Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maatregelen voor verbetering corridor Utrecht-Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
994024800

Pakket van maatregelen moet corridor Utrecht-Amersfoort verbeteren Pilot vernieuwende aanpak A28 geslaagd

Vandaag heeft de Bestuurlijke Begeleidingsgroep gebiedsgerichte aanpak corridor Utrecht-Amersfoort (BBG A28) haar rapport Leefbare mobiliteit op de Heuvelrug gepresenteerd. Het rapport bevat een visie op het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied rond de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. Daarnaast bevat het rapport een concreet maatregelenpakket waarin 12 projecten zijn opgenomen die de interlokale en regionale locaties verbeteren en tezamen een substantile bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen.

Vernieuwende werkwijze succesvol
Het rapport Leefbare mobiliteit op de Heuvelrug is het resultaat van een vernieuwende werkwijze waarbij de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest, Leusden en Amersfoort, BRU, gewest Eemland en Rijkswaterstaat, onder regie van de provincie Utrecht hebben gewerkt aan een gebiedsgerichte verkenning naar mogelijke oplossingen voor de huidige en de toekomstige problemen op het terrein van de bereikbaarheid en leefbaarheid tussen Utrecht en Amersfoort. In deze zogenoemde Verkenning nieuwe stijl is niet alleen gekeken naar de mobiliteit, maar ook naar ruimtelijke en economische ontwikkelingen, natuur, landschap en recreatie, en de effecten daarvan op de A28, n naar de mogelijkheden om die effecten te benvloeden. Tijdens het proces is regelmatig overleg gevoerd met een groot aantal maatschappelijke en belangenorganisaties als de Kamers van Koophandel, waterschappen, recreatieschappen, zorgorganisaties, agrarische organisaties, Stichtse Milieufederatie, Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, openbaar vervoerbedrijven en de ENFB. Zowel de betrokken partijen als het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn enthousiast over de gekozen aanpak.

Verkeer groeit sneller dan gedacht
Uit recente verkeersgegevens blijkt dat de verkeersgroei tussen Utrecht en Amersfoort sneller gaat dan werd gedacht. De verwachting is dat het autoverkeer op de A28 in het jaar 2020 met 70% is gegroeid ten opzichte van 1998. De benuttingsmaatregelen zoals het Rijk die al eerder had gepland, zullen dan ook al voor 2010 niet meer voldoende zijn om de corridor bereikbaar te houden. Ook het verkeer op het onderliggend wegennet zal in de toekomst groeien.
Het aantal reizigers per trein zal eveneens groeien. Men verwacht in 2010 een verdubbeling van het aantal treinreizigers ten opzichte van nu.
Het capaciteitsprobleem op de A28 betekent dat zij niet meer goed kan functioneren als landelijke verbinding tussen de Randstad en het noorden en oosten van het land. Gevolg is ook dat een deel van het verkeer zich zal verplaatsen naar het onderliggend wegennet, met alle gevolgen voor de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. En dat terwijl een groot deel van de provinciale wegen in de corridor nu al tegen de grenzen van de beschikbare capaciteit aan zit.
Het openbaar vervoer per bus in de corridor wordt belemmerd door de congestie en kan daardoor in de spits veelal geen goede kwaliteit bieden. En het is zeer de vraag of de geplande maatregelen van Randstadspoor de toekomstige groei kunnen opvangen. Naast het oplossen van de mobiliteitsproblemen liggen er ook belangrijke opgaven op het gebied van de leefbaarheid en barrierewerking, zoals de oversteekbaarheid voor fauna en recreatieverbindingen. Er zijn nu al nijpende problemen die worden veroorzaakt door de vele infrastructuur en het intensieve gebruik daarvan, maar ook de problemen die zullen ontstaan door de verkeersgroei moeten worden tegengegaan dan wel opgelost. Een belangrijke conclusie is dan ook dat de infrastructuur in de corridor Utrecht-Amersfoort niet is toegesneden op de landelijke en al geplande regionale ontwikkelingen. De toename van het verkeer zet de leefbaarheid en de functievervulling van het gebied zwaar onder druk.

Oplossingen
Bij het zoeken naar oplossingen is onderzocht welke invloed verschillende maatregelen hebben. Ook is gekeken naar de invloed van regionale ruimtelijke ontwikkelingen. Daaruit blijkt dat de groei van het verkeer grotendeels wordt veroorzaakt door de groei van het doorgaande verkeer en de autonome groei, en dat het toevoegen van economische functies in de regio naar verhouding weinig bijdraagt aan de regionale verkeersproblemen. Dit neemt niet weg dat de regio zorgvuldig moet kijken naar de keuze voor nieuwe woon-werklocaties, omdat die direct invloed hebben op de capaciteit en het functioneren van de lokale en interlokale bereikbaarheid. Uitgangspunt van alle bereikbaarheidsmaatregelen in de visie is dat ten aanzien van de leefbaarheid en de groene netwerken achterstanden worden weggewerkt en verbeteringen worden aangebracht. Dat is nodig om de negatieve effecten die door de mobiliteit worden veroorzaakt voor lucht, geluid en veiligheid, en voor de versnippering van het natuurgebied weg te nemen. Daarom worden vroegtijdig leefbaarheidsprojecten aangepakt en worden er integrale eisen aan de projecten gesteld.
Om de mobiliteit in de corridor te verbeteren wordt eerst gekeken naar andere vervoersvormen voordat er naar dan nog resterende behoeften van automobiliteit wordt gekeken. Dit omvat de aanleg van goede fietsverbindingen op belangrijke intergemeentelijke woon-werkrelaties waar deze nu nog ontbreken. Ook belangrijk is de realisatie van hoogwaardige busverbindingen op de belangrijke vervoerrelaties en een betere benutting van het spoor. Voor de overblijvende lokale en regionale automobiliteit moet de N237 (de provinciale weg Utrecht-Amersfoort) geoptimaliseerd worden en zal een aantal ontbrekende relaties op het onderliggend wegennet worden aangelegd. Voor het overige dient het autoverkeer zoveel mogelijk op de A28 te worden gefaciliteerd met voldoende doorstromingskwaliteit. Dat betekent dat een groot deel van de autoverkeersgroei op de A28 gebundeld zal worden, waardoor uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk zal zijn. In dit verband zijn ook van belang de verbetering van het knooppunt Hoevelaken en maatregelen voor het scheiden van het doorgaande verkeer van het lokale verkeer tussen Amersfoort en Leusden.

Concrete projecten
Om een concrete invulling aan de visie te geven heeft de BBG A28 12 projecten geformuleerd. Deze zullen nader worden uitgewerkt en een financile vertaling moeten krijgen. De projecten bouwen deels voort op bestaande initiatieven. Van de overheden die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de visie wordt verwacht dat zij gezamenlijk de schouders zullen zetten onder deze projecten. De voorzitter van de BBG A28, de Utrechtse gedeputeerde Doede Kok is daarover optimistisch: Gedurende het gehele proces van visievorming was er bij alle wethouders en anderen een grote mate van betrokkenheid en was men bereid over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken. De bereikbaarheid van de corridor wordt als een gemeenschappelijk belang gezien. Daarom gaan we deze vernieuwende brede aanpak ook toepassen op de A27.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Astrid Schoon, 030 - 258 3713 of per e-mail:
Astrid.schoon@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie