Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 3 juli 2001

1. Groenblauwe visie Noord-Holland Zuid

2. Beleidsevaluatie provinciaal bodemsaneringsbeleid 1994-1999
3. Beantwoording vragen van statenlid drs.ing.Ph.G.de Lange, aangaande de plaatsing van een tijdelijk asielzoekerscentrum in Haarlem ter hoogte van de Zuiderpolder-Noord

4. Bestemmingsplan De La Salle, gemeente Heemstede
5. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden M.Graatsma en C.Boelhouwer (SP) aangaande opnamestop van verpleeghuizen gedurende de vakantieperiode in Noord-Holland en de rest van Nederland
6. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma (SP) inzake de reikwijdte van de provinciale inspanningen in het kader van de regiovisie Ouderenzorg
7. Startnotitie Nieuwe Hollandse Waterlinie
8. Verkoop provinciale eigendommen Spiegelplas en Wijde Blik aan Natuurmonumenten

9. Verslag bezoek mw.Faber aan Haarlemmermeer Groen d.d. 11 april 2001

10. Voortgang onderzoek "Burgermonitor Noord-Holland"
11. Evaluatierapport Sail 2000

12. Beantwoording schriftelijke vragen statenlid mw.Beens-Jansen inzake voorlichting communicatie over het openbaar vervoer
13. Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid K.Breunissen (GroenLinks) inzake contractbreuk van minister Netelenbos m.b.t. het spitstarief

14. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
15. Vaststelling gebiedsplan Kop en Westfriesland
16. ARC/COFAR

17. Provinciale prijs maatschappelijk ondernemer, concept draaiboek
18. Bestuursovereenkomst Platteland Ontwikkelingsplan (POP) Groenblauwe visie Noord-Holland Zuid
Het college besluit in te stemmen met het opstellen van een groenblauwe visie Noord-Holland zuid, met als inzet ale GIOS-projekten, aangevuld met Noord-Hollandse projekten, resulterend in een product, dat twee delen omvat:

* een beknopte wervend gepresenteerde groenblauwe visie, met als planhorizon 2020

* een uitvoeringsprogramma.

De visie dient als bouwsteen voor het streekplan Noord-Holland Zuid. Beleidsevaluatie provinciaal bodemsaneringsbeleid 1994-1999 Het college besluit:

1. naar aanleiding van de behandeling in de cie MWG op 21 juni een derde besluitpunt ktoe te voegen aan het concept PS-besluit.
2. De aldus aangevulde voordracht aan PS definitief vast te stellen zodat het concept PS-besluit als volgt luidt:

a. met waardering kennis te nemen van het onderzoeksrapport `Beleidsevaluatie provinciaal bodemsaneringsbeleid periode 1994-1999' en de aanbevelingen van de Commissie Beleidsevaluatie daarover;
b. de conclusies en aanbevelingen als bouwstenen te beschouwen voor de toekomstige uitvoering van het provinciaal bodemsaneringsbeleid in Noord-Holland voor zover daarmee al geen rekening is gehouden in het geldende beleid en de organisatorische inbedding; c. Provinciale Staten in casu de PS-commissie Milieu, Water en Groen met een notitie vóór 1 juli 2002 te informeren over de implementatie van de verschillende beleidsvoornemens uit de voordracht en de uitvoering ervan en dit vervolgens jaarlijks te doen.

Beantwoording vragen van statenlid drs.ing.Ph.G.de Lange, aangaande de plaatsing van een tijdelijk asielzoekerscentrum in Haarlem ter hoogte van de Zuiderpolder-Noord

Het college stelt de antwoorden vast.
Bestemmingsplan De La Salle, gemeente Heemstede

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan De La Salle vastgesteld door de gemeenteraad van Heemstede op 29 maart 2001.
Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden M.Graatsma en C.Boelhouwer (SP) aangaande opnamestop van verpleeghuizen gedurende de vakantieperiode in Noord-Holland en de rest van Nederland

Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma (SP) inzake de reikwijdte van de provinciale inspanningen in het kader van de regiovisie Ouderenzorg
Het college stelt de antwoorden vast.
Startnotitie Nieuwe Hollandse Waterlinie

In te stemmen met de startnotitie Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) ten behoeve van een op te stellen linieperspectief, waarvan de belangrijkste punten zijn:

a) De NHW als megasingel wordt het principe van de inrichting waarbinnen de verschillende functies een plaats moeten vinden en dit principe te vertalen in de ruimtelijke planvorming, onverlet de bevoegdheid tot integrale afweging in streekplankader. b) Dat plaatsing op de werelderfgoedlijst op geen bezwaar stuit en de voordracht hiertoe te betrekken bij andere voordrachten, zoals bijvoorbeeld de binnenstad van Amsterdam.

Verkoop provinciale eigendommen Spiegelplas en Wijde Blik aan Natuurmonumenten

1. In principe in te stemmen met de verkoop van provinciale eigendommen gelegen in de Spiegel- en Blijkpolderplas en het Wijde Blik ter grootte van resp 180 ha en 240 ha aan de Vereniging Natuurmonumenten en daarbij een afkoopsom voor oeveronderhoud te leveren.

2. De Vereniging Natuurmonumenten ambtelijk een koopovereenkomst ter ondertekening aan te bieden.

3. De gemeenten Nederhorst den Berg en 's Graveland en de Beheerscommissie Spiegel- en Blijkpolderplas ter kennisneming een exemplaar van de koopovereenkomst aan te bieden.
4. Alvorens definitief te besluiten het besluit ter advisering voor te leggen aan de PS-commissie OOPO in haar vergadering van 4 oktober 2001.

5. Na positief advies van de PS-commissie OOPO de notariële concept-acte ter goedkeuring te agenderen op de B-agenda van GS.
6. De koopovereenkomst en de ontrekking uit het compensatiefonds voor te leggen aan Provinciale Staten.
Verslag bezoek mw.Faber aan Haarlemmermeer Groen d.d. 11 april 2001

Het college besluit in te stemmen met het verslag werkbezoek staatssecretaris mw.G.Faber aan het sgp Haarlemmermeer Groen d.d. 11 april 2001.
Voortgang onderzoek "Burgermonitor Noord-Holland"

Het college besluit kennis te nemen van de voortgang van het onderzoek "Burgermonitor Noord-Holland", de bijbehorende vragenlijst (opgesteld conform de doelstellingen zoals geformuleerd in de offerte, door GS goedgekeurd op 30 januari 2001, besluitnummer: 20-01/2443) en de voorgestelde procedure.
Evaluatierapport Sail 2000

Het college besluit kennis te nemen van het door het Crisis Onderzoek Team (COT) opgestelde evaluatierapport Sail 2000 en neemt de daarin in Hoofdstuk 5 opgenomen aanbevelingen betrekking hebbende op de provincie Noord-Holland over.
Beantwoording schriftelijke vragen statenlid mw.Beens-Jansen inzake voorlichting communicatie over het openbaar vervoer Het college stelt de antwoorden vast.

Beantwoording schriftelijke vragen van het statenlid K.Breunissen (GroenLinks) inzake contractbreuk van minister Netelenbos m.b.t. het spitstarief
Het college stelt de antwoorden vast.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Renovatie/uitbreiding van het concertgebouw, gemeente Haarlem
* Bouw 14 woningen en 3 kantooreenheden aan de Heiligweg, hoek Rosariumlaan te Krommenie, gemeente Zaanstad
* Bouw 27woningen en winkels aan het Hofplein te Alkmaar
* Aanleg busbaan op de N247, gemeente Edam-Volendam
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* Stadsvernieuwingsplan Oude Stad, gemeente Haarlem
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* Huiswaard-Overstad, partiële herziening, gemeente Alkmaar Vaststelling gebiedsplan Kop en Westfriesland

1. Het gebiedsplan Kop en Westfriesland vast te stellen, inclusief de door het Noord-Hollands Landschap voorgestelde ruil van te begrenzen gronden bij Abbestede;

2. Het besluit op basis van afd. 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend te maken;

3. De reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen is besloten met betrekking tot hun bedenkingen en de beroepsmogelijkheden;
4. Het plan te verzenden aan LASER.
ARC/COFAR
Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken rond:
1. het netwerk van luchtvaartregio's: Airport Regions Conference (ARC)

2. het Europees project "Common Options for Airport Regions" (COFAR) in het kader van het subsidieprogramma Interreg IIC
3. de rapportage van zowel ARC als COFAR ter kennisname voor te leggen aan PS-commissie ELE.

Provinciale prijs maatschappelijk ondernemer, concept draaiboek Het college besluit:

1. in principe in te stemmen met het concept draaiboek "Provinciale prijs maatschappelijk ondernemer" en het daarin geschetste kader voor uitvoering;

2. de portefeuillehouder, na verwerking van het advies van de statencommissie ELE, te machtigen de uitvoering van het draaiboek ter hand te nemen;

3. het besluit onder a) en b) voor advies voor te leggen aan de statencommissie ELE van september 2001.

Bestuursovereenkomst Platteland Ontwikkelingsplan (POP)
1. In te stemmen met de tekst van de bestuursovereenkomst Platteland Ontwikkelingsplan Nederland.

2. Mw. Wildekamp te machtigen om namens het college in te stemmen met de tekst van de bestuursovereenkomst Platteland Ontwikkelingsplan Nederland in het IPO-portefeuillehouders-overleg Groen op 5 juli a.s.

3. Dhr. Verburg te machtigen om namens het college - als verantwoordelijk portefeuillehouder voor het Platteland Ontwikkelingsplan - de bestuursovereenkomst te ondertekenen in de vergadering van het Comité van Toezicht eind oktober 2001 D.Berger tel. 06.183.000.64 0
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 12, 13
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 11
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 8, 10
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 16, 17, 18
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 14
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 5, 6, 7
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 2, 9, 15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie