Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actualiteiten SPN, EPC-eisen en mmg

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Dubo Centrum

maandag 2 juli 2001

Dubo en bouwregelgeving (5): actualiteiten SPN, EPC-eisen en mmg

Al in het eerste Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen (september 1995) is de verankering van duurzaam bouwen in de bouwregelgeving geagendeerd. Sinds die tijd is er op dit vlak veel gebeurd, maar desondanks is het in 1995 gestarte traject op zijn vroegst op 1 januari 2002 af te ronden. De komende tijd zullen er belangrijke beslissingen moeten worden genomen.Wat is de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de stralingsprestatienorm SPN, de energieprestatiecoëfficiënt EPC en het materiaalgebonden milieuprofiel gebouwen mmg?

Het Overlegplatform Bouwregelgeving heeft onlangs een negatief advies uitgebracht over het ontwerpbesluit stralingsprestatie in het Bouwbesluit. Ook heeft dit Overlegplatform zich zeer terughoudend opgesteld ten aanzien van verdere aanscherping van energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. De laatste stand van zaken omtrent de ontwikkeling van een nieuwe prestatie-eis, het mmg (materiaalgebonden milieuprofiel gebouwen): het uitbrengen van het officiële normontwerp wordt uitgesteld in verband met een bruikbaarheidstoets.

Ontwerpbesluit Stralingsprestatie

Op 6 april jongstleden heeft het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB)
- het platform dat de staatssecretaris van VROM adviseert over zaken omtrent de bouwregelgeving - gesproken over onder meer voorstellen voor het opnemen in het Bouwbesluit van een grenswaarde en bepalingsmethode voor de stralingsprestatie van woningen. Het OPB onderkent dat er voldoende aanleiding is om in beleidsmatige zin aandacht te schenken aan dit gezondheidsaspect van de kwaliteit van het binnenmilieu. Het leden van het OPB raden de staatssecretaris echter met klem af het voorgestelde ontwerpbesluit door te voeren. Men spreekt van symboolwetgeving en heeft ernstige twijfels over doelmatigheid en toepasbaarheid, gezien de bijbehorende ingewikkelde en complexe bepalingsmethode. Het OPB ziet meer in een gerichte voorlichtingscampagne naar bewoners over adequate ventilatie. Het grootste deel van de straling is namelijk het gevolg van radon dat door ventilatie is af te voeren. Daarnaast constateert het OPB dat het voorstel niet of niet voldoende voldoet aan de criteria die het OPB eerder formuleerde ten behoeve van beoordeling van nieuwe regelgeving: helder doel, eenduidigheid van de bepalingsmethode, voldoende inzicht in de effecten (milieu, gezondheid en economische effecten) en een integrale benadering.

De vraag is wat de staatssecretaris, maar ook de minister Pronk (Milieu), met het advies zullen doen.

Verdere aanscherping van de energieprestatie-eisen

Het OPB heeft ook geadviseerd over verdere aanscherping van de energieprestatie-eisen. De leden van het OPB raden verdere aanscherping thans voor woningbouw-nieuwbouw af. Het OPB is van mening dat een grondige evaluatie van de laatste aanscherping noodzakelijk is. Kanttekeningen worden geplaatst bij het evenwicht in aanscherping van de eisen en technologische vernieuwing die dit mogelijk maakt. Ook is meer informatie nodig over de totale strategie om de doelstelling van 2 Mton te halen en de kosteneffecten. Het OPB wijst in dit verband op de bestaande voorraad waar veel meer winst valt te behalen dan in de nieuwbouw.
Ten aanzien van de utiliteitsbouw plaatst het OPB dezelfde kritische kanttekeningen bij een eventuele aanscherping van de epc. Indien er een keuze zou moeten worden gemaakt, adviseert het OPB de aanscherping voor bepaalde categorieën van de utiliteitsbouw.

Materiaalgebonden milieuprofiel gebouwen

De Normcommissie mmg heeft besloten om een bruikbaarheidstoets uit te voeren voordat de zogenoemde groene versie wordt uitgebracht. NEN bouw stelt een plan voor deze toets op. De toets zal in de periode september - november 2001 uitgevoerd worden. Voor deze toets zal de huidige versie, als een 'gele' versie, worden gebruikt. Het ligt in de bedoeling bij de toets zo veel mogelijk aan te sluiten bij de proeftuin Prestatiegerichte dubo-convenanten, een project van Stichting Bouwresearch. IVAM en W|E zullen een mmg-tool voor de toets en de proeftuin bouwen. Een en ander betekent dat de groene versie, als officieel normontwerp, niet eerder dan eind dit jaar zal verschijnen.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten over dubo en bouwregelgeving van 16 april 2001, 15 december 2000, 15 september 2000 en 15 mei 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie