Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda commissievergadering gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 28 juni 2001.

COMMISSIEVERGADERING

Op maandag 2 juli 2001 komt de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het stadhuis in een openbare vergadering bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:
1. Spreekrecht burgerij;

2. Kort verslag vergadering 21 mei 2001;

3. Ingekomen stukken en mededelingen;

4. Bestemmingsplan III, 35eherziening;
(bouwkavel Pannekoekenkamp)

5. Bestemmingsplan Het Veen, 44e herziening; (Multifunctioneel Centrum)

6. Instelling 30- en 60 km-zônes;

7. Rondvraag;

8. Sluiting.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om in het kader van een straatbarbecue op 29 juni 2001, van 18.00 tot 24.00 uur, de Reggestraat af te sluiten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen van een inrichting die valt onder een algemene maatregel van bestuur (Besluit). Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld. Deze melding ingevolge het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer is ontvangen van Schaverij Hattem voor de inrichting aan het adres De Netelhorst 11 te Hattem voor het veranderen van de inrichting.

De melding met bijlagen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

WET MILIEUBEHEER - KENNISGEVING BESCHIKKING

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door hen onder voorschriften ter bescherming van het milieu, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van Boertjes Aluminium & Kunststof voor een revisievergunning voor een assemblage bedrijf voor aluminium en kunststof ramen en deuren aan het adres de Netelhorst 12 te Hattem.

Tevens maken burgemeester en wethouders, gelet op artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door hen onder voorschriften ter bescherming van het milieu, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van Stichting Hippisch Centrum Hattem voor een oprichtingsvergunning voor een manege aan het adres Vijzelpad 112 te Hattem.

Beide beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 29 juni 2001 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen niet gewijzigd.
Beroep tegen een bovenvermelde beschikking kan vanaf 30 juni 2001 gedurende zes weken worden ingesteld door:

* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
* degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

ONTHOUDING GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven er kennis van dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 12 juni 2001 een besluit hebben genomen tot onthouding van goedkeuring aan het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 maart 2001 vastgestelde bestemmingsplan De Hilst, 36e partiële herziening (bebouwing Hessenweg, terrein voormalige bouwmarkt). Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring onthouden omdat zij niet kunnen beoordelen of de bodemgesteldheid al dan niet een beletsel vormt voor de realisering van het plan.

Het bestemmingsplan en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen met ingang van 29 juni 2001 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de termijn van terinzageligging kan door een ieder tegen het besluit van Gedeputeerde Staten schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING.

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling/bouwvergunning voor het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel Maeskamp 27 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Hattem III".

Het vrijstellingsverzoek/aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 29 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend: het oprichten van een erfafscheiding en houtopslag, Oude Kerkweg 8a.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een woning met bijgebouw, Kleine Gracht 1
(VZ 19- 06-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Ruytershoeve 8 (VZ 19-06-2001);

* het oprichten van een bedrijfspaviljoens een en ander als wijziging en aanvulling op
bouwvergunning nummer B113/2000 d.d. 26 september 2000, Lindenhof (VZ 19-06-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Mulderskamp 11 (VZ 18-06-2001);

* het plaatsen van een dakkapel op een woning, De Reest 39 (VZ 18-06-2001).

Voor nadere informatie : Sector R.O.B. Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

De burgemeester maakt bekend dat een verzoek van de heer P. van Veen, Burgemeester van Heemstralaan 2 te Hattem is ingekomen om een wijziging en aanvulling op de monumentenvergunning d.d. 15 mei 2001, voor het vernieuwen en veranderen van een dak van het in het gemeentelijk monumentenregister voorkomende pand Burgemeester van Heemstralaan 2 te Hattem. De aanvulling en wijziging betreft het aanbrengen van een dakraam in de linker zijgevel. Het onderhavige wijzigingsplan ligt met ingang van 29 juni 2001, gedurende een termijn van twee weken in het stadhuis van Hattem, sector R.O.B., voor een ieder ter inzage.

Tegen de aanvraag kan -gedurende de termijn van terinzagelegging- schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Hattem.

EXPOSITIE 2 T/M 23 JULI

Van 2 tot en met 23 juli worden in het stadhuis van Hattem aquarellen tentoongesteld van Wim Koster uit Apeldoorn. Aangezien hij voor zijn (technisch) beroep gedurende de opleiding leerde tekenen en schetsen, was het hanteren van een penseel hem vreemd totdat hij tijdens zijn pensioen aquarelles nam. Het aquarelleren is voor hem een boeiende hobby, die hij nu 15 jaar actief beoefent. Zijn eerste lessen kreeg hij van de Ugchelse aquarellist Jacques Maris (een nazaat van de befaamde Jacob Maris). Na 5 jaar ging hij zelfstandig verder en volgde regelmatig workshops bij Kees van Aalst, Jan Brein en vele anderen. Nog altijd blijft hij zoveel mogelijk leren door het bezoeken van tentoonstellingen en het lezen van kunst.
Het liefst werkt hij buiten in de vrije natuur aan landschappen, maar stillevens en portretten maakt hij ook graag. Soms wordt een aquarel ter plekke gemaakt, maar soms ook later op basis van aantekeningen. Door middel van kleurnuances, toevoeging en weglating probeert hij een eigen interpretatie van de werkelijkheid te geven om te voorkomen dat het geheel als kleurenfoto oogt. Regelmatig vindt men zijn werk in solo- of groepstentoonstellingen.

Hattem, 28 juni 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...