Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten Friesland

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Besluitenlijst vergadering van Gedeputeerde Staten, dinsdag 3 juli 2001


1. Gedeputeerde Staten hebben het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuidoost Fryslân vastgesteld. Deze zomer zal het Programma van Eisen worden uitgewerkt in een bestek voor de aanbesteding.


2. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het de eindafrekening over het jaar 1999 van de Fryske Akademie. Er is een aanvullend krediet verleend voor een bedrag van 88.750,- ten laste van de Knelpuntenpot kasritme en de budgetruimte.


3. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het MUP-BRTN 2002 2006 (Meerjaren Uitvoerings Programma Beleidsvisie Recreatie en Toervaart Nederland). Vanaf 1992 kon de provincie Fryslân een meerjarenprogramma indienen bij de SRN, Stichting Recreatie Toervaart Nederland, voor het verkrijgen van een bijdrage in de kosten van de realisatie van projecten voor de watersportinfrastructuur. Elk jaar kunnen hiervoor projecten ingediend worden bij de provincies voor subsidie. Vervolgprocedure: Statencommissie van Waterstaat en Milieubeheer en de Statencommissie Ruimtelijke Ordening van 5 september 2001.


4. Elk jaar wordt ter besteding van de toeristisch-recreatieve budgetten een meerjarenprogramma opgesteld. Het Strategisch Groeibeleid Recreatie en Toerisme is in 1991 gestart en was in 2000 afgelopen. Het jaar 2001 wordt gezien als overgangsjaar en hiervoor is een jaarschijf 2001 ingevuld. Hier zijn onder andere nieuwe projecten in opgenomen en projecten waarvoor in 2000 al principe toezeggingen zijn gedaan. Gedeputeerde Staten zijn akkoord gegaan met de invulling van de jaarschijf 2001.
Vervolgprocedure: Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening van 5 september.


5. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Koepelconvenant herstructurering openbaar bibliotheekwerk. In het bestuurlijk overleg van 3 april 2001 hebben VNG, IPO en de staatssecretaris van OC&W de heer F. van der Ploeg overeenstemming bereikt over een Koepelconvenant dat de grondslag legt voor de herstructurering van het openbaar bibliotheekwerk.
Vervolgprocedure: Statencommissie Wolwêzen van 12 september en Provinciale Staten van 3 oktober 2001.


6. Noord-Fryslân ontbeert een adequate ontsluiting op het hoofdwegennet. Het Noordwest tangent Leeuwarden dient hier een oplossing voor te zijn. Dit betreft een nieuwe wegverbinding ten noorden van de vliegbasis Leeuwarden, tussen de N357 (ter hoogte van Stiens) en de N383 (ten noorden van Marssum). De planvaststelling is op basis van een milieueffectrapportage (MER). In de richtlijnen MER Noordwest tanggent Leeuwarden zijn alle relevante zaken benoemd die in de studie meegenomen moeten worden. In deze fase van de MER studie is nagegaan of het aantal compleet uit te werken alternatieven van de 9 hoofdvormen tracé beperkt kan blijven. Uit de studie blijkt dat er vier alternatieven zijn, die in aanmerking komen voor verdere uitwerking. Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale Staten voor te stellen, akkoord te gaan met de inperking van het aantal alternatieven tot vier, van het Noordwest tangent Leeuwarden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie