Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Demonstartieve bijeenkomst opvang in Limburg voor betere CAO

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

FEDERATIE OPVANG

Opvang in gevarenzone!

Opvang in de gevarenzone!

Maandagmiddag 2 juli om 14.00 uur organiseert het personeel van de Stichting Maatschappelijke Opvang Voorzieningen Limburg te Roermond (Stationsplein) een demonstratieve personeelsbijeenkomst om de naleving te eisen van de CAO-Welzijn. Het grote struikelblok vormen de dubbele nachtdiensten die de CAO Welzijn voor de maatschappelijke opvang nu voorschrijft.
De directie van deze instelling beschikt over te weinig geld om de CAO uit te voeren. Zonder extra geld zal de instelling over moeten gaan tot sanering van opvanglocaties.

Voor de Federatie Opvang, de koepelorganisatie voor de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozenzorg, vrouwenopvang en algemene crisisopvang) is deze personeelsactie het zoveelste signaal dat de zorg voor de dak- en thuislozen en vrouwen met geweldservaringen ernstig in gevaar is.
De Federatie Opvang heeft al meerdere malen dit jaar bij minister Borst aangedrongen om maatregelen en extra geld voor het in stand houden van de maatschappelijke opvang (Zie bijlagen).

De werkdruk in de maatschappelijke opvang is de laatste jaren toegenomen omdat de problemen van de cliënten zeer complex zijn. De budgetten van de instellingen zijn zo laag dat de personeelsformaties hier niet op berekend zijn. Niet zelden werkt 1 groepswerker op 60 cliënten. Het ziekteverzuim ligt tussen de 10% en 12%, het hoogst binnen de welzijnssector.
Veiligheid is een steeds belangrijker onderwerp. Recente incidenten wijzen op een toename van de onveiligheid (Tilburg: dodelijk schietincident. Nieuw Amsterdam (Drente): steekpartij).

Minister Borst heeft bij de Voorjaarsnota slechts f2,5 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de maatschappelijke opvang. Dit is circa f6500,- per voorziening. De Federatie Opvang heeft echter berekend dat op termijn f164,5 miljoen extra nodig is om het personeel conform de CAO te betalen.

De Federatie Opvang doet een klemmend beroep op het Kabinet, de Tweede Kamer en de Nederlandse gemeenten om ervoor te zorgen dat deze gelden er daadwerkelijk gaan komen, te beginnen bij de Voorjaarsnota: f50 miljoen en de VWS Begroting 2002: f100 miljoen structureel. Het is niet acceptabel dat de opvang een speelbal is tussen de gemeenten en het Rijk. De rek is eruit!!


-Einde bericht-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Federatie Opvang, J.A. Gortworst, plv. directeur. Telefoon: 030 2316403
GSM: 06 24904825
E-mail: (federatie@opvang.nl)
www.opvang.nl - www.opvang.nl/html/grijs.htm

Bijlage 1
OVERZICHT VAN ACTIES FEDERATIE OPVANG

Reactie Federatie Opvang op Zorgnota en Begroting 2001 De Federatie Opvang reageert op 11 oktober 2000 op de Zorgnota. Het ministerie van VWS geeft f3,7 miljard extra uit aan de zorg. De maatschappelijke opvang deelt niet in de extra middelen. De Federatie Opvang signa-leert als belangrijkste knelpunt dat er extra geld nodig is voor de verlaging van de werkdruk en het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim varieert gemiddeld van 10% tot 12%. Door de krappe budgetten komt het voor dat er één groepswerker verantwoordelijk is voor opvang en begeleiding van circa 60 cliënten. De Federatie Opvang pleit voor het wegwerken van de achterstanden in arbeidsvoorwaarden, arbobeleid en kwaliteitsbeleid een voorlopig bedrag van f115,5 miljoen gulden.

Tweede Kamer neemt motie van Gent c.s. aan
Tijdens de behandeling van de VWS begroting 2001 neemt de Tweede Kamer de motie van Gent c.s. aan. In deze motie wordt de minister opgeroepen om voor de Voorjaarsnota 2001 aan de Tweede Kamer met voorstellen te komen over de opvang van oudere dak- en thuislozen, de financiële positie van de maatschappelijke opvanginstellingen gekoppeld aan het rekenmodel van de Federatie Opvang, het verbeteren van de dagbestedingsmogelijkheden, de uitbreiding van capaciteit en de integrale begeleiding van dak- en thuislozen in de vorm van cliëntmentoren.

Gestructureerd overleg maatschappelijke opvang d.d. 1 maart 2001 De minister en de Federatie Opvang overleggen op 1 maart over de positie en de toekomst van de maatschappelijke opvang. De Federatie Opvang benadrukt nog steeds dat er een tekort is aan opvang-capaciteit en wederom worden de slechte arbeidsomstandigheden in de maatschappelijke opvang aan de orde gesteld. De minister verwijst hierbij naar de maatregelen die genomen zullen worden naar aanleiding van het rapport van de Commissie van Rijn over arbeidsomstandigheden in de collectieve sector.

Reactie Federatie Opvang op het verschijnen van de Monitor Maatschappelijke Opvang
Naar aanleiding van het verschijnen van de Monitor Maatschappelijke Opvang (MMO) door het Trimbosinstituut geeft de Federatie Opvang op 12 maart haar reactie op de uitkomsten.
De MMO onderbouwt volgens de Federatie Opvang in voldoende mate de eerder gesignaleerde knel-punten van hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim. De Federatie Opvang herhaalt dat minstens f115 miljoen extra nodig is voor normale uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, arbobeleid en veiligheid op de werkvloer. De minister kondigt aan een onderzoek te zullen uitvoeren naar de arbeidsomstandigheden in de maat-schappelijke opvang, een onderzoek dat pas gereed zal zijn begin 2002.
De Federatie Opvang draagt bouwstenen aan voor het onderzoek, maar vindt dat het extra geld niet kan wachten tot 2002. Tot op heden zijn er door het ministerie van VWS voor dit onderzoek nog geen verdere acties ondernomen.

Algemeen Overleg Tweede Kamer met minister Borst De Tweede Kamer overlegt op 28 maart met minister Borst over de uitkomsten van de MMO.
De Kamer is duidelijk: 'Minister grijp in!' De minister zegt de noden van de maatschappelijke opvang goed te begrijpen en doet de toezegging dat er bij de Voorjaarsnota extra geld bij zal komen. De Kamer dringt aan op snelle uitvoering van de motie van Gent c.s. Vooralsnog geeft de Kamer de minister het voordeel van de twijfel.

Aanbieding rapport Kostprijsberekeningen in de basisvoorzieningen van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. Tekort: f164,5 miljoen.
De Federatie Opvang stuurt op 23 mei genoemd rapport naar minister Borst waarin staat berekend welke kosten nodig zijn voor een adequate bedrijfsvoering, het bieden van goede zorg met minimale (bestaande) kwaliteitseisen voor de cliënten en waarborgen voor de continuïteit van de instellingen.
De Federatie Opvang berekent het tekort op f164,5 miljoen. KPMG oordeelt positief over het ontworpen rekenmodel.

Reactie Federatie Opvang op Voorjaarsbrief Zorg 2001 De Federatie Opvang reageert verontrust op de uitkomsten van de Voorjaarsbrief Zorg 2001. De maatschappelijke opvang wordt in deze brief niet genoemd. De maatschappelijke opvang zou onderdeel uitmaken van de extra middelen naar aanleiding van het rapport van de commissie van Rijn.
De Federatie Opvang geeft in een bijlage, naar aanleiding van een quick scan onder de instellingen, nog eens weer waar de oorzaken liggen voor het hoge ziekteverzuim en de hoge werkdruk. De Federatie Opvang doet een beroep op de minister om extra maatregelen en extra geld voor de maatschappelijke opvang.

Bijlage 2
ZIEKTEVERZUIM

De Federatie Opvang heeft ter voorbereiding op het overleg met de minister van 1 maart 2001 aan de maatschappelijke opvanginstellingen gevraagd naar de ziekteverzuimpercentages over 1998, 1999 en 2000 (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof).
Binnen de korte tijd die er was hebben 11 instellingen gereageerd, met het volgende resultaat:

1998 1999 2000
11,1% 11,6% 12,2%

Recente gebeurtenissen die betrekking hebben op hoge werkdruk, personeelstekorten en veiligheidsproblematiek:

Breda
Nachtopvang 't IJ te Breda kondigt een structurele sluiting van twee dagen per week aan door gebrek aan voldoende personeel. Oorzaken: personeelsgebrek, hoog ziekteverzuim, een gebrek aan gesubsidieerde medewerkers en een te krap budget.
Gemeente Breda vindt, samen met GGZ en Pauluskerk Rotterdam een oplossing voor twee maanden. Gezocht wordt naar geld voor een structurele oplossing.

Groningen
De Open Hof te Groningen, een opvangvoorziening die geheel open wordt gehouden door vrijwilligers, sluit haar deuren. Reden: agressief gedrag van cliënten maakt het onverantwoord om de opvang nog langer door vrijwilligers te laten gebeuren.

Nieuw Amsterdam
In De Breehof (Leger des Heils) steekt een op zich rustige bewoner een medebewoner en een medewerker met een mes neer. De medebewoner wordt levensgevaarlijk verwond. Slechts één medewerker hield 's nachts toezicht.

Rotterdam
De Pauluskerk te Rotterdam sluit voor enkele weken de gratis nachtopvang. Aanleiding is het agressief gedrag van bezoekers en aangerichte schade van circa f30.000,-.

Eindhoven
Juni 2000. Brand in een dak- en thuislozenvoorziening. Drie daklozen raken ernstig gewond. De Tweede Kamer had op 28 maart aan minister Borst vragen gesteld over de (brand)veiligheid in de maatschappelijke opvang.

Tilburg
Voor de ogen van het personeel wordt juni 2001 een voormalige bezoeker van de nachtopvang doodgeschoten. Waarschijnlijk een afrekening binnen het verslaafdencircuit. De impact op het personeel is bijzonder groot.


02 jul 01 13:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie