Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 3 juli 2001

1. Groenblauwe visie Noord-Holland Zuid

2. Beleidsevaluatie provinciaal bodemsaneringsbeleid 1994-1999
3. Beantwoording vragen van statenlid drs.ing.Ph.G.de Lange, aangaande de plaatsing van een tijdelijk asielzoekerscentrum in Haarlem ter hoogte van de Zuiderpolder-Noord

4. Bestemmingsplan De La Salle, gemeente Heemstede
5. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden M.Graatsma en C.Boelhouwer (SP) aangaande opnamestop van verpleeghuizen gedurende de vakantieperiode in Noord-Holland en de rest van Nederland
6. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma (SP) inzake de reikwijdte van de provinciale inspanningen in het kader van de regiovisie Ouderenzorg
7. Startnotitie Nieuwe Hollandse Waterlinie
8. Verkoop provinciale eigendommen Spiegelplas en Wijde Blik aan Natuurmonumenten

9. Verslag bezoek mw.Faber aan Haarlemmermeer Groen d.d. 11 april 2001

10. Voortgang onderzoek "Burgermonitor Noord-Holland"
11. Evaluatierapport Sail 2000

12. Beantwoording schriftelijke vragen statenlid mw.Beens-Jansen inzake voorlichting communicatie over het openbaar vervoer
13. Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid K.Breunissen (GroenLinks) inzake contractbreuk van minister Netelenbos m.b.t. het spitstarief

14. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
15. Vaststelling gebiedsplan Kop en Westfriesland
16. ARC/COFAR

17. Provinciale prijs maatschappelijk ondernemer, concept draaiboek
18. Bestuursovereenkomst Platteland Ontwikkelingsplan (POP) Groenblauwe visie Noord-Holland Zuid
Het college besluit in te stemmen met het opstellen van een groenblauwe visie Noord-Holland zuid, met als inzet ale GIOS-projekten, aangevuld met Noord-Hollandse projekten, resulterend in een product, dat twee delen omvat:

* een beknopte wervend gepresenteerde groenblauwe visie, met als planhorizon 2020

* een uitvoeringsprogramma.

De visie dient als bouwsteen voor het streekplan Noord-Holland Zuid. Beleidsevaluatie provinciaal bodemsaneringsbeleid 1994-1999 Het college besluit:

1. naar aanleiding van de behandeling in de cie MWG op 21 juni een derde besluitpunt ktoe te voegen aan het concept PS-besluit.
2. De aldus aangevulde voordracht aan PS definitief vast te stellen zodat het concept PS-besluit als volgt luidt:

a. met waardering kennis te nemen van het onderzoeksrapport `Beleidsevaluatie provinciaal bodemsaneringsbeleid periode 1994-1999' en de aanbevelingen van de Commissie Beleidsevaluatie daarover;
b. de conclusies en aanbevelingen als bouwstenen te beschouwen voor de toekomstige uitvoering van het provinciaal bodemsaneringsbeleid in Noord-Holland voor zover daarmee al geen rekening is gehouden in het geldende beleid en de organisatorische inbedding; c. Provinciale Staten in casu de PS-commissie Milieu, Water en Groen met een notitie vóór 1 juli 2002 te informeren over de implementatie van de verschillende beleidsvoornemens uit de voordracht en de uitvoering ervan en dit vervolgens jaarlijks te doen.

Beantwoording vragen van statenlid drs.ing.Ph.G.de Lange, aangaande de plaatsing van een tijdelijk asielzoekerscentrum in Haarlem ter hoogte van de Zuiderpolder-Noord

Het college stelt de antwoorden vast.
Bestemmingsplan De La Salle, gemeente Heemstede

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan De La Salle vastgesteld door de gemeenteraad van Heemstede op 29 maart 2001.
Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden M.Graatsma en C.Boelhouwer (SP) aangaande opnamestop van verpleeghuizen gedurende de vakantieperiode in Noord-Holland en de rest van Nederland

Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma (SP) inzake de reikwijdte van de provinciale inspanningen in het kader van de regiovisie Ouderenzorg
Het college stelt de antwoorden vast.
Startnotitie Nieuwe Hollandse Waterlinie

In te stemmen met de startnotitie Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) ten behoeve van een op te stellen linieperspectief, waarvan de belangrijkste punten zijn:

a) De NHW als megasingel wordt het principe van de inrichting waarbinnen de verschillende functies een plaats moeten vinden en dit principe te vertalen in de ruimtelijke planvorming, onverlet de bevoegdheid tot integrale afweging in streekplankader. b) Dat plaatsing op de werelderfgoedlijst op geen bezwaar stuit en de voordracht hiertoe te betrekken bij andere voordrachten, zoals bijvoorbeeld de binnenstad van Amsterdam.

Verkoop provinciale eigendommen Spiegelplas en Wijde Blik aan Natuurmonumenten

1. In principe in te stemmen met de verkoop van provinciale eigendommen gelegen in de Spiegel- en Blijkpolderplas en het Wijde Blik ter grootte van resp 180 ha en 240 ha aan de Vereniging Natuurmonumenten en daarbij een afkoopsom voor oeveronderhoud te leveren.

2. De Vereniging Natuurmonumenten ambtelijk een koopovereenkomst ter ondertekening aan te bieden.

3. De gemeenten Nederhorst den Berg en 's Graveland en de Beheerscommissie Spiegel- en Blijkpolderplas ter kennisneming een exemplaar van de koopovereenkomst aan te bieden.
4. Alvorens definitief te besluiten het besluit ter advisering voor te leggen aan de PS-commissie OOPO in haar vergadering van 4 oktober 2001.

5. Na positief advies van de PS-commissie OOPO de notariële concept-acte ter goedkeuring te agenderen op de B-agenda van GS.
6. De koopovereenkomst en de ontrekking uit het compensatiefonds voor te leggen aan Provinciale Staten.
Verslag bezoek mw.Faber aan Haarlemmermeer Groen d.d. 11 april 2001

Het college besluit in te stemmen met het verslag werkbezoek staatssecretaris mw.G.Faber aan het sgp Haarlemmermeer Groen d.d. 11 april 2001.
Voortgang onderzoek "Burgermonitor Noord-Holland"

Het college besluit kennis te nemen van de voortgang van het onderzoek "Burgermonitor Noord-Holland", de bijbehorende vragenlijst (opgesteld conform de doelstellingen zoals geformuleerd in de offerte, door GS goedgekeurd op 30 januari 2001, besluitnummer: 20-01/2443) en de voorgestelde procedure.
Evaluatierapport Sail 2000

Het college besluit kennis te nemen van het door het Crisis Onderzoek Team (COT) opgestelde evaluatierapport Sail 2000 en neemt de daarin in Hoofdstuk 5 opgenomen aanbevelingen betrekking hebbende op de provincie Noord-Holland over.
Beantwoording schriftelijke vragen statenlid mw.Beens-Jansen inzake voorlichting communicatie over het openbaar vervoer Het college stelt de antwoorden vast.

Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid K.Breunissen (GroenLinks) inzake contractbreuk van minister Netelenbos m.b.t. het spitstarief
Het college stelt de antwoorden vast.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Renovatie/uitbreiding van het concertgebouw, gemeente Haarlem
* Bouw 14 woningen en 3 kantooreenheden aan de Heiligweg, hoek Rosariumlaan te Krommenie, gemeente Zaanstad
* Bouw 27woningen en winkels aan het Hofplein te Alkmaar
* Aanleg busbaan op de N247, gemeente Edam-Volendam
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* Stadsvernieuwingsplan Oude Stad, gemeente Haarlem
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* Huiswaard-Overstad, partiële herziening, gemeente Alkmaar Vaststelling gebiedsplan Kop en Westfriesland

1. Het gebiedsplan Kop en Westfriesland vast te stellen, inclusief de door het Noord-Hollands Landschap voorgestelde ruil van te begrenzen gronden bij Abbestede;

2. Het besluit op basis van afd. 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend te maken;

3. De reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen is besloten met betrekking tot hun bedenkingen en de beroepsmogelijkheden;
4. Het plan te verzenden aan LASER.
ARC/COFAR
Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken rond:
1. het netwerk van luchtvaartregio's: Airport Regions Conference (ARC)

2. het Europees project "Common Options for Airport Regions" (COFAR) in het kader van het subsidieprogramma Interreg IIC
3. de rapportage van zowel ARC als COFAR ter kennisname voor te leggen aan PS-commissie ELE.

Provinciale prijs maatschappelijk ondernemer, concept draaiboek Het college besluit:

1. in principe in te stemmen met het concept draaiboek "Provinciale prijs maatschappelijk ondernemer" en het daarin geschetste kader voor uitvoering;

2. de portefeuillehouder, na verwerking van het advies van de statencommissie ELE, te machtigen de uitvoering van het draaiboek ter hand te nemen;

3. het besluit onder a) en b) voor advies voor te leggen aan de statencommissie ELE van september 2001.

Bestuursovereenkomst Platteland Ontwikkelingsplan (POP)
1. In te stemmen met de tekst van de bestuursovereenkomst Platteland Ontwikkelingsplan Nederland.

2. Mw. Wildekamp te machtigen om namens het college in te stemmen met de tekst van de bestuursovereenkomst Platteland Ontwikkelingsplan Nederland in het IPO-portefeuillehouders-overleg Groen op 5 juli a.s.

3. Dhr. Verburg te machtigen om namens het college - als verantwoordelijk portefeuillehouder voor het Platteland Ontwikkelingsplan - de bestuursovereenkomst te ondertekenen in de vergadering van het Comité van Toezicht eind oktober 2001 D.Berger tel. 06.183.000.64 0
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 12, 13
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 11
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 8, 10
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 16, 17, 18
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 14
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 5, 6, 7
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 2, 9, 15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...