing inclusief een vergoeding voor het werk van de huisartsen tijdens Avond Nacht en Weekend (ANW) uren en het maken van aanvullende afspraken over kostenvergoedingen op basis van lokaal en individueel bepaalde kostenposten en -niveaus. Graag gaan we nader in op de hier bedoelde praktijkkostencomponent.
Deze moeten inzichtelijk worden gemaakt via door huisartsenpraktijken op te stellen bedrijfsplannen. Deze plannen worden overgelegd aan de regionale zorgverzekeraar (marktleider) die het plan beoordeelt en afspraken maakt over een aanvullende tarieftoeslag. Deze mogelijkheid tot betaling van werkelijke kosten is zeer belangrijk en kan ook weer tot een nieuw elan in de huisartsenzorg leiden. Kosten waaraan wordt gedacht betreffen bv huisvestingskosten die zowel qua aantallen vierkante meters als de vierkante meterprijs kunnen variëren alsook variaties in financiering op basis van specifieke patiëntenkenmerken met aantoonbare verschillen in belasting voor de huisarts.
Deze opzet wordt nadrukkelijk ook toegejuicht door de zorgverzekeraars omdat ook zij in toenemende mate tegen situaties aanlopen waarin met extra tegemoetkomingen in de betaling van kosten aan huisartsen ook in minder aantrekkelijke vestigingssituaties vestiging kan worden gerealiseerd.
Een probleem dat zich ook hier opnieuw voordoet is de dualiteit in ons verzekeringsstelsel. Immers waar het mogelijk is om met de ziekenfondsen op kostenonderdelen als benoemd aanspreekbare afspraken te maken met voorwaardelijke betaling, kan dat in de particuliere omgeving niet. Zolang er geen uniform tariefsysteem voor de huisartsenzorg is, is het onvermijdelijk dat voor de particuliere sector op basis van normatief gemiddeld bepaalde kosten, verrekening in het tarief moet plaatsvinden.
Gezien het belang van deze ontwikkelingen doen wij een dringend beroep op u als Tweede Kamer om mede te bewerkstelligen dat de WTG-beleidsregels die voor deze aanvullende afspraken over de praktijkkosten in samenspraak tussen ZN, LHV en CTG worden opgesteld, ook door de minister zullen worden goedgekeurd. Wij hopen dat de beleidsregels in het najaar van 2001 aan de minister worden voorgelegd. Het spoedig tekenen hiervan is een belangrijk ijkpunt voor de Ledenvergadering van de LHV.


3. Contractuele relaties
In de afgelopen weken is er veel discussie geweest over het continueren van de contractuele relatie tussen ziekenfonds en huisarts. De onzekerheid over de besluitvorming inzake de tariefstelling per 1 juli 2001 in combinatie met de consequentie dat aanpassing van de inhoud van het contract zou moeten worden overwogen als er negatief zou worden besloten, heeft hierin zeker bijgedragen. Wij gaan er vanuit dat het besluit van onze Ledenvergadering om voor 2001 alsnog contracten aan te gaan met de ziekenfondsen, massaal wordt opgevolgd. Desalniettemin blijven er enkele incidentele en in omvang kleine haarden van verzet.
Het onlangs genomen NMa-besluit, waarin huisartsenpraktijken als ondernemingen in de zin van de Mededingingswet moeten worden beschouwd met alle mededingingsconsequenties van dien, draagt bij aan de gedachte bij veel huisartsen dat hiermee ook echte onderhandelingen over de inhoud van het contract op alle aspecten kan plaatsvinden. Er moet dus wel rekening mee worden gehouden dat er toch situaties kunnen gaan ontstaan waarin geen overeenstemming wordt bereikt en dus ook geen contract met de zorgverzekeraar wordt gesloten. Dit fenomeen wordt nog versterkt door het oplopende huisartsentekort en dus het gevaar dat grote groepen van de bevolking niet kunnen worden ingeschreven bij een eigen huisarts. Hoewel wij dit een ongewenste ontwikkeling vinden heeft deze situatie ons gedwongen een verzoek aan het CTG te doen om in die onverhoopte situaties waarin er geen contract tot stand komt een verrichtingentarief in de ziekenfondssector te hebben gelijk aan het tarief in de particuliere sfeer.


4. Periode 1 juli 2001 tot 1 januari 2002, onderdeel herijking norminkomen
Wij gaan er van uit dat de minister met de herijking van het norminkomen per 1 januari 2002, in de uitgavenraming voor 2002 rekening zal houden. Het gaat om aanpassing van het huidige norminkomen dat in 1983 door de toenmalige bewindslieden van VWS, EZ en SZW is vastgesteld. Zoals u bekend is bestaat het norminkomen uit de salariscomponent en de zogenaamde aankledingscomponent. Het laatste betreft de voor de specifieke huisartsensituatie op de gekozen vergelijkingsfiguur, toegerekende werkgeversbijdrage voor premies verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. De minister heeft vorig jaar de noodzaak tot herijking van het norminkomen onderschreven en het CTG verzocht een traject te starten en in 2002 af te ronden. Het ingezette traject betreft de volgende deeltrajecten. ? Onderzoeken naar de aankledingscomponent en naar de salarisontwikkeling van de in 1983 gekozen vergelijkingsfiguur. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het CTG. ? Een door de beroepsgroep zelf geëntameerd onderzoek naar de actuele functieinhoud, -zwaarte en daarop gebaseerde -beloning inclusief de aankleding. Van groot belang is dat het werk dat huisartsen in avond, nacht en weekend verrichten adequaat en gepast in het inkomensniveau is verwerkt alsook de premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering die vanaf 2001 voor huisartsen dramatisch zijn gestegen. Het onderzoek dat de LHV laat doen naar het gepaste norminkomen door bureau Hay zal in juli worden afgerond en worden voorgelegd ter vaststelling aan de ledenvergadering begin september 2001. De macrokostenconsequenties worden zo spoedig mogelijk onderbouwd aan de minister verstrekt met het oog op de voorbereiding van de Zorgnota 2002.
Voor onze achterban is een voortvarend verloop van dit traject in de tweede helft van 2001 cruciaal. De huisartsen wensen in ieder geval de honorering voor het werken in ANW-uren per 1 januari 2002 gerealiseerd te zien. Aangezien deze uren tot op vandaag gratis worden verricht (gesloten beurzensysteem), stelt men dit als harde voorwaarde voor de continuering van het werken in dienstenstructuren.


5. Rapport Tabaksblat
Over het advies dat de commissie Tabaksblat heeft uitgebracht over een toekomstige financiering en organisatie van de huisartsenzorg hebben wij recent een LHV-reactie aan de minister gezonden. Dit mede met het oog op haar voorbereidingen om te komen tot een kabinetsstandpunt. Kortheidshalve zend ik u bijgaand een afschrift van deze brief.


6. Apotheekhoudende huisartsen
Ten aanzien van de apotheekhoudende huisartsen moet helaas worden vastgesteld dat de minister haar gedane toezeggingen niet is nagekomen. Zij zou zich maximaal inspannen om hun positie te beschermen tegen onvrijwillige overname door een openbare apotheek op grond van het in de WOG opgenomen primaat voor de openbare apotheek. Aan de minister is recent opnieuw schriftelijk gemeld dat de bescherming onder meer in de vorm van vertraging van vestigingprocedures in afwachting van nieuw geformuleerde beleidsvoornemens, tot op heden niet is gerealiseerd. De experimenten voor het scheiden van zorg en handel komen hierdoor niet van de grond. In de brief aan de minister wordt daarom nadrukkelijk verzocht om nu zo spoedig mogelijk de gevraagde duidelijkheid te verschaffen over haar beleidsvoornemens opdat de apotheekhoudende huisartsen en de LHV hun beleid hierop kunnen baseren.
Overigens zijn LHV en ZN nog steeds van opvatting dat de positie van de apotheekhoudende huisartsen gelijkwaardig moet zijn aan die van de openbare apotheek. Een zorgverzekeraar moet een eigen keuze kunnen maken in de contractpartner en niet vanuit de wet een partner opgelegd krijgen.


7. Overige punten
Naast genoemde bovenstaande punten zijn er nog vele anderen die de actualiteit betreffen. Gedacht kan hierbij worden aan een nieuw stelsel voor de zorg en de positie van de huisartsenzorg hierin, de modernisering van de Wet Tarieven Gezondheidszorg, etc.

Huisartsentekort

- In de komende jaren moet worden gevreesd dat het huisartsentekort dramatisch oploopt en vele ingezetenen niet bij een eigen huisarts kunnen worden ingeschreven. Dit ondanks het gegeven dat de minister investeert in de uitbreiding van de opleidingscapaciteit. Hoewel de LHV zich niet primair verantwoordelijk kan stellen voor dit probleem voelen wij ons wel betrokken en mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van maatregelen die een oplossing kunnen bieden. Wij hebben daartoe een projectvoorstel neergelegd om met alle betrokkenen maatregelen te inventariseren en ook enkele faciliteiten te implementeren waaronder een kenniscentrum waarin de verschillende regionaal gevonden oplossingen beschikbaar kunnen worden gesteld voor anderen. Aan VWS is verzocht om bij te dragen in de financiering van de met dit project gemoeide kosten. Hierop is nog geen uitsluitsel gegeven.

Wet verplichtstelling beroepspensioenregeling

- In directe samenhang met het oplopende huisartsentekort speelt de discussie over de Wet verplichtstelling beroepspensioenregeling. Het kabinet heeft als haar voornemen neergelegd de verplichtstelling voor deelname aan de beroepspensioenfondsen te schrappen. Naast het feit dat privatiseren van deze voorziening tot 40% duurder kan uitvallen ten opzichte van de actuele kosten zal schrappen betekenen dat voor de collectiviteit en solidariteit gereserveerde middelen aan de deelnemende huisartsen moet worden uitgekeerd met als effect vervroegde uittreding.

Sluiting Kleine Ziekenhuizen

- Zorgen zijn er over een toenemende sluiting van kleine ziekenhuizen. In enkele situaties worden daarmee zorgvuldig opgebouwde zorgnetwerken verstoord en lijkt er sprake van het afstoten van bedden en deskundigheid terwijl geen goed alternatief is gevonden. De eerste lijn dreigt vervolgens met de problemen te worden opgezadeld.

Mededingingsrecht

- De toepassing van het mededingingsrecht op de huisartsenzorg heeft geleid tot een aantal wijzigingen zoals het laten vervallen van het vestigingsbeleid en het 15 minutencriterium. De meeste aandacht gaat momenteel uit naar de toepassing van mededingingsrecht op de wijze waarop wordt onderhandeld door huisartsen. Het collectief onderhandelen wordt per 1 januari a.s. verboden, waarbij de NMA heeft aangekondigd deze regel streng te controleren. De LHV en de DHV-en treffen de noodzakelijke voorbereidingen om per 1 januari a.s. uitgerust te zijn voor deze wijziging.

Ik verzoek u vriendelijk om in uw voorbereiding van het algemene overleg onze informatie te betrekken. Uiteraard zijn wij graag bereid desgewenst een en ander ook mondeling aan u toe te lichten.

Hoogachtend,

mw. T. M. Slagter-Roukema, huisarts
voorzitter

Bijlage: bestuurlijk standpunt LHV m.b.t. eindrapport "Een gezonde spil in de zorg"

Ga naar : Nieuwspagina van de LHV
Volgend artikel : Huisartsen akkoord met tussentijds onderhandelingsresultaat

© copyright LHV 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...