Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake TSE's bij schapen en geiten

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2001/2082
datum
04-07-2001

onderwerp
TSE's bij schapen en geiten
TRC 2001/6532 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken rondom de overdraagbare spongiforme encephalopathiën (TSE's) bij schapen en geiten. Ik ga daarbij in op de maatregelen die tot dusverre zijn genomen. Tevens informeer ik u over mijn voornemens voor een verdergaande aanpak die gedeeltelijk een uitvloeisel is van verplichtingen in EU-verband.

up

datum
04-07-2001

kenmerk
VVM. 2001/2082

bijlage

Het belang van TSE's bij schapen en geiten

Reeds lang is bekend dat bij schapen en geiten scrapie voorkomt, een TSE die op zichzelf volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ook BSE zich in de praktijk bij schapen of geiten zou kunnen voordoen. Zo geeft het Wetenschappelijk Veterinair Comité van de Europese Commissie (SSC) in haar recente adviezen aan dat 'aangenomen moet worden dat BSE in de schapen- en geitenpopulaties geïntroduceerd zou kunnen zijn'. Tot op heden is echter, behoudens in wetenschappelijke proeven, bij schapen en geiten nog nooit BSE aangetoond. Sinds 1997 worden met experimentele technieken diverse scrapie-gevallen uit diverse lidstaten nader onderzocht om te bezien of zich onder deze dieren gevallen van BSE bevinden. Dit onderzoek heeft nog geen aanwijzingen opgeleverd voor BSE-besmettingen. Omdat de gebruikte testtechniek langdurig is - elk onderzoek duurt circa twee jaar - en kostbaar, is deze niet geschikt als routinetest.

Schapen en geiten die lijden aan scrapie kunnen hun omgeving inclusief weides besmetten. De praktijk heeft aangetoond dat een besmette omgeving lang besmettelijk kan blijven. Hier ligt een belangrijk verschil ten opzichte van runderen. Voorzover bekend kunnen runderen het milieu niet besmetten met BSE.

Vanwege het geschetste risico èn omdat scrapie en BSE gepaard gaan met vergelijkbare ziekteverschijnselen is het beleid erop gericht, zowel in Nederland als in de EU, zoveel mogelijk te voorkomen dat risicomateriaal in de voedselketen terechtkomt en dat de besmettingen zich in de veestapels kunnen verspreiden.

Daarom zijn diverse preventie- en bestrijdingsmaatregelen, die werden genomen ten aanzien van BSE bij runderen, ook van kracht voor schapen en geiten. Bovendien worden de EU-voorschriften verder aangescherpt, onder meer door middel van nieuwe EU-regelgeving die op 1 juli a.s. van kracht wordt.

Maatregelen in EU-verband

Aangifteplicht & bestrijding

Scrapie is aangifteplichtig voor veehouders en dierenartsen. Zodra de ziekte wordt bevestigd moet het desbetreffende dier worden vernietigd. In tegenstelling tot de runderen schrijft de EU nu nog geen bestrijdingsmaatregelen voor voor de kuddes waaruit een besmet schaap of besmette geit afkomstig is. Daarin komt verandering op 1 juli a.s. Vanaf dan zijn in de EU onder meer de volgende bestrijdingsmaatregelen voorgeschreven.

* Een bedrijf waar scrapie is vastgesteld wordt periodiek geïnspecteerd en dieren die mogelijkerwijs ziek zijn, worden gedood en onderzocht. Dieren mogen alleen als fok- of vermeerderingsdier worden verhandeld indien zij afkomstig zijn van bedrijven die ten minste drie jaren vrij zijn van scrapie.
* In het geval BSE zou worden vastgesteld dienen alle op het bedrijf aanwezige schapen en geiten vernietigd te worden. Deze stringente maatregel wordt uit voorzorg genomen daar nog zeer weinig bekend is van de epidemiologie van deze infectie. Dat geldt eveneens voor de ouderdieren, nakomelingen en andere dieren die mogelijkerwijs besmet zijn.

De lidstaten dienen de maatregelen die zij nemen concreet uit te werken in draaiboeken.

Verspreiding van smetstof

De verspreiding van smetstof wordt voorkomen doordat de maatregelen aangaande Specifiek Hoog Risico Materiaal (SRM) ook gelden voor schapen en geiten. Dat betekent dat de risicovolle organen van slachtdieren standaard worden vernietigd. Daarmee wordt voorkomen dat smetstof in de voedselketen terechtkomt. Verder is het voederen van diermelen verboden. Daarmee wordt voorkomen dat besmettingen zich in de dierpopulaties verder verspreiden.

Monitoring

Om een goed zicht te krijgen op het vóórkomen van TSE is het nodig om slachtdieren en kadavers intensief te testen. Bij runderen gebeurt dat sinds 1 januari jl. ingevolge EU-regelgeving, maar schapen en geiten worden nog te beperkt gemonitord. De meeste lidstaten willen deze diersoorten intensiever monitoren. De EU bereidt thans een intensivering voor.
Voor Nederland betekent dat dat vanaf 1 januari 2002 ongeveer 1 op de 10 slachtschapen en -geiten ouder dan 18 maanden en 2500 kadavers onderzocht zullen worden met dezelfde test als nu al bij runderen wordt toegepast. De doelstelling is in de eerste plaats om een betrouwbaar beeld te krijgen van de mate waarin TSE bij schapen en geiten voorkomt in de diverse lidstaten. Desalniettemin zal elk slachtdier waarbij een besmetting wordt vastgesteld, worden vernietigd. Bovendien dient de lidstaat een onderzoek in te stellen op het herkomstbedrijf.

Naast bovenstaande maatregelen streeft de EU naar de invoering van routinematige testen die een effectief onderscheid maken tussen BSE en scrapie. Momenteel wordt in een aantal landen, waaronder Nederland, gewerkt aan de ontwikkeling van dergelijke testen. Het is nog onduidelijk wanneer deze testen operationeel kunnen zijn.

De aanpak in Nederland

Ik acht de huidige en komende maatregelen in EU-verband op zich zinvol. De RVV werkt zelfs al sinds 1 januari jl. volgens het draaiboek dat vanaf 1 juli a.s. is voorgeschreven in de gehele EU. Desondanks acht ik de EU-aanpak niet voldoende, omdat de EU slechts uitgaat van een strategie van stamping out. Stamping out alléén zal, gelet op de besmettingen van het milieu, onvoldoende effectief zijn om scrapie definitief uit te roeien. Verder leidt het tot een schapenstapel die gevoelig blijft voor infecties, waardoor eventuele besmettingen nooit op voorhand uit te sluiten zullen zijn. Nederland heeft daarom al in 1998 naast stamping out nadrukkelijk gekozen voor een aanvullende aanpak in de schapenhouderij via de fokkerij op erfelijke ongevoeligheid.
In 1998 heeft het bedrijfsleven in overleg met mijn departement een fokkerijprogramma gestart dat gericht is op de erfelijke ongevoeligheid voor TSE's in de schapenhouderij. Dit programma heeft in eerste instantie ten doel om genoeg ongevoelige fokrammen beschikbaar te krijgen, zodat deze rammen overal in de Nederlandse schapenhouderij kunnen worden ingezet. Dit gebeurt door het op grote schaal testen van de erfelijke aanleg van voornamelijk fokrammen en het slachten van de ongewenste dieren. Het doel wordt uiterlijk in 2008 behaald. Op dat moment kan de inzet van uitsluitend ongevoelige rammen in heel Nederland verplicht worden. LNV heeft dit programma in eerste instantie voor de periode tot 2003 ondersteund met 11 miljoen gulden. Het uiteindelijke doel is een schapenstapel die volledig bestaat uit erfelijk ongevoelige dieren.

Gezien het risico dat BSE in de schapen- en geitenstapel geïntroduceerd zou kunnen zijn, ben ik voornemens om in Nederland, behalve de maatregelen die voortvloeien uit EU-verplichtingen, ook de reeds ingeslagen weg van de foktechnische aanpak te intensiveren en te versnellen, ondanks het feit dat de foktechnische benadering nog gepaard gaat met enkele onzekerheden. Het SSC ondersteunt deze aanpak nu ook expliciet. Het adviseert om in de EU fokprogramma's te starten. En sinds kort onderschrijven ook het VK en Duitsland het cruciale belang van deze foktechnische aanpak.

Het bedrijfsleven heeft onlangs een eerste voorstel gedaan voor een intensivering en versnelling van de foktechnische aanpak. Ik ben in beginsel bereid de schapenhouderij daarin financieel te ondersteunen, met name bij het testen en het treffen van voorzieningen voor de identificatie en registratie (I&R) van ongevoelige dieren. De intensivering heeft mede ten doel om de inzet van uitsluitend ongevoelige rammen zo spoedig mogelijk te kunnen verplichten. Deze verplichting zal per 1 juli 2004 van kracht worden op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Verder zal ik vóór 2004 een besluit nemen over de termijn waarbinnen de volledige schapenpopulatie erfelijk ongevoelig moet worden.

Naast bovenstaande aanpak wil ik eveneens snel nationale maatregelen nemen voor de individuele identificatie en registratie (I&R) van alle schapen en geiten. Behalve voor de bestrijding van zeer besmettelijke dierziektes zoals MKZ, is I&R immers ook noodzakelijk voor het effectief kunnen terugtraceren van nakomelingen en leeftijdsgenoten almede eventuele verblijfplaatsen van TSE-positieve dieren. Verder is I &R noodzakelijk voor het waarborgen van de erfelijke ongevoeligheid van schapen c.q. fokrammen.

Daarom zal ik op zeer korte termijn maatregelen verder aanscherpen om de mogelijkheden voor het terugtraceren van schapen en geiten in de handelsketens te verbeteren. Uiterlijk eind dit jaar zal een verbeterde structuur gereed zijn voor individuele identificatie en registratie (I&R) van alle schapen en geiten. Medio 2002 zal dat systeem gecompleteerd zijn met een centrale en geautomatiseerde database.

Tot slot zal ik er onder het Belgische voorzitterschap voor pleiten om in de EU een begin te maken met een verplichte foktechnische benadering in de lidstaten. Een snel begin is temeer noodzakelijk daar in Nederland inmiddels is gebleken dat er ten minste enige jaren van fokkerij nodig zijn om voldoende ongevoelige rammen beschikbaar te krijgen voordat op elke schapenhouderij ongevoelige rammen kunnen worden ingezet. Verder zal ik pleiten voor het zo snel mogelijk in EU-verband opstellen van gedegen voorschriften voor individuele I&R bij schapen en geiten. De huidige voorschriften zijn immers nog volstrekt ontoereikend om alle contacten van besmette dieren te kunnen terugtraceren en daarmee dierziektes effectief te kunnen bestrijden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...