Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persberichten van de Gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


MededelingenPERSBERICHT

Informatie- en discussieavond Wet Dualisering Bestuur
Op donderdag 5 juli a.s. vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een informatie- en discussieavond plaats. Er zal gesproken worden over de gevolgen van de toekomstige Wet Dualisering Bestuur.

Het rapport van de Staatscommissie Elzinga bevat het onderzoek naar de gevolgen van de Wet Dualisering Bestuur. Vorig jaar is ook al een bijeenkomst aan dit onderwerp gewijd. De avond wordt begeleid door medewerkers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het accent van de avond ligt op de gevolgen van de dualisering voor de afbakening van taken en bevoegdheden tussen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.


VAN ALLES OVER AFVAL

Klein chemisch afval apart: goed voor het milieu Een deel van het huishoudelijk afval kan zo in de vuilnisbak. Afval dat kan worden hergebruikt, zoals papier en glas, wordt gescheiden ingezameld. U gebruikt thuis echter ook producten die gevaarlijk zijn voor het milieu als u ze "gewoon weggooit". Dit wordt het "klein chemisch afval" (KCA) genoemd. Vanwege de schadelijke stoffen mag het niet bij het gewone afval. Het mag ook niet door de gootsteen, wasbak of toilet worden gespoeld. Dit afval moet gescheiden worden ingezameld!

Inzamellijst per 1 januari 2001
Huishoudelijk

Batterijen
Spaarlampen/energiezuinige lampen
TL-buizen
Vloeibare gootsteenontstopper
Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnkastje

Medicijnen
Kwikthermometers
Injectienaalden

Doe-het-zelf

Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
Kwikschakelaars (zoals "niet digitale" verwarmingsthermostaten

Hobby

Fotofixeer
Foto-ontwikkelaar
Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur Zoutzuur

Vervoer

Accu´s
Benzine
Motorolie/afgewerkte olie/remolie
Oliefilters

U kunt het KCA verzamelen in de rode KCA-box. Deze wordt twee maal per jaar in de hele gemeente opgehaald met de chemokar. Dit jaar gebeurt dat deze week (25 tot en met 29 juni) en in de week van 19 tot en met 23 november a.s. Mocht uw box vol zijn, dan kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur ook langskomen bij het KCA-depot bij Openbare Werken aan de Vennestraat.


WELZIJN

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen in Bedrijfsverzamelgebouw Onlangs heeft de Tweede Kamer de nota "Grofontwerp Structuur Uitvoering Werk en Inkomen" (SUWI) goedgekeurd. Hierin wordt benadrukt dat het van belang is dat gemeenten, arbeidsbureau´s en uitkeringsinstanties intensief met elkaar samenwerken. De gemeente Lisse heeft besloten om in overleg met het Centrum voor Werk en Inkomen in Lisse(CWI)Arbeidsvoorziening en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) te onderzoeken of een SUWI-Bedrijfsverzamelgebouw tot de mogelijkheden behoort. In zo´n bedrijfsverzamelgebouw zullen SDB- gemeenten, arbeidsbureau´s, uitkeringsinstanties en eventueel uitzendbureaus gezamenlijk vertegenwoordigd zijn zodat iedereen met vragen over werk en inkomen op één plek terecht kan.

De gemeente heeft het adviesbureau IME uit Nijmegen ingehuurd om de mogelijkheden van een Bedrijfsverzamelgebouw in Lisse te onderzoeken. Zij krijgt daar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie voor van 50.000,--. Tijdens een informatiebijeenkomst voor alle participanten op 26 juni a.s. in het gemeentehuis van Lisse zal een intentieverklaring worden getekend. Met de ondertekening wordt het startsein gegeven voor het onderzoek.

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Heereweg 335A - verhogen kapconstructie Hannie Schaftlaan 28 - bouw tuinhuis
Chopinstraat 99 - vergroten woning
Fazantstraat 17 - vergroten berging
Blokhuis 10 - vernieuwen winkelpui
Meidoornplantsoen 16 - bouw dakopbouw
Meeuwenlaan 16 - bouw erker

Voorgenomen vrijstellingen

Zwanendreef 32 - vergroten woning
´t Lange Rack 6 - bouw tuinhuis
Ringvaartzijde 12 - bouw tuinhuis
Nassaustraat 1 B - bouw tuinhuis

De bouwplannen liggen van 29 juni t/m 26 juli 2001 ter inzage. Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 26 juli 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Heereweg 468 - veranderen woning tot woonverblijf Grachtweg 81 en 83 - bouwen dakkapellen voor- en achterzijde Prinsessestraat 146 - vergroten woning Vennestraat 8 - slopen fietsenstalling met asbesthoudende golfplaten
Punterhof 11 - bouw tuinhuis
Heereweg 460B - bouw tuinhuis
Waterman 7 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde Chopinstraat 56 - bouw dakkapel voorzijde Henriëtte Davidsstraat 14 bouw dakkapellen voor- en achterzijde
Henriëtte Davidsstraat 8 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.DIVERSEN

KLACHTENREGELING
Wist u dat de gemeente Lisse een klachtenregeling kent? Wanneer u van mening bent dat de gemeente u niet correct heeft behandeld, kunt u uw klacht kenbaar maken. De afhandeling van de ingediende klachten is opgedragen aan burgemeester en wethouders.

Wat is een klacht?
Onder een klacht wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een ambtenaar van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. Het kan natuurlijk ook zijn dat een ambtenaar iets heeft nagelaten, bijvoorbeeld als hij of zij uw brief niet tijdig heeft beantwoord. Ook daarover kunt u een klacht indienen.

Waarom een klachtenregeling?
De gemeente wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het weleens voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een ambtenaar van de gemeente. Maak in dat geval uw klacht kenbaar! Dit kan via het speciale formulier 'Slaat Lisse de spijker op z'n kop?' dat verkrijgbaar is bij de receptie van het gemeentehuis. De klacht wordt in behandeling genomen door burgemeester en wethouders, nadat u (desgewenst) gehoord bent. U krijgt binnen één maand een schriftelijke reactie op uw klacht. Als uw klacht terecht is zal de gemeente nagaan hoe eenzelfde situatie in de toekomst kan worden voorkomen.

Andere mogelijkheden tot bezwaar
De gemeente Lisse is aangesloten bij de externe klachtenbehandeling door de Nationale Ombudsman. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door burgemeester en wethouders, kunt u deze klacht voorleggen aan deze onafhankelijke instantie. Een folder over de Nationale Ombudsman is verkrijgbaar bij de gemeente.

In een aantal gevallen is de klachtenregeling niet van toepassing. Zo kan het zijn dat u het niet eens bent met het beleid van de gemeente, bijvoorbeeld als uw aanvraag om bouwvergunning wordt afgewezen. U kunt in dat geval op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Uw brief moet u dan richten aan burgemeester en wethouders. Of en hoe u bezwaar kunt maken staat altijd op het betreffende besluit vermeld.

Overlast vliegverkeer
Veel inwoners van Lisse, met name in het buitengebied, ondervinden overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het is van belang dat een compleet beeld ontstaat van de ondervonden geluidsoverlast. Deze gegevens kunnen namelijk betrokken worden bij besluiten die op rijksniveau genomen worden over de vliegroutes van en naar Schiphol. Uw klachten kunnen zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast. Klachten kunt u doorgeven aan de Commissie Geluidhinder Schiphol, telefoon (020) 60 15 555.

Collecte

Het Nederlandse Rode Kruis heeft van 24 tot en met 30 juni een collectevergunning. Van 1 juli tot en met 1 september zijn er geen collectevergunningen verleend.

Lisse, 27 juni 2001

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie