Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak CVP-Voorzitter forum 'Menselijke Zekerheid'

Datum nieuwsfeit: 01-07-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Persmededeling van de CVP

1 juli 2001


MENSELIJKE ZEKERHEID KRIJGT CONCREET GESTALTE

Gisteren organiseerde de CVP het Open Forum "Menselijke Zekerheid" , in dialoog met deskundingen en met mensen uit het veld. Bijgevoegd vindt u de slottoespraak van Stefaan De Clerck

Wie denkt dat "menselijke zekerheid" een wollige CVP-term is, nodigen we uit de dertien concrete voorstellen te bekijken in het derde deel van de toespraak.

Luk Vanmaercke
Woordvoerder
0478 27 41 10

Recht op menselijke zekerheid

Toespraak van CVP-Voorzitter Stefaan DE CLERCK, ter gelegenheid van het Open Forum over "Menselijke Zekerheid" in de Congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Brussel, 30 juni 2001.

Goede vrienden,


1. Wat is het probleem ?


Het tekort aan menselijke zekerheid is niet zomaar een abstract vermoeden. Het is een concrete, tastbare realiteit waarmee we elke dag geconfronteerd worden in ons eigen leven, in onze contacten met mensen die zich eenzaam of onveilig voelen, in schrijnende levensverhalen, in enquêtes en marktonderzoeken en in commentaren van kranten en tijdschriften.

In Z.O.-magazine van 6 juni jl., las ik bijvoorbeeld een interessante enquête over de onzekerheid bij kleine en middelgrote ondernemingen omtrent de mogelijke zonevreemdheid van hun bedrijf. Uit die rondvraag bleek dat niet minder dan 39% van alle kleine en middelgrote ondernemingen vandaag niet weten welke toekomstmogelijkheden ze hebben op hun huidige vestigingsplaats. 14% is ervan overtuigd dat op de huidige vestigingsplaats niet meer kan worden uitgebreid. Bijna de helft (47%) beklaagt er zich over nog nooit over dit probleem te zijn gecontacteerd door de gemeente. Slechts in de helft van de Vlaamse gemeenten wordt volgens de enquête momenteel concreet werk gemaakt van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Slechts in de helft van de Vlaamse gemeenten wordt een sectoraal BPA voorbereid dat een structurele oplossing kan bieden voor zonevreemde bedrijven. In de andere steden en gemeenten weten KMO's hoegenaamd niet waar ze aan toe zijn en hoe hun toekomst verzekerd kan worden. Middenstanders en zelfstandigen maken zich grote zorgen over de rechtszekerheid van hun vestigingsplaats.

In de nieuwsberichten van deze maand vernamen we de groeiende ongerustheid van buschauffeurs bij De Lijn, die in toenemende mate geconfronteerd worden met fysieke agressie van cliënten die heibel zoeken en die uit zijn op confrontatie en ruzie. Deze chauffeurs én hun passagiers, voelen zich bedreigd of geïntimideerd. Ze hebben het gevoel dat het bestuur van de maatschappij en de bevoegde overheid niet efficiënt en krachtig genoeg optreden en ingrijpen.

In een populair weekblad ('Dag Allemaal') bekloeg een vitale 55'er er zich onlangs over dat mensen op hun 55ste of 60ste plots van het arbeidsproces worden uitgesloten. Hij stelt vast dat in het bedrijfsleven vervroegde pensioneringen, brugpensioenen en andere soorten van afvloeiing schering en inslag zijn. Hij vindt het erg dat blijkbaar niemand de discriminatie op de arbeidsmarkt ten aanzien van ouderen een halt schijnt toe te roepen. Als mensen zich op hun 55ste als professionele kracht volledig en onherroepelijk afgeschreven voelen, hoe kunnen ze zich dan de volgende dertig jaar volwaardig integreren in de gemeenschap waarvan ze actief deel willen uitmaken ?

En in Groot-Brittannië was er recent de brandende discussie over de houding die de overheid moet aannemen ten aanzien van de twee jeugdige moordenaars van peuter Jamie Bulger, die acht jaar geleden in vreselijke omstandigheden werd gestenigd en gedood. Verdienen dergelijke jongeren nog een tweede kans of moeten ze eeuwig boeten voor het verschrikkelijke misdrijf dat ze op hun tiende begaan hebben ? Hebben zij recht op enige vorm van begrip en menselijke zekerheid ? En in welke mate is dat dan te verzoenen met de veiligheid van andere jongeren waarmee de jeugdige misdadigers in contact kunnen komen ? Professor Lode Walgrave merkte in dat verband terecht op dat deze problematiek ons voor een enorm moreel dilemma stelt: "Knapen die een tweejarige kleuter zomaar hebben doodgemarteld, kan je niet zomaar laten lopen. Maar kun je iemand voor de rest van zijn leven laten boeten voor iets wat hij op zijn tiende heeft gedaan ? Ik vind van niet. Tienjarige kinderen acht jaar lang opsluiten in een gesloten jeugdinrichting vind ik al behoorlijk lang," stelt Walgrave. "Bij mijn weten is dat in ons land zelfs nooit gebeurd. Neen, de Britse overheid kon niet anders dan die jongens vrijlaten, hoe hard dat voor de ouders van Jamie Bulger ook moet aankomen," zo besluit de professor.

Op verschillende maatschappelijke terreinen zoeken mensen elke dag meer menselijke zekerheid. Ze verwachten van de overheid dat die deze zekerheid bevordert en versterkt.

x

x x

De wetenschappelijke, economische en technologische ontwikkeling van de voorbije eeuw, heeft ervoor gezorgd dat onze samenleving steeds meer vat krijgt op de materiële wereld. We leven gemiddeld gezonder, langer en beter dan een eeuw geleden. We zijn erin geslaagd tal van materiële beperkingen in tijd en ruimte te overwinnen. Het optreden van de overheid is socialer en milieubewuster geworden. Tegelijk is onze samenleving ontzettend veel complexer geworden, is er meer stress en prestatiedruk, worden we elke dag opnieuw verplicht moeilijke keuzes te maken en is het accent iets té eenzijdig op het materiële en op de kick van het moment komen te liggen.

Naarmate wetenschap en techniek meer controle krijgen op de fysieke wereld, ontstaat de wens en de behoefte om ons tegen de nog resterende risico's maximaal te 'verzekeren'. Er wordt geen hypothecaire lening meer afgesloten zonder schuldsaldoverzekering; er bestaan financiële beleggingsformules waarbij je beginkapitaal in alle omstandigheden 'verzekerd' blijft; heel wat mensen vinden het zelfs belangrijk zichzelf en hun nageslacht te verzekeren tegen de kosten van een onvoorzien en voortijdig overlijden. En toch : risicoloos leven in een risicoloze samenleving is de ultieme illusie. Het zal er dus op aankomen die risico's zoveel mogelijk te voorzien en ze zoveel mogelijk te beperken, zonder ze ooit helemaal te kunnen uitsluiten.

Parallel met de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, heeft zich de voorbije eeuw een andere, even diepgaande evolutie voorgedaan op sociaal en cultureel vlak. Mensen zijn steeds mondiger geworden en hebben daardoor geleerd op te komen voor hun eigen rechten en aspiraties. Dat is een positieve trend. Anderzijds is onze samenleving daardoor in toenemende mate individualistischer geworden, met een veel grotere klemtoon op 'rechten' dan op 'plichten'. Men verwacht blijkbaar steeds meer 'garanties' van de overheid om de eigen individuele rechten maximaal te kunnen beleven, maar men is steeds minder bereid om vrijwillig te investeren in de persoonlijke en collectieve rechten van anderen, vooral dan van de minder mondigen, de minder handigen, de minder talentrijken, de minderbedeelden.

De Vlaamse christen-democraten willen radicaal gaan voor 'meer menselijke zekerheid' in een context van rechten en plichten, van partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid, van overleg en dialoog, van samenwerking en vertrouwen, van gemeenschapszin en behoorlijk bestuur.

Wij willen 'burgerzin' in de betekenis van de formeel correcte relatie tussen de 'burger' en de 'overheid' inderdaad omvormen tot een veel breder en rijker begrip, nl. "gemeenschapszin". Voor ons is het belangrijk dat mensen zich gedragen voelen door een gemeenschap, dat ieder zijn of haar plaats in de samenleving kan vinden en er volledig tot zijn of haar recht kan komen. Wie zich door de samenleving de overheid én de civil society aangesproken weet in zijn vrijheid én zijn verantwoordelijkheid, zal aanvaarden dat er rechtsregels moeten zijn die het maatschappelijke verkeer ordenen en zal zich uitgenodigd voelen om er vanuit zijn persoonlijk engagement een bijdrage toe te leveren. Menselijke zekerheid is niet alleen een kwestie van formele solidariteitsmechanismen of wettelijke regelingen. Menselijke zekerheid is ook een kwestie van persoonlijke nabijheid, zorg en begrip.

Door een combinatie van behoorlijk bestuur, institutionele zorg en wettelijk geregelde solidariteit met persoonlijk engagement, verantwoordelijkheid en gemeenschapszin, willen de Vlaamse christen-democraten werken aan een samenleving met meer menselijke zekerheid, meer openheid, meer veiligheid en meer solidariteit.

x

x x


2. Wat bedoelen we met "meer menselijke zekerheid" ?

Menselijke zekerheid houdt in : vertrouwen in jezelf, in elkaar en in de samenleving.

Menselijke zekerheid houdt niet in dat de overheid garanties kan bieden op een risicoloos leven in een risicoloze samenleving. Menselijke zekerheid houdt wel in dat mensen zich fundamenteel goed kunnen voelen in hun vel, dat ze kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, dat ze steun krijgen om hun tegenslag te verwerken, dat ze zin kunnen geven aan hun bestaan, dat ze houvast vinden in hun leven, dat ze de overheid en de 'civil society' in wezen kunnen en mogen vertrouwen.

De nood aan menselijke zekerheid situeert zich op de meest verscheiden terreinen van het persoonlijke en het maatschappelijke leven:
- op materieel vlak : werkgelegenheid, vervangingsinkomens, pensioenen;

- op vlak van gezondheid : voedselveiligheid, ziekteverzekering, hospitalisatie, patiëntenrechten, (thuis)verzorging;
- op vlak van ruimtelijke ordening : zonevreemde woningen en bedrijven, verjaring van bouwmisdrijven; 'ruimte voor mensen' moet daarbij de centrale doelstelling zijn;
- op relationeel vlak : ondersteunen van gezin, familie en duurzame menselijke relaties (met o.m. ook aandacht voor zorgouderschap en anders samengestelde gezinnen);
- op vlak van behoorlijk bestuur : overheidsdiensten-op-maat, klant- en oplossingsgerichtheid, vereenvoudiging van administratieve procedures, recht op tegenspraak, respecteren van redelijke termijnen van beslissing;
-op vlak van veiligheid : duidelijke normen, rechtlijnige handhaving, onmiddellijk beschikbare politiediensten;
- op vlak van rechtszekerheid : eerlijke rechtsspraak binnen redelijke termijnen, zonder advocatentrucs of vertragingsprocedures; geen klassenjustitie;
- op vlak van bescherming van de privacy : mensen hebben recht op hun intimiteit en hun privéleven; alleen wie ongestoord zichzelf kan zijn, kan anderen authentiek ontmoeten;
- op vlak van onderwijs en cultuur : leefscholen met een positief leerklimaat, waarin jongeren zich thuis voelen; aandacht voor de esthetische dimensie in het leven;
- op vlak van ondernemerschap : ruimte voor creatief ondernemen, gericht op duurzame menselijke ontwikkeling en echte menselijke vooruitgang;
- op vlak van noord-zuid-dialoog : eerlijke wereldhandel, kleinschalig partnerschap, wereldvrede

- op vlak van land- en tuinbouw : ruimte voor kwalitatieve land- en tuinbouw, zonder verstikkende en steeds wisselende regelgeving; vereenvoudiging van administratieve formaliteiten; aandacht voor breder plattelandsbeleid;
- op levensbeschouwelijk vlak : ruimte voor zingeving, religiositeit en spiritualiteit;

- op ethisch vlak : ontwikkeling van een eigentijdse ethiek van de verandering;

- op vlak van het middenveld : verenigingen brengen mensen samen rond eenzelfde doelstelling of activiteit; zij zijn een belangrijke gesprekspartner van de overheid; mensen putten zekerheid uit de kracht van de groep waartoe ze behoren.


3. Wat betekent 'menselijke zekerheid' concreet voor de Vlaamse christen-democraten?
Op elk van de deelaspecten van 'menselijke zekerheid' wil ik vandaag 1 concreet voorstel formuleren. Die voorstellen, waarover de paars-groene meerderheidspartijen in het federale en het Vlaamse parlement kleur zullen moeten bekennen, worden verder verfijnd en uitgewerkt bij de voorbereiding van ons vernieuwingscongres van 28 en 29 september.


1. op materieel vlak: welvaartsvaste vervangingsinkomens en basispensioenen vanaf 01/01/2002.


2. op vlak van gezondheid : een uitgewerkt charter van patiëntenrechten voor 31/12/2002.


3. op vlak van ruimtelijke ordening :wettelijk afgeleverde vergunningen moeten steeds gehonoreerd worden door de overheid; de invoering van een verjaringstermijn voor bouwmisdrijven.

4. op relationeel vlak : wegwerken van fiscale discriminatie voor gehuwden ten laatste op 31/12/2003, ook voor wie een vervangingsinkomen geniet. Het is onaanvaardbaar dat deze regering de gehuwden met een vervangingsinkomen fiscaal blijft discrimineren en dat het wegwerken van de fiscale discriminatie de laatste prioriteit is in de belastinghervorming. Een wettelijke regeling voor zorgouderschap voor 01/01/2002.


5. op vlak van behoorlijk bestuur : een erkende klachtendienst en een digitaal één-loketsysteem voor elke administratieve aanvraag in elke gemeente of stad voor het einde van deze gemeentelijke legislatuur.

6. op vlak van veiligheid : politiepatrouilles die bij ernstige incidenten gegarandeerd ter plaatse zijn binnen de 10 minuten (stad) en binnen het kwartier (platteland) voor 31/12/2003.

7. op vlak van rechtszekerheid : in correctionele rechtbanken en rechtbanken van eerste aanleg, wordt recht gesproken binnen een periode van zes maanden; in burgerlijke rechtsgedingen worden procedurerechtmisbruiken strenger bestraft (voor 31/12/2003).

8. op vlak van onderwijs en cultuur : onderwijs tot 18 jaar (leerplicht) wordt volledig kosteloos met ingang van het schooljaar 2003-2004; leerlingen krijgen gegarandeerd inspraak in alle beslissingen die hun dagelijkse schoolleven beïnvloeden vanaf 01/09/2002.

9. op vlak van ondernemerschap : ruimere toegang tot durfkapitaal voor beginnende ondernemingen via een startersfonds.

10. op vlak van noord-zuid-dialoog : invoering van een 'Tobin'-taks op internationale financiële speculaties op Europees niveau (tijdens het Belgische EU-Voorzitterschap); positieve fiscale discriminatie voor ethische investeringen die leiden tot eerlijkere handelsbetrekkingen tussen noord en zuid en tot meer duurzame menselijke ontwikkeling.

11. op vlak van land- en tuinbouw : bij concrete uitvoering van het MAP moet de leefbaarheid van familiale bedrijven maximaal gegarandeerd worden, ook als daarvoor bijsturingen nodig zijn.

12. op levensbeschouwelijk vlak : geen netvervaging in het onderwijs, maar gegarandeerde vrijheid van onderwijs, met ruimte voor levensbeschouwelijke veelkleurigheid. Ook in Vlaanderen heeft het vrij onderwijs meer investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle schoolgebouwen nodig.

13. op vlak van het middenveld : collectieve verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle erkende verenigingen op het grondgebied van een gemeente of stad voor het einde van de gemeentelijke legislatuur.

4. Conclusie

Menselijke zekerheid is een fundamentele behoefte van elke mens. Die menselijke zekerheid kan hij niet louter op eigen kracht realiseren, maar hij kan ze ook niet louter van de overheid verwachten.

'Gelijke kansen', 'absolute individuele vrijheid', 'milieubewustzijn', 'eigen volk eerst' bieden op zich geen adequaat antwoord op deze behoefte aan menselijke zekerheid. De Vlaamse christen-democraten wensen een partnerschap tussen overheid, middenveld en individuele persoon om te komen tot een verantwoordelijke samenleving, die iedereen de ruimte en de kansen biedt om zichzelf te zijn, en die tegelijk zorg draagt voor kansarmen, stemlozen en onzekeren.

Menselijke zekerheid is een basisvoorwaarde om persoonlijk geluk te kunnen beleven, relationele stabiliteit te ontwikkelen, maatschappelijk engagement los te maken en vertrouwen in de toekomst op te bouwen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...