Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen

datum: week 26

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 1337 (ontvangen 15 juni 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Fazantenstraat 25 (15 juni 2001);

-het vervangen van de radarscanner op de bunker gelegen in het westelijk gedeelte van het Nieuwe Haventerrein (ontvangen 18 juni 2001);

-het uitbreiden van de woning Boterzwin 4204 (ontvangen 18 juni 2001);
-het uitbreiden van de woning Gasstraat 68 (ontvangen 19 juni 2001);
-het uitbreiden van de bedrijfsruimte aan de Bedrijfsweg 8a met een kantoorunit (ontvangen 20 juni 2001);

-het uitbreiden van de bedrijfsruimte aan de Bedrijfsweg 8a met een kantine/wasunit (ontvangen 20 juni 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wagenstraat 17 (ontvangen 20 juni 2001);

-het vernieuwen van de berging achter de woning Boerhaavestraat 23 (ontvangen 20 juni 2001);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 34 (ontvangen 21 juni 2001);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 36 (ontvangen 21 juni 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Willem Barentszstraat 173 (ontvangen 21 juni 2001);
-het wijzigen van de achtergevel van de woning Joubertstraat 36 (ontvangen 21 juni 2001).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:
-het plaatsen van een tuinhuisje naast de woning Boterzwin 2301 (verzenddatum 14 juni 2001);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2132 (verzenddatum 14 juni 2001);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Zwanenbalg 1208 (verzenddatum 14 juni 2001);

-het veranderen van de berging achter de woning Brouwerstraat 36 (verzenddatum 21 juni 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het bouwen van een woonzorgcomplex met 37 appartementen, bankgebouw, supermarkt en parkeergarage aan de Drooghe Bol 2001 t/m 2046 (verzenddatum 22 juni 2001);

-het veranderen van twee sociowoningen (wijziging van de slaapruimten) op het perceel Doorzwin 2817 en 2818 (verzenddatum 19 juni 2001);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Jan in 't Veltstraat 135 (verzenddatum 18 juni 2001);

-het optrekken van de voorgevel van de woning Jan in 't Veltstraat 73 (verzenddatum 18 juni 2001);

-het uitbreiden van de zolderverdieping van de woning Hertzogstraat 46 (verzenddatum 18 juni 2001);

-het uitbreiden van de woning Ruyghweg 166 (verzenddatum 18 juni 2001);

-het bouwen van een appartementencomplex aan Malzwin 2513 t/m 2515B (verzenddatum 18 juni 2001);

-het uitbreiden van de woning Borneolaan 22, alsmede het vernieuwen en vergroten van de berging bij deze woning (verzenddatum 18 juni 2001);
-het plaatsen van een terrasafscheiding op het dakterras van de woning Molenstraat 164 (verzenddatum 18 juni 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Stadhouder Willem V - straat 52 (verzenddatum 18 juni 2001);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning 2e Vroonstraat 27 (verzenddatum 18 juni 2001);

-het uitbreiden en verbouwen van de woning Landbouwstraat 10 (verzenddatum 13 juni 2001);

-het uitbreiden van de woning Vogelzand 3628 (verzenddatum 19 juni 2001);

-het vergroten van de dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Middenweg 136 (verzenddatum 19 juni 2001);
-het uitbreiden van de woning Kruiszwin 2253 (verzenddatum 19 juni 2001);

-het uitbreiden van de woning Vogelzand 2115 (verzenddatum 19 juni 2001);

-het uitbreiden van de woning Vogelzand 2112, alsmede het vernieuwen en vergroten van de garage/berging bij deze woning (verzenddatum 19 juni 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wierbalg 1624 (verzenddatum 19 juni 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Soembastraat 69 (verzenddatum 21 juni 2001). Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:
-het verwijderen van het dak van de woning Oostslootstraat 36;
-het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal bij 130 woningen, deel uitmakende van complex 78 van Woningstichting.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:

1.het bouwen van een berging achter de woning Doorzwin 2927;
2.het verbouwen en uitbreiden van de garage/berging bij de woning Schoolweg 56;

3.het uitbreiden van de recreatiewoning Gentiaan 10;
4.het maken van een balkon aan de voorzijde van de woning Vogelzand 2609;

5.het uitbreiden van de woning Middelzand 2907. Burgemeester en Wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (alle genoemde bouwplannen) en de navolgende bepalingen:
ad 1: artikel 3a, onder k van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening";
ad 2: artikel 4, lid 4 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Julianadorp 1989";
ad 3: artikel 4, lid 3 van de voorschriften van het bestemmingsplan "De Zandloper 1985";
ad 4: artikel 7, lid 5 onder b van de voorschriften van het bestemmingsplan "Vogelzand 1988";
ad 5: artikel 3c, lid 3 onder a van de voorschriften van het bestemmingsplan "Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening". Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 29 juni 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Wet geluidshinder
Burgemeester en wethouders maken bekend, gelet op artikel 13 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, dat zij ten behoeve van het bouwen van een appartementencomplex aan de Badhuisstraat 44 te Den Helder voornemens zijn bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek in te dienen voor het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in artikel 83, lid 1 van de Wet geluidhinder.
Met het vaststellen van deze hogere waarde wordt de toegestane geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de gevel van de appartementen maximaal 53 dB(A),(inclusief de aftrek van 5 dB(A) als genoemd in artikel 103 van de Wet geluidhinder). Het verzoek en andere ter zake zijnde stukken liggen op werkdagen gedurende twee weken, vanaf 29 juni 2001 ter inzage tijdens kantooruren bij de Milieudienst, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder. Desgewenst kan bij de Milieudienst een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.
Ten aanzien van het verzoek kunnen schriftelijke opmerkingen vanaf 29 juni 2001 gedurende tweeweken worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder. Tevens bestaat voor een ieder de gelegenheid om mondelinge opmerkingen te maken tijdens een openbare zitting, die gehouden wordt op donderdag 12 juli 2001, om 11.30 uur op het stadhuis (Milieudienst), Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.

Lastgevingen
Op de openbare weg staan diverse voertuigen en wrakken die daar niet horen. Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaren, op grond van artikelen 5.1.3 en 5.1.5. van de APV, hun eigendom binnen één week van de openbare weg te verwijderen. Het gaat om:

- een in slechte staat verkerende witte Opel Kadett met het kenteken FV-GG-03, die gedurende lange tijd op de openbare weg staat aan de Anemonenstraat tegenover nummer 31 staat;

- een witte caravan met het kenteken SF-70-NH, die gedurende langere tijd op de openbare weg staat op een kleine parkeerplaats aan de Basstraat naast nummer 65;

- een in slechte staat verkerende zwarte aanhangwagen zonder kenteken, die gedurende een langere periode op de openbare weg staat aan de Flevostraat, vastgemaakt aan een put;

-een oude caravan met het kenteken HY-03-TK, die gedurende lange tijd op de openbare weg staat aan de Flevostraat tegenover nummer 60/76. Bij niet nakoming van deze lastgevingen zullen burgemeester en wethouders de voertuigen op kosten van de eigenaren laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg worden de voertuigen gedurende drie maanden opgeslagen. De eigenaren kunnen ze dan afhalen. Nadere informatie krijgt u bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Inspraakverordening
Concept bestemmingsplan Geleerdenbuurt West 2001

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om het concept bestemmingsplan "Geleerdenbuurt West 2001" in procedure te brengen. Het plan voorziet in een bestemmingsregeling voor een woongebied gelegen tussen de Middenweg, de Pasteurstraat, de H.A. Lorentzstraat en de Sportlaan .
Het plan ligt vanaf 29 juni 2001 gedurende een maand voor een ieder ter inzage op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen op de tweede etage van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Een ieder kan gedurende voornoemde termijn schriftelijk vragen, opmerkingen en bedenkingen indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 28 juni 2001.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
W.F.H. van der Paard, loco-secretaris.

Laaste verandering: juni 29, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie