Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda commissievergadering gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 28 juni 2001.

COMMISSIEVERGADERING

Op maandag 2 juli 2001 komt de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het stadhuis in een openbare vergadering bijeen. De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:
1. Spreekrecht burgerij;

2. Kort verslag vergadering 21 mei 2001;

3. Ingekomen stukken en mededelingen;

4. Bestemmingsplan III, 35eherziening;
(bouwkavel Pannekoekenkamp)

5. Bestemmingsplan Het Veen, 44e herziening; (Multifunctioneel Centrum)

6. Instelling 30- en 60 km-zônes;

7. Rondvraag;

8. Sluiting.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om in het kader van een straatbarbecue op 29 juni 2001, van 18.00 tot 24.00 uur, de Reggestraat af te sluiten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen van een inrichting die valt onder een algemene maatregel van bestuur (Besluit). Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld. Deze melding ingevolge het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer is ontvangen van Schaverij Hattem voor de inrichting aan het adres De Netelhorst 11 te Hattem voor het veranderen van de inrichting.

De melding met bijlagen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

WET MILIEUBEHEER - KENNISGEVING BESCHIKKING

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door hen onder voorschriften ter bescherming van het milieu, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van Boertjes Aluminium & Kunststof voor een revisievergunning voor een assemblage bedrijf voor aluminium en kunststof ramen en deuren aan het adres de Netelhorst 12 te Hattem.

Tevens maken burgemeester en wethouders, gelet op artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door hen onder voorschriften ter bescherming van het milieu, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van Stichting Hippisch Centrum Hattem voor een oprichtingsvergunning voor een manege aan het adres Vijzelpad 112 te Hattem.

Beide beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 29 juni 2001 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen niet gewijzigd.
Beroep tegen een bovenvermelde beschikking kan vanaf 30 juni 2001 gedurende zes weken worden ingesteld door:

* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;
* degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

ONTHOUDING GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven er kennis van dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 12 juni 2001 een besluit hebben genomen tot onthouding van goedkeuring aan het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 maart 2001 vastgestelde bestemmingsplan De Hilst, 36e partiële herziening (bebouwing Hessenweg, terrein voormalige bouwmarkt). Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring onthouden omdat zij niet kunnen beoordelen of de bodemgesteldheid al dan niet een beletsel vormt voor de realisering van het plan.

Het bestemmingsplan en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen met ingang van 29 juni 2001 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de termijn van terinzageligging kan door een ieder tegen het besluit van Gedeputeerde Staten schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING.

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling/bouwvergunning voor het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel Maeskamp 27 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Hattem III".

Het vrijstellingsverzoek/aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 29 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend: het oprichten van een erfafscheiding en houtopslag, Oude Kerkweg 8a.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een woning met bijgebouw, Kleine Gracht 1
(VZ 19- 06-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Ruytershoeve 8 (VZ 19-06-2001);

* het oprichten van een bedrijfspaviljoens een en ander als wijziging en aanvulling op
bouwvergunning nummer B113/2000 d.d. 26 september 2000, Lindenhof (VZ 19-06-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Mulderskamp 11 (VZ 18-06-2001);

* het plaatsen van een dakkapel op een woning, De Reest 39 (VZ 18-06-2001).

Voor nadere informatie : Sector R.O.B. Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

De burgemeester maakt bekend dat een verzoek van de heer P. van Veen, Burgemeester van Heemstralaan 2 te Hattem is ingekomen om een wijziging en aanvulling op de monumentenvergunning d.d. 15 mei 2001, voor het vernieuwen en veranderen van een dak van het in het gemeentelijk monumentenregister voorkomende pand Burgemeester van Heemstralaan 2 te Hattem. De aanvulling en wijziging betreft het aanbrengen van een dakraam in de linker zijgevel. Het onderhavige wijzigingsplan ligt met ingang van 29 juni 2001, gedurende een termijn van twee weken in het stadhuis van Hattem, sector R.O.B., voor een ieder ter inzage.

Tegen de aanvraag kan -gedurende de termijn van terinzagelegging- schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Hattem.

EXPOSITIE 2 T/M 23 JULI

Van 2 tot en met 23 juli worden in het stadhuis van Hattem aquarellen tentoongesteld van Wim Koster uit Apeldoorn. Aangezien hij voor zijn (technisch) beroep gedurende de opleiding leerde tekenen en schetsen, was het hanteren van een penseel hem vreemd totdat hij tijdens zijn pensioen aquarelles nam. Het aquarelleren is voor hem een boeiende hobby, die hij nu 15 jaar actief beoefent. Zijn eerste lessen kreeg hij van de Ugchelse aquarellist Jacques Maris (een nazaat van de befaamde Jacob Maris). Na 5 jaar ging hij zelfstandig verder en volgde regelmatig workshops bij Kees van Aalst, Jan Brein en vele anderen. Nog altijd blijft hij zoveel mogelijk leren door het bezoeken van tentoonstellingen en het lezen van kunst.
Het liefst werkt hij buiten in de vrije natuur aan landschappen, maar stillevens en portretten maakt hij ook graag. Soms wordt een aquarel ter plekke gemaakt, maar soms ook later op basis van aantekeningen. Door middel van kleurnuances, toevoeging en weglating probeert hij een eigen interpretatie van de werkelijkheid te geven om te voorkomen dat het geheel als kleurenfoto oogt. Regelmatig vindt men zijn werk in solo- of groepstentoonstellingen.

Hattem, 28 juni 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie