Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten B&W van de Gemeente Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Uithoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W

In hun vergadering van 26 juni jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:

* In beginsel briefwisseling met raads- en commissieleden door middel van e-mail te voeren, voorzover de leden hiertoe de mogelijkheid hebben. Hierover de commissie voor algemene zaken en financiën te raadplegen.

* Voor alle nieuw te plaatsen steigers in achtertuinen bij woningen nieuwe regels te hanteren. Voor de steigers in de Amstel wordt naast de vergunning van de provincie ook het aanvragen van een bouwvergunning verplicht. Deze regels zullen bekend gemaakt worden via een op te stellen folder en via de gemeentepagina en de gemeentelijke website.

* In te stemmen met het Sociaal Statuut gemeente Uithoorn.
* De raad voor te stellen mevrouw Groen als lid en de heer De Cooker als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) aan te wijzen, zodra de gemeenschappelijke regeling GHOR in werking is getreden.
* Kennis te nemen van het inspraakresultaat inzake de herinrichting van de Wilhelminakade; het oorspronkelijke plan op drie onderdelen aan te passen:

* de rijbaan voor de cafés (Wilhelminakade 1 t/m 3) minder dicht naar de gebouwen te verleggen, zodat er meer ruimte overblijft op het trottoir en voetgangers nog langs de terrassen aldaar kunnen lopen.

* voor het woningblok Wilhelminakade 13 t/m 27 het armatuur van de lichtmast zo aan te passen dat het licht meer op de straat en minder in de woningen schijnt.

* De twee nieuw aan te leggen langsparkeerplaatsen tegenover Wilhelminakade 2 en 3 enkele meters op te schuiven naar het begin van de Wilhelminakade.

Besluiten gemeenteraad

In de vergadering van 28 juni jl. heeft de gemeenteraad onder meer de volgende besluiten genomen:

* Inzake het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening": a. de reactie van burgemeester en wethouders op de ingediende zienswijzen en de ambtshalve voorgestelde aanpassingen van het ontwerp bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - Sportcomplex 193, eerste herziening", zoals verwoord in hun voorstel van 15 juni 2001, nr. 21 over te nemen; b. de tegen het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - Sportcomplex 1993, eerste herziening" ingediende zienswijzen van:

- A. Manasse, Zegge 211, Uithoorn

- H. Schoordijk, Iepenlaan 41, De Kwakel
- A. Hartlooper, Weteringsbrugmolen 133, Amstelveen
- De Bruin, Bilderdijklaan 52, Uithoorn
- W. van de Ham, A.M. de Jonglaan 27, Uithoorn
- J. van Dijk, Elzenlaan 15, Uithoorn

- W. van Lammen, Bilderdammerweg 109, Kudelstaart
- N. Dennaoui, Verhaakdijk 16, Woerdense Verlaat
- P.T. van Werkhoven, Klaproosstraat 50, Nieuw-Vennep
- H. Ruis-Tragter, Karel Doormanlaan 48, Uithoorn
- A.M. van Stal, Karel Doormanlaan 50, Uithoorn
- P. Spiekerman-Goodhart en drie anderen, P.C. Hooftlaan 9, Uithoorn

- S.H. Kennincts, Thamerhorn 52, Uithoorn
- J.E. Scheeren-Wagenvoorde, Briandflat 92, Uithoorn
- A. Marijnissen, Joh. van Oldenbarneveldtlaan 76, Uithoorn
- A. Karsdorp, Hugo de Grootlaan 19, Uithoorn
- R.L.O. Gerverdinck, Brunel 46, Uithoorn niet-ontvankelijk te verklaren;
c. er kennis van te nemen dat:

- M. van den Heuvel, Barnsteen 11, Mijdrecht
- A. Mollema en D. Mollema-Dijk, Conincksmeer 8, Vinkeveen
- 33 medeondertekenaars van C. Visser, Langs de Baan 29, Uithoorn
- vijf medeondertekenaars van P. Valkema, Ruys de Beerenbroucklaan 32, Amstelveen
hun zienswijzen hebben ingetrokken;
d. er kennis van te nemen dat één medeondertekenaar van C. Visser, Langs de Baan 29, Uithoorn heeft aangegeven geen zienswijze naar voren te hebben gebracht;
e. de overige zienswijze ontvankelijk te verklaren; f. te bepalen dat de zienswijzen met betrekking tot de vrees voor geuroverlast en visuele overlast (genoemd onder II.5) aanleiding geven tot het aanpassen van het ontwerp- bestemmingsplan; g. dat de overige zienswijzen geen aanleiding geven tot aanpassing van ontwerp- bestemmingsplan;
h. met inachtneming van het onder a en f gestelde ten aanzien van het aanpassen van het ontwerp-bestemmingsplan, zoals dat met ingang van 16 februari 2001 op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter inzage heeft gelegen, het bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - Sportcomplex 1993, eerste herziening" vast te stellen.
* de Economische visie Uithoorn vast te stellen· 1.in te stemmen met de jaarrekening 2000 van WAM Bedrijven;
2.akkoord te gaan met begrotingswijziging 2001-1, inhoudende de invoering van een post voor onvoorziene uitgaven ad fl. 250.000 en
- vooruitlopend op nadere afspraken terzake - de vorming van een egalisatiereserve en een eerste dotatie van fl. 410.000 ten gunste van die reserve;
3.in te stemmen met begrotingswijziging 2001-2 en het Uithoornse aandeel in de kosten van het OVP in 2001 ad fl. 235.848; daarbij akkoord te gaan met het in één keer uitbetalen van dit bedrag op basis van begrote kosten en deze uitgave ten laste te brengen van de algemene reserve;
4.akkoord te gaan met de begroting 2002, alsmede het investerings- en personeelsplan voor dat jaar.

* 1. vooralsnog kennis te nemen van de door het bestuur van de GGD in gang gezette acties en maatregelen naar aanleiding van het onderzoeksrapport van KPMG Consulting;
2. akkoord te gaan met de jaarrekening 2000 van de GGD, de Uithoornse bijdrage over 2000 vast te stellen op een bedrag van fl. 572.070 en er mee in te stemmen om het batig exploitatiesaldo over 2000 ad fl.113.232 ten gunste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
3.in te stemmen met de begroting 2002 van de GGD en de Uithoornse bijdrage over 2002 vast te stellen op een bedrag van fl. 601.342, onder de voorwaarden dat de begroting 2002 in financiële zin als kaderstellend wordt aangemerkt en dat binnen dat kader op basis van nader (inhoudelijk) overleg tussen gemeenten en GGD nog kan worden geschoven in de af te nemen producten in 2002; 4.akkoord te gaan met uitvoering van de gezondheidsenquete in 2002 en de (éénmalige) uitgave daarvoor ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
5.de overige beslispunten te betrekken bij het nog dit jaar te houden (inhoudelijk) overleg met de GGD over de in 2002 door de gemeente af te nemen producten.

* de jaarrekening 2000 de begroting 2002/meerjarenbegroting 2002-2005 ter uitvoering van milieutaken in Amstelland en De Meerlanden?vast te stellen.

* de beleidsrekening 2000 vast te stellen.
* in te stemmen met de concept-begroting 2002 van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)en ten behoeve van de gemeentebegroting voor het jaar 2002 rekening te houden met een bijdrage voor het ROA van fl. 3,50 per inwoner.

* akkoord te gaan met de vaststelling van de begroting 2002 van de Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken door het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer.

* het jaarverslag leerplicht 1999/2000 vast te stellen.
* het spoedshalve gemaakte bezwaar tegen de beschikking van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen d.d. 4 april 2001, kenmerk FTO/TPL-2000/206718U, met betrekking tot de verplaatsing van de school voor praktijkonderwijs Emma naar de gemeente Uithoorn, te bekrachtigen.

* het jaarverslag leerplicht 1999/2000 vast te stellen.
* 1.in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord Holland waarbij deelname van Uithoorn wordt gekoppeld aan de duur van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid 2001
2.het college van burgemeester en wethouders te machtigen op 5 juli 2001 de samenwerkings-overeenkomst Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord-Holland (RPA-ZNH) te ondertekenen.

* 1.het bezwaarschrift van de stichting schooladvies- en begeleidingsdienst Amstelland en de Meerlanden (SBDAM ongegrond te verklaren;
2..in te stemmen met de aanbevelingen van de commisie voor bezwaar- en beroepschriften voor de raad met betrekking tot onder
1 genoemde schoolbegeleidingsdienst.

* 1.over te gaan tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Aalsmeer inzake de aansluiting van het perceel Hoofdweg 115 op het Aalsmeerse gemeenteriool met inachtneming van door burgemeester en wethouders overeengekomen bedingen;
2.burgemeester en wethouders te machtigen tot al hetgeen noodzakelijk is ter uitvoering van dit besluit.
* een herindelingsontwerp tot grenscorrectie tussen de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ontwerp-herindelingsregeling.
* de heer mr G. Roodhart als vertegenwoordiger van de gemeente Uithoorn en de heer
ing. R. Esveld als zijn plaatsvervanger aan te wijzen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie