Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op onderbezetting politie Amsterdam-Amstelland

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over onderbezetting bij de technische recherche van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland
Een parlementair stuk bij het onderwerp Politie 27 juni 2001
De Tweede-Kamerleden Dittrich (D66) en Scheltema-de Nie (D66) hebben op 29 mei vragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over onderbezetting bij de technische recherche van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Deze zijn op 27 juni beantwoord. Vraag 1
Wat zijn de oorzaken van de enorme onderbezetting van de technische recherche in het politiekorps Amsterdam-Amstelland? Vraag 2
Wordt als gevolg van deze onderbezetting de opsporing van bepaalde typen misdrijven in Amsterdam-Amstelland ernstig bemoeilijkt? Worden er bijvoorbeeld bij woninginbraken nog wel vingerafdrukken of andere sporen verzekerd en onderzocht? Zo nee, wilt u bevorderen dat dit met onmiddellijke ingang zal gebeuren? Vraag 3
Klopt het dat er s nachts wegens werkdruk en het personeelstekort nauwelijks sporenonderzoek gedaan kan worden op plaatsen waar ernstige delicten hebben plaatsgevonden, met als gevolg dat sporen kunnen zoekraken, hetgeen de opsporing nadelig beïnvloed? Vraag 8
Wat zijn de mogelijkheden om te bevorderen dat de technische recherche in het politiekorps Amsterdam-Amstelland op korte termijn op volle sterkte komt? Wilt u met de korpsleiding in contact treden, zodat zij de noodzakelijke verbeteringen aanbrengt? Zou een Randstadtoelage uitkomst kunnen bieden? Antwoord op vragen 1, 2, 3 en 8
De inrichting van de organisatie van een politiekorps behoort in ons decentrale politiebestel tot de verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder. De door uw Kamer gestelde vragen zijn derhalve voorgelegd aan de korpsbeheerder van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland . De korpsleiding heeft ons naar aanleiding hiervan meegedeeld dat er op dit moment geen sprake is van een enorme onderbezetting binnen het korps. Bij de Technische Recherche bestaan op dit moment geen vacatures.
Binnen het korps zijn ongeveer 70 politiefunctionarissen opgeleid voor sporenonderzoek bij inbraken in woningen. Betreffende politiefunctionarissen hebben voornamelijk tot taak bij het onderzoek naar woninginbraak vingerafdrukken veilig te stellen. De opgeleide politiefunctionarissen worden op verzoek van agenten ter plaatse ingeschakeld.
De ervaring van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland is dat het werkaanbod in de nachtelijke uren gering is. Voor de technische recherche geldt in die uren een piketregeling, zodat er altijd iemand beschikbaar is voor sporenonderzoek. Zeer incidenteel treedt een cumulatie op van meldingen, waardoor een keuze moet worden gemaakt voor waar het eerste onderzoek zal worden verricht. Aansluitend wordt dan de openstaande zaak onderzocht.
Gelet op het voorgaande is er geen aanleiding tot zorgen met betrekking tot de sterkte van de technische recherche van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Wij zien daarom geen aanleiding om in contact te treden met de korpsleiding. Vraag 4
Kan de technische recherche in verband met de werkdruk onvoldoende tijd uittrekken om nieuwe rechercheurs op te leiden? Hoe kan dit op korte termijn worden verbeterd?
Antwoord
Volgens de korpsleiding van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland worden bij het verrichten van onderzoek ervaren rechercheurs aan nieuwe gekoppeld. Ingestroomde politiefunctionarissen bij de technische recherche krijgen zo snel mogelijk een ter zake doende opleiding bij het Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde.
Vraag 5
Hoe verhoudt zich de capaciteit van de technische recherche in het politiekorps Amsterdam-Amstelland tot die in andere politieregios? Hoe verhouden de ophelderingspercentages van de misdrijven zich tot andere politieregios, waar de technische recherche wel op sterkte is?
Antwoord 5
Zoals is aangegeven in ons antwoord onder vragen 1, 2, 3 en 8, geven de regionale politiekorpsen zelf invulling aan de organisatie van de technische recherche. Het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland doet dit bijvoorbeeld door het opleiden en inzetten van politiefunctionarissen met een taakaccent "sporenonderzoek bij inbraken in woningen". Daarnaast speelt mee dat de omvang van bijvoorbeeld woninginbraken per regio verschilt. Ophelderingspercentages van misdrijven in relatie tot capaciteit van de technische recherche in andere regionale politieregios geven hierdoor geen vergelijkend inzicht.
Meer in zijn algemeenheid kan wel gesteld worden dat de aanpak van de middencriminaliteit versterking behoeft, zoals wordt geschetst in de op 26 juni jl. aan uw Kamer aangeboden Nota criminaliteitsbeheersing. Deze versterking, maar ook de intensivering van bijvoorbeeld de DNA-regelgeving, zal zijn weerslag hebben op de totale benodigde politiecapaciteit en kwaliteit in alle korpsen. Aan de positie en sterkte van de technische recherche zal bij het ontwerpen van
uitvoeringsmaatregelen in het kader van die nota in nauw overleg met de korpsen zeker de nodige aandacht worden besteed. Vraag 6
Waarom heeft het politiekorps Amsterdam-Amstelland niet de beschikking over een gebouw, waar goederen, die op de plaats van een delict in beslaggenomen zijn, kunnen worden bewaard? Is het waar dat veel in beslaggenomen goederen weggegooid en derhalve niet meer in een technisch onderzoek betrokken kunnen worden? Wilt u bevorderen dat zon gebouw er alsnog komt?
Antwoord
De plaats waar in beslag genomen goederen worden bewaard, is eveneens een verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder. De korpsleiding heeft ons meegedeeld dat in beslag genomen goederen bij het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland per district worden bewaard. Afhankelijk van de beslissing van de Officier van Justitie worden de goederen gedeponeerd ten behoeve van Justitie of teruggegeven aan de eigenaar. Microsporen worden in beginsel bij de technische recherche bewaard en indien noodzakelijk overgedragen aan het Nederlands Forensisch Instituut voor verder onderzoek. In beslag genomen goederen worden niet weggegooid. Gegeven de verantwoordelijkheden in het politiebestel, zien wij geen reden om te bevorderen dat er een apart gebouw voor in beslag genomen goederen komt.
Vraag 7
Is het waar dat het politiekorps Amsterdam-Amstelland geen registratiesysteem heeft, waarin genoteerd wordt, wie van de politie welke goederen in beslag heeft genomen en waar deze zich bevinden? Wilt u bevorderen dat zon registratiesysteem er alsnog komt?
Antwoord
Nee, de korpsleiding van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland heeft ons meegedeeld dat het politieregistratiesysteem "X-pol" en het "Centraal Zaken Systeem" worden gebruikt voor in beslag genomen goederen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie