Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidies provincie Groningen voor (agrarisch) natuurbeheer

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 3 juli 2001 Persbericht nr.137

Subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer

Vandaag hebben GS het ontwerp-gebiedsplan Programma Beheer vastgesteld. Met dit plan geven GS aan in welke gebieden en voor welke doelen subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de nieuwe rijks subsidieregelingen natuur, bos en landschap t.w. de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN).

Agrarisch natuurbeheer

In het gebiedsplan is aangegeven in welke gebieden en voor welke doelen agrarische ondernemers subsidies kunnen aanvragen voor een aangepast beheer voor weidevogels, ontwikkeling van soortenrijke vegetaties in perceelsranden en percelen, ontwikkeling van een gevarieerde flora op o.a. oude dijken en ontwikkeling van akkerflora en -fauna.
In sommige gevallen is ook subsidie mogelijk om inrichtingsmaatregelen te treffen ten behoeve van ontwikkeling van bepaalde natuurwaarden.

Natuurbeheer

In het gebiedsplan zijn ook gebieden aangegeven waar subsidiering van het natuurbeheer mogelijk is. Het gaat hier met name om gebieden die al als natuurgebied in beheer zijn en om gebieden die in de toekomst als natuurgebied zullen worden ingericht. Wat betreft deze laatste categorie gaat het om gebieden die in het verleden al zijn begrensd als natuurgebied (o.a. in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur). Beheerders van bestaande en toekomstige natuurterreinen kunnen subsidie aanvragen voor de inrichting van natuurgebieden, het beheer van natuurgebieden, het recreatief medegebruik van natuurgebieden en het treffen van maatregelen om de effecten van verdroging, verzuring en vermesting ongedaan te maken.Bij het opstellen van dit plan heeft de provincie zoveel mogelijk de begrenzingen en doelstelllingen gevolgd zoals die in het verleden zijn vastgelegd.

Particulieren

Naast terreinbeherende organisaties zoals de Stichting Het Groninger Landschap en Vereniging Natuurmonumenten kunnen ook particulieren (bijvoorbeeld landbouwers of landgoedeigenaren) subsidie aanvragen voor het beheren of ontwikkelen van natuurterreinen. In dat geval wordt de waardevermindering van de grond als gevolg van functieverandering vergoed.

Landschapsbeheer

Er zijn subsidiemogelijkheden voor het instandhouden van o.a. houtsingels, kleine bosjes, knotbomen, poelen, rietzomen en het onderhoud van rasters. In het gebiedsplan zijn de gebieden waarbinnen landschapssubsidie mogelijk is bepaald. Het gaat om de volgende gebieden:

- Zuidelijk Westerkwartier

- Westerwolde

- Middag-Humsterland

- Gorecht

Buiten deze gebieden is subsidie voor landschapsonderhoud mogelijk voor het onderhoud van landschapselementen die samenhangen met oude dijken, zoals drinkdobben en -poelen.

Inspraak

Het college van Gedeputeerde Staten hecht eraan het natuurbeleid zoveel mogelijk te realiseren in samenspraak met de betrokkenen uit het gebied. Daartoe wordt het gebiedsplan na de vakantieperiode van half september tot half oktober ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren op het ontwerp gebiedsplan. In deze periode zullen eveneens een drietal informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Over de periode van de inspraak, de plaatsen waar het ontwerp-gebiedsplan ter inzage wordt gelegd en de data en locaties van de informatiebijeenkomsten zullen via de lokale- en regionale pers nadere mededelingen worden gedaan.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Marike Ensing, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164075
of met: Het Informatiepunt Landelijk Gebied Groningen, Trompsingel 17, 9724 CZ in Groningen: 050 - 317 85 55 (e-mail: (infopunt@dlg.agro.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie