Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak CVP-Voorzitter forum 'Menselijke Zekerheid'

Datum nieuwsfeit: 01-07-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Persmededeling van de CVP

1 juli 2001


MENSELIJKE ZEKERHEID KRIJGT CONCREET GESTALTE

Gisteren organiseerde de CVP het Open Forum "Menselijke Zekerheid" , in dialoog met deskundingen en met mensen uit het veld. Bijgevoegd vindt u de slottoespraak van Stefaan De Clerck

Wie denkt dat "menselijke zekerheid" een wollige CVP-term is, nodigen we uit de dertien concrete voorstellen te bekijken in het derde deel van de toespraak.

Luk Vanmaercke
Woordvoerder
0478 27 41 10

Recht op menselijke zekerheid

Toespraak van CVP-Voorzitter Stefaan DE CLERCK, ter gelegenheid van het Open Forum over "Menselijke Zekerheid" in de Congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Brussel, 30 juni 2001.

Goede vrienden,


1. Wat is het probleem ?


Het tekort aan menselijke zekerheid is niet zomaar een abstract vermoeden. Het is een concrete, tastbare realiteit waarmee we elke dag geconfronteerd worden in ons eigen leven, in onze contacten met mensen die zich eenzaam of onveilig voelen, in schrijnende levensverhalen, in enquêtes en marktonderzoeken en in commentaren van kranten en tijdschriften.

In Z.O.-magazine van 6 juni jl., las ik bijvoorbeeld een interessante enquête over de onzekerheid bij kleine en middelgrote ondernemingen omtrent de mogelijke zonevreemdheid van hun bedrijf. Uit die rondvraag bleek dat niet minder dan 39% van alle kleine en middelgrote ondernemingen vandaag niet weten welke toekomstmogelijkheden ze hebben op hun huidige vestigingsplaats. 14% is ervan overtuigd dat op de huidige vestigingsplaats niet meer kan worden uitgebreid. Bijna de helft (47%) beklaagt er zich over nog nooit over dit probleem te zijn gecontacteerd door de gemeente. Slechts in de helft van de Vlaamse gemeenten wordt volgens de enquête momenteel concreet werk gemaakt van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Slechts in de helft van de Vlaamse gemeenten wordt een sectoraal BPA voorbereid dat een structurele oplossing kan bieden voor zonevreemde bedrijven. In de andere steden en gemeenten weten KMO's hoegenaamd niet waar ze aan toe zijn en hoe hun toekomst verzekerd kan worden. Middenstanders en zelfstandigen maken zich grote zorgen over de rechtszekerheid van hun vestigingsplaats.

In de nieuwsberichten van deze maand vernamen we de groeiende ongerustheid van buschauffeurs bij De Lijn, die in toenemende mate geconfronteerd worden met fysieke agressie van cliënten die heibel zoeken en die uit zijn op confrontatie en ruzie. Deze chauffeurs én hun passagiers, voelen zich bedreigd of geïntimideerd. Ze hebben het gevoel dat het bestuur van de maatschappij en de bevoegde overheid niet efficiënt en krachtig genoeg optreden en ingrijpen.

In een populair weekblad ('Dag Allemaal') bekloeg een vitale 55'er er zich onlangs over dat mensen op hun 55ste of 60ste plots van het arbeidsproces worden uitgesloten. Hij stelt vast dat in het bedrijfsleven vervroegde pensioneringen, brugpensioenen en andere soorten van afvloeiing schering en inslag zijn. Hij vindt het erg dat blijkbaar niemand de discriminatie op de arbeidsmarkt ten aanzien van ouderen een halt schijnt toe te roepen. Als mensen zich op hun 55ste als professionele kracht volledig en onherroepelijk afgeschreven voelen, hoe kunnen ze zich dan de volgende dertig jaar volwaardig integreren in de gemeenschap waarvan ze actief deel willen uitmaken ?

En in Groot-Brittannië was er recent de brandende discussie over de houding die de overheid moet aannemen ten aanzien van de twee jeugdige moordenaars van peuter Jamie Bulger, die acht jaar geleden in vreselijke omstandigheden werd gestenigd en gedood. Verdienen dergelijke jongeren nog een tweede kans of moeten ze eeuwig boeten voor het verschrikkelijke misdrijf dat ze op hun tiende begaan hebben ? Hebben zij recht op enige vorm van begrip en menselijke zekerheid ? En in welke mate is dat dan te verzoenen met de veiligheid van andere jongeren waarmee de jeugdige misdadigers in contact kunnen komen ? Professor Lode Walgrave merkte in dat verband terecht op dat deze problematiek ons voor een enorm moreel dilemma stelt: "Knapen die een tweejarige kleuter zomaar hebben doodgemarteld, kan je niet zomaar laten lopen. Maar kun je iemand voor de rest van zijn leven laten boeten voor iets wat hij op zijn tiende heeft gedaan ? Ik vind van niet. Tienjarige kinderen acht jaar lang opsluiten in een gesloten jeugdinrichting vind ik al behoorlijk lang," stelt Walgrave. "Bij mijn weten is dat in ons land zelfs nooit gebeurd. Neen, de Britse overheid kon niet anders dan die jongens vrijlaten, hoe hard dat voor de ouders van Jamie Bulger ook moet aankomen," zo besluit de professor.

Op verschillende maatschappelijke terreinen zoeken mensen elke dag meer menselijke zekerheid. Ze verwachten van de overheid dat die deze zekerheid bevordert en versterkt.

x

x x

De wetenschappelijke, economische en technologische ontwikkeling van de voorbije eeuw, heeft ervoor gezorgd dat onze samenleving steeds meer vat krijgt op de materiële wereld. We leven gemiddeld gezonder, langer en beter dan een eeuw geleden. We zijn erin geslaagd tal van materiële beperkingen in tijd en ruimte te overwinnen. Het optreden van de overheid is socialer en milieubewuster geworden. Tegelijk is onze samenleving ontzettend veel complexer geworden, is er meer stress en prestatiedruk, worden we elke dag opnieuw verplicht moeilijke keuzes te maken en is het accent iets té eenzijdig op het materiële en op de kick van het moment komen te liggen.

Naarmate wetenschap en techniek meer controle krijgen op de fysieke wereld, ontstaat de wens en de behoefte om ons tegen de nog resterende risico's maximaal te 'verzekeren'. Er wordt geen hypothecaire lening meer afgesloten zonder schuldsaldoverzekering; er bestaan financiële beleggingsformules waarbij je beginkapitaal in alle omstandigheden 'verzekerd' blijft; heel wat mensen vinden het zelfs belangrijk zichzelf en hun nageslacht te verzekeren tegen de kosten van een onvoorzien en voortijdig overlijden. En toch : risicoloos leven in een risicoloze samenleving is de ultieme illusie. Het zal er dus op aankomen die risico's zoveel mogelijk te voorzien en ze zoveel mogelijk te beperken, zonder ze ooit helemaal te kunnen uitsluiten.

Parallel met de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, heeft zich de voorbije eeuw een andere, even diepgaande evolutie voorgedaan op sociaal en cultureel vlak. Mensen zijn steeds mondiger geworden en hebben daardoor geleerd op te komen voor hun eigen rechten en aspiraties. Dat is een positieve trend. Anderzijds is onze samenleving daardoor in toenemende mate individualistischer geworden, met een veel grotere klemtoon op 'rechten' dan op 'plichten'. Men verwacht blijkbaar steeds meer 'garanties' van de overheid om de eigen individuele rechten maximaal te kunnen beleven, maar men is steeds minder bereid om vrijwillig te investeren in de persoonlijke en collectieve rechten van anderen, vooral dan van de minder mondigen, de minder handigen, de minder talentrijken, de minderbedeelden.

De Vlaamse christen-democraten willen radicaal gaan voor 'meer menselijke zekerheid' in een context van rechten en plichten, van partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid, van overleg en dialoog, van samenwerking en vertrouwen, van gemeenschapszin en behoorlijk bestuur.

Wij willen 'burgerzin' in de betekenis van de formeel correcte relatie tussen de 'burger' en de 'overheid' inderdaad omvormen tot een veel breder en rijker begrip, nl. "gemeenschapszin". Voor ons is het belangrijk dat mensen zich gedragen voelen door een gemeenschap, dat ieder zijn of haar plaats in de samenleving kan vinden en er volledig tot zijn of haar recht kan komen. Wie zich door de samenleving de overheid én de civil society aangesproken weet in zijn vrijheid én zijn verantwoordelijkheid, zal aanvaarden dat er rechtsregels moeten zijn die het maatschappelijke verkeer ordenen en zal zich uitgenodigd voelen om er vanuit zijn persoonlijk engagement een bijdrage toe te leveren. Menselijke zekerheid is niet alleen een kwestie van formele solidariteitsmechanismen of wettelijke regelingen. Menselijke zekerheid is ook een kwestie van persoonlijke nabijheid, zorg en begrip.

Door een combinatie van behoorlijk bestuur, institutionele zorg en wettelijk geregelde solidariteit met persoonlijk engagement, verantwoordelijkheid en gemeenschapszin, willen de Vlaamse christen-democraten werken aan een samenleving met meer menselijke zekerheid, meer openheid, meer veiligheid en meer solidariteit.

x

x x


2. Wat bedoelen we met "meer menselijke zekerheid" ?

Menselijke zekerheid houdt in : vertrouwen in jezelf, in elkaar en in de samenleving.

Menselijke zekerheid houdt niet in dat de overheid garanties kan bieden op een risicoloos leven in een risicoloze samenleving. Menselijke zekerheid houdt wel in dat mensen zich fundamenteel goed kunnen voelen in hun vel, dat ze kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, dat ze steun krijgen om hun tegenslag te verwerken, dat ze zin kunnen geven aan hun bestaan, dat ze houvast vinden in hun leven, dat ze de overheid en de 'civil society' in wezen kunnen en mogen vertrouwen.

De nood aan menselijke zekerheid situeert zich op de meest verscheiden terreinen van het persoonlijke en het maatschappelijke leven:
- op materieel vlak : werkgelegenheid, vervangingsinkomens, pensioenen;

- op vlak van gezondheid : voedselveiligheid, ziekteverzekering, hospitalisatie, patiëntenrechten, (thuis)verzorging;
- op vlak van ruimtelijke ordening : zonevreemde woningen en bedrijven, verjaring van bouwmisdrijven; 'ruimte voor mensen' moet daarbij de centrale doelstelling zijn;
- op relationeel vlak : ondersteunen van gezin, familie en duurzame menselijke relaties (met o.m. ook aandacht voor zorgouderschap en anders samengestelde gezinnen);
- op vlak van behoorlijk bestuur : overheidsdiensten-op-maat, klant- en oplossingsgerichtheid, vereenvoudiging van administratieve procedures, recht op tegenspraak, respecteren van redelijke termijnen van beslissing;
-op vlak van veiligheid : duidelijke normen, rechtlijnige handhaving, onmiddellijk beschikbare politiediensten;
- op vlak van rechtszekerheid : eerlijke rechtsspraak binnen redelijke termijnen, zonder advocatentrucs of vertragingsprocedures; geen klassenjustitie;
- op vlak van bescherming van de privacy : mensen hebben recht op hun intimiteit en hun privéleven; alleen wie ongestoord zichzelf kan zijn, kan anderen authentiek ontmoeten;
- op vlak van onderwijs en cultuur : leefscholen met een positief leerklimaat, waarin jongeren zich thuis voelen; aandacht voor de esthetische dimensie in het leven;
- op vlak van ondernemerschap : ruimte voor creatief ondernemen, gericht op duurzame menselijke ontwikkeling en echte menselijke vooruitgang;
- op vlak van noord-zuid-dialoog : eerlijke wereldhandel, kleinschalig partnerschap, wereldvrede

- op vlak van land- en tuinbouw : ruimte voor kwalitatieve land- en tuinbouw, zonder verstikkende en steeds wisselende regelgeving; vereenvoudiging van administratieve formaliteiten; aandacht voor breder plattelandsbeleid;
- op levensbeschouwelijk vlak : ruimte voor zingeving, religiositeit en spiritualiteit;

- op ethisch vlak : ontwikkeling van een eigentijdse ethiek van de verandering;

- op vlak van het middenveld : verenigingen brengen mensen samen rond eenzelfde doelstelling of activiteit; zij zijn een belangrijke gesprekspartner van de overheid; mensen putten zekerheid uit de kracht van de groep waartoe ze behoren.


3. Wat betekent 'menselijke zekerheid' concreet voor de Vlaamse christen-democraten?
Op elk van de deelaspecten van 'menselijke zekerheid' wil ik vandaag 1 concreet voorstel formuleren. Die voorstellen, waarover de paars-groene meerderheidspartijen in het federale en het Vlaamse parlement kleur zullen moeten bekennen, worden verder verfijnd en uitgewerkt bij de voorbereiding van ons vernieuwingscongres van 28 en 29 september.


1. op materieel vlak: welvaartsvaste vervangingsinkomens en basispensioenen vanaf 01/01/2002.


2. op vlak van gezondheid : een uitgewerkt charter van patiëntenrechten voor 31/12/2002.


3. op vlak van ruimtelijke ordening :wettelijk afgeleverde vergunningen moeten steeds gehonoreerd worden door de overheid; de invoering van een verjaringstermijn voor bouwmisdrijven.

4. op relationeel vlak : wegwerken van fiscale discriminatie voor gehuwden ten laatste op 31/12/2003, ook voor wie een vervangingsinkomen geniet. Het is onaanvaardbaar dat deze regering de gehuwden met een vervangingsinkomen fiscaal blijft discrimineren en dat het wegwerken van de fiscale discriminatie de laatste prioriteit is in de belastinghervorming. Een wettelijke regeling voor zorgouderschap voor 01/01/2002.


5. op vlak van behoorlijk bestuur : een erkende klachtendienst en een digitaal één-loketsysteem voor elke administratieve aanvraag in elke gemeente of stad voor het einde van deze gemeentelijke legislatuur.

6. op vlak van veiligheid : politiepatrouilles die bij ernstige incidenten gegarandeerd ter plaatse zijn binnen de 10 minuten (stad) en binnen het kwartier (platteland) voor 31/12/2003.

7. op vlak van rechtszekerheid : in correctionele rechtbanken en rechtbanken van eerste aanleg, wordt recht gesproken binnen een periode van zes maanden; in burgerlijke rechtsgedingen worden procedurerechtmisbruiken strenger bestraft (voor 31/12/2003).

8. op vlak van onderwijs en cultuur : onderwijs tot 18 jaar (leerplicht) wordt volledig kosteloos met ingang van het schooljaar 2003-2004; leerlingen krijgen gegarandeerd inspraak in alle beslissingen die hun dagelijkse schoolleven beïnvloeden vanaf 01/09/2002.

9. op vlak van ondernemerschap : ruimere toegang tot durfkapitaal voor beginnende ondernemingen via een startersfonds.

10. op vlak van noord-zuid-dialoog : invoering van een 'Tobin'-taks op internationale financiële speculaties op Europees niveau (tijdens het Belgische EU-Voorzitterschap); positieve fiscale discriminatie voor ethische investeringen die leiden tot eerlijkere handelsbetrekkingen tussen noord en zuid en tot meer duurzame menselijke ontwikkeling.

11. op vlak van land- en tuinbouw : bij concrete uitvoering van het MAP moet de leefbaarheid van familiale bedrijven maximaal gegarandeerd worden, ook als daarvoor bijsturingen nodig zijn.

12. op levensbeschouwelijk vlak : geen netvervaging in het onderwijs, maar gegarandeerde vrijheid van onderwijs, met ruimte voor levensbeschouwelijke veelkleurigheid. Ook in Vlaanderen heeft het vrij onderwijs meer investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle schoolgebouwen nodig.

13. op vlak van het middenveld : collectieve verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle erkende verenigingen op het grondgebied van een gemeente of stad voor het einde van de gemeentelijke legislatuur.

4. Conclusie

Menselijke zekerheid is een fundamentele behoefte van elke mens. Die menselijke zekerheid kan hij niet louter op eigen kracht realiseren, maar hij kan ze ook niet louter van de overheid verwachten.

'Gelijke kansen', 'absolute individuele vrijheid', 'milieubewustzijn', 'eigen volk eerst' bieden op zich geen adequaat antwoord op deze behoefte aan menselijke zekerheid. De Vlaamse christen-democraten wensen een partnerschap tussen overheid, middenveld en individuele persoon om te komen tot een verantwoordelijke samenleving, die iedereen de ruimte en de kansen biedt om zichzelf te zijn, en die tegelijk zorg draagt voor kansarmen, stemlozen en onzekeren.

Menselijke zekerheid is een basisvoorwaarde om persoonlijk geluk te kunnen beleven, relationele stabiliteit te ontwikkelen, maatschappelijk engagement los te maken en vertrouwen in de toekomst op te bouwen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie