Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten B&W van de Gemeente Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Uithoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W

In hun vergadering van 26 juni jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:

* In beginsel briefwisseling met raads- en commissieleden door middel van e-mail te voeren, voorzover de leden hiertoe de mogelijkheid hebben. Hierover de commissie voor algemene zaken en financiën te raadplegen.

* Voor alle nieuw te plaatsen steigers in achtertuinen bij woningen nieuwe regels te hanteren. Voor de steigers in de Amstel wordt naast de vergunning van de provincie ook het aanvragen van een bouwvergunning verplicht. Deze regels zullen bekend gemaakt worden via een op te stellen folder en via de gemeentepagina en de gemeentelijke website.

* In te stemmen met het Sociaal Statuut gemeente Uithoorn.
* De raad voor te stellen mevrouw Groen als lid en de heer De Cooker als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) aan te wijzen, zodra de gemeenschappelijke regeling GHOR in werking is getreden.
* Kennis te nemen van het inspraakresultaat inzake de herinrichting van de Wilhelminakade; het oorspronkelijke plan op drie onderdelen aan te passen:

* de rijbaan voor de cafés (Wilhelminakade 1 t/m 3) minder dicht naar de gebouwen te verleggen, zodat er meer ruimte overblijft op het trottoir en voetgangers nog langs de terrassen aldaar kunnen lopen.

* voor het woningblok Wilhelminakade 13 t/m 27 het armatuur van de lichtmast zo aan te passen dat het licht meer op de straat en minder in de woningen schijnt.

* De twee nieuw aan te leggen langsparkeerplaatsen tegenover Wilhelminakade 2 en 3 enkele meters op te schuiven naar het begin van de Wilhelminakade.

Besluiten gemeenteraad

In de vergadering van 28 juni jl. heeft de gemeenteraad onder meer de volgende besluiten genomen:

* Inzake het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel Sportcomplex 1993, eerste herziening": a. de reactie van burgemeester en wethouders op de ingediende zienswijzen en de ambtshalve voorgestelde aanpassingen van het ontwerp bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - Sportcomplex 193, eerste herziening", zoals verwoord in hun voorstel van 15 juni 2001, nr. 21 over te nemen; b. de tegen het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - Sportcomplex 1993, eerste herziening" ingediende zienswijzen van:

- A. Manasse, Zegge 211, Uithoorn

- H. Schoordijk, Iepenlaan 41, De Kwakel
- A. Hartlooper, Weteringsbrugmolen 133, Amstelveen
- De Bruin, Bilderdijklaan 52, Uithoorn
- W. van de Ham, A.M. de Jonglaan 27, Uithoorn
- J. van Dijk, Elzenlaan 15, Uithoorn

- W. van Lammen, Bilderdammerweg 109, Kudelstaart
- N. Dennaoui, Verhaakdijk 16, Woerdense Verlaat
- P.T. van Werkhoven, Klaproosstraat 50, Nieuw-Vennep
- H. Ruis-Tragter, Karel Doormanlaan 48, Uithoorn
- A.M. van Stal, Karel Doormanlaan 50, Uithoorn
- P. Spiekerman-Goodhart en drie anderen, P.C. Hooftlaan 9, Uithoorn

- S.H. Kennincts, Thamerhorn 52, Uithoorn
- J.E. Scheeren-Wagenvoorde, Briandflat 92, Uithoorn
- A. Marijnissen, Joh. van Oldenbarneveldtlaan 76, Uithoorn
- A. Karsdorp, Hugo de Grootlaan 19, Uithoorn
- R.L.O. Gerverdinck, Brunel 46, Uithoorn niet-ontvankelijk te verklaren;
c. er kennis van te nemen dat:

- M. van den Heuvel, Barnsteen 11, Mijdrecht
- A. Mollema en D. Mollema-Dijk, Conincksmeer 8, Vinkeveen
- 33 medeondertekenaars van C. Visser, Langs de Baan 29, Uithoorn
- vijf medeondertekenaars van P. Valkema, Ruys de Beerenbroucklaan 32, Amstelveen
hun zienswijzen hebben ingetrokken;
d. er kennis van te nemen dat één medeondertekenaar van C. Visser, Langs de Baan 29, Uithoorn heeft aangegeven geen zienswijze naar voren te hebben gebracht;
e. de overige zienswijze ontvankelijk te verklaren; f. te bepalen dat de zienswijzen met betrekking tot de vrees voor geuroverlast en visuele overlast (genoemd onder II.5) aanleiding geven tot het aanpassen van het ontwerp- bestemmingsplan; g. dat de overige zienswijzen geen aanleiding geven tot aanpassing van ontwerp- bestemmingsplan;
h. met inachtneming van het onder a en f gestelde ten aanzien van het aanpassen van het ontwerp-bestemmingsplan, zoals dat met ingang van 16 februari 2001 op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken ter inzage heeft gelegen, het bestemmingsplan "De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel - Sportcomplex 1993, eerste herziening" vast te stellen.
* de Economische visie Uithoorn vast te stellen· 1.in te stemmen met de jaarrekening 2000 van WAM Bedrijven;
2.akkoord te gaan met begrotingswijziging 2001-1, inhoudende de invoering van een post voor onvoorziene uitgaven ad fl. 250.000 en
- vooruitlopend op nadere afspraken terzake - de vorming van een egalisatiereserve en een eerste dotatie van fl. 410.000 ten gunste van die reserve;
3.in te stemmen met begrotingswijziging 2001-2 en het Uithoornse aandeel in de kosten van het OVP in 2001 ad fl. 235.848; daarbij akkoord te gaan met het in één keer uitbetalen van dit bedrag op basis van begrote kosten en deze uitgave ten laste te brengen van de algemene reserve;
4.akkoord te gaan met de begroting 2002, alsmede het investerings- en personeelsplan voor dat jaar.

* 1. vooralsnog kennis te nemen van de door het bestuur van de GGD in gang gezette acties en maatregelen naar aanleiding van het onderzoeksrapport van KPMG Consulting;
2. akkoord te gaan met de jaarrekening 2000 van de GGD, de Uithoornse bijdrage over 2000 vast te stellen op een bedrag van fl. 572.070 en er mee in te stemmen om het batig exploitatiesaldo over 2000 ad fl.113.232 ten gunste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
3.in te stemmen met de begroting 2002 van de GGD en de Uithoornse bijdrage over 2002 vast te stellen op een bedrag van fl. 601.342, onder de voorwaarden dat de begroting 2002 in financiële zin als kaderstellend wordt aangemerkt en dat binnen dat kader op basis van nader (inhoudelijk) overleg tussen gemeenten en GGD nog kan worden geschoven in de af te nemen producten in 2002; 4.akkoord te gaan met uitvoering van de gezondheidsenquete in 2002 en de (éénmalige) uitgave daarvoor ten laste te brengen van de algemene reserve van de GGD;
5.de overige beslispunten te betrekken bij het nog dit jaar te houden (inhoudelijk) overleg met de GGD over de in 2002 door de gemeente af te nemen producten.

* de jaarrekening 2000 de begroting 2002/meerjarenbegroting 2002-2005 ter uitvoering van milieutaken in Amstelland en De Meerlanden?vast te stellen.

* de beleidsrekening 2000 vast te stellen.
* in te stemmen met de concept-begroting 2002 van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)en ten behoeve van de gemeentebegroting voor het jaar 2002 rekening te houden met een bijdrage voor het ROA van fl. 3,50 per inwoner.

* akkoord te gaan met de vaststelling van de begroting 2002 van de Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken door het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer.

* het jaarverslag leerplicht 1999/2000 vast te stellen.
* het spoedshalve gemaakte bezwaar tegen de beschikking van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen d.d. 4 april 2001, kenmerk FTO/TPL-2000/206718U, met betrekking tot de verplaatsing van de school voor praktijkonderwijs Emma naar de gemeente Uithoorn, te bekrachtigen.

* het jaarverslag leerplicht 1999/2000 vast te stellen.
* 1.in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord Holland waarbij deelname van Uithoorn wordt gekoppeld aan de duur van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid 2001
2.het college van burgemeester en wethouders te machtigen op 5 juli 2001 de samenwerkings-overeenkomst Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord-Holland (RPA-ZNH) te ondertekenen.

* 1.het bezwaarschrift van de stichting schooladvies- en begeleidingsdienst Amstelland en de Meerlanden (SBDAM ongegrond te verklaren;
2..in te stemmen met de aanbevelingen van de commisie voor bezwaar- en beroepschriften voor de raad met betrekking tot onder
1 genoemde schoolbegeleidingsdienst.

* 1.over te gaan tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Aalsmeer inzake de aansluiting van het perceel Hoofdweg 115 op het Aalsmeerse gemeenteriool met inachtneming van door burgemeester en wethouders overeengekomen bedingen;
2.burgemeester en wethouders te machtigen tot al hetgeen noodzakelijk is ter uitvoering van dit besluit.
* een herindelingsontwerp tot grenscorrectie tussen de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ontwerp-herindelingsregeling.
* de heer mr G. Roodhart als vertegenwoordiger van de gemeente Uithoorn en de heer
ing. R. Esveld als zijn plaatsvervanger aan te wijzen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...