Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda gemeenteraad Gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Op de Agenda ¦ Gemeenteraad ¦ Gemeenteraad ¦ Raadsadviescommissie voor Stadsontwikkeling (wk 26) ¦ Stukken voor de vergaderingen

Op de Agenda

Op deze pagina worden de aankondigingen van informatiebijeenkomsten en vergaderingen geplaatst. De agenda's van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen vindt u ook onder de rubriek 'Raadsinformatie'. Daar zijn zowel de agenda's als ook de bijbehorende stukken van vergaderingen raadplegen.

Gemeenteraad

Openbare vergadering op 2 juli om 14.00 uur in het Oranjehotel te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 13.30 uur.

Op de agenda staat:

1. Perspectiefnota

1. Vaststelling financieel kader stedelijke vernieuwing in het tijdvak 2000-2004.

2. Jaarrekening en jaarverslag.


Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering.

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Gemeenteraad

Openbare vergadering op 3 juli om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:

1. Vragenhalfuurtje voor burgers.
1. Vragenhalfuurtje voor raadsleden.
2. Vervolg van de behandeling van de vergadering van 2 juli 2001.
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 9 april 2001.

4. Mededelingen.

5. Wijziging Algemene plaatselijke verordening in relatie tot de aanpak van overlast door dak- en thuislozen in het publieke domein.

6. Restauratie en verbouw Stadhuis.
7. Vaststellen legesvergoeding voor verstrekken standaardinformatie ten behoeve van taxatierapporten van woonruimten.
8. Vaststellen Ontwikkelingsvisie Vrijheidswijk.
9. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken.
10. Koepelovereenkomst en oprichting CV/BV Tusken Moark en Ie.
11. Wijziging van de Verordening Subsidiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden.

12. `De volgende Zet', Duurzaamheidsplan Leeuwarden 2001-2005, Reactienota bij het Duurzaamheidsplan, Jaarprogramma Duurzaamheid 2001-2002.

13. Aanvraag van een krediet voor het project `IT-loket voor werk en scholing'.

14. Vaststelling van het bestemmingsplan `Dr. Zamenhofpark'.
15. Verzoek om vergoeding van schade ex artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening van de heer J. de Boer te Wirdum.
16. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) en vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO (zelfstandige projectprocedure) voor de verbouw van de verdieping boven het café het Oranjebierhuis, Auckamastraatje 2 te Leeuwarden.

17. Aanvullend krediet voor de aanleg (doortrekken) van fietspaden langs de Egelantierstraat op het gedeelte tussen Schieringerweg en Kalverdijkje.

18. Plan van nieuwe scholen primair onderwijs voor de schooljaren 2002-2003, 2003-2004 en 2004-2005.
19. Krediet voor aanpassing pand Zuidergrachtswal 15/16 voor dagopvang dak- en thuislozen.

20. Vaststellen rapport Zelfanalyse grotestedenbeleid 2001.
21. Wijzigen van de concernbegroting voor het dienstjaar 2001.
Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de gemeentesecretaris op telefoonnummer (058) 233 82 04. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Raadsadviescommissie voor Stadsontwikkeling (wk 26)

Openbare vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling op 4 juli 2001 om 19.30 uur in het Bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2.

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Verslagen van de openbare vergaderingen van 12 en 19 juni 2001.
3. Briefwisseling met Fryslân Miljeu over veranderingen in de afvalinzameling.

4. Voorstel herinrichting Brol, Voorstreek (tussen Kelders en Wortelhaven), Kelders, Over de Kelders, Naauw, Groentemarkt en Berlikumermarkt.

5. Uitbreiding parkeerschijfzone (blauwe zone) voor de buurt Oldegalileën, het gebied Bleeklaan tot en met de Tjerk Hiddestraat en de Vredeman de Vriesstraat tot de Saskiadwarsstraat.
6. Reactie op het "Onderzoek toegankelijkheid binnenstad Leeuwarden" door de Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden.
7. Experiment handhaving binnenstad.
8. Eindverslag overleg en inspraak m.b.t. bestemmingsplan Hofsingel.
9. Verlengen proef gratis pendelbus FEC-Binnenstad.
10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Stukken voor de vergaderingen

De stukken voor de aangegeven vergaderingen van gemeenteraad en commissies liggen ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 te Leeuwarden.

Overigens kunt u de vergaderstukken ook raadplegen via de rubriek Raadsinformatie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie