Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering Provinciale Staten Drenthe

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

van de vergadering van
provinciale staten van Drenthe

gehouden op 4 juli 2001
INHOUD Bijdrage ten behoeve van het project Verbetering van de kwaliteit van de Opening 2 toeristische marktsector in Noord-Nederland 28 Mededelingen 2 Bijdrage voor het project Concepting en Installatie van de heer F. Ietswaart te Exloo 2 ketenvorming Drents landleven/DrentsGoed 29 Benoeming lid in statencommissies 2 Voorjaarsnota 2001 en 3e wijziging Ingekomen stukken 2 begroting 2001 32 Brieven gedeputeerde staten/voorzitter Sluiting 43 provinciale staten 2 Toezeggingen 44 Mondelinge vragen 3 Wijziging begroting 2001 en meerjaren-
raming 2002-2005 Interprovinciaal Overleg 5 Wijziging Regeling vergoedingen staten-
fracties 6
- Amendement A 9 Actieprogramma cultuur, welzijn en
zorg 2002 12 Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel 12 Begrotingswijziging 2001, begroting 2002
en jaarverslag 2000, inclusief rekening 2000, Sa-
menwerkingsverband Noord-Nederland 13 Inventarisatie risicovolle objecten in Drenthe 13 Encyclopedie van Drenthe ter gelegenheid van
het 400-jarig provinciaal bestuur in 2003 13 Subsidie Telefonische Hulpdiensten
Groningen/Drenthe en Oost-Nederland 13 Intensivering gebiedsgericht beleid
Hunzeproject 13 Project Ondersteuning van vrijwilligers-
besturen van dorpshuizen en speelplaatsen 13 Argonaut-project Aanpakken onderwijs-
achterstanden 16 Vorming provinciaal netwerk openbare
bibliotheken Drenthe, fase 1 21 Natuurleiding Bargerveen-Gietwaterplas
Klazienaveen 28 Bijdrage voor het project DrentsGoed
streekproducten 28 Drents Informatie- en Steunpunt Biologische
Landbouw De Wenning 28

4 juli 2001
PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE

Verslag van de vergadering van provinciale staten van Drenthe, gehouden op 4 juli 2001 in het provin- ciehuis te Assen.

Tegenwoordig zijn:

A.L. ter Beek, Commissaris van de Koningin, A. Wendt (ChristenUnie) voorzitter F. Ietswaart (D66)

de leden (46 in getal): mevrouw H. Rappa-Velt, griffier der staten van Drenthe J.H. Schaap (PvdA)
H. Weggemans (PvdA) Met kennisgeving afwezig: A. Haak (PvdA)
J.R. Dijkstra (PvdA) J.J. van Heukelum (VVD) mevrouw M.W. Brink-Massier (PvdA) H.R. Hornstra (PvdA) R.W. Klein Nulent (PvdA) mevrouw H. Kempe-Foekens (ChristenUnie) mevrouw J. Schipper (VVD) J. Langenkamp (GroenLinks) mevrouw H.G. Stoel-Snater (PvdA) A. Tuparia (PvdA) L. Bomhof (VVD)
G.A.W. Fonk (VVD)
mevrouw G.M. Remmelts-Mulder (VVD)
W. Nijenbrinks (VVD)
mevrouw E.H. Mellink (PvdA)
F. Benning (VVD)
Joh. Dijks (VVD)
K.H. Smidt (VVD)
mevrouw M. Looman-Struijs (PvdA)
mevrouw A. de Widt-Nieuwenhuizen (VVD)
S.A. van der Schoot (Ouderenpartij)
mevrouw I.J. Huisman-Holmersma (PvdA)
mevrouw W.F.C. Dirks (GroenLinks)
J. Prinsen (PvdA)
H. Baas (ChristenUnie)
mevrouw A. Edelenbosch (PvdA)
F.A.J. Harleman (GroenLinks)
K.N. Blanksma (GroenLinks)
mevrouw W.H.H. Ceelen (PvdA)
W.H. Kuiper (GroenLinks)
mevrouw M.Ch.A. Smilde (CDA)
K. Jonker (CDA)
mevrouw G. de Vries-Leggedoor (CDA)
R.C.M. van Glansbeek (CDA)
A. Faber (CDA)
H. Holman (CDA)
A.G.H. Peters (CDA)
H. Zomer (CDA)
mevrouw K. Westerkamp-Exoo (CDA)
Ch.C. de Haas (OPD)
J.P. Sluiter (D66)
mevrouw N. Nieuwenhuizen (OPD)
J.J. Mastwijk (CDA)
J.W.M. Engels (D66)
W. Hoekstra (OPD)
S.B. Swierstra (VVD)

4 juli 2001 1
A. Opening gezonden het rapport Op groene gronden, Toekomstvisie 2030: duurzame landbouw in De VOORZITTER: Ik open de vergadering van harmonie met de natuur provinciale staten (09.32 uur).
2. Brief van 31 mei 2001 (ingekomen op B. Mededelingen 12 juni 2001) van mevrouw Y. Bergmans te Tiendeveen inzake steun aan het De VOORZITTER: Ik deel de staten mee dat be- Börgerder Wasschup richt van verhindering tot het bijwonen van de
vergadering is binnengekomen van mevrouw 3. Brief van 5 juni 2001 van het bestuur van Kempe en van de heren Van Heukelum, de stichting Noord-Nederlands Orkest te Hornstra, Langenkamp en Tuparia. De heer Groningen inzake overzicht van de proble- Wendt heeft laten weten wat later te zullen ko- matiek in het kader van de algemene ver- men. stevigingsoperatie voor orkesten

C. Installatie van het op 30 mei 2001 toege- De VOORZITTER: Ik stel de staten voor de stuk- laten lid van provinciale staten, de heer F. ken E.1. en E.3. voor kennisgeving aan te nemen Ietswaart te Exloo en stuk E.2. ter afdoening in handen van het col- lege te stellen. De VOORZITTER: Ik verzoek de bode de heer
Ietswaart binnen te geleiden. Daartoe wordt besloten.

Nadat de heer Ietswaart in de vergadering is ve r- F. Brieven gedeputeerde staten/voorzitter schenen, legt hij in handen van de voorzitter de provinciale staten vereiste verklaring en belofte af.

1. Brief van gedeputeerde staten van De VOORZITTER: Ik wens u van harte geluk met 19 juni 2001, kenmerk uw lidmaatschap van de Drentse volksvertegen- 24/BJC/A2/2001004829, houdende beant- woordiging. En ook tegen u zeg ik wat ik tegen woording van de door het statenlid iedereen zeg: "Maak er iets moois van." Maar S.A. van der Schoot gestelde vragen inzake eigenlijk hebt u die aansporing niet nodig, want zo budget, procedures en verantwoordings- meteen gaat u al mondelinge vragen stellen. systematiek Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

2. Brief van gedeputeerde staten van (Schorsing van 09.34 uur tot 09.38 uur. De heer 21 juni 2001, kenmerk Wendt verschijnt ter vergadering.) 25/6.11/2001004879, houdende beant- woording van de door de statenleden De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. L. Bomhof, G.A.W. Fonk en mevrouw A. de Widt-Nieuwenhuizen gestelde vragen D. Benoeming lid in statencommissies inzake verkeersonveiligheid N34

De heer ENGELS: Mijnheer de voorzitter. Ik ver- 3. Brief van gedeputeerde staten van zoek de vergadering de heer Ietswaart toe te laten 28 juni 2001, kenmerk 26/6.1/2001004247, als lid van de Statencommissies Bestuur, Financi- houdende beantwoording van de door het en en Economie en Cultuur en Welzijn. statenlid A. Haak gestelde vragen inzake fi- nancieel toezicht waterschappen De VOORZITTER: Ik stel de staten voor overeen-
komstig dit voorstel te besluiten. De VOORZITTER: Ik stel de staten voor al deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Daartoe wordt besloten.
De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- zitter. Ik verzoek om plaatsing van de brief onder F.1. op de agenda van de Statencommissie Be- E. Ingekomen stukken stuur, Financiën en Economie.


1. Brief van 9 mei 2001 van de Stichting Na- De VOORZITTER: Ik neem aan dat de voorzitter tuur en Milieu te Utrecht, waarbij wordt toe- van die commissie meeluistert.

4 juli 2001 2
aan eigen geld bij moeten leggen. Dat is ook de De heer HAAK: Mijnheer de voorzitter. Ik verzoek consequentie van het honoreren van de bezwaren om plaatsing van de brief onder F.3. op de agen- tegen de thans vastgestelde dienstregelingen. da van de Statencommissie Milieu, Water en Mijnheer de voorzitter. ARRIVA heeft een dienst- Groen. regeling voorgelegd op basis van de afspraken die wij met dat bedrijf hebben gemaakt en op basis De VOORZITTER: Voor dit verzoek geldt hetzelf- van het programma van eisen. de. Het is in Noord-Holland als in veel provincies, namelijk een kwestie van plussen en minnen. Vervolgens besluiten de staten overeenkomstig Daarom heeft Drenthe al in een veel eerder stadi- het voorstel van de voorzitter. um dan Noord-Holland tegen het daar opererende openbaarvervoerbedrijf aan ARRIVA laten weten G. Mondelinge vragen niet zonder meer akkoord te gaan met het schrappen van lijnen op het moment dat de subsi- De VOORZITTER: Ik deel de staten mee dat de die minder wordt. Ik heb dat in een eerder stadium heer Van der Schoot heeft gemeld vragen te wil- al zeer uitvoerig uitgelegd. De situatie in Drenthe len stellen over het busvervoer en dat de heer is dus absoluut niet vergelijkbaar met die in Ietswaart vragen wil stellen over de sub- Noord-Holland, want wij hebben al veel eerder sidie van het Noord-Nederlands Orkest (NNO). maatregelen genomen. Ik geef het woord aan de heer Van der Schoot. Als er voor elke verandering in de dienstregeling alternatieven moeten worden geboden, komen wij De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- veel geld tekort. Het bieden van alterna- zitter. Hoewel de vragen op zichzelf duidelijk ge- tieven is dus niet mogelijk. Dit neemt overigens noeg zijn en ook voor zichzelf spreken, is de ach- niet weg dat in de situatie van Assen en elke an- tergrond van de vragen dat de provincie geacht dere plaats alternatieven in de vorm van wordt regisseur van het openbaar vervoer te zijn. Millennium Transport International(MTI)-achtige Op het moment dat het openbaar vervoer in de systemen in ontwikkeling zijn om ervoor te zorgen gemeente Assen dreigt spaak te lopen en er van- dat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen wor- uit de samenleving signalen den afgestemd. komen dat een andere route van een buslijn hin- Mijnheer de voorzitter. Met deze woorden heb ik derlijke gevolgen heeft voor ouderen, gehandi- vraag nr. 4 eigenlijk ook al beantwoord. capten en scholieren, zal naar ik aanneem de De volgende vraag van de heer Van der Schoot is regisseur toch moeten en willen ingrijpen. of het college bereid is actiever en assertiever op Daarom heb ik mijn vragen gesteld en ik nodig de te treden, waarbij hij bij voorbaat al refereert aan gedeputeerde dan ook van harte uit die vragen te teleurstellende antwoorden. Dit college kan en zal beantwoorden. niet nog assertiever optreden; het doet wat van hem verwacht mag worden. De heer SWIERSTRA: Mijnheer de voorzitter. Een Ik ga nu niet in detail in op de situatie in Assen, goede regisseur zorgt ervoor dat de toneelspelers omdat er vanuit veel plaatsen verzoeken om wijzi- van tevoren zo geïnstrueerd zijn dat het spel zo ging van de dienstregeling komen. Wanneer het goed mogelijk wordt uitgevoerd en dat hij niet financieel en anderszins mogelijk is die wijziging tijdens de voorstelling hoeft in te grijpen. Dat laat- aan te brengen dan gebeurt dat ook. De provincie ste is overigens niet het doel van dit college, want heeft de regisserende functie verder naar zich toe in de voorbereiding tot uitgifte van de concessie getrokken door het instellen van zogenaamde aan ARRIVA - en de nadere uitwerking daarvan - ontwikkelgroepen waarmee de dienstregeling en is al veel meer regie gepleegd dan de afgelopen de daarin aangebrachte veranderingen zijn door- jaren het geval was. In de vorige commissiever- gesproken. In die ontwikkelgroepen hebben aller- gadering heb ik al uitvoerig uiteengezet dat het lei betrokken groeperingen zitting. Vervolgens zijn een kwestie is geweest van passen en meten of, de plannen aan het consumentenplatform voor- anders gezegd, van het zetten van de tering naar gelegd. Dát is wat wij kunnen doen en dat hebben de nering. Er zijn wijzigingen aangebracht ten wij gedaan en daar moet het dan ook bij blijven. opzichte van het tot nu toe bestaande schema en Du moment dat wij verder ingrijpen, zijn ook ande- dat is een structureel proces, want als de markt of re aanpassingen nodig en wij moeten natuurlijk de omstandigheden van de subsidiënten verande- wel de tering naar de nering zetten. Wij hebben ren zal het product niet per definitie identiek blij- gewoon te weinig geld. ven. Dat kan ook niet, want dan zouden wij bij elk Mijnheer de voorzitter. Ik ga niet en detail op de signaal uit de samenleving miljoenen en miljoenen door de heer Van der Schoot genoemde situatie

4 juli 2001 3
in, ook al omdat enkele bewoners om een voorlo- De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- pige voorziening hebben gevraagd, waarmee de zitter. Ik maak bezwaar tegen deze opmerking. Ik zaak onder de rechter is. In die situatie past het zeg niet dat het gemakkelijk is en ik zeg ook niet mij niet en detail op al deze kwesties in te gaan. dat de gedeputeerde zich ervan afmaakt; ik voel nu echter nog meer dan eerst dat hij mijn vragen De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- niet serieus neemt. Hij verwijst overal naar, maar zitter. Soms heb ik de neiging wanneer ik vragen op dit moment worden vragen gesteld over een stel om zelf ook maar het antwoord te geven. Het feitelijke situatie. De collega's van de PvdA heb- is toch wel onbevredigend als het antwoord is dat ben over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld de zaak onder de rechter is en dat Drenthe toch en zij kunnen waarschijnlijk net zo'n antwoord eerder was dan Noord-Holland. Maar het bleek in verwachten. Ik wil niet dat op deze wijze met mij Noord-Holland wel mogelijk de daar voorgestelde wordt omgegaan. Ik vraag de gedeputeerde regeling ongedaan te maken, omdat in het plan vriendelijk op mijn vragen in te gaan. Doet hij dit van eisen was geformuleerd dat het opheffen van niet dan weet ik dat de regisseur voortaan een lijnen niet eerder zou kunnen plaatsvinden dan andere deur verdient. nadat een goed alternatief was geboden. Daar
duid ik in mijn vraag nr. 2 ook op. Als de gedepu- De heer SWIERSTRA: Mijnheer de voorzitter. teerde dan alleen antwoordt dat Drenthe eerder Misschien lenen dit soort van technische onder- was dan Noord-Holland dan is mijn reactie "waar werpen zich inderdaad beter voor schriftelijke is de regisseur, neem maar een andere deur", vragen. Op het moment dat de gerechtelijke pro- want hier kan ik niet veel mee. cedure achter de rug is, kan er meer in detail op Over het contractueel vastleggen van een alterna- worden ingegaan dan nu. Het is een complex tief hadden wij graag wat meer willen horen, maar systeem met zeer veel ins en outs. De suggestie de gedeputeerde zegt niet en detail op die zaak te alleen al dat het simpelweg via het stellen van willen ingaan. Op die manier heeft een vragen- schriftelijke vragen mogelijk is te komen tot een halfuurtje natuurlijk niet zoveel zin; de tijd voor het andere dienstregeling, met alle verknopingen stellen van vragen kan dan wel tot een minuut vandien en alle financiële gevolgen, is - ik durf het beperkt worden. Ik zal in het vervolg vragen indie- bijna niet te zeggen - toch wel wat naïef. nen, die voorzien zijn van antwoorden, met de
mededeling daarbij dat het antwoord dat niet van De heer VAN DER SCHOOT: Ook die suggestie toepassing is kan worden doorgehaald. wordt niet gedaan. Mijn mening is dat wanneer het college vragen wordt gesteld, het college op die De heer SWIERSTRA: Mijnheer de voorzitter. Ik vragen moet ingaan. De gedeputeerde moet er kan de heer Van der Schoot verwijzen naar alle geen zaken bijhalen die in de vragen niet worden discussies die wij al over dit onderwerp hebben genoemd. Het enige suggestieve van alle vragen gehad. Ik kan hem verwijzen naar het programma is de zinsnede waarin ik mij afvraag of de ant- van eisen en naar de discussie over de concessie woorden weer net zo teleurstellend zullen zijn als die onlangs in de commissie is gevoerd. Hij kan de antwoorden die destijds werden gegeven toen dus weten dat de provincie Drenthe keurige af- het ging om de treintaxi. spraken heeft gemaakt over de minimumvoorzie-
ningen die moeten worden getroffen en over de De heer SWIERSTRA: Dat hangt van de situatie momenten waarop een buslijn ondanks een ge- af. brek aan alternatieven al dan niet mag worden
opgeheven. In die zin is er geen sprake van dat De VOORZITTER: Naar mij blijkt wenst geen der wij maar wat doen. andere leden over dit onderwerp vragen te stellen. Als de heer Van der Schoot meent zijn vragen zelf Ik geef dan nu het woord aan de heer Ietswaart. wel te kunnen beantwoorden dan doe ik hem de
suggestie aan de hand die vragen dan ook maar De heer IETSWAART: Mijnheer de voorzitter. Ik niet meer te stellen. wil beginnen met een opmerking vooraf. Ik was Mijnheer de voorzitter. Ik weet niet wat ik op dit toch enigszins verrast vanochtend toen ik hier moment nog aan mijn antwoord moet toevoegen. aankwam en dan te zien dat het voorterrein zo Een ding moet helder zijn: deze zaken zijn in zeer feestelijk was ingericht ter gelegenheid van de nauw overleg geregeld. Het is dan wat gemakke- installatie van een nieuw statenlid. Mijn dank hier- lijk te zeggen dat dit allemaal niet kan en dat het voor. schande is, als ik nog op geen enkele wijze heb Mijnheer de voorzitter. Gaarne wil ik namens de gehoord... fractie van D66 het college met betrekking tot het NNO de volgende vraag stellen. Is het col-lege

4 juli 2001 4
bereid om, mede gelet op de inhoud van de brief
aan de staatssecretaris de heer Van der Ploeg, H. Voorstellen gedeputeerde staten over de verstevigingsoperatie voor orkesten en de daarachterliggende financiële problematiek van 1. Het voorstel van gedeputeerde staten van het NNO, een subsidieregeling te ontwikkelen op 23 mei 2001, kenmerk grond waarvan het NNO in aanmerking kan ko- 20/6.28/2001003357, Wijziging men voor een subsidie voor activiteiten of projec- begroting 2001 en meerjarenraming 2002- ten die het NNO op verschillende locaties in 2005 Interprovinciaal Overleg Drenthe ontplooit of voornemens is te ontplooien?
Deze projectsubsidie zou los gezien moeten wor- (statenstuk 846) den van structurele subsidies die worden verleend
in de exploitatie. Een projectsubsidie zou goed met het op dit punt betrekking hebbende verslag aansluiten bij het beleid van het NNO om zich van de Statencommissie Bestuur, Financiën en naast de reguliere concerten meer te richten op Economie van 13 juni 2001. projecten en samenwerkingsvormen met de pop-
groep De Kast, de Ede Staal-concer-ten, de Blue De heer VAN GLANSBEEK: Mijnheer de voorzit- Moon-manifestatie en de 12- ter. De fractie van het CDA wenst aangetekend te steden-serie. hebben dat zij tegen dit voorstel is. Mijn fractie merkt hierbij op dat deze vraag in het verlengde ligt van de door de fracties van de VVD De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- en het CDA gemaakte opmerkingen over het NNO zitter. Hetzelfde geldt voor de fractie van de Oude- in de vergadering van de Statencommissie Cul- renpartij. tuur en Welzijn van 13 juni jl.
Vervolgens besluiten de staten zonder hoofdelijke De VOORZITTER: Ik wens de heer Ietswaart ge- stemming overeenkomstig het voorstel van het luk met zijn maiden questions. college.

Mevrouw BRINK: Mijnheer de voorzitter. De heer
Ietswaart noemt in zijn vraag de brief aan de
staatssecretaris. Veertien dagen geleden heeft de
Vaste Kamercommissie van Cultuur vergaderd en
tijdens die vergadering bleek dat de staatssecreta- ris niet van plan was iets voor het NNO te doen.
Daar kwam hij niet mee weg. De vaste kamer-
commissie heeft hem gevraagd het NNO net zo te
behandelen als de andere orkesten en daarbij is
gevraagd om viermaal 485.000,-- en om een
eenmalig bedrag van zeven ton als bijdrage in de
fusiekosten. De afloop van deze zaak ziet er op
z'n Drents gezegd niet slecht uit en daarom ver-
zoek ik de heer Ietswaart, wanneer hierover een
besluit genomen is, de subsidieregeling die hij
voorstelt nog eens te bekijken.
Als het om projectsubsidies gaat, wil ik erop wij- zen dat de noordelijke overheden de afgelopen
periode tweemaal 75.000,-- hebben gegeven.
Een van de projecten was de 12-steden-serie en
het andere was zwaluwstaart. Mijn verzoek aan
de heer Ietswaart is dus even af te wachten hoe
de Kamer hierover beslist, waarna wij hierover wel weer komen te spreken.

De heer IETSWAART: Mijnheer de voorzitter. Het
antwoord van de gedeputeerde is helder.

De VOORZITTER: Ik constateer dat ook dit punt
hiermee is afgehandeld.

4 juli 2001 5

2. Het voorstel van gedeputeerde staten van zijn die hun werk niet of niet goed kunnen doen 28 mei 2001, kenmerk dan moeten zij dat melden en wat ons betreft 21/6.15/2001004199, Wijziging Regeling kunnen die fracties dan als dat nodig blijkt, meer vergoedingen statenfracties geld krijgen. Maar om bepaalde fracties te korten - wij moeten 5.000,-- inleveren - terwijl andere, (statenstuk 861) bijvoorbeeld die van de PvdA ruim 13.000,-- meer krijgen, is een handeling waarin de OPD met het op dit punt betrekking hebbende verslag zich absoluut niet kan vinden. Dat er voor een van de Statencommissie Bestuur, Financiën en nieuwe periode andere regelingen worden be- Economie van 13 juni 2001. dacht, is tot daaraan toe, maar nu veranderingen aanbrengen en nog wel in deze vorm, is voor ons De heer BLANKSMA: Mijnheer de voorzitter. niet te verteren. Ik vraag het college en de andere Fracties verzetten meer werk dan alleen vergade- fracties dan ook af te zien van deze ontwikkeling ringen bijwonen en zij dienen voldoende middelen en het statenstuk terug te nemen. ter beschikking te hebben om dat belangrijke werk Aanname van dit statenstuk zal voor de OPD te doen. Bovendien wordt er volop gediscussieerd grote gevolgen hebben. Voor mij persoonlijk zal over uitbreiding van de werkzaamheden, bijvoor- het dan de laatste keer zijn dat ik als fractievoor- beeld het meer betrekken van de bevolking bij zitter namens de gehele OPD heb gesproken. De hetgeen in deze statenzaal besproken wordt. Ik drie fractieleden zullen dan eenzaam en alleen net denk dat het voorliggende voorstel in dat kader als de heer Van der Schoot als eenmansfractie moet worden bezien. Desondanks is een verant- hun werk in deze staten voortzetten. woorde besteding van de gelden nodig en naar
mijn mening moet het dan ook mogelijk zijn daar- De heer WEGGEMANS: Mijnheer de voorzitter. over een discussie te voeren zonder enige vorm De laatste mededeling van de heer De Haas ver- van verkramping. Dat ons verzoek, om dit staten- oorzaakt toch een schrikreactie. Ik verzoek hem stuk de B-status te geven, niet is gehonoreerd kan duidelijk te maken of deze mededeling enige rela- ik niet anders zien dan als zo'n vorm van ve r- tie heeft met het voorliggende statenstuk. Waarom kramping. kondigt de fractievoorzitter van de OPD juist bij de Het probleem dat wij met het stuk hadden is dat behandeling van het statenstuk over de fractie- wij het niet erg sterk gemotiveerd vonden. Boven- vergoedingen aan dat bij aanname hiervan er in dien had mijn fractie niet echt behoefte aan dit het vervolg sprake zal zijn van een fractie van de voorstel, maar ik kan nu al wel verklappen dat wij OPD met daarnaast nog twee fracties, die dan er ook niet tegen zullen stemmen. Wij hebben ons OPD-1 en OPD-2 zouden kunnen gaan heten. Ik inmiddels op de hoogte gesteld van de redelijk- vraag de heer De Haas daarom in tweede termijn heid van het resultaat voor de komende twee jaar. te verduidelijken of er echt enige relatie is met dit Dat resultaat is dat op grond van de overgangsre- voorstel. Zo dit het geval is dan is het college in geling de vergoeding voor de drie grootste fracties elk geval niet gecharmeerd van de mededeling. iets omhoog gaat en dat de vergoeding voor de Ik dank de overige fracties voor hun instemming. andere fracties gelijkblijft. Wel vinden wij het be- langrijk dat na de verkiezing van de nieuwe sta- De VOORZITTER: Ik moest de mededeling van ten, waarbij zoals het nu lijkt het aantal statenle- de heer De Haas ook even verwerken. Heb ik den zal verminderen, opnieuw wordt gekeken goed begrepen dat vanaf heden de fractie van de naar de fractievergoedingen en de systematiek OPD niet meer bestaat en dat er een drietal een- daarachter. mansfracties aan onze rijk geschakeerde staten wordt toegevoegd? Ik begrijp niet zo goed wat de De heer ENGELS: Mijnheer de voorzitter. Ik sluit strekking is van de opmerking van de heer mij aan bij het betoog van de heer Blanksma, De Haas, maar ik probeer het wel te begrijpen. hetgeen betekent dat ook mijn fractie niet tegen
het voorstel zal stemmen.

De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Helaas
moet ik melden dat dit voorstel van gedeputeerde
staten voor de fractie van de OPD niet acceptabel
is. Wij vinden het onjuist dat tijdens de wedstrijd de regels worden veranderd. Als je dit bij het
voetballen doet, krijg je ook het publiek op het
veld. Ik heb het al eerder betoogd: als er fracties

4 juli 2001 6
De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Het in mijn antwoord aan de heer Weggemans al ge- moge duidelijk zijn dat drie statenleden een be- zegd dat er meer aanleidingen zijn geweest om tot slissing hebben genomen en dat die drie statenle- deze stap te komen. Dat er consequenties aan den hebben besloten om vanaf heden onafhanke- deze stap verbonden zijn, ook in de zin zoals net lijk van elkaar hun werk in de staten te doen. Dat door de heer Nijenbrinks verwoord, moge helder betekent inderdaad dat de OPD er nu anders uit- zijn. Wij kunnen op een ander tijdstip daar mis- ziet. Er is een onafhankelijke schien nog wel eens over spreken, maar het is fractie-De Haas, een onafhankelijke allemaal kristalhelder. fractie-Hoekstra en een onafhankelijke
fractie-Nieuwenhuizen. Vanaf dit moment gaan wij De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. Ik wil de op deze wijze verder. Ik denk dat dat zeer duide- heer De Haas een rechtstreekse vraag stellen. Is lijk is. het niet zo dat de interne strubbelingen binnen de OPD ertoe leiden dat de fractie nu in drieën wordt De heer WEGGEMANS: En dan herhaal ik de opgesplitst en dat dit statenstuk wordt aangegre- zeer eenvoudige vraag van de zijde van het colle- pen dat te verdoezelen en daarbij ondertussen ge of er enige relatie is met het statenstuk dat nu ook nog geld van de Drentse burgers in de kas aan de orde is. Ik krijg die vraag graag beant- van de fractie te stoppen? woord met een simpel ja of nee.
De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. De De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Er zijn hypotheses van de heer Schaap werp ik verre van vele wegen die naar Rome leiden. Het is te simpel mij. Interne strubbelingen bij de OPD zijn mij niet om die vraag met ja of nee te beantwoorden. Het bekend. Het gaat om het statenwerk en om de is thans een feit en uiteraard heeft dit statenstuk zaken die hier hun loop nemen. Ik heb daar net al daar grote invloed op gehad. een uitdrukkelijk voorbeeld van gegeven. Als ik op de stoel van de heer Schaap zat en er 13.000,-- De heer WEGGEMANS: Dus het antwoord is "ja". bij kreeg in plaats van dat ik 5.000,-- moest inle- veren zou ik ook zo reageren. Ik heb er echter bij De heer DE HAAS: Dat antwoord is niet "ja". Er gezegd dat dit niet het enige argument is op grond zijn meerdere factoren en bij een andere gelegen- waarvan wij tot deze stap zijn gekomen. Het ant- heid wil ik daar best nog eens uitgebreid over van woord op de vraag van de heer Schaap is daarom gedachten wisselen, maar wij hebben onze be- een heel duidelijk en absoluut "nee". slissing mede op dit statenstuk gestoeld.
De VOORZITTER: Ik zie dat zich nu veel sprekers De heer NIJENBRINKS: Mijnheer de voorzitter. Ik melden en dat is terecht, want het gaat op provin- wil de heer De Haas nog graag een vraag stellen. ciaal niveau toch wel om een staatsrechtelijk uni- Hij spreekt in wat verhullende termen. cum. Ik zie ook wat bewegingen die erop duiden dat er behoefte is aan een schorsing, maar ik heb De heer DE HAAS: Die indruk heb ik zelf niet. op dit moment behoefte aan iets anders, namelijk aan een mededeling van de heer Hoekstra en De heer NIJENBRINKS: Ik krijg het gevoel dat de mevrouw Nieuwenhuizen. Tot dusverre heeft de fractie van de heer De Haas erop uit is om de fractievoorzitter van de OPD, de heer De Haas, regeling uit te nutten door in het vervolg te opere- alleen meegedeeld dat zijn fractie is uiteengeval- ren als drie afzonderlijke fracties met daaraan len - hij zei dat er vanaf nu wordt verder gegaan gekoppeld drie afzonderlijke vergoedingen die, als drie eenmansfracties - maar ik wil nu graag zoals de staten weten, vanwege een bepaalde horen wat de positie is van de heer Hoekstra en bodem in het bedrag voor een eenmansfractie iets van mevrouw gunstiger zijn dan voor een afzonderlijk lid van Nieuwenhuizen. een grotere fractie. Als dat de opzet is dan is dat duidelijk, maar dan heb ik graag dat dit ook duide- De heer HOEKSTRA: Mijnheer de voorzitter. Als lijk wordt gezegd. Dat is ook de vraag van de heer het statenstuk wordt aangenomen, ga ik verder Weggemans. Als de fractie van de OPD door de- als onafhankelijke fractie-Hoekstra. ze rare move gewoon meer geld in de wacht wil
slepen dan moet zij dat gewoon zeggen. Mevrouw NIEUWENHUIZEN: Voor mij geldt het- zelfde: ik word OPD-3. De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Ik
maak bezwaar tegen de opmerking van de heer De VOORZITTER: De naam OPD is slechts aan Nijenbrinks dat het een vreemde move is. Ik heb één fractie voorbehouden. Een van u kan verder

4 juli 2001 7
gaan als fractie van de OPD, die dan bestaat uit daarom ook niet waarom de heer Schaap zich nu één persoon en de twee andere leden gaan dan zo opwindt. verder onder hun eigen naam.
De heer SCHAAP: Ik vind het echt ongelooflijk dat Mevrouw NIEUWENHUIZEN: Dat wordt dan de de heer De Haas dat durft te zeggen. De kiezers onafhankelijke lijst-Nieuwenhuizen. van Drenthe zijn uitgenodigd op een bepaalde partij te stemmen en vervolgens worden om een De VOORZITTER: Om de fracties de gelegenheid paar centen die kiezers aan de kant gezet met de te geven zich op deze situatie te beraden, zal ik mededeling dat de fractie niet meer bestaat en dat nu de vergadering schorsen. Ik neem aan dat na de leden ervan gewoon als de lijsten 1, 2 en 3 de schorsing elke fractie een verklaring zal willen verdergaan; en dat alleen omdat die fractie meent afleggen. op die manier extra geld binnen te kunnen halen. De vergadering is geschorst. Maar volgens de voorliggende regeling zou de OPD de komende jaren geen dubbeltje hoeven (Schorsing van 10.06 uur tot 10.26 uur.) inleveren, want daarvoor is een overgangsrege- ling bedacht. De heer De Haas had dit allemaal De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en kunnen weten. Ik vind het daarom in alle opzich- ik geef het woord aan de heer Schaap. ten ongelooflijk wat de heer De Haas nu doet en ik vind het niet alleen bedrog van de Drentse kiezers De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter, u zei maar ook van de staten van Drenthe. het al: er is sprake van een staatsrechtelijk novum in provincieland. De PvdA-fractie spreekt er De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Ik schande van dat een statenstuk waarin de ver- maak bezwaar tegen deze uitlatingen van de heer goedingen van de fracties worden geregeld wordt Schaap. aangegrepen om een driemansfractie in drieën te
splitsen om zodoende de inkomsten van de fractie De heer SCHAAP: Dat mag. Mijnheer de voorzit- in totaal aanmerkelijk te vergroten. Wat ons betreft ter. Nogmaals, wij zullen het amendement dat is dat zakkenvullerij. Wij keuren dit af. Wij vinden bedoeld is om de grond onder deze move weg te dit ook niet acceptabel. Dat is ook de reden dat in nemen, van harte steunen. de komende minuten door een van de statenfrac-
ties een amendement zal worden ingediend dat De heer NIJENBRINKS: Mijnheer de voorzitter. ertoe strekt te voorkomen dat deze opstapeling Als het een ander onderwerp had betroffen, zou ik van vergoedingen plaats kan vinden. Dat amen- waarschijnlijk vanaf mijn zitplaats hebben volstaan dement zullen wij steunen. met de mededeling mij volledig aan te sluiten bij Mijnheer de voorzitter. Het zal de kiezers in de woorden van de heer Schaap. Ik doe dat in- Drenthe nu toch wel duidelijk zijn geworden dat de houdelijk ook, maar mijn opwinding en die van OPD onbetrouwbaar is. Lopende de race de re- mijn fractie is dermate groot, dat ik vanaf deze gels veranderen - de heer De Haas sprak daar plaats namens de fractie van de VVD wil zeggen ook over - doet de OPD nu zelf door zich in drieën dat ook wij het een schande te splitsen. Daarmee is er feitelijk geen fractie van de OPD meer en dat is kiezersbedrog en niet zo'n
klein beetje ook, vooral wanneer de achtergrond
van dit alles is - en wij vertrouwen dat dit de ach- tergrond is - het simpelweg meer belastingmidde-
len van de Drentse bevolking kunnen incasseren.

De heer HOEKSTRA: De fractie van de PvdA
gebruikt gewoon haar meerderheid om die extra
inkomsten te genereren.

De heer SCHAAP: Dat is dan in elk geval demo-
cratisch gelegitimeerd en dat is toch wel een ver- schil.

De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Ik wijs
de heer Schaap erop dat wij gewoon gebruikma-
ken van de mogelijkheden die er zijn. Ik begrijp

4 juli 2001 8
vinden dat de fractie van de OPD op deze materieel zal moeten worden geregeld is iets manier met de vergoedingsregeling wenst om te waarop ik straks nog wel even terugkom. gaan. De heer Schaap sprak, toen het ging om de Ik geef het woord aan de heer Engels. relatie van de fractie van de OPD in deze staten
en de kiezers, van kiezersbedrog. De fractie van De heer HARLEMAN: Mijnheer de voorzitter. De de OPD stond vrijwel alleen in het spel dat in het fractie van GroenLinks heeft zich nog niet ge- seniorenconvent uitvoerig aan de orde is geweest. splitst, dus als in de volgorde van sprekers de In die discussies zijn wij bereid geweest om voor grootte van de fracties het uitgangspunt is... de duur van de lopende statenperiode de regeling
voor de kleine fracties ongemoeid te laten. Nu De VOORZITTER: Maar gaf ik dan niet het woord probeert de fractie van de OPD ons met deze aan de fractie van GroenLinks? In ieder geval streek een regeling op te dringen die a. de Drent- verzoek ik de heer Engels zich nu even van het se burger geld kost en die b. absoluut geen recht spreekgestoelte te verwijderen. doet aan wat wij hierover met elkaar hebben afge-
sproken. De heer BLANKSMA: Mijnheer de voorzitter. Ik Mijnheer de voorzitter. Er zal dadelijk een amen- had even het idee dat de heer Engels was toege- dement worden ingediend en mijn fractie zal dat treden tot onze fractie. amendement, waarvan zij de inhoud al kent, steu- Mijnheer de voorzitter. Het gaat toch wel om een nen. niet eenvoudige en zeer serieuze zaak. Ik wil graag even stilstaan bij een van de naar onze De heer MASTWIJK: Mijnheer de voorzitter. Het mening belangrijke taken die volksvertegenwoor- valt niet mee nog termen te bedenken om het digers hebben. Een van die taken is erop toe te ongenoegen van de fractie van het CDA over zien dat de uitgaven verantwoord zijn. Dat wil deze, laat ik het maar noemen verwerpelijke truc zeggen dat wij het geld dat wij uitgeven redelijk van de OPD om de Drentse burger geld uit de zak kunnen verantwoorden tegenover de burgers van te kloppen, te beschrijven. Alles wat de heren Drenthe die ons gekozen hebben, ik zou haast Schaap en Nijenbrinks namens hun fracties heb- zeggen: in wier dienst wij staan. ben gezegd onderstreep ik namens mijn fractie. Ik Ik stel vast dat aan de orde is een voorstel tot voeg aan alle termen het woord wijziging van de fractievergoedingen, welk voor- "zakkenvullerij" nog toe. stel voor de OPD in 2001 geen enkele financiële De OPD heeft aangegeven zich te willen opsplit- consequentie heeft en die fractie in 2002 om en sen, maar mijn fractie wacht met smart op de me- nabij de 500,-- kost. dedeling van de OPD dat zij wordt opgeheven. Als hetgeen de fractie van de OPD heeft aange- kondigd echt doorgaat, kost dat ons het lopende De heer DE HAAS: Dat zal de heer Mastwijk jaar en het komende jaar steeds zo'n 22.000,--. voorlopig nog niet beleven.
Mevrouw NIEUWENHUIZEN: Als wij volgend jaar De heer MASTWIJK: Mijnheer de voorzitter. Ik zal 10% moeten inleveren dan is dat wel zo'n dan nu het amendement indienen. 2.800,--. Het lijkt ons goed om artikel 5 aan te vullen met
een tweede lid, waarbij het nu ongenummerde lid De heer BLANKSMA: Het gaat om 10% van het het nummer 1 krijgt. Het tweede toe te vo egen lid verschil. Ik raad de fractie van de OPD aan het luidt als volgt: nog eens rustig na te rekenen. Er zal volgend jaar dus maar een zeer minimaal Amendement A bedrag op de fractievergoeding in mindering wor- den gebracht en dat bedrag staat in elk geval in "2. Indien een statenfractie zoals omschreven in geen enkele verhouding tot de 44.000,-- die in artikel 5, eerste lid, tijdens de lopende zittingspe- deze statenperiode nog extra door de burgers riode zich opsplitst in meerdere groeperingen, blijft moet worden opgebracht om een uiteengevallen de vergoeding voor deze groeperingen gezamen- OPD-fractie te laten functioneren. lijk, tijdens de lopende zittingsperiode, gelijk aan Ik stel vast dat de OPD over het algemeen op de vergoeding zoals die gold voor de uiteenge- haar manier toch probeert op te komen voor de vallen fractie." Drentse burgers en in ieder geval altijd vraagt om een gedegen verantwoording van de uitgaven die De VOORZITTER: Ik stel vast dat het amende- de provincie doet, of het nu om kleine of om grote ment voldoende is ondersteund en daarom bij de bedragen gaat. In dit geval gaat het toch om een beraadslaging kan worden betrokken. Hoe het relatief groot bedrag.

4 juli 2001 9
en verwachten dat de kiezers op een goede ma- De heer HOEKSTRA: Dat moet allemaal verant- nier over de gang van zaken worden geïnfor- woord worden; daar zijn regels voor. meerd en dat zij deze handelwijze op haar waarde weten te schatten. Dat betekent wat ons betreft: De heer BLANKSMA: Dat moet ook allemaal ver- de OPD exit in 2003. antwoord worden, maar de reden om met dit Mijnheer de voorzitter. Wij ondersteunen het voorstel te komen, wordt nu toch wel enigszins in amendement van harte. het midden gelaten door de OPD. Ik zie enig licht tussen wat de heer De Haas hierover zegt - hij De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- zegt dat er meer redenen zijn - en wat door de zitter. Als nestor van de eenmansfractie spreekt twee andere fractieleden wordt gezegd, die aan- nu Van der Schoot-1. Het is namelijk altijd belang- geven dat de splitsing alleen het gevolg is van het rijk van een politieke situatie gebruik te maken en aanvaarden van het statenstuk. Het gaat dus al- daarom stel ik mij nu voor als nestor van mijn leen om het verlies van 500,-- en als reactie fractie. daarop wil de OPD een bedrag van 44.000,-- Wat nu gebeurt, is natuurlijk wel jammer, want nu binnenhalen. Ik vind dat in geen enkele verhou- wordt wel heel erg de nadruk gelegd op zakken ding tot elkaar staan. Ik ben bereid om op basis vullen en het maken van een move om ergens van de kennis die wij de afgelopen twee jaar heb- beter uit te komen. Ik wil de verdediging van de ben opgedaan over het functioneren van de OPD heer De Haas nog wel even afwachten, want uit aan te nemen dat die fractie dat helemaal niet die verdediging moet toch duidelijk worden dat dit door heeft gehad, want dat is vaker voorgekomen, niet het doel is. maar ik adviseer de OPD dringend haar plan in te Er is ooit in een artikel in de pers opgemerkt dat er trekken en de zaak nog even rustig te bekijken. Ik zo weinig gebeurt in de staten van Drenthe en nu kan mij namelijk niet voorstellen dat de leden van op de dag voor het reces en op de dag dat het die fractie de komende twee jaar als zakkenvullers voorterrein versierd is, gebeurt er ineens ontzet- door het leven willen gaan. tend veel. Men kan zich afvragen of een opsplitsing die de De heer ENGELS: Mijnheer de voorzitter. Ik zal OPD nu aankondigt vergadertechnisch wel zinnig kort zijn. is en of aan die opsplitsing ook niet andere zaken Mijn fractie is bevangen door zeer grote gevoe- ten grondslag liggen. Ik wil hierover heel kort zijn. lens van schaamte over het niveau en over het Nu er een amendement is ingediend, blijven er opportunisme waarvan ten aanzien van dit punt in nog maar twee mogelijkheden over. Een daarvan deze staten sprake is. Wij betreuren het zeer dat is dat het voorstel door het college wordt ingetrok- het aanzien van het openbaar bestuur, dat toch al ken. Als het college het voorstel terugneemt, is er erg onder druk staat, hiermee ongelooflijk wordt tijd om na te gaan of het bestuursrechtelijk wel geschaad. Dit is buitengewoon treurig. Ik zal maar mogelijk is om na opsplitsing van fracties gedu- in het midden laten wat voor amendementen wij in rende de ambtstermijn niet elke fractie de vergoe- ons hoofd hadden om op deze gang van zaken te ding te geven maar de totale vergoeding aan te reageren, want ik wil er verder geen woorden aan passen. Ik heb daar ernstige twijfels over en ik vuilmaken. Het amendement dat door het CDA kan niet met een amendement instemmen als ik namens alle fracties behalve die van de drie OP- nu al twijfels heb over of dat juridisch wel kan. Ik D's is ingediend, is duidelijk. Ik verzoek het colle- leg daarom het college de gedachte voor het ge en de voorzitter nog wel na te gaan of dit voorstel in te trekken, want op die manier kan amendement staatsrechtelijk wel de goede weg is, deze zaak toch nog tot een goed einde worden maar inhoudelijk steunen wij het amendement en gebracht. als het op stemming aankomt, zullen wij ervoor
stemmen. De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Er komt nu een hele lading over ons heen: zakken- De heer BAAS: Mijnheer de voorzitter. De fractie vullerij... van de ChristenUnie, van dezelfde omvang als de
tot op dit moment ongedeelde OPD, heeft geen De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. Ik heb goed woord over voor de handel-wijze van de een vraag van orde. Namens wie spreekt de heer OPD-fractie. Persoonlijk financieel gewin is ken- De Haas nu? nelijk hun belangrijkste drijfveer voor deze in onze ogen belachelijke en onacceptabele manoeuvre. De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Ik heb Wat mijn fractie betreft plaatst de OPD zich hier- vanaf dit spreekgestoelte altijd mijn en de mening mee buiten de politieke werkelijkheid. Wij hopen van de OPD verkondigd. Dat doe ik thans ook,

4 juli 2001 10
want a. het statenstuk is nog niet aangenomen en stand over en ook het signaal dat de indieners b. de splitsing zal pas na de dag van vandaag een hiermee wensen af te geven, is volstrekt helder. Ik feit zijn. Het moge daarom duidelijk zijn namens treed daar als voorzitter van de staten ook niet in, wie ik hier sta. want dat is mijn taak niet. Maar het college heeft Mijnheer de voorzitter. Woorden als zakkenvulllerij behoefte aan een schorsing. Ik schors de verga- zijn niet aan de orde en iedereen die zulke woor- dering. den gebruikt, moet dat zelf weten, maar wij wer-
pen die woorden verre van ons, want fractiever- (Schorsing van 10.50 uur tot 11.09 uur.) goedingen zijn altijd, of het nu om eenmans- of
om meermansfracties gaat, te verantwoorden, De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en moeten dat althans zijn. Als dan de kreet "per- ik geef het woord aan de heer Weggemans. soonlijk gewin" over tafel gaat, ben ik bereid zowel de boeken van de OPD als die van mij persoonlijk De heer WEGGEMANS: Mijnheer de voorzitter. open te gooien. Het college vindt het niet nodig de verbazing die Mijnheer de voorzitter. Ik breng ook even in herin- het in eerste termijn al heeft uitgesproken, te her- nering dat nooit wordt verwezen naar wat in het halen, maar ik kan de staten verzekeren dat die seniorenconvent besproken is, maar dat gebeurt verbazing nog even groot is. vandaag ineens wel. Toen dit onderwerp in het Het college stelt er prijs op te verklaren dat wat seniorenconvent aan de orde was, heeft iemand hem betreft het statenstuk vandaag gewoon in de opmerking gemaakt dat wij maar wat minder stemming komt. De andere fracties hebben daar spotjes zouden moeten uitzenden. Ik heb daar ook duidelijk op aangedrongen en op dat punt toen niet op gereageerd want op dergelijke op- willen wij de helderheid erin houden. merkingen ga ik niet in. Ik wil alleen zeggen dat Het college heeft zich ook over het amendement alles wat wij tot op dit moment hebben gedaan, gebogen en het stelt voor dit amendement nu niet veelal uit eigen zak betaald is. Wij kunnen de in stemming te brengen, maar het aan te houden Drentse burger daarom rustig in de ogen kijken. tot de statenvergadering van 3 oktober. Het colle- Het is geen kwestie van zakkenvullerij, het is een ge zal er in de tussentijd voor zorgen dat het kwestie van principe wat hier gebeurt. Waarom amendement een juridisch houdbare inplaatsing moet de ene fractie 5.000,-- inleveren, terwijl krijgt in de regeling. Dan is er ook nog kans voor een andere fractie er 30.000,-- bij krijgt? Die de OPD voor enige dwaling op de Drentse heide. vragen sneeuwen nu onder, omdat wij overge-
gaan zijn tot een andere constructie. Tot het te- Mevrouw NIEUWENHUIZEN: Bij de schapen. gendeel blijkt, zullen wij onze bezwaren handha-
ven. De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat de heer De Haas nog een keer het woord wil. De heer WEGGEMANS: Mijnheer de voorzitter. Ik
verzoek de heer De Haas om in deze zin het De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Het woord "constructie" wat nader uit te leggen. signaal heeft gewerkt. Waarom de PvdA Kan hij wat inhoud geven aan zijn opmerking dat 13.000,-- meer en de OPD 5.000,-- wordt overgegaan tot een andere constructie? minder? Dat we principieel tegen deze gang van zaken De heer DE HAAS: Ik zeg constructie, maar daar- zijn, dat signaal hebben wij nu duidelijk afgege- voor kan ook een andere term gekozen worden, ven. Daar komt de volgende verklaring nu bij. bijvoorbeeld scheiding in de fractie of persoonlijke Het amendement dat thans is uitgereikt, vinden wij lijst. Het gaat niet om een constructie waarin naar uitstekend en wat ons betreft mag dat in de ver- buiten toe een samenwerkingsverband gehand- gadering van 3 oktober rustig in stemming komen. haafd zal worden; dat is helder. Wij zullen tegen het voorliggende statenstuk stemmen, maar daar wil ik nu, op dit moment, een De heer WEGGEMANS: Oké. Ik dank de heer verklaring bij afgeven. De Haas. Natuurlijk zijn wij als goed samenwerkende fractie sterk aan elkaar gehecht en wij laten elkaar niet De VOORZITTER: Als voorzitter van het college los. Het gaat ons niet om het geld, maar vandaag
- dus nu even niet als voorzitter van de staten - om het signaal. Daarom blijven wij natuurlijk één deel ik mee dat het college er behoefte aan heeft fractie. zich even op het amendement te beraden. De De gang van zaken maakt dat wij dit stuk blijven politieke en materiële strekking van het amende- betreuren en wij hebben een signaal afgegeven ment is glashelder, daar is geen enkel misve r- waardoor wij thans kunnen zeggen dat het eenie-

4 juli 2001 11
der duidelijk kan zijn hoe wij denken over hoe met Bij de vaststelling van de contourennota is het de OPD is omgegaan. uitgangspunt geweest dat op het gebied van wel- zijn, zorg en cultuur de vraag van de afnemer De VOORZITTER: Leden van de staten, ik lees centraal wordt gesteld. Van dit uitgangspunt vi n- voor artikel 16, tweede lid van ons eigen den wij in het Actieprogramma cultuur, welzijn en Reglement van orde. zorg 2002 weinig terug. In het actieprogramma "2. Een fractie stelt de voorzitter in kennis van wordt te veel voor de afnemers beslist en dat is de haar samenstelling en benaming, alsmede van de reden waarom wij niet akkoord kunnen gaan met namen van haar voorzitter en secretaris, indien dit statenstuk. een fractie uit meer leden bestaat."
Nog niet zolang geleden - een halfuurtje schat ik, Vervolgens besluiten de staten zonder hoofdelijke of misschien een klein uurtje - heeft de heer De stemming overeenkomstig het voorstel van het Haas met zijn mededelingen de voorzitter van college, onder de aantekening dat de fractie van deze staten in kennis gesteld van het feit dat de OPD geacht wenst te worden tegen te hebben wanneer statenstuk 861 aanvaard werd, de fractie gestemd. van de OPD zou ophouden te bestaan en er spra-
ke zou zijn van een drietal onafhankelijke leden 4. Het voorstel van gedeputeerde staten van van de staten en dat de namen nog later zouden 29 mei 2001, kenmerk worden gemeld. 21/6.14/2001004314, Regiovisie Deze voorzitter van de staten neemt dit soort van Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel aankondigingen serieus, zoals hij alle leden van
de staten serieus neemt. Hij wenst ook met allen (statenstuk 862) als volwassenen om te gaan.
Nu, op dit moment, wordt deze voorzitter van de met het op dit punt betrekking hebbende verslag staten gemeld dat, ook al wordt statenstuk 861 van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en aanvaard, de eerdere mededeling van de heer De Mobiliteit van 11 juni 2001. Haas wordt ingetrokken en de Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke fractie van de OPD zal blijven bestaan. stemming besluiten de staten overeenkomstig het Deze gang van zaken acht ik een belediging van voorstel van het college. de voorzitter van deze staten. Namens de staten 5. Het voorstel van gedeputeerde staten van zeg ik dat. 18 juni 2001, kenmerk 24/6.4/2001005175, De heer DE HAAS: Mijnheer de voorzitter. Het is Begrotings- absoluut niet de bedoeling geweest van de OPD wijziging 2001, begroting 2002 en jaarver- om de voorzitter van deze staten te beledigen of slag 2000, inclusief rekening 2000, Sa- op andere wijze onheus te bejegenen. Laat dat menwerkingsverband Noord-Nederland heel helder zijn.
(statenstuk 863) De VOORZITTER: Ik ga hierover geen discussie
aan. Wat ik te zeggen had, heb ik gezegd. met het op dit punt betrekking hebbende verslag Ik breng in stemming statenstuk 861 en ik con- van de Interprovinciale Statencommissie van stateer dat alle fracties, met uitzondering van die 8 mei 2001. van de OPD daar voor hebben gestemd.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke
3. Het voorstel van gedeputeerde staten van stemming besluiten de staten overeenkomstig het 28 mei 2001, kenmerk 21/6.9/2001004583, voorstel van het college. Actieprogramma cultuur, welzijn en zorg
2002 De heer NIJENBRINKS: Mijnheer de voorzitter. Ik wil een opmerking maken over de orde. Er zijn (statenstuk 859) ondertussen een paar statenstukken met een hamerslag aangenomen, maar er is nauwelijks met het op dit punt betrekking hebbende verslag nog sprake van een quorum in deze statenzaal. Ik van de Statencommissie Cultuur en Welzijn van verzoek de statenleden daarom hun plaatsen 13 juni 2001. wederom in te nemen.

Mevrouw NIEUWENHUIZEN: Mijnheer de voor- De VOORZITTER: Ik deel uw zorg, maar mijn zitter. Wij willen graag een stemverklaring afleg- snelle rekenmachine leerde mij dat het quorum gen.


4 juli 2001 12
nog steeds aanwezig was. Was dat niet het geval voor een stuk of vier stukken nog nadere informa- dan zou ik hebben ingegrepen. tie kwam, met name op het punt van de financiële onderbouwing. Zo heb ik de afgelopen week voor 6. Het voorstel van gedeputeerde staten van een bedrag van ongeveer 1,6 miljoen aan abui- het 23 mei 2001, kenmerk zenpost mogen ontvangen. 19/6.12/2001004094, Inventarisatie Waar het om gaat is dat er met het geld goed risicovolle objecten in Drenthe (voorstel k. werk wordt gedaan en het vrijwillig besturen van Voorjaarsnota 2001) dorpshuizen en speelplaatsen is natuurlijk ook goed werk. Mijn enige bezwaar is dat aan feitelijke 7. Het voorstel van gedeputeerde staten van activiteiten als cursussen, thema- 23 mei 2001, kenmerk 20/6.5/2001004293 bijeenkomsten en regiobijeenkomsten slechts en de nadere brief van gedeputeerde staten 35.000,-- ten goede komt. Nut en noodzaak van 14 juni 2001, Encyclopedie van Dren- hiervan onderschrijf ik, maar dan deugt de pro- the ter gelegenheid van het 400-jarig jectnaam niet. Deze zou dan moeten luiden "faci- provinciaal bestuur in 2003 (voorstel o. litering van de organisatie van het vrijwilligers- Voorjaarsnota 2001) werk"; wij moeten niet denken de uitvoering van het vrijwilligerswerk met dit bedrag te honoreren. 8. Het voorstel van gedeputeerde staten van Ik ga in principe wel akkoord met dit statenstuk, 23 mei 2001, kenmerk 20/6.8/2001004297, want het werk moet doorgaan, maar in wezen Subsidie wordt met dit bedrag het instituut gefaciliteerd en Telefonische Hulpdiensten wordt daarmee niet - maar wellicht is dit indirect Groningen/Drenthe en Oost-Nederland wel een uitvloeisel - het werk beter uitgevoerd. (voorstel b. Voorjaarsnota 2001) Deze kritische kanttekening wilde ik toch even maken. 9. Het voorstel van gedeputeerde staten van
23 mei 2001, kenmerk 21/6.2/2001004286, Mevrouw NIEUWENHUIZEN: Mijnheer de voor- Intensivering gebiedsgericht beleid Hunze- zitter. In de commissie hebben wij gesteld niet project (voorstel l. Voorjaarsnota 2001) afwijzend te staan tegenover ondersteuning van vrijwilligersstructuren van dorpshuizen en speel- met de op deze punten betrekking hebbende ver- plaatsen. Wel hadden wij een aantal vragen over slagen van de Statencommissies Milieu, Water en de financiële onderbouwing en over de gemeente- Groen, Cultuur en Welzijn en Bestuur, Financiën lijke verantwoordelijkheid op dit gebied. en Economie van 11 en 13 juni 2001. De aanvullende financiële informatie hebben wij alsnog ontvangen, maar ook nu wordt van de Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke kostenraming van de dorpshuizen de financiële stemming besluiten de staten telkens overeen- dekking niet aangegeven. Ik neem echter aan dat komstig het voorstel van het college. die kosten uit de fondsen en dergelijke die wel in de stukken zijn opgenomen, worden gedekt. 10. Het voorstel van gedeputeerde staten van Bekijken we de kostenramingen goed dan moeten 23 mei 2001, kenmerk 20/6.9/2001003871 wij tot de conclusie komen dat met name bij de en de nadere brief van gedeputeerde staten projecten die vallen onder de ondersteuning van van 14 juni 2001, Project Ondersteuning de dorpshuizen het bedrag dat wordt uitgegeven van vrijwilligersbesturen van dorpshuizen aan personeel, huisvesting en organisatie in ver- en speelplaatsen (voorstel m. Voorjaars- houding tot het bedrag dat daarna nog beschik- nota 2001) baar is voor daadwerkelijke activiteiten nogal fors is. Zaken als accommodatiebeleid, waaronder met het op dit punt betrekking hebbende verslag brandveiligheid, wet- en regelgeving en subsidie- van de Statencommisse Cultuur en Welzijn van beleid behoren ons inziens tot het reguliere ta- 13 juni 2001. kenpakket van de gemeenten en hoeven niet ook nog eens door een steunpunt opgepakt te worden. De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- Het steunpunt zou zich moeten richten op daad- zitter. Het systeem van buizenpost is eenieder werkelijke ondersteuning van en advies aan ongetwijfeld bekend. Als je in een winkel wilt afre- dorpshuizen en speeltuinen op het gebied van kenen, wordt het geld dat je geeft in een soort van personeelszaken, arbeidsomstandigheden (Arbo)- huls gestopt en die huls gaat naar een grabbelaar wetgeving en dergelijke. Ook wordt veel energie die het ergens opdiept. Wij zijn ditmaal gecon- gestoken in een grootoverlegstructuur voor allerlei fronteerd met abuizenpost, dat wil zeggen dat welzijnsorganisaties.

4 juli 2001 13
Mijnheer de voorzitter. Ook ons gaat de leefbaar- c.q. terecht zouden moeten kunnen bij de ge- heid van het platteland ter harte. Wij begrijpen dan meenten en/of bij de lokale welzijnsinstellingen. ook niet dat het Kompas voor het Noorden leef-
baarheidsvoorzieningen en sociale infrastructuur (Voorzitter: de heer Swierstra.) als lege beleidsmaatregelen ziet. Wij waarderen
de oproep die de gedeputeerde heeft gedaan om Daarnaast is mijn fractie van mening dat de ge- ook cultuur en welzijn in het Kompas zeer serieus meenten in Drenthe - en dat geldt ook voor de te nemen. lokale welzijnsinstellingen - heel goed in staat zijn Wij kunnen akkoord gaan met dit stuk en wij ho- om op dit terrein samen te werken dan wel aan pen dat de gedeputeerde erop toe zal zien dat op die samenwerking vorm te geven. Dit gebeurt ook grond van de daadwerkelijke activiteiten een eva- op andere gemeentelijke beleidsterreinen. Mijn luatie van dit project zal plaatsvinden. fractie ziet slechts een taak voor de provincie weggelegd als het gaat om stimulering van ge- De heer IETSWAART: Mijnheer de voorzitter. Laat meenten om aan deze aspecten aandacht te ik beginnen met te stellen dat de fractie van D66 schenken c.q. politiek prioriteit te geven, te wer- van mening is dat het vrijwilligerswerk van grote ken aan netwerkvorming op provinciaal niveau en maatschappelijke betekenis is en meer onder- zo nodig op noordelijk niveau. steuning verdient dan het tot nu toe kreeg. Daar- Ik kom op de kosten. om heeft mijn fractie met belangstelling kennisge- Mijnheer de voorzitter. Indien gemeenten aange- nomen van het voorstel van het college, dat erop ven het project Ondersteuning van vrijwilligersbe- gericht is de kwaliteit van de ondersteuning van sturen van belang te achten dan moeten naar de het vrijwilligerswerk te verbeteren. mening van mijn fractie ook de kosten van dat Uit het voorstel blijkt dat het gaat om de voortzet- project samen worden gedeeld. In het voorstel ting van een lopend project. De kosten van de van het college is deze verhouding volledig zoek. voortzetting van dit project worden geraamd op Mijn fractie is van mening dat, gelet op de aard ruim vijf ton, waarvan de provincie ruim vier ton van de activiteiten - en wij leggen niet alle zaken voor haar rekening wil nemen, de gemeenten op de weegschaal - de gemeenten toch wel 50% 18.000,-- en de dorpshuizen, de NUSO en de van de kosten zouden moeten betalen, die reste- fondsen de overige kosten. Het komt erop neer ren na aftrek van de bijdragen van de overige dat voor dit geld een compleet projectbureau partijen. wordt ingericht. De taken die het bureau moet Mijnheer de voorzitter. Om dit te bewerkstelligen gaan uitvoeren, zijn gebaseerd op een tweetal heeft mijn fractie overwogen een amendement in rapportages: een van het steunpunt dorpshuizen te dienen. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat en een van het steunpunt speeltuinwerk. een dergelijk amendement het niet zal halen. Bo- Mijnheer de voorzitter. Het voorstel lijkt een goed vendien is er een praktisch argument dat voor het voorstel te zijn. Het is immers gericht op verbete- nemen van de door het college voorgelegde be- ring van de ondersteuning van vrijwilligerswerk. slissing pleit. Echter, het voorstel stuit bij de fractie van D66 op een drietal bezwaren. Mijn fractie heeft bezwaar De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- tegen een deel van de taken die door dit project- zitter. De heer Ietswaart zegt dat zijn fractie de bureau moeten worden uitgevoerd, zij heeft ook indiening van een amendement heeft overwogen, bezwaar tegen de verdeling van de kosten tussen maar dat het D66 inmiddels wel duidelijk is dat de provincie en de gemeenten en zij heeft be- een dergelijk amendement het niet zal halen. Ik zwaar tegen de mogelijke consequenties van de moet dan melden dat ik dit amendement niet in door het college ingezette beleidslijn. Ik zal deze mijn overwegingen heb kunnen betrekken. Dat bezwaren puntsgewijs kort toelichten en ik begin spijt mij op zijn minst. dan met de taken.
Wij zijn van mening dat de door de steunpunten te De heer IETSWAART: Het zij zo, maar ik heb verrichten werkzaamheden, alsmede de door begrip voor de woorden van de heer Van der deze steunpunten te verrichten vervolgwerkzaam- Schoot. Maar de heer Van der Schoot zal er be- heden zoals aangegeven in de rapportages, voor grip voor hebben dat wij, wanneer wij overwegen een groot deel tot de verantwoordelijkheid van de een amendement in te dienen, eerst nagaan of gemeenten behoren en niet tot die van de provin- dat amendement enige kans van slagen heeft. Wij cie. De fractie van D66 vindt dat vrijwilligersorga- hebben moeten constateren dat dit niet het geval nisaties met betrekking tot de in de rapportage is en daarom hebben wij daar verder geen energie genoemde terreinen heel goed terecht kunnen in gestoken. Bovendien heb ik ook het praktische

4 juli 2001 14
argument, dat voor het aanvaarden van dit staten- besturen van deze organisaties en dit punt wordt stuk pleit, genoemd. nu provinciebreed opgepakt. Ik ga verder met het beleid. Mijn fractie is er geen Ik heb al eerder opgemerkt dat het jammer is dat voorstander van dat het steunpunt na afloop van cofinanciering door het Kompas voor dit project het project met het huidige takenpakket onderdeel niet mogelijk is. Maar voortzetting moet plaatsvi n- wordt van STAMM. Het college zou zich dan ook den en wij zijn van mening dat de provincie de niet (weer) moeten committeren aan een vervolg. verantwoordelijkheid op zich moet nemen om Mijn fractie is van mening dat dit ter besluitvor- gedurende de periode tot december 2002 onder- ming aan de staten zou moeten worden voorge- steuning van vrijwilligersbesturen mogelijk te ma- legd en daarom kan mijn fractie niet akkoord gaan ken door eenmalig een bedrag van 416.400,-- met dit voorstel. ter beschikking te stellen voor dit doel. Vrijwilli- gersbesturen die noodzakelijk zijn om dorpshui- De VOORZITTER: Ik vraag mij nu af of de felicita- zen en speeltuinen überhaupt op de been te hou- tie met uw maidenvragen al voldoende was, of dat den hebben in deze tijd professionele ondersteu- dit nu de echte maidenspeech is en dat u ik daar- ning nodig om zich te kunnen handhaven in de mee moet feliciteren. wirwar van alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, Mevrouw WESTERKAMP: Mijnheer de voorzitter. hygiëne en arbeidsomstandigheden. Het steunpunt dorpshuizen en speeltuinwerk is Wij spreken de wens uit dat gedurende de ko- een belangrijke activiteit. Het past ook binnen het mende periode het onderzoek naar het onder- in de Contourennota vastgestelde beleid. Ook het brengen van steunpunten binnen een grotere CDA kent de ondersteuning van vrijwilligers en organisatie - en het verbreden van het project organisaties hoge prioriteit toe. naar andere vrijwilligers toe - zal slagen. Het aan- Ten tijde van de commissievergadering was het gekondigde onderzoek naar de bereidheid van stuk op twee punten niet compleet. De financiële andere partners om een deel van de financiering stukken en het toekomstperspectief ontbraken. De van de activiteiten ná 2002 op zich te nemen, zien financiële stukken hebben we inmiddels ontva n- wij met belangstelling tegemoet. gen en beoordeeld. Wij maken het col-lege erop Mijnheer de voorzitter. Wij gaan akkoord met dit attent dat de overheadkosten van de begroting statenstuk en kijken uit naar de evaluatie na de- van dit jaar aan de hoge kant zijn en wij adviseren cember 2002. het college dit punt nadrukkelijk bij de toekomstige besprekingen en ontwikkelingen mee te nemen. Mevrouw BRINK: Mijnheer de voorzitter. De heer Daarnaast heeft het college ons nog geen duide- Ietswaart heeft drie bezwaren genoemd en in een lijkheid kunnen verschaffen over wat er na 2002 ervan kan ik mij ook vinden, namelijk als het gaat gaat plaatsvinden. De voorkeur van het college om de verhouding tussen de bijdrage van de ge- gaat uit naar een steunpunt in noordelijk verband, meenten en die van de provincie. Ik teken daar dus samen met Fryslân en Groningen. Er zijn wel bij aan dat de provincie deze taak op zich echter ook andere mogelijkheden, zoals het con- neemt omdat het gaat om een ondersteuning van sulentschap onderbrengen bij een instelling of een de vrijwilligers. zelfstandige voortzetting. Wanneer denkt het col- Ik ben het met mevrouw Looman eens dat de lege met een notitie te komen, of hoe wordt de gemeenten ongelooflijk veel doen aan het commissie over de voortgang van dit project ge- onderhoud en de exploitatie van de dorps- informeerd? huizen; dat wil ik hierbij wel aantekenen. Natuurlijk zullen wij deze regeling na afloop ervan Mevrouw LOOMAN: Mijnheer de voorzitter. De evalueren. Dan bekijken wij ook of zij het beste fractie van de PvdA staat welwillend tegenover de past in een regeling in noordelijk verband, bij een ondersteuning van vrijwilligersbesturen van organisatie als STAMM, of dat het toch nog op dorpshuizen en speeltuinen, dit in het kader van een andere manier moet. In de evaluatie nemen de versterking van de leefbaarheid op het platte- wij alle nu genoemde argumenten mee. land. De dorpshuizen en speeltuinorganisaties zijn voor grote groepen inwoners van Drenthe, van TWEEDE TERMIJN jong tot oud, van onschatbare waarde en zij voor-
zien in een grote behoefte. Gemeenten maken De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- vaak al grote bedragen vrij voor de subsidiëring zitter. Ik vond en vind dat de verhouding tussen de van huisvesting en exploitatie van bovengenoem- feitelijke activiteiten en het faciliteren ervan een de organisaties. Daarnaast blijkt er een behoefte vrij groot schisma vertoont: er is 35.000,-- be- aan professionele ondersteuning te zijn van de groot voor feitelijke activiteiten in de uitvoerende

4 juli 2001 15
sfeer en de rest is overhead, dus administratie en wanneer uit het nog te voltooien onderzoek bureau. Ik heb er in mijn bijdrage op geattendeerd SARDES/ITS blijkt dat factoren als ambitieniveau dat ik hoop dat die verhouding in de toekomst van de leerlingen of hun ouders een duidelijke anders wordt. Omdat de gedeputeerde daarop invloed hebben op de onderwijsachterstanden, dit niet is ingegaan, hoop ik dat de toekomst zal leren in deze provincie zal worden meegenomen in het dat dit ook inderdaad het geval zal zijn. Argonaut-project. Ik wil graag nog van de gede- puteerde weten of wij de resultaten van dit onder- Mevrouw BRINK: Mijnheer de voorzitter. Ook dit zoek te zien krijgen wanneer het is voltooid en of punt nemen wij natuurlijk in de evaluatie mee. nieuwe projecten gestart kunnen worden wanneer blijkt dat een toevoeging van eerdergenoemde Vervolgens besluiten de staten zonder hoofdelijke factoren aan het Argonaut-project niet voldoende stemming overeenkomstig het voorstel van het is om de onderwijsachterstand in Drenthe terug te college, onder de aantekening dat de fractie van brengen. De gedeputeerde zei het al: "Dit is een D66 geacht wenst te worden tegen te hebben oplossing en niet dé oplossing" en met deze op- gestemd. lossing gaan wij in principe akkoord.

11. Het voorstel van gedeputeerde staten van Mevrouw WESTERKAMP: Mijnheer de voorzitter. 23 mei 2001, kenmerk 20/6.4/2001002865 Het aanpakken van onderwijsachterstanden heeft en de nadere brief van gedeputeerde staten bij de fractie van het CDA ook een hoge prioriteit. van 18 juni 2001, Argonaut-project Aanpak- Dit project richt zich op de verbetering van het ken onderwijsachterstanden (voorstel n. instructiegedrag van leerkrachten in het basison- Voorjaarsnota 2001) derwijs. Het is slechts een van de vele mogelijk- heden om onderwijsachterstanden te verkleinen of (statenstuk 848) op te heffen. Het blijft echter dweilen met de kraan open als in het voortraject door gemeenten in hun met het op dit punt betrekking hebbende verslag welzijnsbeleid niet ook het onderwijsachter- van de Statencommissie Cultuur en Welzijn van standsbeleid wordt meegenomen. Daarnaast geldt 13 juni 2001. dat er in het vervolgtraject na de basisschool tot aan mbo, hbo of universiteit ook sprake is van De heer PRINSEN: Mijnheer de voorzitter. uitval als gevolg van achterstandssituaties. Tijdens de commissievergadering heeft de fractie De fractie van het CDA hecht dan ook zeer aan van de PvdA over dit voorstel een aantal kritische een samenhangende beleidsontwikkeling op dit vragen gesteld. Wij erkennen de problematiek in terrein. De provincie zal hierin de regierol kunnen het onderwijs en zijn met het col-lege van mening vervullen door in samenwerking met gemeenten, dat hieraan iets moet worden gedaan, en wel zo scholen en instellingen een samenhangend on- snel mogelijk. derwijsachterstandenbeleid voor Drenthe te ont- Wij zijn het met het college eens dat er gewerkt wikkelen, waarbij de deelnemers hun eigen ver- moet worden aan het instructiegedrag van leraren antwoordelijkheden kunnen oppakken. Wij hebben in het basisonderwijs. De vragen die wij stelden, dan ook twee vragen. De eerste is of het college hadden met name te maken met de oorzaken van voornemens is om in samenwerking met de ge- onderwijsachterstanden. Hoe komt het dat die meenten en instellingen een samenhangend be- achterstanden met name in het Noorden zijn ont- leid te ontwikkelen. staan en hoe denkt het college met de oorzaken De financiering van projecten als deze hoort thuis hiervan aan de slag te gaan? in Den Haag. Wij vragen het college dan ook of Wij zijn van mening dat wanneer bijvoorbeeld blijkt het nogmaals een dringend beroep op Den Haag dat achterstanden mede veroorzaakt worden door wil doen om de minister ervan te overtuigen dat het ambitieniveau van de leerling, of het ambitie- ook voor Drenthe onderwijs-financiën beschikbaar niveau van de ouders, bijvoorbeeld omdat ouders moeten komen voor deze projecten. Mijnheer de hun kinderen niet motiveren om goede cijfers te voorzitter. Voor het overige kunnen wij akkoord halen, dat ook hieraan gewerkt moet worden. In gaan met het Argonaut-project, maar alleen als de dit project, dat is gericht op de leraar, zou de le- gedeputeerde toezegt dat wij een notitie over een raar bewust gemaakt moeten worden van deze samenhangend beleid tegemoet kunnen zien. factoren. Dat lijkt mij een wezenlijk onderdeel in de begeleiding van de leerling. De heer IETSWAART: Mijnheer de voorzitter. De De gedeputeerde heeft tijdens de commissiever- fractie van D66 is in de commissie duidelijk ge- gadering duidelijk gemaakt dat dit een oplossing is weest over dit stuk. Wij zijn voor dit project. Argu- en niet dé oplossing. Ook heeft zij toegezegd dat menten van andere fracties dat de financiering

4 juli 2001 16
een taak van de rijksoverheid zou zijn, dat verbe- tering van de instructievaardigheden het probleem De heer WENDT: Mijnheer de voorzitter. In de niet oplost en dat het statenstuk niet sterk is on- Statencommissie Cultuur en Welzijn is reeds uit- derbouwd, hebben ervoor gezorgd dat dit voorstel voerig over dit project gesproken. Wij kunnen een B-stuk is gebleven. constateren dat er in Drenthe onderwijsachter- D66 heeft steeds een kritische houding ten aan- standen zijn. Dat daar iets aan gedaan wordt, is zien van de kwaliteit van de stukken, maar zag een goede zaak. Dit project kán daartoe een zowel na het pleidooi van mevrouw Pot van de bouwsteen zijn, het is echter niet dé oplossing van Schooladvies en Begeleidingsdienst Drenthe het probleem. In de commissievergadering heb- (SABD) als na de nadere toelichting van het colle- ben wij verschillende elementen genoemd als ge voldoende kansen om iets aan de gesignaleer- "leren is leren construeren in de thuis- de problematiek te doen. Wij achten het van groot situatie". Dergelijke elementen spelen in de on- belang dat deze achterstanden nu met voortva- derwijsachterstandsproblematiek ook een grote rendheid worden aangepakt. Omdat de achter- rol. Vandaar ook onze vraag om samenhang. stand een regionaal probleem blijkt te zijn, is het Toch verdient dit project wel onze steun. Er wordt zeer goed te verdedigen om er ook provinciale niets opgedrongen. Scholen doen alleen mee als gelden voor te reserveren, die aanvullend op de zij er zelf het nut van inzien, want zij zullen er zelf reguliere geldstroom een extra impuls kunnen zijn ook veel in moeten investeren. Ik noem alleen al om het niveau van Drentse scholieren op het lan- de tijd van de leerkrachten. Kan de gedeputeerde delijk niveau te brengen. Als provincie zijn wij om ons op de hoogte houden van het verloop van het meer redenen gebaat bij een betere doorstroming aantal scholen dat instapt of voortijdig afhaakt, naar hoger onderwijs, met als resultaat meer ho- zodat wij nadrukkelijk betrokken blijven bij dit pro- ger opgeleide Drentse burgers. Wij zullen als pro- ject, waarin wij toch vrij veel provinciaal geld stop- vinciaal bestuur ook moeten zorgen voor betere pen? faciliteiten met betrekking tot het hoger onderwijs en aansluitend daaraan voor meer werkgelegen- De heer HOEKSTRA: Mijnheer de voorzitter. De heid voor deze groep van jongeren. OPD is verheugd dat het college de ernst inziet Tenslotte heeft D66 in de commissie op een van de reeds jarenlang bestaande onderwijsach- tweetal zaken aangedrongen. De eerste is om na terstanden in Drenthe. Voor ons ligt de blauwdruk het verschijnen van het SARDIS/ITS-rapport in om die achterstanden aan te pakken. Het kost de september deze problematiek opnieuw te bekij- provincie 465.000,--, voor een project dat is ken. Dan kunnen eventueel nog aanvullende gericht op verbetering van het instructiegedrag maatregelen worden genomen. Het van leerkrachten in het basisonderwijs. Wij den- Argonaut-project richt zich op extra ondersteuning ken echter - anderen hebben het ook al gezegd - van de leerkracht. Dat is één van de methoden dat dit onvoldoende zal blijken te zijn. om dit probleem aan te pakken. De fractie van
D66 wil in deze vergadering bepleiten dat er bin- (Voorzitter: de heer Ter Beek.) nen dit project voldoende aandacht zal zijn voor
de gebrekkige doorstroming naar het voorberei- In de commissie sprak de heer Bomhof over de dend wetenschappelijk onderwijs (vwo) in Dren- mythologische Griekse held van de Argonauten the. Wellicht kan dit aspect aan dit project worden Jason die er uiteindelijk in slaagt met het gulden toegevoegd, teneinde de effectiviteit ervan te ve r- vlies naar huis te komen. Zo zal vandaag de ge- groten. D66 is van mening dat dit project nadruk- deputeerde het Argonaut-project wel in kelijk als een eerste stap gezien moet worden, veilige haven loodsen. Maar ik heb geleerd dat je waarmee een start wordt gemaakt met de aanpak een verhaal altijd af moet maken. Uiteindelijk van dit probleem. Dit vraagt in feite om een brede- slaagt Jason niet in zijn doel, namelijk het verwer- re aanpak en daarom steunen wij het voorstel van ven van de troon. Het loopt bovendien slecht met de fractie van het CDA om een samenhangend hem af: zijn twee zonen worden door de moeder beleid te ontwikkelen om de achterstanden weg te vermoord en terwijl Jason bij zijn schip de Argo in werken. Kan het college dit toezeggen? de tempel van Poseidon mijmert over de heroï- De gedeputeerde stemde in de commissieverga- sche dagen van weleer, wordt hij dodelijk getrof- dering in met onze suggestie om volop aandacht fen door een vermolmde balk. van de media te vragen om op die manier de Zo zal het ook het Argonaut-project vergaan als Drentse ouders te betrekken bij deze problema- het niet wordt ingebed in een breder plan van tiek. Wij verwachten van die aandacht een stimu- aanpak. lerend en ondersteunend effect. Kan het college Reeds op 12 maart 2000 heeft de OPD via het toezeggen dat die suggestie wordt uitgevoerd? stellen van schriftelijke vragen haar ernstige zor-

4 juli 2001 17
gen uitgesproken over de onderwijsachterstanden schieten en de vbo-leerlingen te stigmatiseren tot in Drenthe. Aanleiding tot het stellen van deze tweederangs burgers. Wij hebben ook goede vragen waren de verontrustende uitkomsten en bouwvakkers, mensen in technische beroepen, in conclusies van de studie van dr. Jongbloed. Op landbouw en verpleging nodig. Deze leerlingen
5 april 2000 kwam het col-lege met een gerust- hebben ook recht op goed taal- en rekenonder- stellend antwoord. Het desbetreffende rapport wijs. over de onderwijsachterstanden kwam toen in een Goed onderwijs legt voor iedereen de basis voor ambtelijk overleg van het Noorden met het Minis- een optimaal functioneren in de moderne techno- terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen logisch hoogontwikkelde maatschappij. (OCW) aan de orde. Verder werd in het antwoord
verwezen naar het Kompas, het Kompas en nog- Mevrouw DIRKS: Mijnheer de voorzitter. Deze maals het Kompas. discussie is uitgebreid aan de orde geweest in de Mijnheer de voorzitter. Wij vinden de resultaten commissie. Wat is het nut ervan om nu hier die van ruim een jaar overleg niet bemoedigend. Voor discussie te herhalen; dit is toch geen commissie- het inlopen van de achterstanden zijn naar onze vergadering? mening aanvullende structurele maatregelen no-
dig, zoals het inzetten van extra onderwijzers op De heer HOEKSTRA: Ik wil graag onze visie op het gebied van rekenen en taal, extra klassenas- dit vraagstuk geven. Door verschillende fracties is sistenten om de taak van de onderwijzer te ve r- om een invulling van onze visie gevraagd en die lichten, zodat die zich beter kan concentreren op probeer ik nu te geven. instructiegedrag, extra externe begeleiding voor Om te laten zien dat de OPD goed onderwijs voor probleemkinderen op de basisscholen, goed aan- Drenthe belangrijk vindt, stellen wij voor het gepast en in voldoende mate aanwezig onder- geld.... wijsmateriaal en voldoende lokalen en computers
op elke basisschool. Hiervoor zijn nog tientallen Mevrouw DIRKS: Was het dan niet praktischer miljoenen guldens nodig. Het Argonaut-project geweest om die visie tijdens de commissieverga- zou op dit geheel een goede aanvulling kunnen dering naar voren te brengen? zijn, een pedagogische ondersteuning. Is de ge-
deputeerde van plan in de toekomst nog met aan- De heer HOEKSTRA: In de commissievergade- vullende structurele maatregelen te komen, een ring hebben wij al het een en ander naar voren soort van deltaplan om de achterstanden in het gebracht en ik moet nu een algemeen betoog onderwijs in houden, waarin ik een blauwdruk geef van hoe Drenthe in te lopen? naar onze mening in onderwijsland geopereerd Nederland werd de afgelopen maanden opge- moet worden. Ik meen dat het houden van zo'n schrikt door de vele miljarden waarmee het Mi- algemene beschouwing toch de bedoeling van nisterie van OC&W ons om de oren sloeg. Hoe- een statenvergadering is. Ik stel nu immers ook veel van deze miljarden zijn er naar Drenthe ge- geen detailvragen. haald? Mijnheer de voorzitter. Wij zouden het bedrag van Ook het Kompas slaat ons met miljarden 465.000,-- eigenlijk liever beschikbaar willen Langmangelden om de oren. In het ontwerpbesluit stellen voor het samenstellen van specifieke les- bij dit statenstuk geeft de gedeputeerde aan dat pakketten met betrekking tot de geschiedenis en ook rekening wordt gehouden met het Kompas. de cultuur van de eigen regio. In het Oost- Maar het Samenwerkingsverband Noord- Groningse 't Oldambt zijn hiermee in het verleden Nederland (SNN) heeft tot nu toe hiervoor geen redelijke resultaten behaald. Kennis van het ver- geld beschikbaar gesteld. Is dat in de toekomst leden, van het leven van de eigen groot- en over- wel te verwachten? grootouders, staat dicht bij de leerlingen en kan De OPD is van mening dat het Argonaut-project in het zelfbewustzijn vergroten. De attitude van de eerste instantie door het Ministerie van OC&W ouders is ook al genoemd. betaald moet worden - daarom zullen wij tegen dit Hetzelfde geldt voor de eigen taal. Wij willen een statenstuk stemmen - en in tweede instantie door lans breken voor het onderwijs in de het SNN. Zonder het aankondigen van een breed Drentse taal. Elke school zou zijn leerlingen de scala aan maatregelen vinden wij het Argonaut- mogelijkheid moeten bieden twee uur in de week project een ontkenning van de omvang van de lessen in de Drentse taal te volgen. Wie zijn moe- achterstand op onderwijsgebied in Drenthe. dertaal goed beheerst, krijgt meer gevoel voor taal Ondanks ons enthousiasme om de doorstroming in het algemeen en is beter in staat om de Ne- naar havo en vwo te bevorderen - op zich een derlandse taal onder de knie te krijgen. Wij horen goede zaak - willen wij waarschuwen niet door te

4 juli 2001 18
graag de pedagogische visie van de gedeputeer- maar ook om achterstanden in de thuissituatie en de over dit voorstel. dus om de voorschoolse opvang. Het gaat erom wat allemaal gedaan kan worden om de kinderen De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- goed bij het middelbaar onderwijs en dan verder zitter. De naam van dit project suggereert veel af te leveren. meer dan met het voorstel kan worden waarge- Op 8 oktober worden de cijfers van het maakt. De aanvullende informatie bevestigt dat ITS/SARDES-onderzoek bekend. Ik heb voorge- nog eens in een aantal conclusies. Een van de steld voor de bespreking daarvan een middag uit conclusies is dat de rol van laag opgeleide ouders te trekken. Wij moeten de cijfers niet los van alles met een bepaald instructiegedrag van de leraren zien, maar daarbij ook betrekken wat er aan voor- niet verandert, want die ouders komen niet onder schoolse opvang en bij het wegwerken van ac h- de vlag van die leraren te werken. Het ontbreken terstanden in de thuissituatie gebeurt. Ik denk dat van leerplan-kenmerken die voorbereidend zijn wij op die middag de hele samenhang in beeld voor een hoge uitstroom, verander je niet met een kunnen krijgen en dat wij dan kunnen besluiten veranderd instructiegedrag van leraren. Een laag wat er nog extra gedaan moet worden. verwachtingspatroon bij ouders kun je ook niet Een van de sprekers heeft mij gevraagd nogmaals veranderen met een wijziging van het instructie- naar OC&W te gaan om te kijken of daar voor dit gedrag van de leraren. project nog geld te halen is. Ik moet de staten op Met andere woorden: het onderzoek moet zich dit punt teleurstellen: OC&W wil geen individuele richten op het opsporen en zo mogelijk elimineren projecten, zoals het Argonaut-project, bekostigen. van die teruglopende prestaties na groep vier. Als ik op 8 oktober meer gegevens voorhanden Het moet mij van het hart dat het bijna weten- heb dan wil ik met mijn noordelijke collega's om schappelijk gemakzuchtig is om de oplossing van de tafel gaan en samen met hen nogmaals bij het probleem bij de leraren te zoeken via een bulk OC&W benadrukken dat het probleem niet met cursussen didactiek. En nogmaals, het gaat om een eenvoudige oplossing kan worden verholpen, voorwaardenscheppend beleid van de rijksove r- maar dat er veel meer nodig is dan alleen dit pro- heid met betrekking tot de kwaliteitseisen die het ject. Wij zullen de media van een en ander op de Rijk zelf stelt en dus ook zelf moet controleren en hoogte houden. Het project duurt drie jaar en de zelf via voorwaardenscheppend beleid moet ef- staten zullen tussentijds geïnformeerd worden. fectueren. Het zou mij een lief ding waard zijn wanneer in het Mijnheer de voorzitter. Ik stem aldus tegen deze Kompas meer projecten op het gebied van cultuur aanwending van middelen. Het aanpakken van en welzijn konden worden opgenomen. Maar he- deze problematiek is een rijkstaak. Eigenlijk kun- laas is in het verleden besloten dat aan de Kom- nen wij dit geld beter besteden voor een kunsthuis pas-projecten altijd een economisch tintje moet voor de kunstenaars in deze provi ncie. zitten. Ik neem het Kompas serieus en ik neem cultuur en welzijn zeer serieus en daarom wil ik De VOORZITTER: Ik geef mevrouw Brink het een oproep doen om ... woord en ik spreek de hoop uit dat zij voor twaalf uur haar betoog heeft afgerond, zodat wij allen om De heer HOEKSTRA: Mijnheer de voorzitter. Maar twaalf uur naar het voorplein kunnen oprukken. dan begrijp ik het antwoord van 15 april 2000 op onze vragen niet. In dat antwoord wordt telkens Mevrouw BRINK: Mijnheer de voorzitter. Ik moet verwezen naar het rustig praten, dus ik moet wel de tijd nemen. Kompas, alsof daar veel geld vandaan zou komen Mijnheer de voorzitter. In de commissievergade- om aan die onderwijsachterstanden te werken. ring hebben we uitgebreid over het onderwerp
onderwijsachterstanden gesproken. Ik wil hier Mevrouw BRINK: Maar helaas niet op dit gebied. nogmaals benadrukken dat het nu voorliggende Daartoe is toen in alle wijsheid besloten en wij plan niet dé oplossing is en zeker niet dé oplos- gaan nu niet besluiten dat er uit het Kompas een sing in relatie met laag opgeleide ouders, want dat veel breder scala op het gebied van cultuur en is weer een heel ander onderwerp. Het gaat nu welzijn moet komen. Maar het zou mij wel een om de onderwijsachterstand in Drenthe en de zeer lief ding waard zijn wanneer dit wel gebeur- onderwijsachterstand in het Noorden van Neder- de. land en daarover moeten wij ons zorgen maken.
Een van de oplossingen is het De heer HOEKSTRA: Dus die beantwoording Argonaut-project. klopt niet helemaal? Veel sprekers hebben op de samenhang gewe-
zen; het gaat niet alleen om onderwijsachterstand, Mevrouw BRINK: Toen wel.

4 juli 2001 19
(Schorsing van 11.57 uurtot 13.46 uur.) De heer BOMHOF: Mijnheer de voorzitter. Ik wil
opmerken dat de heer Hoekstra ook nu weer naar (Voorzitter: de heer Swierstra.) de bekende weg vraagt. Ook deze discussie is in
de commissie uitgebreid aan de orde geweest en De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. toen is er zeer adequaat geantwoord.
Ik heb nog wel een vraag aan mevrouw Brink over 12. Het voorstel van gedeputeerde staten van de samenhang. Zij heeft in de commissie nadruk- 23 mei 2001, kenmerk 20/6.6//2001004294 kelijk aangegeven de uitwerking van de samen- en de nadere brief van gedeputeerde staten hangende aanpak goed te zullen volgen en daar- van 14 juni 2001, Vorming provinciaal net- over in ieder geval aan de commissie te zullen werk openbare bibliotheken Drenthe, fase 1 rapporteren. Ik hoop dat de gedeputeerde daar (voorstel h. Voorjaarsnota 2001) nog op terugkomt.
(statenstuk 854) Mevrouw BRINK: In de commissie zal ik daar bij
de bespreking van de evaluatie zeker op terug- met het op dit punt betrekking hebbende verslag komen. Maar op 8 oktober zal de samenhang van de Statencommissie Cultuur en Welzijn van zeker aan de orde zijn en dan wil ik het ook breder 13 juni 2001. zien. Ik wil dan de periode van 2 tot 25 jaar bekij- ken en dan met name ingaan op de periodes Mevrouw CEELEN: Mijnheer de voorzitter. Het waarin de achterstanden met name naar voren vormen van een provinciaal netwerk openbare komen. bibliotheken Drenthe is allang een doelstelling van het provinciaal bestuur; ik wijs in dit verband op TWEEDE TERMIJN het Bestuursprogramma en op Schaduwen vooruit. Tegelijkertijd wordt hiermee De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- aangesloten bij het rapport-Meijer "Open poort tot zitter. Ik heb aanvullende informatie gekregen van kennis". De eerste fase, namelijk een fusie met de mevrouw Brink dan wel van haar afdeling met Provinciale Bibliotheekcentrale (PBc), is nu een betrekking tot dit voorstel. Die informatie is dat de feit. De fractie van de PvdA is hierover zeer ve r- achterstanden onder andere ontstaan doordat de heugd. ouders laag opgeleid zijn. Vandaar mijn opmer- Uit de aanvullende financiële informatie die wij king dat een op die manier ontstane achterstand ontvingen blijkt dat er een goede inschatting is niet met een ander instructiegedrag van de lera- gemaakt van waarvoor de gelden bedoeld zijn. ren is te veranderen. Volgens het Centraal Ak- En, zoals ik al eerder in de commissie heb ge- koord dat zeer onlangs in de sector onderwijs is zegd, mijn fractie kijkt uit naar de tweede fase, de gesloten - de informatie valt van Internet te halen - fase waarin Hoogeveen en Assen hopelijk zullen moet de totstandkoming van een diversiteit aan volgen. Wij hebben hier vertrouwen in. De gede- lesmethoden, een groter en meer gevarieerd per- puteerde Brink zit nu al met de gemeenten om de soneelsbeleid en andere en nieuwe overlegstruc- tafel en de schaalvergroting die wij als staten zo turen, worden nagestreefd. Er staat dus weer een graag zien, kan de bibliotheek Drenthe in Den verandering aan te komen, die haaks kan komen Haag goed op de kaart zetten. Dit is ook van be- te staan op de invulling van dit project. Daarom lang in het kader van het koepelconvenant open- adviseer ik de gedeputeerde met klem dit project baar bibliotheekwerk dat te zijner tijd gesloten zal nu niet uit te voeren en daarom blijf ik het staten- worden. stuk afwijzen. Mijnheer de voorzitter. De fusie zal zich in Drenthe zeker zelf terugverdienen. Met andere Mevrouw BRINK: Mijnheer de voorzitter. Ik heb woorden: mijn fractie gaat akkoord met deze aan mijn antwoord niets toe te voegen. eenmalige ondersteuning.

Vervolgens besluiten de staten zonder hoofdelijke De heer ZOMER: Mijnheer de voorzitter. In de stemming overeenkomstig het voorstel van het commissievergadering van 13 juni heb ik namens college, onder de aantekening dat de fracties van mijn fractie kunnen meedelen dat wij op zich de de OPD en de Ouderenpartij geacht wensen te vorming van een provinciaal netwerk toejuichen, worden tegen te hebben gestemd. maar dat wij, alvorens definitief ja te zeggen, graag inzicht willen hebben in de voorgenomen De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. besteding van het bedrag van 395.000,-- en in de financiële positie van de PBc. Ik heb gevraagd

4 juli 2001 20
om een recent jaarverslag en om de begroting geldt voor de provincie. De totale investering komt voor 2001. daarmee uit op ruim 1,8 miljoen, een voor ons Wij hebben per brief de gevraagde specificatie gevoel onwaarschijnlijk hoog bedrag. De bijdrage van het bedrag gekregen, maar het inzicht in de van de provincie wordt in een bijlage gespecifi- financiële positie en de begroting 2001 werden ceerd. Het betreft een specificatie die is opgesteld noch gestuurd noch in de leeskamer ter inzage door de PBc. Mijn fractie heeft daarover twee gelegd. Ik ben daarom zelf maar eens op onder- vragen. zoek gegaan in dit huis. Ik heb de door het college 1. Kan de gedeputeerde aangeven hoe realistisch goedgekeurde jaarrekening 1999 gekregen en het de opgevoerde kosten zijn? nog niet goedgekeurde jaarverslag 2000. De be- 2. Betreffen dit kosten die worden gemaakt door groting 2001 was er nog niet en behoefde er vol- personeel dat in dienst is van de PBc of gaat gens de ambtenaar ook nog niet te zijn. Ik heb nu het om kosten van derden? waarschijnlijk wat voorsprong op de andere sta- Indien deze door de PBc worden gemaakt, hoe tenleden als het om informatie gaat, maar ik wil op verhouden deze inkomsten zich dan tot de ex- grond van de mij nu bekende gegevens toch nog ploitatiesubsidie die door de provincie aan de PBc enkele vragen stellen. wordt verstrekt? Of is hier sprake van vest- Heeft het college in zijn afweging om dit voorstel zak/broekzak? Moeten deze kosten eigenlijk niet aan de staten voor te leggen de reservepositie worden toegerekend aan de openbare bibliotheek van de PBc mee laten wegen? Zo nee, waarom Emmen? Dit is ons niet helemaal duidelijk en ik niet en zo ja, hoe is die afweging dan geweest? verwijs in dit verband ook even naar de opmerking In het eindstuk van de eerste fase van de evalua- van de fractie van het CDA over de reserves. tie Herijking cultuur, welzijn en zorg staat op pagi- Mijnheer de voorzitter. Betekent instemming van na 8 dat de toegestane reserves, afkomstig uit de staten met dit voorstel, dat zij zich committeren publieke middelen gerelateerd zullen zijn aan de en in feite een carte blanche geven als Hooge- omzet van deze geldstroom - en hierbij werd ge- veen en Assen zich aansluiten? Mijn fractie vindt dacht aan 15%, maar dat bleek later 50% te een dergelijk besluit niet verantwoord. Wij kunnen moeten zijn - en dat reserveringen die daarboven thans niet overzien of het voorstel van het college uitgaan gerelateerd dienen te zijn aan aantoonba- op een verantwoorde wijze aansluit bij de ontwik- re verplichtingen en/of risico's. In het goedgekeur- kelingen met betrekking tot het herstructureren de jaarverslag 1999 is sprake van reserves en van het bibliotheekwerk en hoe het zich verhoudt een hele rits voorzieningen tot een totaal van tot het feit dat Assen en Hoogeveen zich nog niet meer dan 50% van het subsidiebedrag; 50% van of zich misschien wel helemaal niet willen aan- dat bedrag is ongeveer 2,25 miljoen. Ik wil graag sluiten bij de PBc. Kan de gedeputeerde ons daar weten hoe het college daarmee is omgegaan. enig zicht op geven? Mij is gebleken dat de begroting 2001 nog niet is
ingeleverd en mij is gezegd dat dit pas in septem- De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- ber hoeft te gebeuren. Vindt het college het met zitter. Ook bij dit agendapunt is sprake van abuis- het oog op een goed subsidiebeleid verstandig dat post, die ons nog nadere informatie geeft over het voor de aanvang van een kalenderjaar al 5 mil- financiële gebeuren. Ik was en ik blijf in principe joen aan subsidie beschikbaar wordt gesteld ter- akkoord met het voorstel, maar dankzij de financi- wijl de begroting voor datzelfde jaar pas in de ele berichten die ik mocht ontvangen heb ik toch nazomer behoeft te worden ingediend? nog wel enkele vragen. Ik had die vragen natuur- lijk in de commissie moeten stellen, maar dat kon De heer IETSWAART: Mijnheer de voorzitter. Ik in dit geval niet. zal proberen zo kort mogelijk te zijn. Onder punt 5 van de aanvullende brief is ve rmeld De bibliotheek van Emmen heeft zich onlangs dat 32.000,-- moet worden vrijgemaakt ten be- bereid verklaard zich aan te sluiten, maar de be- hoefte van de financiële administratie. Maar onder sturen van de openbare bibliotheken van Assen de punten 1 en 2 is sprake van het opzetten van en Hoogeveen hebben dit besluit nog niet geno- een automatiseringssysteem. Zouden de kosten men. Naar de reden daarvan is in de commissie- die onder punt 5 zijn vermeld daarin niet begrepen vergadering gevraagd. Het antwoord van me- moeten zijn? vrouw Brink hierop was naar ons oordeel niet De werkzaamheden waarvan in de punten 6 en 7 duidelijk. Wij kunnen daarom de realiteitswaarde sprake is, kunnen deels ook in de reguliere werk- van de eventuele aansluiting van Assen en tijd worden aangepakt, temeer omdat daarbij een Hoogeveen niet goed beoordelen. extern adviesbureau is ingeschakeld; en het is De gemeente Emmen is bereid om voor de aan- bekend: over dergelijke bureaus ben ik altijd heel sluiting een flink bedrag neer te leggen. Hetzelfde enthousiast. Daarom zou de begroting ten aan-

4 juli 2001 21
zien van de eigen taken met 40.000,-- moeten nu nog niet is, maar dat die er op 1 september wel worden verlaagd, zijnde de speling tussen het is. Daarom stelde ik de vraag of het college dat bedrag dat het externe bureau vraagt en hetgeen niet wat laat vindt. in de reguliere werktijd kan worden gedaan.
Onder punt 8 wordt vermeld "Marketing en PR: 2 Mevrouw BRINK: Nu begrijp ik even niet meer wat jaar 12 uur". Gaat het om 2 jaar en 12 uur of gaat de heer Zomer bedoelde. het om 2 jaar 12 uur, dus in totaal 24 uur, waar-
aan dan een prijskaartje hangt van 48.000,--. Ik De heer ZOMER: Ik zal proberen het anders te krijg graag een betere onderbouwing door middel formuleren. Ik heb om de begroting voor 2001 van een plan van aanpak en van een marketing- gevraagd. Het antwoord was dat die begroting er en PR-plan dat het een dergelijk bedrag moet nog niet is, maar dat dit ook niet hoeft en dat die kosten. tegen 1 september binnen zal zijn. Mijnheer de voorzitter. Ik ga in principe akkoord
met het voorstel, maar op grond van de cijfers die Mevrouw BRINK: De begroting 2001 is er wél. thans ter beschikking zijn meen ik dat het financi- ele plaatje met ongeveer 75.000,-- omlaag kan. De heer ZOMER: Dan is er sprake van misinfor- Ik hoop oprecht dat de gedeputeerde op mijn vr a- matie. Mij is gezegd dat die er nog niet is. gen ingaat.
Mevrouw BRINK: Die begroting is er en die is ook Mevrouw BRINK: Mijnheer de voorzitter. De aan- beschikbaar. sluiting van Emmen bij de PBc is een proces van
jaren en jaren geweest. We zitten nu in de afslui- De heer ZOMER: Dan moet ik constateren dat er tende fase en Emmen doet mee. We gaan nu een sprake is geweest van miscommunicatie. volgende stap zetten en die behelst het erbij be-
trekken van Assen en Hoogeveen. De verkennen- Mevrouw BRINK: De heer Zomer heeft verder de gesprekken daarover worden nu gevoerd en ik gevraagd of het college het wel legaal vindt heb goede hoop dat die gesprekken een goede 5 miljoen beschikbaar te stellen. afloop hebben. Maar in Assen en in Hoogeveen
gaat het om zelfstandige bibliotheken met elk hun De heer ZOMER: Wij vroegen ons af of, als de specifieke taken en opvattingen en daarom zal de begroting 2001 er nu nog niet zou zijn, het wel slag niet in een keer te winnen zijn. Het heeft nog verstandig was om in het najaar van 2000 al niets te maken met het bibliotheekplan zoals in 5 miljoen beschikbaar te stellen. Volgens mij het rapport-Meijer wordt voorgesteld, want daar- moet het zo zijn: je dient eerst een begroting in en over vinden de gesprekken met OC&W nog plaats op basis van die begroting krijg je subsidie. Zo en hierover wordt in september/oktober door het moet ik althans op mijn werk subsidie aanvragen, IPO en het ministerie een convenant gesloten. Wij maar misschien gaat het hier wel proberen daarna een provinciedekkend biblio- anders. theekplan te krijgen en daarom gaan wij in overleg met Assen en Hoogeveen. Mevrouw SCHIPPER: Er zijn voor een periode Als ik in de commissievergadering de indruk ge- van vier jaar afspraken gemaakt over de budget- wekt zou hebben dat dit een eenvoudige zaak is systematiek voor organisaties. dan wil ik nu die indruk direct terugnemen, want
het zal geen eenvoudige zaak zijn. Mevrouw BRINK: Daarom was er ook sprake van De fractie van het CDA heeft de reservepositie ter miscommunicatie tussen de heer Zomer en mij; sprake gebracht. Die hebben wij inderdaad mee en dat is natuurlijk wel het laatste wat ik wil. laten wegen en toch zijn wij tot dit besluit geko- Wij hebben besloten dit bedrag beschikbaar te men. Een reservering van 50% mag, maar daar- stellen, omdat ook de gemeente Emmen een fikse over zijn wij nog lang niet uitgesproken. Collega duit in het zakje doet. Dit gaat ook helemaal bui- Weggemans heeft dit percentage wel geopperd in ten het reguliere werk van de PBc om en daarom de ad-hoccommissie, maar daar wordt nog verder vinden wij het legitiem dit bedrag ter beschikking over gesproken. te stellen. Met het indienen van de begroting voor 2002 mag De heer Van der Schoot heeft de nagestuurde tot 1 september gewacht worden; daarover heb- financiële informatie ter sprake gebracht. Daaruit ben wij met deze instelling een afspraak. blijkt dat de PBc 440.000,-- heeft gevraagd, maar het college stelt voor 395.000,-- te geven. De heer ZOMER: Ik heb gevraagd naar de begro- Hetgeen onder punt 7 is genoemd, lijkt ook het ting voor 2001 en men heeft mij verteld dat die er college niet nodig en ook de gevraagde bijdrage

4 juli 2001 22
van 15.000,-- voor drukwerk, promotie, informa- teit van 2 jaar en 12 uur, waarmee 48.000,-- is tie medewerkers en ongezien lijkt ons niet nodig. gemoeid. Ik wil graag aan de hand van een plan Het college stelt dus 50.000,-- minder beschik- van aanpak kunnen beoordelen of dit een verant- baar. Dat is wel niet het door de heer Van der woorde uitgave is. Schoot gevraagde bedrag van 75.000,--, maar ik Nogmaals, ik ga wel akkoord met dit voorstel, heb wel het inschakelen van het ook door hem maar deze vragen lagen bij mij centraal. genoemde externe bureau niet goedgevonden.
Of het realistisch is ervan uit te gaan dat ook As- De heer ZOMER: Mijnheer de voorzitter. Het is sen en Hoogeveen zich zullen aansluiten, kan ik kennelijk ook de staten nog niet helemaal duidelijk nu nog niet zeggen, maar wij werken er hard aan. hoe hoog de reserves van de gesubsidieerde In ons gesprek met OC&W hebben wij aangege- instellingen mogen zijn. Eerst is een percentage ven het belangrijk te vinden dat alle bibliotheken in van 15 genoemd en tijdens een debat daarover is Drenthe meedoen en daar blijven wij op inzetten. opgemerkt dat dit eigenlijk 50 moet zijn. Kennelijk is het nog niet iedereen duidelijk. TWEEDE TERMIJN De PBc heeft een aanzienlijke reserve. Als ik de bedragen van de reserves en voorzieningen bij De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- elkaar tel en ik zet het totaal af tegen de jaarlijkse zitter. Ik krijg nu staande de vergadering van me- subsidie dan kom ik op zo'n 80%. Vindt het colle- vrouw Brink te horen dat ik deels mijn zin krijg, ge dan een reserve van 80% van het subsidiebe- maar uit de mij toegezonden abuispost kan ik niet drag nog niet genoeg? Graag krijg ik hierop nog opmaken dat deze handelwijze ook werkelijk heeft een reactie van mevrouw Brink. plaatsgehad. Is dat dan nog in de tijd tussen het Ten aanzien van de begroting 2001 is er kennelijk verzenden van deze brief en de vergadering van sprake van een misverstand. Maar toch vind ik het vandaag gebeurd? vreemd dat ik die begroting nog niet heb. Als men dacht dat ik de begroting 2002 bedoelde, had men Mevrouw BRINK: Er is 440.000,-- gevraagd en mij toch in ieder geval de begroting 2001 aan er wordt 395.000,-- gegeven. De twee door mij kunnen bieden en ook dat is niet gebeurd. genoemde zaken zijn er uitgehaald.
De heer IETSWAART: Mijnheer de voorzitter. Met De heer VAN DER SCHOOT: Maar in de bijlage betrekking tot de gesprekken met staat onderaan de eerste pagina: Hoogeveen en Assen vinden wij het antwoord van "Transporteren 395.000,--" en als ik de pagina de gedeputeerde toch wat mager. Zij zegt dat er omsla komt er nog een groep van externe advi- gesprekken worden gevoerd en dat zij goede seurs in rijen van zestien aanzetten en dan wordt hoop heeft op een goede afloop. Maar dat heb je het gevraagde bedrag in totaal 440.000,--. In het natuurlijk altijd als je een gesprek begint. Het gaat stuk mis ik dus de handeling die mevrouw Brink ons erom hoe de houding is van de bibliotheken in zojuist heeft verwoord. Of ik lijd aan een black-out. die gemeenten.

De heer ENGELS: Mijnheer de voorzitter. Ik ver- De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. Volgens zoek de heer Van der Schoot zijn verzet op dit mij spreken wij bij dit statenstuk om de aansluiting punt niet al te snel te staken. Ik wil nog wel even van Emmen. Van de staten wordt gevraagd in te helder hebben waar uit de stukken blijkt dat de stemmen met een voorstel waardoor het mogelijk door mevrouw Brink genoemde operatie inder- wordt Emmen te laten aansluiten bij het netwerk. daad heeft plaatsgevonden. Ik geef de heer Van Dat we met elkaar de hoop hebben dat daar der Schoot gelijk dat dit niet uit de voorliggende straks nog een paar bibliotheken aan toegevoegd stukken is te halen. worden, mag helder zijn, maar dat staat los van De heer VAN DER SCHOOT: Ik staak mijn verzet de vraag of wij vandaag instemmen met het toe- ook niet, maar ik wil wel dat het voorstel doorgaat. voegen van Emmen aan de PBc. Ik snap echt niet Ik heb alleen willen aangeven dat ik uit een bijge- dat de heer Ietswaart maar steeds op dit punt leverd financieel overzicht op moet kunnen maken door blijft gaan. dat er een screening heeft plaatsgevonden en dat
op grond daarvan de begroting met 50.000,-- is De heer IETSWAART: Mijn opmerking hierover uitgekleed. Dat haal ik niet uit de voorliggende staat niet los van de aansluiting van Emmen. In stukken en daarom zie ik graag dat de gedepu- het statenstuk geeft het college zelf aan dat de teerde daar nog even op terugkomt. staten een nieuw voorstel kunnen verwachten op Ik krijg verder nog graag enige toelichting op de het moment dat Hoogeveen en Assen zich ook onder punt 8 genoemde marketing en PR-activi- wensen aan te sluiten. Ik heb ook gevraagd - en

4 juli 2001 23
op die vraag heb ik nog geen antwoord gekregen - besturen van Assen en Hoogeveen zien het of de staten zich committeren, wanneer dit voor- voorlopig nog niet zitten en is dan de mening van stel wordt aangenomen, tot het betalen van de D66 dat Emmen ook maar niet moet? Ik snap de kosten die voortvloeien uit de aansluiting van politieke opstelling van D66 van geen kant, hele- Hoogeveen en Assen, dus in feite een carte blan- maal niet. che geven. Mijn fractie vindt een dergelijk besluit niet verantwoord en vandaar dat ik nog graag van De heer IETSWAART: Die hoeft de heer Schaap het college hoor hoe de houding van Assen en ook niet te snappen. Hoogeveen is. Is er sprake van een positieve
grondhouding, is er überhaupt een bodem om met De heer SCHAAP: Maar dat snappen is wel nodig de besturen van de bibliotheken daar te spreken, om af te kunnen wegen of wij nog moeten probe- of verlopen de gesprekken zo moeizaam omdat ren de fractie van D66 in een bepaalde richting te vanwege de financiële consequenties eigenlijk de masseren. wil ontbreekt om die gesprekken aan te gaan? Ik
verzoek de gedeputeerde hierop toch nog even in De heer IETSWAART: Ik heb al geprobeerd te gaan, want wij hebben het antwoord hierop toch duidelijk te maken dat het één niet losstaat van wel nodig om te kunnen beoordelen of het mee- het ander. D66 is voorstander van een netwerk en gaan met dit voorstel wel een verantwoorde keuze dat heeft ten aanzien van Emmen bepaalde finan- is. ciële consequenties. Maar ook de aansluiting van Hoogeveen en Assen heeft financiële consequen- De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. Stel nu ties en die zijn ons niet bekend. dat die grondhouding van Assen en
Hoogeveen positief is, wat betekent dat dan voor De heer SCHAAP: Maar die zijn de gedeputeerde, D66? die net de gesprekken met de besturen van Assen en Hoogeveen is begonnen, waarschijnlijk ook De heer IETSWAART: Wij zullen dat meewegen niet bekend. De heer Ietswaart kan dan wel eeu- in ons uiteindelijke oordeel over dit statenstuk. wig blijven vragen naar dingen die niet bekend Maar dat is slechts één aspect, want ik wil de zijn, maar dan krijgt hij toch geen antwoord. Wij gedeputeerde nog wel een paar punten voorleg- lopen een risico, maar dat zit in het vak. Wij willen gen en het antwoord daarop zullen wij ook in onze Emmen in het netwerk hebben en wij zien graag besluitvorming meewegen. Ik zal nu die vragen dat Assen en Hoogeveen er ook bij komen. De stellen; dan is meteen duidelijk waarop ik doel. gesprekken daarover zijn nu gaande en daarover zal het college ongetwijfeld wel eens met een Mevrouw SCHIPPER: Mijnheer de voorzitter. Ik voorstel komen, met wellicht financiële conse- wil de fractie van D66 vragen of zij nu wel of niet quenties. Zo werkt dat nu eenmaal. wil dat er uiteindelijk een netwerk komt. Ik begrijp uit het verhaal van de heer Ietswaart dat wanneer De heer IETSWAART: Maar ik hoop vandaag wel er financiële consequenties uit voortvloeien D66 een antwoord van de gedeputeerde te krijgen. dat netwerk niet wil. Naar onze beleving zegt de Ik wil de vragen waarop ik nog geen antwoord heb fractie van D66 daarmee nee tegen het netwerk gekregen nog even herhalen. Kan de gedeputeer- dat de commissie-Meijer voorstelt en welk netwerk de aangeven hoe realistisch de door de PBc op- ongeveer de hele provincie zal omvatten. Ik hoor gevoerde kosten zijn? Worden de kosten die in de graag van D66 of zij met of zonder kosten dit net- bijlage op een rij zijn gezet, gemaakt door perso- werk eigenlijk wel wil. neel in dienst van de PBc, of worden derden inge- huurd om de integratie van het netwerk te realise- De heer IETSWAART: Wij zijn zeker voorstander ren? Indien die kosten door de PBc worden ge- van zo'n netwerk, maar niet ten koste van alles. maakt, hoe verhouden die zich dan tot de exploi- tatiesubsidie? Is er soms sprake van vest- Mevrouw SCHIPPER: Het mag dus niets kosten. zak/broekzak?

De heer IETSWAART: Als wij geen zicht hebben Mevrouw BRINK: Mijnheer de voorzitter. De cijfers op de financiële consequenties die het op termijn die ik met betrekking tot de kosten van de integra- heeft dan hebben wij onze twijfels. Vandaar ook tie de staten heb toegestuurd, zijn realistisch. De dat ik probeer daarover duidelijkheid te krijgen. heer Van der Schoot spreekt steeds over abuis- post en ik kan hem zeggen dat wij ons het zeer De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. Mag ik hebben aangetrokken dat de stukken niet volledig dan de vraag, die ik zojuist stelde, omdraaien. De waren. Wij zullen proberen dat niet weer voor te

4 juli 2001 24
laten komen om daarmee te voorkomen dat een dit antwoord bekijken of er tussen statenleden nog discussie als deze, die eigenlijk in de commissie twistpunten overblijven? gevoerd moet worden, in de staten plaatsvindt. Ik
bied dus nogmaals mijn excuses aan voor deze Mevrouw BRINK: Dergelijke detailvragen moeten gang van zaken. gewoon in de commissievergadering kunnen wor- De in de aanvullende informatie genoemde kosten den gesteld en dat zal in het vervolg ook het geval zijn realistisch. Er is ons 440.000,-- gevraagd, zijn. maar ik heb de twee door mij genoemde posten De heer Zomer heeft nogmaals de bestemmings- eruit gehaald, omdat die naar mijn mening voor reserve ter sprake gebracht. Er zijn bij de PBc rekening van de PBc zouden moeten komen. verschillende potjes met reserveringen. Het geld De vraag over de marketing en PR, 2 jaar en voor de PBc komt voor 60% van de gemeenten en 12 uur, vind ik eigenlijk wel een detailvraag. Ik zal voor 40% van de provincie; het wordt dus niet zien wat ik kan doen om het zover te krijgen dat allemaal door ons bekostigd. de staten met betrekking tot deze post een plan
van aanpak krijgen toegestuurd. De heer ZOMER: Maar het is wel allemaal ge- meenschapsgeld. De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor-
zitter. Het woord "abuispost" heb ik als een ge- Mevrouw BRINK: Dat zal ik niet tegenspreken. makkelijke aanduiding gebruikt voor de door ons Die potjes zijn voor verschillende zaken. Wij heb- ontvangen stukken. De gedeputeerde hoeft zich ben dat keurig in beeld, wij weten precies wat daarvoor niet voortdurend te verontschuldigen. Ik daar speelt, wij hebben de vinger aan de pols. De ben het met haar eens dat wij voor een bedrag bestemmingsreserve die de heer Zomer noemt, is aan 1,6 miljoen aan abuispost hebben ontvan- niet meer dan 50%. Ik kan wel precies uitsplitsen gen, maar dat hoeft niet steeds herhaald te wor- hoe het precies zit, maar ook dat lijkt mij op dit den. moment te ver gaan. Het is niet meer dan 50%, Ik accepteer natuurlijk graag de verontschuldigin- dat hebben wij uitermate goed besproken met de gen, maar waar het mij om gaat is dat wanneer PBc. Ik verzoek de heer Zomer dan ook zich hier- het college nogmaals met de stofkam door een bij neer te leggen, of er in ieder geval van uit te begroting gaat en dan tot de conclusie komt - en gaan dat er op een prima manier wordt gecontro- ik waardeer die conclusie zeer - dat het wel met leerd. De staten krijgen daar na afloop altijd een 50.000,-- minder kan, ik toch op zijn minst mag verantwoording van. verwachten dat in de aanvullende informatie die
besluitvorming is vermeld. Die informatie was er De heer ZOMER: Dat er verschillende potjes zijn, niet en daarmee is mijn betoog gebaseerd op het heb ik in de jaarrekening kunnen lezen. statenstuk en op het daarin gevraagde bedrag van
440.000,--. Ik ben daarom blij met de medede- Mevrouw BRINK: Het zijn bestemmingsreserves, ling van de gedeputeerde. Ik hoef natuurlijk niet in het gaat niet om verschillende potjes. extenso te weten hoe de marketing wordt aange-
pakt. Als de werkzaamheden inderdaad 2 jaar en De heer ZOMER: Het zijn bestemmingsreserves. 12 uur duren, is een bedrag van 48.000,-- niet Maar als aan een reserve maar een heel smal veel, maar als het gedurende twee jaar om een doel wordt gegeven dan behoeft die reserve bijna tijdsbeslag van 12 uur gaat, dus uiteindelijk om nooit te worden gebruikt. Ik meen toch dat wij er 24 uur dan is 48.000,-- een stevige prijs, name- heel scherp op moeten zijn of die reserves, die lijk 2.000,-- per manuur. Dit zijn toch vragen die potjes en die voorzieningen, of hoe ze ook maar een statenlid een gedeputeerde moet kunnen genoemd worden, wel realistisch zijn en of die ooit stellen in de hoop dat zij er met elkaar uitkomen? wel eens voor het doel waarvoor zij zijn gevormd gebruikt gaan worden. Want nogmaals, als de Mevrouw CEELEN: Mijnheer de voorzitter. Dit is doelstelling heel smal is, behoeven ze nooit te toch allemaal peanuts. Dit zijn toch detailvragen. worden aangesproken. Wij gaan er toch niet van uit dat met
Emmen erbij... Mevrouw BRINK: Daar zijn wij het helemaal over eens. Ik neem mij die opmerking zeker ter harte De heer VAN DER SCHOOT: Mevrouw Ceelen en wij zullen dit nogmaals bekijken. Wij hebben mag dit peanuts noemen, maar ... regelmatig overleg met de PBc en in dat overleg zullen wij dit punt meenemen. De VOORZITTER: Is het niet verstandiger dat
mevrouw Brink nu eerst antwoordt en dat wij na

4 juli 2001 25
De heer ZOMER: Dat vind ik fijn, want ik ben nu uit dat het tweemaal zoveel kost als de integratie eenmaal gek op cijfertjes. Kan de gedeputeerde in van Emmen. de volgende commissievergadering of via een De integratie wordt met name uitgevoerd door het brief die reservepositie nog eens wat verduidelij- personeel en waar dat nodig is, zal hulp van bui- ken? tenaf worden ingehuurd. Het is dus geen vest- zak/broekzak, wat er in mijn beleving op duidt dat De heer NIJENBRINKS: Mijnheer de voorzitter. Ik het op een manier gaat die niet helemaal klopt. Ik heb mij heel lang stil gehouden, maar nu spring ik ben ervan overtuigd dat het dat niet is. er toch even tussen. Mijnheer de voorzitter. Ik hoop hiermee iedereen Wij hebben in Drenthe een aantal organisaties, het antwoord te hebben gegeven dat hij wenste. waarvan de PBc er een is, waarover wij tevreden
zijn. De PBc is een organisatie die haar zaakjes De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de he- goed voor elkaar heeft en als er ergens in een ren Zomer en Harleman voor het afleggen van organisatie bestemmingsreserves zijn dan is het een stemverklaring. natuurlijk waanzin om die ter discussie te stellen, De heer ZOMER: Mijnheer de voorzitter. Gehoord want als op die reserves een beroep moet worden het antwoord van mevrouw Brink en de toezeg- gedaan, hebben wij volgend jaar te maken met ging dat wij nog nader geïnformeerd worden over een gat in de bestemmingsreserves. Laten we blij de reserves, kan mijn fractie met dit statenstuk zijn dat er organisaties zijn die op dit punt de za- akkoord gaan. ken goed voor elkaar hebben. Als dit allemaal Ik wil de heer Nijenbrinks nog wel even herinneren goed door de provincie wordt gecontroleerd, aan de kritische houding van de VVD ten opzichte moeten wij daar verder afblijven. Die dingen doen van de Nota reserves en voorzieningen van dit financieel gezien verder niet ter zake; ze ter spra- huis. ke brengen is mierenneukerij.
De heer HARLEMAN: Mijnheer de voorzitter. Om- De heer ZOMER: Nu nodigt de heer Nijenbrinks dat ik werkzaam ben bij de PBc wens ik mij van mij toch uit te reageren. stemming te onthouden.

De VOORZITTER: Ik heb de laatste woorden van Vervolgens besluiten de staten zonder hoofdelijke de heer Nijenbrinks niet gehoord en daarmee stemming overeenkomstig het voorstel van het hoeft de heer Zomer daarop niet te reageren. college. Ik stel toch voor dat mevrouw Brink nu probeert
haar betoog af te ronden. 13. Het voorstel van gedeputeerde staten van 23 mei 2001, kenmerk Mevrouw BRINK: Ik wil niet stoken in een goed 20/6.14/2001004306, Natuurleiding Barger- huwelijk, maar ja... veen-Gietwaterplas Klazienaveen Mijnheer de voorzitter. D66 blijft spreken over
Hoogeveen en Assen en dat kan ik mij wel voor- (statenstuk 850) stellen, maar daarbij moet er wel rekening mee
worden gehouden dat er meer partners zijn. Het 14. Het voorstel van gedeputeerde staten van zijn niet alleen de gemeenten, maar ook de bestu- 23 mei 2001, kenmerk ren van de verschillende bibliotheken en de PBc. 20/6.10/2001004301, Bijdrage voor het Als ik zie hoelang het heeft geduurd voordat de project DrentsGoed streekproducten zaak in Emmen geregeld was - het personeel
moet samenwerken, de systemen moeten geïnte- (statenstuk 852) greerd worden en de collecties en logistiek spelen een rol - dan is er wat Hoogeveen en Assen be- 15. Het voorstel van gedeputeerde staten van treft nog een hele stap te zetten. Maar aan mij zal 23 mei 2001, kenmerk het niet liggen en ik heb begrepen dat ook de 20/6.11/2001003480, Drents Informatie- en staten van Drenthe wensen aan te koersen op Steunpunt Biologische Landbouw De Wen- een provinciedekkende bibliotheekvoorziening. Ik ning kan verder geen toezeggingen doen, want ik kan
geen koffiedik kijken. Ik kan dus ook niet zeggen (statenstuk 855) wat het gaat kosten. Misschien kost het wel veel
minder dan de integratie van Emmen. Ik kan op dit met het op deze punten betrekking hebbende punt geen enkele toezegging doen. Ik ga er niet verslag van de Statencommissie Milieu, Water en van uit dat het gratis is, maar ik ga er ook niet van Groen van 11 juni 2001.

4 juli 2001 26
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke kwaliteit van de toeristische marktsector in Noord- stemming besluiten de staten telkens overeen- Nederland komstig het voorstel van het college.
(statenstuk 851) 16. Het voorstel van gedeputeerde staten van met het op dit punt betrekking hebbende verslag 23 mei 2001, kenmerk van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en 20/6.12/2001004303, Bijdrage ten behoeve Mobiliteit van 11 juni 2001. van het project Verbetering van de
De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- zitter. In de commissie heb ik gevraagd naar de financiële onderbouwing van dit stuk en het ant- woord van de gedeputeerde was dat ik in de lees- kamer moest kijken. "Mea culpa", was toen mijn antwoord en dat antwoord kwam spontaan, want mijn gedachte was dat ik iets gemist had. Dankzij de ambtenaren ben ik inmiddels wel op de hoogte en daar ben ik die ambtenaren ook zeer erkente- lijk voor, maar in principe hoort relevante informa- tie, zeker met betrekking tot de financiële onder- bouwing, niet in de leeskamer thuis. Het gaat om een openbaar stuk en de informatie moet dan door iedereen kunnen worden gelezen. Die infor- matie hoort dus in het statenstuk thuis. Het moet niet zo zijn dat ik allerlei reizen moet afleggen om achter informatie te komen die openbaar hoort te zijn.

(Voorzitter: de heer Ter Beek.)

In de leeskamer behoren dus de bijlagen te liggen die kunnen leiden tot verdieping; misschien zijn dat dan wel de beste bijlagen van Nederland. Dankzij de snelle en adequate hulp van de amb- tenaren heb ik in ieder geval de informatie gekre- gen die ik nodig had. Het enige inzicht dat het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) biedt voor verbete- ring van de kwaliteit van de toeristische markt- sector heeft betrekking op de ontwikkelkosten, administratiekosten en personeelskosten van het bureau zelf. De enige extra informatie betreft een opsomming van wie allemaal de in totaal
1,8 miljoen mogen ophoesten. Ik krijg daarmee niet de financiële onderbouwing waarom ik in de commissie vroeg. Zo wordt in een bepaald stuk de verbetering van de watersportmogelijkheden genoemd, maar daarbij wordt op geen enkele wijze aangegeven hoe de gelden worden aangewend. In het staten- stuk staat dat de kosten voor de pro-vincie Dren- the 147.000,-- zijn, maar in het

4 juli 2001 27
NNBT-rapport zijn die kosten becijferd op
114.000,--. Ik heb daar in de commissie ook al Vervolgens besluiten de staten zonder hoofdelijke op gewezen, maar vaagheden als deze zijn ge- stemming overeenkomstig het voorstel van het woon gehandhaafd. college, onder de aantekening dat de fractie van Op grond van deze onvoldoende onderbouwing de Ouderenpartij geacht wenst te worden tegen te
- ook de stukken in de leeskamer bevatten niet hebben gestemd. voldoende informatie - kan ik mij niet met dit sta- tenstuk akkoord verklaren. (De heer Blanksma verlaat de vergadering.)

De heer DIJKS: Mijnheer de voorzitter. De heer 17. Het voorstel van gedeputeerde staten van Van der Schoot heeft naar de financiële onder- 23 mei 2001, kenmerk bouwing gevraagd. De kosten die in het staten- 20/6.13/2001004305, Bijdrage voor het stuk zijn opgenomen, zijn de kosten die de drie project Concepting en ketenvorming Drents provincies voor hun rekening gaan nemen. landleven/DrentsGoed Met betrekking tot het feit dat bepaalde informatie alleen in de leeskamer kon worden verkregen, wil (statenstuk 856) ik erop wijzen dat wij met elkaar hebben afge-
sproken dat bepaalde bijlagen en onderliggende met het op dit punt betrekking hebbende verslag stukken in de leeskamer ter inzage worden ge- van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en legd. Hoe het ditmaal is gegaan, weet ik niet, Mobiliteit van 11 juni 2001. maar de standaardprocedure is dat de totale in-
formatie over een statenstuk in de leeskamer kan De heer PETERS: Mijnheer de voorzitter. Aller- worden verkregen. Het college zal bekijken of het eerst wil ik het college danken voor de toegezon- systeem zodanig kan worden veranderd dat alle den informatie over het toeristisch beleid. Het gaat informatie op één plaats komt te liggen. om een overzicht van beleidsdoelen en activiteiten Het spijt mij dat de nagekomen informatie de heer binnen die sector die de laatste jaren door de Van der Schoot niet tevreden stelt en hem niet provincie zijn opgestart. Het stuk geeft veel infor- overtuigt van de noodzakelijkheid van dit staten- matie - en dat was ook wel stuk, want ook de sector zelf zit op de in dit stuk nodig, getuige de vele vragen die in de commis- aangekondigde maatregelen te wachten. sievergadering werden gesteld - en het bevat een opsomming van de vele activiteiten die de provi n- De heer VAN DER SCHOOT: De heer Dijks gaat cie in gang heeft gezet. voorbij aan het feit dat ik niet alleen wil weten Wat de fractie van het CDA betreft ging het in de welke partijen het geld ophoesten, maar dat ik ook commissievergadering tijdens de behandeling van wil weten waaraan het geld wordt besteed. Die statenstuk 856 om drie punten, namelijk de gerin- informatie mis ik in dit stuk en die stond ook niet in ge betrokkenheid van ondernemers, het schijnba- de informatie die ik van de ambte-naren heb ge- re gebrek aan samenhang met andere promotio- kregen. Ik ben hen overigens dankbaar voor die nele activiteiten en het imagoverhaal. informatie. Om maar direct met het laatste te beginnen: in de Ik vind het een principiële kwestie en misschien ons toegezonden informatie las ik voor het eerst moeten wij hierover dan maar eens in de Staten- welk imago wordt nagestreefd; daar ben ik tevre- commissie Bestuur, Financiën en Economie spre- den over. Het gaat niet om het imago dat mijn ken. Het gaat er dus niet alleen om te weten wie fractie en ikzelf nastreven, maar het is nu in ieder de gelden ophoesten maar ook aan wie, aan wat geval duidelijk welk imago het col-lege nastreeft. en hoe die gelden worden besteed. Als die vraag Het college heeft gekozen voor het authentieke niet in de staten kan worden gesteld dan zijn wij beeld van Drenthe en in het bijzonder voor het op de verkeerde weg. karakter van het landschap van onze provincie. Dát is de kapstok waaraan alles wordt opgehan- De heer DIJKS: De suggestie van de heer gen. Van der Schoot om dan maar eens op een andere Het tweede punt is het schijnbare gebrek aan plaats te bekijken welke informatie nodig is om samenhang met andere promotionele activiteiten. een voorstel op hoofdlijnen te kunnen beoordelen Ik zei het zojuist al: veel activiteiten zijn in gang en ook een goede afweging te maken, lijkt mij gezet en dat verdient lof, maar het zou jammer uitstekend. Ik kan de heer Van der Schoot alleen zijn wanneer de nodige synergie ontbrak, waar- maar aanraden om de onduidelijkheid die er vol- door de projecten elkaar niet meer zouden ve r- gens hem is in een debat in de statencommissie sterken. Gedeputeerde Dijks zei het tussen de uit de weg te ruimen. middag nog: "Meten is weten". Daarom is voortdu-

4 juli 2001 28
rende en in ieder geval frequentere monitoring De VOORZITTER: De heer Swierstra merkt te- noodzakelijk. Is het college bereid bij het SNN, dat recht op dat wij het lepeltjes tikken inmiddels al volgens het stuk de monitoring gaat verzorgen, hebben gehad. hiervoor te pleiten?
Dan het punt van de geringe betrokkenheid van De heer ENGELS: Ik merk dat het college er alles de ondernemers. In de commissie zei de gede- aan doet om mijn fractie met betrekking tot dit puteerde dat wanneer de sector het geld beschik- dossier over de streep te trekken. En dat gaat ook baar stelt, verder kan worden gewerkt. De onder- lukken. Ik merk dat het college nu heel opgelucht nemers zullen een niet onbelangrijk deel van het is en dat kan ik mij ook heel goed voorstellen, geld moeten investeren. Ik heb na de commissie- want ik moet er toch niet aan denken dat wij al- vergadering contact gezocht met ondernemers en door maar moeten tegenstemmen. het is mij opgevallen dat veelal de wat grotere Ik heb nog wel een vraag. Ik vraag de gedepu- ondernemers zelf wel initiatieven ontplooien - en teerde om op redelijke termijn - en daarbij denk ik op zich is daar niets op tegen - maar dat bij kleine- aan een jaar - met ons een voortgangsrapportage re ondernemers wellicht de onbekendheid de oor- te bespreken. Wij kunnen dan zien welke vorde- zaak ervan is dat zij nog niet echt enthousiast zijn. ringen zijn gemaakt. De gedeputeerde zegt wel Ik denk dat wij ons nu niet moeten afvragen of steeds dat er veel successen worden geboekt en voorlichting wel de taak van de sector is, of van ik geloof hem onmiddellijk, maar het is soms wel het NNBT, of van de gemeentelijke of provinciale handig om ook de achterban te kunnen vertellen overheid; het moet nu gewoon gebeuren en daar- hoe het dan precies zit. Daarom zouden wij zo'n om vraag ik het college of het bereid is te bevor- voortgangsrapportage op prijs stellen. deren dat de voorlichting - en dan met name die
aan de kleinere bedrijven - met kracht ter hand De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- wordt genomen. zitter. De onderbouwing van dit statenstuk was aanvankelijk even dun als het statenstuk zelf en De heer ENGELS: Mijnheer de voorzitter. In de ook nu ontvingen wij, dankzij de medewerking van commissievergadering heb ik het college ge- de vele goede mensen in dit huis, aanvullende vraagd een notitie aan te reiken om het ons mo- informatie. gelijk te maken wat zicht te krijgen op de samen- Waar ging het ons om? Het ging ons erom dat het hang en de lijn in de vele aspecten van toerisme wat gelikte marketingverhaal in het statenstuk met en recreatie. Mijn vreugde was bijzonder groot feiten werd gestaafd. Dat leek ons, omdat het om toen ik via de gewone post - dus niet via de 225.000,-- aan gemeenschapsgeld gaat, een abuispost - de gevraagde notitie ontving. Ik wil het reële vraag. college en degenen die onder leiding van het col- De toeristische ondernemer wordt op basis van lege hieraan hebben gewerkt, daarvoor een bij- een startershandleiding benaderd. Het lijkt mij zonder groot compliment maken en mijn dank aan didactisch en psychologisch beter de aanwezige hen uitspreken, want er is nu veel duidelijk gewor- kennis en kunde als uitgangspunt te hanteren den. voor een cursus. Toen ik het stuk op een aantal onderdelen wat Dan de begroting zelf. Die was niet in het stuk nauwkeuriger las, kreeg ik toch de indruk dat onze opgenomen. Het lijkt ook allemaal wat nattevin- vraag - wij hadden om slechts een A4-tje ge- gerwerk. De proceskosten worden geraamd op vraagd en het zijn er veel meer geworden - voor 370.000,-- en de operationele kosten zijn ge- de ambtelijke dienst aanleiding was in ieder geval steld op 2,8 miljoen. De promotiekosten zijn mijn fractie een tikje terug te geven, want ik las tot geraamd op 200.000,--. Is dit geld voor de mijn grote schrik in de notitie dat fietsen een van werkgroep? De productontwikkeling is geraamd de activiteiten is voor statenleden. Wij hadden al op 300.000,--. Hoe en waarmee worden die de suggestie van GroenLinks met betrekking tot producten dan ontwikkeld, om welke producten werken in het bos en nu dan het fietsen voor sta- gaat het en wanneer worden die ontwikkeld? tenleden en ik vraag mij dan ook af wat er nog De investeringen van het bedrijfsleven zijn gesteld meer komt: kanoën, veentochten houden of op 1,4 miljoen. paardrijden? Als dat het geval is, wil ik toch nog Ondanks al deze cijfers blijf ik de onderbouwing wel eens een herijking van de hoogte van de frac- onduidelijk en onvolledig vinden. tiebijdragen, omdat wij dan toch wel veel extra Omdat ik het stuk en het enthousiasme van de trainingen zullen moeten volgen. gedeputeerde niet wil ondermijnen, wil ik aan de accordering van dit stuk een paar voorwaarden verbinden. Een daarvan is dat de subsidiëring in termijnen gaat plaatsvinden. Als de stap van het

4 juli 2001 29
vorige jaar goed is geweest, volgt de volgende verschil tussen dit voorstel en dat van de vorige subsidie. Gebeurt dit niet dan dreigt het gevaar keer, toen de staten werden opgeroepen in het dat na drie jaar alle subsidiegeld weg is en dat er bos te werken, is dat dat idee uit de staten kwam, niets meer bij te sturen valt. terwijl het "fietsen voor statenleden" uit de markt- Als de gedeputeerde met deze voorwaarde in- sector komt. De marktsector nodigt de staten dus stemt, krijgt dit statenstuk ook mijn zegen. uit te gaan fietsen en ik hoop dat de staten daarop positief reageren. De heer DIJKS: Mijnheer de voorzitter. Het toeris- De voortgangsrapportage waarom is gevraagd, tische beleid en het plattelandsbeleid worden op zeg ik graag toe. Wanneer die rapportage ver- elkaar afgestemd en wij proberen gezamenlijk de schijnt weet ik nog niet, maar het zal zeker voor effecten van deze vormen van beleid zo groot het eind van deze statenperiode zijn. mogelijk te laten zijn, dus elke gulden die de De promotie is vooral bedoeld om ervoor te zor- Drentse staten beschikbaar stellen een maximaal gen dat de DrentsGoed-producten die er al zijn, rendement te laten hebben. goed worden neergezet. Anderzijds moeten ook Het gaat in dit statenstuk uitdrukkelijk om het de accommodaties gepromoot worden. De bedra- plattelandstoerisme. Ik zal de dank van de staten gen die daarvoor zijn geraamd, zijn niet zomaar voor de aanvullende informatie aan de betrokken uit de lucht komen vallen; het kost heel veel medewerkers doorgeven. moeite om de Drentse producten aan de man te De betrokkenheid van de ondernemers baart de brengen. Marketing kost veel geld en is vooral een heer Peters zorgen. Dat kan ik mij voorstellen en proces van lange adem. vandaar ook dat in statenstuk 851 wordt voorge- De suggestie van de heer Van der Schoot om de steld drie consulenten aan te trekken, die de boer subsidiebijdrage te faseren, lijkt mij, gelet op de op moeten gaan om zodoende ervoor te zorgen omvang van het project, onuitvoerbaar. Er wordt dat het beleid duidelijk wordt. De ondernemers ook al gefaseerd uitgegeven, want er wordt geen moeten weten waar zij voor bepaalde regelingen geld uitgegeven als er geen nieuwe accommoda- moeten zijn. Ook de eenloketge-dachte zat in het ties worden ingericht. Een accommodatie krijgt vorige statenstuk, juist om ervoor te zorgen dat subsidie op basis van het plan dat wordt inge- het voor de kleine ondernemers die hard moeten diend en op basis van de criteria die daarvoor werken en weinig tijd over hebben voor allerlei gelden. Als op een gegeven moment het budget bijkomende zaken, allemaal ietsje gemakkelijker op is, houdt het allemaal op. Maar het kan niet zijn wordt. Maar de ondernemers zullen zelf ook nog dat wij voor een jaar een bepaald bedrag reserve- een aantal dingen moeten doen. Wij kunnen het ren. Er is een totaalbedrag uitgetrokken en dat alleen, net als de belastingdienst, zo gemakkelijk kan worden besteed. Wij zullen elke aanvraag mogelijk maken; maar daarmee houdt het ook op. kritisch beoordelen, maar faseren lijkt mij onmo- In ieder geval zijn alle inspanningen erop gericht gelijk. dat de zaken gestroomlijnd worden.
In de informatie is ook melding gemaakt van het in TWEEDE TERMIJN het leven roepen van een structureel overleg met
de drie provincies. In Drenthe gaat het daarnaast De heer PETERS: Mijnheer de voorzitter. Er is om een overleg met het recreatieschap, de ge- nog een vraag blijven liggen. Ik heb gevraagd of meentelijke portefeuillehouders toerisme en met het college bereid is bij het SNN te bevorderen dat het nieuwe platform voor toerisme en recreatie in de monitoring met een wat grotere frequentie Drenthe. Mocht op enig moment blijken dat de plaatsvindt dan nu is voorgenomen. zaak niet spoort dan zijn wij allemaal mans ge-
noeg om in SNN-verband te zeggen dat het tijd De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- wordt om bij te stellen en bij te sturen. Wij hebben zitter. Ik blijf van mening dat van geld dat gereser- er niets aan alleen maar geld uit te geven als het veerd is voor promotie en voor productontwikke- beoogde resultaat toch niet wordt bereikt. Ik zal dit ling niet alleen moet worden aangegeven waar het allemaal met mijn collega's bespreken en ik zal vandaan komt, maar ook waaraan het wordt be- erop aandringen dat wij het geheel kritisch blijven steed. Als dit uitgangspunt niet door de gedepu- volgen. teerde wordt geaccordeerd, ben ik helaas ge- Mijnheer de voorzitter. Ik heb al gesproken over noodzaakt tegen dit voorstel te stemmen. de betrokkenheid van de ondernemers. Wat de
onbekendheid met de regelingen betreft, hoop ik De heer DIJKS: Mijnheer de voorzitter. Ten aan- dat de consulenten die weg zullen nemen. zien van de monitoring heb ik al gezegd, de fre- De heer Engels heeft erop gewezen dat statenle- quentie ervan te zullen bespreken met mijn col- den het al heel druk hebben, maar het wezenlijke lega's in noordelijk verband. Het SNN is de uitvoe-

4 juli 2001 30
ringsorganisatie. Maar als die monitoring fre- 18. Het voorstel van gedeputeerde staten van quenter kan, zullen wij dat zeker doen, omdat wij 23 mei 2001, kenmerk 21/6.1/2001004283, er alle belang bij hebben dat het project slaagt. Voorjaarsnota 2001 en 3e wijziging begro- In reactie op hetgeen de heer Van der Schoot ting 2001 heeft gezegd kan ik alleen maar zeggen dat ik niet weet wat wij nog meer kunnen doen. De heer Van (statenstuk 858) der Schoot is van mening dat wij moeten weten
waaraan wij het geld uitgeven, maar wij hebben met de op dit punt betrekking hebbende verslagen aangegeven wat wij aan promotie en wat wij aan van de Statencommissies Milieu, Water en Groen, productontwikkeling uitgeven. De postzegels erbij Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit, Cultuur en noemen, lijkt mij te ver gaan. Welzijn en Bestuur, Financiën en Economie van 11 en 13 juni 2001. De heer VAN DER SCHOOT: De heer Dijks kan
mijn opmerking natuurlijk belachelijk maken, maar De heer DIJKSTRA: Mijnheer de voorzitter. Zoals het is best mogelijk aan te geven hoeveel van het wij reeds in de commissie hebben aangegeven, bedrag voor de accommodaties wordt uitgetrok- kan de fractie van de PvdA zich vinden in de door ken voor verbetering van hotels, hoeveel voor het college gepresenteerde Voorjaarsnota, zij het campings en hoeveel voor slechtweer- met een enkele kanttekening. accommodaties. Daarmee is een planmatige Er is een fors overschot over 2000, maar dit over- grondslag gegeven aan de besteding van het schot behoeft enige nuancering. Indien het bedrag geld. Dat mis ik in dit verhaal. van 13 miljoen wordt gecorrigeerd met de bud- getoverheveling en het dividend van Essent, blijft De heer DIJKS: Volgens mij zit dat er allemaal wel nog slechts een positief saldo van ongeveer in, maar wij hebben daar een verschil van opvat- 3 miljoen over, hetgeen overeenkomt met onge- ting over. veer 1% van de jaarlijkse omzet. Dat is niet veel, zeker niet in het licht van de toenemende druk om Vervolgens besluiten de staten zonder hoofdelijke structureel hogere bedragen beschikbaar te heb- stemming overeenkomstig het voorstel van het ben voor de cofinanciering van projecten, onder college, onder de aantekening dat de fractie van andere in het kader van Kompas. Wij wijzen in dit de Ouderenpartij geacht wenst te worden tegen te verband op de in de nota aangegeven zorg dat er hebben gestemd. voor de provincie Drenthe een probleem ontstaat, aangezien tot op heden een en ander kon worden gefinancierd met eenmalige middelen die, zoals het nu lijkt, in de toekomst niet meer beschikbaar zullen zijn. Het is in dit verband dat wij een voor- behoud hebben gemaakt ten aanzien van de be- schikbaar te stellen dotatie ad 5,8 miljoen per jaar vanaf 2002 voor verkeer en vervoer. Wij zien de noodzaak hiervan in, maar kunnen ons voor- stellen dat in de toekomst in voorkomende geval- len tot een andere prioriteitstelling wordt geko- men. Andere mogelijkheden zijn wellicht bezuini- gingen of inkomstenvermeerderingen. Zoals wij reeds eerder hebben opgemerkt ver- heugt het ons dat het college wederom heeft voorgesteld een substantieel deel van het ove r- schot te bestemmen voor afschrijving op immate- riële activa. Wij vernamen dit jaar de effecten van het in het verleden ingezette beleid. Nu al maakt het op jaarbasis structureel bijna een miljoen gul- den uit. Verheugend was tevens de financiële inhaalslag die bij de vrijwilligersorganisaties is gemaakt. Een eenmalige uitkering van 50% van het jaarlijkse subsidiebedrag betekent toch een inflatiecorrectie van 2,5% gedurende 20 jaar.

4 juli 2001 31
Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie stemt al met al De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. Dat de in met de gepresenteerde voorstellen, maar zij fractie van de VVD dan denkt aan bezuinigen, is heeft toch enige zorg met betrekking tot de voor inderdaad een keuze. Het college is op dit mo- ons liggende jaren. Er zal een creatief en prudent ment bezig met het opstellen van de begroting en financieel beleid gevoerd moeten worden. de fractie van de PvdA heeft aangegeven dat dan twee dingen gedaan kunnen worden: of er wordt De heer NIJENBRINKS: Mijnheer de voorzitter. bezuinigd of - en wat ons betreft is dat ook een De Voorjaarsnota 2001 is in de verschillende optie - de inkomsten worden verhoogd. De VVD commissies en in onderdelen ook nog vandaag zegt nu op voorhand voor bezuinigen te kiezen, uitvoerig aan de orde geweest. Namens de fractie met op voorhand het instandhouden van de dota- van de VVD wil ik mij nu dan ook beperken tot het tie in het Fonds verkeer en vervoer. Ik ben be- maken van enkele algemene opmerkingen. nieuwd van de VVD te horen in welke richting het In de commissievergadering heb ik gesproken college, dat vanmiddag nog verder gaat met het over het overschot van ruim 13 miljoen op de sleutelen aan de begroting, die bezuinigingen dan jaarrekening 2000 en over het tekort van ruim moet zoeken. Het inruilen van oud beleid voor negen ton op de begroting voor 2002 als de twee nieuw beleid, klinkt wel heel vaag. Laat de heer uitersten die deze Voorjaarsnota markeren. Dit Nijenbrinks nu dan aangeven waar het op uit moet gegeven, gekoppeld aan de constateringen dat a. draaien; dan weet het college in ieder geval wat het jaarlijkse streefbedrag voor de storting in het het aan de fractie van de VVD heeft. Fond flexibel beleid niet wordt gehaald en b. dat
er een toenemende druk merkbaar is om structu- De heer NIJENBRINKS: Ik kan op dit moment niet reel hogere bedragen beschikbaar te hebben voor concreet en exact aangeven waar het geld dan verschillende vormen van cofinanciering, maakt vandaan zou moeten komen. Ik herhaal de woor- dat de eindconclusie van de fractie van de VVD den van de gedeputeerde, die in de commissie- met betrekking tot de financiële positie van de vergadering met nadruk heeft gesteld dat het col- provincie Drenthe niet louter positief is. lege straks met een sluitende begroting komt. Ik In dat licht heb ik tijdens de behandeling in de heb daar ook wel het nodige vertrouwen in, maar commissie - en ik doe dat ook vandaag - gepleit ik heb alleen duidelijk willen maken dat in de voor een blijvend strakke financiële discipline. commissievergadering, meer nog dan in het be- Als het om de inhoud van de Voorjaarsnota gaat, toog dat de heer Dijkstra net hield, nadrukkelijk moet ik constateren dat het begrip "strakke finan- naar voren kwam dat op het moment dat het fi- ciële discipline" wat ons betreft niet echt overeen- nancieel even wat knijpt, het instrument van de stemt met de serie voorstellen die in voorstel 5 MRB naar voren wordt gebracht. Ik heb in mijn zijn gepresenteerd onder de titel "urgent". bijdrage aan willen geven dat wat ons betreft een Ik heb tijdens de behandeling in de commissie verhoging van het aantal opcenten zeker in de gemerkt dat ook sommige andere fracties die komende begroting niet aan de orde is. Het is dan spanning bespeuren, maar dat zij zich daarna, aan het college uit te maken hoe het wel moet. Ik vreemd genoeg, concentreren op één voorstel en heb er overigens alle vertrouwen in dat het college wel op het bedrag van 5,8 miljoen dat structu- voor 2002 met een sluitende begroting komt. Maar reel als dotatie in het Fonds verkeer en vervoer als het gaat om een vergroting van de middelen, vanaf 2002 beschikbaar moet zijn. En juist ten is bij ons zeker niet een verhoging van het aantal aanzien van dat bedrag is in september 2000 in opcenten in beeld en zeker ook niet een vermin- goed overleg vastgesteld dat het noodzakelijk en dering van de dotatie in het Fonds verkeer en een minimum is. De fractie van de VVD wenst dan vervoer. In september 2000 is nadrukkelijk aan de ook niet aan de hoogte van dit bedrag te tornen, orde geweest dat Drenthe op een absoluut mini- zeker niet wanneer dat bedrag in verband wordt mum zit als het gaat om het pakket aan maatre- gebracht met een mogelijke verhoging van de gelen. Als wij onze opvolgers in de staten niet opcenten MRB. Die optie is immers ook in de voor rare verrassingen willen plaatsen dan zullen commissie aan de orde geweest. Als bij de be- wij aan het nu vastgestelde bedrag moeten vast- handeling van de komende begroting blijkt dat er houden. Daarom is in dit verband een verlaging een tekort is aan structurele ruimte en dat er dus van het bedrag van 5,8 miljoen voor onze fractie keuzes moeten worden gemaakt dan denkt de niet aan de orde. fractie van de VVD eerder aan een heroverweging
van een aantal beleidsuitgangspunten, aan hero- De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. Ik zou verweging van oud beleid voor nieuw beleid, dan eigenlijk mijn vraag moeten herhalen, want de aan een verhoging van het aantal opcenten MRB. heer Nijenbrinks heeft haar niet beantwoord. Aan welke terreinen denkt de fractie van de VVD op

4 juli 2001 32
voorhand, wanneer het college om de begroting een premie van 50% te geven, ik de fractie van de sluitend te maken met bezuinigingen moet komen, VVD daarover niet hoorde. als hij niet denkt aan verkeer en vervoer? In welke richting denkt de fractie van de VVD dan wel? De heer NIJENBRINKS: Ik leg net uit waarom ik Welke sectoren passen de VVD dan beter? daarover niet heb gesproken.

De heer NIJENBRINKS: Daarover doe ik op dit De heer VAN DER SCHOOT: Ik merk het al: wij moment nog geen mededelingen, maar als het zijn toch met een commissievergadering bezig. college bij de behandeling van de begroting daar-
voor van ons voorzetten verwacht dan kan het die De heer NIJENBRINKS: Ik heb in de Statencom- krijgen. Op dit moment heb ik slechts ons uit- missie BFE in mijn eerste termijn een vraagteken gangspunt willen markeren, waarmee het college gezet bij die premie. Maar 2002 is het jaar van de als het met de begroting bezig gaat, rekening kan vrijwilligers en ik heb er daarom niet pertinent houden. Ik herhaal het nog maar eens: ik heb er tegen willen zijn, maar ik had mij tegen de achter- wel vertrouwen in dat de begroting voor 2002 grond van de financiële situatie ook kunnen voor- sluitend zal zijn, maar ik heb vooral gereageerd op stellen dat het college met een ander voorstel zou wat in de commissie door meer fracties is gezegd zijn gekomen. Ik trap nu al een beetje in de val-
- ik geef toe dat het nu in de eerste termijn van de strik, want ik spreek nu toch over een voorbeeld. heer Dijkstra wat minder nadrukkelijk naar voren Het geheel aan voorstellen heeft bij mijn fractie de is gebracht - namelijk dat het verhogen van het indruk gewekt dat het allemaal nog kon. Ik geef nu aantal opcenten dan een reële mogelijkheid is. Ik aan dat tegen een andere financiële achtergrond heb nu willen markeren dat die mogelijkheid voor waarschijnlijk de hele riedel aan voorstellen er op onze fractie niet aan de orde is. zijn minst wat anders had uitgezien.

De heer ENGELS: De heer Nijenbrinks geeft aan, De heer DIJKSTRA: Mijnheer de voorzitter. Ik wil als het gaat om de urgentie of opportuniteit, wat toch nog even herhalen wat ik precies heb ge- aarzelingen te hebben over enkele van de onder zegd, want ik heb een beetje de indruk dat de voorstel 5 genoemde projecten. Ik constateer ook discussie zich op een bepaald academisch dat de fractie van de VVD tot nu toe alle voorstel- niveau begint af te spelen. Wij hebben gezegd dat len heeft gesteund. Waarom heeft die fractie bij- andere mogelijkheden zijn bezuinigingen en in- voorbeeld niet gezegd dat, gelet op het krimpende komstenvermeerderingen. Bij de bezuinigingen perspectief, het op bepaalde punten naar haar sluiten wij ook de dotatie van 5,8 miljoen niet uit. mening wel wat minder kan? Kan de heer Nijen- En ik heb tot slot gezegd dat er een creatief en brinks mij dat uitleggen? prudent financieel beleid gevoerd moet worden. Daarmee laat ik alle ruimte voor de discussie deze De heer NIJENBRINKS: Ik zal het proberen. Ik herfst. Ik heb niet meer en minder gezegd dan dat had die vraag overigens ook wel uit de een of wij geen bezuinigingen en ook geen inkomsten- andere hoek verwacht. Het gevaar is dat wanneer vermeerderingen uitsluiten. ik mij nu op een van die onderdelen stort, wij in de discussie terechtkomen of bezuiniging daarop nu De heer NIJENBRINKS: Ik heb nadrukkelijk aan- wel of niet terecht is. Ik heb in de commissie bij- gegeven dat de opstelling van de PvdA in de voorbeeld gevraagd of het nu echt nodig was alle commissie naar mijn smaak duidelijk wat feller instellingen een premie van 50% te geven en zo was en wat nadrukkelijker ging in de richting van kan ik nog wel wat voorbeelden geven, maar het verhoging van het aantal opcenten, terwijl de heer gevaar van dergelijke voorbeelden is dat daarover Dijkstra nu in zijn eerste termijn het woord op- dan een discussie ontstaat en die discussie is niet centen helemaal niet gebruikt heeft. Maar de term mijn bedoeling. Ik heb willen aangeven dat bij mijn "eigen inkomsten" is waarschijnlijk toch een eufe- fractie en zeker bij mijzelf het gevoel leeft dat bij misme voor opcentenverhoging. Maar ik ben wel een nog slechter vooruitzicht van de financiële blij met de inbreng die de PvdA vanmiddag heeft positie sommige van de voorstellen niet aan ons geleverd. zouden zijn voorgelegd, of althans op een andere
wijze aan ons zouden zijn voorgelegd. De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. De heer Nijenbrinks weet heel goed dat als het gaat om De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- inkomstenvermeerdering de keuzes van de pro- zitter. Ik heb de indruk dat wij nu al bijna bezig zijn vincie niet zo heel groot zijn. Wat dat betreft is het met de commissievergadering van oktober. Maar allemaal volstrekt helder en wij hoeven daar ook wat gek dat toen het voorstel werd gedaan om niet omheen te draaien. Maar ik blijf zitten met het

4 juli 2001 33
punt dat ook de heer Engels net noemde, namelijk (De heer Wendt verlaat de vergadering.) dat de heer Nijenbrinks aan de ene kant zegt dat
wij moeten oppassen omdat het financieel alle- De heer MASTWIJK: Mijnheer de voorzitter. Over maal wat minder wordt maar ondertussen aan de de Voorjaarsnota en dan met name over de finan- andere kant wel alle in de Voorjaarsnota genoem- ciële mogelijkheden - ik doel dan vooral op de de projecten heeft laten passeren. Voor mijn ge- verhouding tussen structurele en incidentele mid- voel is dat toch wat het snoepen van twee walle- delen - heb ik namens mijn fractie in de commis- tjes. Aan de ene kant speelt de heer Nijenbrinks sie al het nodige gezegd. Wat dat betreft is er voor het financiële geweten van de provincie weinig aanleiding daarop nu nogmaals in te gaan. Drenthe maar aan de andere kant wil hij ook niet Over hoe wij er structureel voorstaan komen wij bij tegen de vrijwilligers zeggen dat de extra uitkering de behandeling van de najaarsnota wel te spre- dit jaar niet doorgaat. Toch zou het in de visie die ken. de VVD voor de situatie die zich dit najaar gaat Bij de behandeling van deze Voorjaarsnota wil ik voordoen logischer zijn geweest als zij er nu al namens de fractie van het CDA twee algemene voor zorgde dat bepaalde uitgaven niet zouden punten toch nog wel even noemen. Het eerste worden gedaan om daarmee structurele ruimte te punt betreft de interpretatie van het college van de creëren. Dat zou ik logisch hebben gevonden en manier waarop met de besteding van de inciden- dat zou ik ook heel goed hebben begrepen, maar tele middelen is omgegaan. Het verslag van de de nu gekozen opstelling van aan de ene kant alle commissievergadering meldt over mijn inbreng het uitgaven goedkeuren en aan de andere kant het volgende: "Op sommige punten is de argumenta- financiële geweten spelen vind ik niet passend. tie niet alleen flinterdun, maar zelfs onvoldoende. Hij heeft het idee dat het college omdat er inci- De heer NIJENBRINKS: De heer Schaap mag dat denteel wat ruimte is en de structurele vooruit- vinden. Ik heb aangegeven dat wij onvoldoende zichten niet geweldig zijn, niet al te kritisch heeft reden hebben gevonden om het pakket aan voor- willen zijn." Ik wil niet verhelen dat bij het uitspre- stellen af te wijzen waarmee dit col- ken van die woorden bij mij even de gedachte lege, waarvan ook wij deel uitmaken, is gekomen. opkwam dat Sint De heer Schaap kan wel zeggen dat het flink zou Nicolaas dit jaar wel erg vroeg valt. zijn geweest wanneer wij er een hadden uitgepikt De fractie van het CDA heeft in de commissie om daar tegen te zijn, maar dat ging ons te ver. gepleit voor het meer bundelen van de middelen Wij hebben op grond van al onze overwegingen voor die dingen die wij als staten het belangrijkst uiteindelijk ons fiat aan alle onderliggende voor- vinden, omdat dan het effect daarvan voor de stellen gegeven. Er wordt nu wel steeds de indruk samenleving het grootst is. In de aanloop naar de gewekt dat er bij de provincie voldoende geld is, begrotingsbehandeling geef ik het college en de maar wij constateren met elkaar dat dit niet het overige fracties deze visie van mijn fractie nog geval is en dat dit in toenemende mate voor de eens mee. structurele ruimte geldt. Wij dragen het college op om bij de voorbereiding van de begroting met De heer ENGELS: Mijnheer de voorzitter. Naar deze opmerking rekening te houden. En wij heb- aanleiding van zijn opmerking over Sinterklaas wil ben nu al aangegeven dat voor zover het college ik de heer Mastwijk dezelfde vraag stelde, die ik een bepaalde richting wil uitgaan, in ieder geval ook de heer Nijenbrinks al stelde en ik neem een richting voor ons niet bespreekbaar is, name- daarom aan dat de heer Schaap mij ook nu wel lijk die van de verhoging van het aantal opcenten. steunt. Hoe komt het dan dat het CDA wel met Mijnheer de voorzitter. Na de behandeling van de alle voorstellen akkoord is gegaan? Is het niet een onderliggende statenstukken kan de fractie van de beetje lullig tegenover de PvdA om dan achteraf VVD instemmen met de Voorjaarsnota 2001. Wij te mopperen? zien met belangstelling de begroting voor 2002
tegemoet. (De heer De Haas verlaat de vergadering.) Mijnheer de voorzitter. Met betrekking tot het zo- genaamde sportevenementenfonds heeft de heer De heer MASTWIJK: Mijnheer de voorzitter. Ik stel Bomhof in de statencommissie aangegeven daar vast dat het taalgebruik in deze statenzaal zich bij de behandeling van de Voorjaarsnota op terug ras wijzigt. Of het lullig is, laat ik graag aan het te zullen komen. Dit punt is niet tussen alle papier oordeel van de heer Engels over. Wij hebben de verloren gegaan, maar eventuele voorstellen stukken die bij de Voorjaarsnota werden gepre- daaromtrent zullen aan de orde komen bij de be- senteerd allemaal nadrukkelijk bekeken - ik kom handeling van de Sportnota. daar zo meteen nog wel even op terug - en wij kunnen ook niet zeggen dat het voorstellen zijn

4 juli 2001 34
die helemaal nergens op lijken, afgezien dan heer Mastwijk er zo over denkt, moet hij streng soms van de presentatie. Wij hebben ons ook voor zichzelf zijn en keuzes maken. afgevraagd of wij op deze manier, dus met het
hier en daar wat neerleggen, wel goed bezig zijn. De heer MASTWIJK: Ik heb in reactie op de inter- Het is dus niet zozeer een kwestie van dat wij dit ruptie van de heer Engels al uitgelegd hoe wij dit of dat doel niet steunen, het gaat ons er meer in hebben gezien. Wij hebben ons ook niet tegen het algemeen om of wij als politieke partij of als een van de voorstellen verklaard. Wij vinden alle staten van Drenthe er niet verstandiger aan zou- voorstellen die in het kader van de Voorjaarsnota den doen het geld wat meer gericht in te zetten. zijn gepresenteerd toch enig nut hebben, al heb- Verder moet daar niets achter gezocht worden. ben wij daar soms wel enige aarzelingen bij, maar dan nog stellen wij nu de vraag of het niet ver- De heer SCHAAP: Mijnheer de voorzitter. Ik doe standiger zou zijn het geld daar neer te leggen dan toch ook nog maar een poging. In elke com- waar daarmee het meest bereikt kan worden. missiebehandeling is het over het algemeen zo Daarover kan van mening worden verschild - ik gegaan dat ieder fractie uiteindelijk heeft verklaard geef dat grif toe - maar dat is de visie van mijn het punt mee terug te zullen nemen, omdat - en fractie op dit moment. Misschien komen wij bij de vooral de fractie van het CDA heeft dit regelmatig begrotingsbehandeling wel met het voorstel het gezegd - zij aan het einde van de rit een integrale geld niet voor tien verschillende doelen in te zet- afweging wilde maken. Dat is ook logisch. Alle ten, maar er drie uit te kiezen en die goed aan te projecten worden dan bij pakken. Mijnheer de voorzitter. In de afgelopen elkaar opgeteld, er wordt rekening gehouden met serie commissievergaderingen is een aantal sta- naderende donkere wolken en vervolgens wordt tenstukken behandeld, dat min of meer samen- de uiteindelijke afweging gemaakt. Ik vind dat een hangt met de Voorjaarsnota en voor nogal wat politieke fractie dan mag en zelfs moet zeggen van die stukken hadden de fracties nu niet direct dat, wanneer zij verwacht dat het in het najaar een staande ovatie over, en dat is misschien nog allemaal wat moeizamer wordt, een aantal pro- wel een understatement. Het feit dat voor deze jecten waaraan zij geen prioriteit geeft dan maar statenvergadering nog voor zo'n vier stukken aan- niet door moet gaan om daarmee financiële ruimte vullende informatie moest worden toegestuurd, te creëren. Dat vind ik logisch. Dat is ook de reden onderstreept nog eens dat er echt wel wat mis dat de fractie van de PvdA een net wat andere was. Ik heb in de Statencommissie BFE dit on- route kiest; zij houdt ook de mogelijkheid van in- derwerp ook aangeroerd en toen bewust gespro- komstenvermeerdering open, omdat zij niet alleen ken over "voorstellen die van het college afkom- verkeer en vervoer maar ook het vrijwilligerswerk stig zijn". Kort en bondig: het doen van voorstellen van belang vindt. Wij zijn dan ook zo eerlijk te aan de staten is, ongeacht de rol van de eerstver- zeggen de impopulaire maatregelen ook nog wel antwoordelijk gedeputeerde een kwestie van col- eens in onze overwegingen te willen betrekken. legiaal bestuur. Het college is verantwoordelijk voor de presentatie van gedegen, goed onder- De heer MASTWIJK: Mijnheer de voorzitter. Ik bouwde en complete voorstellen. Ik wil het college heb altijd geleerd dat de mens het meest lijdt door vragen hieraan nog eens extra aandacht te beste- wat hij vreest en de heer Schaap wil mij nu be- den, want er valt op dit punt echt wel iets goed te trekken in een discussie waarin ik niet mee wil maken. gaan. Hij heeft ook niet het recht mij in die discus- sie te betrekken, omdat wij in de commissieverga- De heer HARLEMAN: Mijnheer de voorzitter. Men dering niet een soort van doemscenario hebben zegt wel eens dat de provinciale politiek wat geschetst met betrekking tot onze verwachtingen kleurloos is en daar is nu landelijk wel een oplos- voor de begroting voor 2002. Sterker nog, ik durf sing voor gevonden, namelijk Bleker, maar tussen hier wel zeggen - en ik ga nu ook een beetje af op de middag bleek dat bijvoorbeeld het openen van de houding die de gedeputeerde van financiën een voorplein al een heel goed middel is om de uitstraalt - dat er straks een sluitende begroting provinciale politiek wat minder bleek te maken. 2002 ligt. Met andere woorden: ik heb het gevoel Misschien moeten wij derge-lijke dingen eens wat dat de discussie die zojuist vooral tussen de PvdA vaker doen: een gitaartje erbij en alles wat relax- en de VVD heeft gewoed, eigenlijk een papieren ter, misschien helpt dat. discussie is, waarvan straks zal blijken dat die Mijnheer de voorzitter. In de commissie heb ik helemaal niet nodig was. gezegd: "Komt allen, want ik ga een interessant verhaal houden over de relatie tussen Voorjaars- De heer SCHAAP: Het gaat mij erom dat de heer nota, begroting en jaarrekening." Mastwijk dit allemaal Sinterklazen vindt. Als de

4 juli 2001 35
Als het om de begroting gaat, zijn wij heel erg kader van planning en control zijn de bezwaren bezig met monitoring en daarbij lijkt monitoring nog veel groter, want er wordt helemaal niet ge- van het voorplein mij wat overdreven, tenzij het sproken over wat zoiets zou moeten opleveren. Ik college verwacht dat zo'n groot voorplein een denk dat als wij dergelijke bedragen weggeven wij hoop napijn oplevert. Monitoring betekent in het er duidelijk bij moeten zeggen wat die moeten kader van planning en control dat wordt nagegaan opleveren. Mijn fractie heeft dit punt uitgebreid of het bestede geld goed is terechtgekomen. De besproken en ikzelf ben, om redenen die ik al discussie moet eigenlijk niet meer gaan over wat eerder heb genoemd, tegen dit voorstel, terwijl de het kost, maar over wat het oplevert. Daar zijn de andere fractieleden nog twijfelen, maar in afwach- nieuwe bladspiegels op gericht. Dat komt ook in ting van het voorstel waarmee het college dit na- de jaarrekening terug. Eigenlijk zou de Voorjaars- jaar komt over de structurele subsidiëring niet nota onderdeel moeten uitmaken van de hele tegen zullen stemmen. Een begin van een split- planning. Dat betekent ook dat kritisch moet wor- sing binnen den bekeken wat wij in het kader van planning en GroenLinks is er dus. control nu eigenlijk van de Voorjaarsnota ver- Mijnheer de voorzitter. Dan de externe bureaus, wachten. Voor de duidelijkheid wil ik het verhaal een onderwerp waar de heer Van der Schoot zich nu, net als de OPD met zichzelf heeft gedaan, in bij uitstek mee bezighoudt; maar als zo vaak heeft drieën splitsen. hij dan wel het juiste probleem bij de kop, maar In de commissie heb ik erop gewezen dat er 26 stelt hij de verkeerde vraag. Het gaat er namelijk arbeidsplaatsen verdwijnen, waarvoor er 17 te- niet om wat die externe bureaus kosten, maar wat rugkomen die in totaal zeven ton duurder zijn. Op ze opleveren. zich hoeft dat geen bezwaar te zijn. De discussie
daarover komt nog terug als het college hierover De heer VAN DER SCHOOT: De heer Harleman met een verslag komt, maar in het kader van heeft op zichzelf groot gelijk wanneer hij zegt dat planning en control is dit eigenlijk niet goed. Er ik de verkeerde vraag stel. Ik vraag: "Jullie hebben kan niet volstaan worden met het argument dat nu zoveel geld, waaraan besteden jullie dat?" Ik het loongebouw van de provincie Drenthe veel moet die vraag niet stellen, ik moet zelf het ant- lager is dan dat van de andere provincies en dat woord geven. het dus maar wat verhoogd moet worden; het Ik ben het van harte met het betoog van de heer college moet daarbij aangeven dat die verhoging Harleman eens: natuurlijk kan een extern bureau dat en dat oplevert. Als duidelijk is wat het ople- wat opleveren, maar dan moet wel aangegeven vert, is de discussie over meer geld voor het per- worden wat dat externe bureau feitelijk gaat doen soneel helemaal niet zo moeilijk. Het mag zeker en hoe wij dat al dan niet gefaseerd op de een of niet als bij toeval na een jaar boven water komen andere manier inhoud kunnen geven en kunnen dat de kosten eigenlijk de pan uitrijzen. In het controleren. Ik heb vandaag al heel wat voorstel- kader van planning en control mag dat niet gebeu- len, waarbij GroenLinks ook al zijn kritische kant- ren. Daarom zijn in de Voorjaarsnota duidelijke tekeningen heeft geplaatst, de revu laten passe- lijnen nodig. De staten moeten erover nadenken ren waarin dát nu juist niet gebeurt. Dat is de prin- hoe zij dergelijke uitgaven in de begroting kunnen cipiële kant van de zaak. Ik heb inderdaad geen beheersen. Het tweede punt dat ik wil bespreken belangstelling voor de wijze waarop het geld er is de extra subsidie van 50% aan de vrijwilligers- komt - ik heb daar in ieder geval minder belang- organisaties. Wij hebben net de herstructurering stelling voor - als mij duidelijk is wat de revenuen achter de rug en in het kader van die herstructure- en rendementen van het uitgeven daarvan zijn. ring kan mijn fractie zich niet voorstellen dat de provincie iets dergelijks doet. Er is toch duidelijk De heer HARLEMAN: Ik denk dat wij het in de afgesproken dat niet meer ongericht subsidies loop van de discussie nog wel eens worden, want worden verstrekt; er moet project-matig worden wij zitten voor een deel wel op dezelfde lijn, maar gewerkt en wij moeten duidelijk weten wat het in het kader van planning en control wordt een oplevert. Wij willen natuurlijk de vrijwilligersorgani- bepaalde activiteit vastgesteld en wordt daarvoor saties geen werk in de maag splitsen in de zin van een budget bepaald. Of dan al dan niet een extern dat zij projecten moeten indienen, want daarvoor bureau wordt ingeschakeld, laat ik graag aan het zijn zij ook niet toegerust, maar alleen al in het college over, want dat is een kwestie van uitvo e- kader van de herijking zou de operatie, waarbij ring. Vervolgens gaan wij ons dan bezighouden eenmalig 50% aan het subsidiebedrag wordt toe- met de vraag of het allemaal wat opgeleverd gevoegd - structurele tekorten worden hiermee heeft. Maar de presentatie van het college in de immers ook niet opge-lost - niet mogen plaatsvi n- commissie, die er op neerkwam dat hier maar den. Maar in het 20.000,-- heen moest en naar iets anders

4 juli 2001 36
200.000,-- en dat daar nog maar iets bovenop is nog om een zo groot bedrag dat de staten zich gezet, helpt niet echt om het inschakelen van wel tweemaal moeten bedenken alvorens zich externe bureaus aanvaardbaar te maken. Ik heb hierop vast te leggen. D66 is daartoe niet bereid, voor de aanvang van de vergadering de heer Van te meer niet omdat de dekking voor dit bedrag nog der Schoot een aantal belangwekkende papieren gevonden moet worden en wij toch elk jaar de gegeven en misschien kan hij die ook het college integrale afweging van de uitgaven willen kunnen ter inzage geven, want dan weet ook het college maken. wat ik bedoel. Als het gaat om de structurele bijstelling van het Mijnheer de voorzitter. Dit verhaal ging over hoe uitgavenpatroon, blijven wij ervoor pleiten daarbij wij de Voorjaarsnota en de Najaarsnota een ande- primair te zoeken naar bezuinigingen in eigen re plaats kunnen geven in planning en control. Ik huis. Het college houdt die boot nog een beetje af, kom daar later nog wel op terug. maar bij de Najaarsnota kan blijken in hoeverre Mijnheer de voorzitter. Ik moet nu tot mijn schan- dat tot averij leidt. de een foutje rechtzetten. In de commissie heb ik Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie is van oordeel vrij stellig beweerd dat de uitkering van Essent dat er in de begroting extra structurele ruimte ge- 8 miljoen zou zijn, maar dat wordt het niet. Ik schapen moet worden en eigenlijk reeds nu, het- was verkeerd geïnformeerd en ik had die informa- geen naar ons oordeel betekent dat de beschikba- tie niet nagetrokken en dat was ongelooflijk dom. re incidentele ruimte zoveel mogelijk moet worden En dat was wel zo dom, dat ik denk dat ik mij mis- ingezet. Slechts pro-jecten die aan aantoonbare schien maar bij de fractie van de OPD moet aan- maatschappelijke noden en behoeften tegemoet- sluiten. Ik wil hiermee natuurlijk niet de fractie van komen kunnen wat ons betreft gerealiseerd wor- de OPD beledigen, maar ik noem die fractie nu, den. Wij hebben gemerkt dat niet alle in voorstel 5 omdat die vanochtend op mij de meeste indruk genoemde projecten aan die voorwaarde voldoen. heeft gemaakt. Ik kan het ook niet helpen. Maar Op dit punt zijn wij het dan ook volledig eens met mocht dit tot enige splitsing in mijn fractie leiden de opmerkingen die daarover door de fracties van dan zult u, mijnheer de voorzitter, de eerste zijn de VVD en het CDA zijn gemaakt; wij zouden die dat hoort. daaraan alleen andere conclusies willen verbin- den. Dat hebben wij in een aantal gevallen ook De heer NIJENBRINKS: Mijnheer de voorzitter. gedaan, maar het gaat mij nu niet om de aparte Nu de heer Harleman zo zeker weet dat de uitke- dossiers en de casuïstiek, maar om de algemene ring van Essent geen 8 miljoen zal zijn - ik had lijn. Wij hadden liever gezien dat met die projecten mij al een beetje rijk gerekend - weet hij vast ook wat terughoudender zou zijn omgegaan. wel hoe hoog die uitkering dan wel is. Wij vinden dat ook nog eens goed moet worden gekeken naar de stortingen en bestedingen van De heer HARLEMAN: Het juiste bedrag staat in het Fonds flexibel beleid, want gelet op het som- de Voorjaarsnota. bere financiële toekomstbeeld valt het stijgende saldo - het is inmiddels al 13 miljoen - toch niet De heer ENGELS: Mijnheer de voorzitter. Ik kan meer zo goed te verdedigen. het nu kort houden, want gelet op de laatste op- Mijnheer de voorzitter. Ik wil nog even terugkomen merking van de heer Harleman kan ik bespreking op de projecten en ik zeg daarbij op voorhand dat van het initiatiefvoorstel, dat ik hier in een grote ik een opmerking ga maken die ik bestuurlijk en uitgewerkte nota voor mij heb liggen om de bur- niet politiek bedoel. Wij spreken onze grote zorg gers bij de besteding van die acht miljoen gulden uit - op dit punt sluit ik mij aan bij de heer Mast- te betrekken, eerst wel weer achterwege laten. wijk - over het vrijwel structureel achterblijven van Mijnheer de voorzitter. Uit de stukken en uit de de kwaliteit van de col- behandeling in de commissies blijkt dat onze pro- legevoorstellen in de sector cultuur en welzijn. Die vincie financieel structureel in een neergaande zorg strekt zich ook uit tot de waarneming dat de spiraal komt. D66 meent dat wij daarop nu al meerderheid van de staten toch vrijwel altijd met moeten anticiperen. Wij richten ons daarbij voor- deze voorstellen instemt. Dat lijkt in politiek op- lopig vooral op de uitgavenkant. Met de fractie van zicht wel winst, maar het is de vraag of het uitein- de VVD zijn wij van mening dat belastingverho- delijk geen Pyrrusoverwinningen zijn. Voor het ging niet meer dan trendmatig mag plaatsvinden. imago van de provincie en de provinciebestuur- Maar met de fractie van de PvdA zijn wij van me- ders lijkt dit geen goede ontwikkeling en daar ning dat het in de huidige omstandigheden te veel vraag ik nadrukkelijk aandacht voor, want het is gevraagd is voor een ook mijn indruk dat vergaderingen veel langer periode van tien jaar een budget voor verkeer en duren omdat alles op de een of andere manier vervoer vast te leggen. Het gaat overigens ook weer recht gepraat moet worden.

4 juli 2001 37
Mijnheer de voorzitter. Wat ons betreft had het conclusie blijft dat investeringen in verkeer en aantal projecten onder voorstel 5 minder gekund. vervoer onontkoombaar zijn. Het gaat niet om Dan zou er ook aan incidentele ruimte meer zijn grote oppervlaktes nieuw asfalt maar om bijvoor- overgebleven dan de 2,9 miljoen die er nu staat. beeld zaken als de in Drenthe niet florissante ver- Het is overigens inmiddels ook wel wat meer, keersveiligheid. Wij willen geen paniekvoetbal want één voorstel is teruggenomen. Gelet op de spelen en nu opeens van het bedrag van krimpende perspectieven die zich aandienen, 5,8 miljoen terugschrikken. Wel vragen wij het willen wij het voorstel doen dat geld nu reeds te college nog eens goed naar de dekking te kijken oormerken voor het scheppen van structurele en dan niet alleen te kijken naar bezuinigingen ruimte in de vorm van vervroegde afschrijvingen. - op dit punt sluit ik mij bij de heer Dijkstra aan - Het levert niet al te indrukwekkende bedragen op want geld kan ook verdiend worden door meer
- het zal iets meer zijn dan drie ton - maar veel inkomsten te genereren. Voor het overige verwijs belangrijker is dat wij daarmee een signaal afge- ik op dit punt naar hetgeen ik hierover reeds in de ven dat deze gelden niet op voorhand beschik- commissie heb opgemerkt. baar zijn voor de volgende fase van de blijkbaar Alhoewel het streefbedrag van de jaarlijkse stor- toch steeds weer opdoemende nieuwe voorstellen ting in het Fonds flexibel beleid bij lange na niet voor nieuw beleid die dan op een gegeven mo- wordt gehaald, wordt er tot nu toe ook nog maar ment in de rekening over 2001 terugkomen. heel weinig geld uit uitgegeven. De oorzaak zou onder meer kunnen zijn dat een groot aantal De heer BAAS: Mijnheer de voorzitter. De Voor- Kompasprojecten nog niet beslisrijp is. Daar kun- jaarsnota is ook al in de commissies besproken. nen wij ons wel iets bij voorstellen. Wanneer kun- Wij willen die besprekingen niet overdoen, maar nen wij daarover concreet meer verwachten? Is alleen nog enkele zaken aangeven die wat ons het zeker dat het nog resterende bedrag van betreft belangrijk zijn. Het gaat daarbij vooral om 4 miljoen voor dit jaar bij de Najaarsnota wel kan hetgeen in hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota worden uitgegeven? En hoe staat het met de nog staat. op stapel zijnde projecten voor de toekomst? Is Mijn fractie zou graag hebben gezien dat de "en- het denkbaar dat het bedrag van 7,4 miljoen dan kele andere voorstellen", zoals het in de Voor- niet eens meer toereikend is? jaarsnota is verwoord, die samenvattend zijn Voor het overige hebben wij waardering voor de weergegeven in voorstel 5 in een aantal gevallen Voorjaarsnota en wij stemmen daar dan ook mee beter waren onderbouwd en dat de urgentie waar- in. Wij wachten met belangstelling op de door het van sprake zou zijn ook duidelijker in de argu- college aangekondigde sluitende begroting voor mentatie was aangegeven. Een en ander heeft er 2002, die wij dit najaar tegemoet mogen zien. niet toe geleid dat mijn fractie haar goedkeuring Mijnheer de voorzitter. Over een statenstuk dat aan die voorstellen heeft onthouden, maar wij zien vanmiddag als A-stuk door de hele staten geac- op dit punt toch graag verbeteringen: meer struc- cordeerd is, wil ik nog een principiële opmerking tuur en meer beleid. Wij vonden namelijk de ur- maken. Het betreft het voorstel met betrekking tot gente noodzaak niet bij alle voorstellen even de subsidie aan het Drents Informatie- en Steun- overtuigend. punt Biologische Landbouw De Wenning. Ik wil Met het college hebben wij zorgen over de door deze opmerking maken omdat wij na de commis- het college genoemde druk van Rijk en Europa op sievergadering daar nog op werkbezoek zijn ge- de provincies om structureel hogere bedragen te weest. gaan cofinancieren. Juist omdat de structurele De subsidie wordt met name ingezet voor infor- ruimte heel beperkt is, lijken er weinig mogelijkhe- matie en voorlichting. Mijn fractie heeft enige zorg den te zijn om aan die eis van Rijk en Europa te omtrent de aard van die voorlichting, die wat ons voldoen. Kan het college aangeven hoe het daar- betreft op sommige momenten toch een wat te mee denkt om te gaan? sterk ideologisch karakter had. Wij zouden er prijs De zorg om de structurele ruimte heeft nog een op stellen als de voorlichting van De Wenning aan oorzaak, namelijk de dotatie in het Fonds verkeer de burger objectief, feitelijk en zakelijk was. Wij en vervoer van 5,8 miljoen, waarover al meer stellen er prijs op deze opmerking aan het slot van sprekers hebben gerept. De staten zijn hiermee in de behandeling van deze Voorjaarsnota te maken. 2000 akkoord gegaan; ook mijn fractie stemde
hiermee in en wij blijven bij die instemming. Ik heb Mevrouw NIEUWENHUIZEN: Mijnheer de voor- het statencommissiestuk er nog eens op nagele- zitter. De Voorjaarsnota 2001 laat over het boek- zen - een groot voordeel van de elektronische jaar 2000 een rekeningsaldo zien van ruim voorzieningen die wij nu hebben is dat wij dat 13 miljoen. Dit saldo bestaat voor het forse be- allemaal nog eens kunnen opzoeken - en mijn drag van 6 miljoen uit overheveling van niet

4 juli 2001 38
bestede kredieten, wat zowel voor het positieve Wij kijken als het om de onderbouwing gaat ui- saldo als voor de voortgang van de projecten die teraard ook naar het van de niet bestede kredieten afhankelijk zijn een Bestuursprogramma. iets minder positief beeld oplevert. Er rest dan nog 7 miljoen, welk bedrag met name een gevolg is (Voorzitter: de heer Swierstra.) van de meeropbrengst van het Provinciefonds en
de MRB. Ik zeg ook meteen toe dat daar extra op gelet gaat Met het oog op de minder optimistische financiële worden. Ik wil er wel op wijzen dat het uitpluizen perspectieven achten wij het verstandig dit reste- van begrotingen veel meer gaat in de richting van rende bedrag van 7 miljoen aan te wenden voor planning en control en dat het nog steeds heel de vervroegde afschrijving van immateriële vaste lastig is precies aan te geven wat een uitgave activa, waardoor structureel ruimte in de begroting voor het beleid dat wij voorstaan heeft opgeleverd. wordt gecreëerd. Wij moeten helaas nog heel veel werken met een Mijnheer de voorzitter. Wij willen uitdrukkelijk inputbudget. Wij streven naar een andere opstel- stellen dat wij niet akkoord kunnen gaan met een ling, maar ik zou het verkeerd vinden wanneer eenmalige compensatie van 50% van de subsi- statenleden begrotingen die bij een statenstuk diebedragen van de niet-geïndexeerde instellin- worden gevoegd - iedereen die in overheidsland gen voor cultuur, welzijn en zorg en de waarde- thuis is weet dat begrotingen slechts een indicatie ringssubsidies. Het lukraak uitdelen van geld ge- aangeven van de richting waarin gedacht wordt - tuigt niet van een verstandig beleid en op lange aangrepen om uit te rekenen wat er precies voor termijn biedt het geen oplossing voor de betrok- dat bedrag is gebeurd. Bij het opstellen van de ken instellingen, stichtingen en dergelijke. begroting moet immers de activiteit nog plaats- De gedeputeerde heeft in de commissie meege- hebben. Ik vraag de staten dan ook op de hoofd- deeld dat deze instellingen in september tegen het lijn te gaan zitten en na te gaan of zij met het col- licht gehouden zullen worden en wij stellen voor lege van mening zijn dat het geld op een goede de resultaten hiervan af te wachten, zodat een wijze besteed gaat worden en niet te veel af te meer structurele oplossing gekozen kan worden. dalen in individuele begrotingsposten. Ik geef aan Mijnheer de voorzitter. Met de in de Voorjaarsnota dat dit moeilijk is, want het college heeft er met genoemde voorstellen gaan wij akkoord voor zo- name in het kader van het Kompas ook wel eens ver wij ons hierover bij de desbetreffende staten- moeite mee, maar het volgen van die lijn geeft stukken al hebben uitgesproken. Wij stemmen niet aanleiding tot veel discussie en tot veel vermeen- in met een extra verhoging van het opcententarief; de achterstanden in informatie. deze verhoging is een gevolg van de gestegen Door een aantal fracties is gewezen op de structu- inflatie die voor een belangrijk deel veroorzaakt rele en de eenmalige ruimte. De heer Nijenbrinks wordt door de verhoging van de BTW door de noemt voorstel 5 uitbundig, maar het gaat wel om overheid zelf. eenmalige projecten en daarvoor was er ruimte. De dotatie in het Fonds verkeer en vervoer van Het college kan dan natuurlijk besluiten het geld 5,8 miljoen legt een groot beslag op de provinci- niet uit te geven en tot versnelde afschrijving over ale begroting. De sterk toegenomen druk van het te gaan om op die manier structurele ruimte te beleid van Europa en het Rijk om structureel hoge creëren, maar aan de andere kant staan er in de bedragen te cofinancieren kan in de toekomst hele Voorjaars-nota maar vier posten die een voor de nodige problemen zorgen. Misschien structureel beslag leggen op de ruimte en daarbij kunnen het IPO en het belangenbehartigingsbu- springt natuurlijk de dotatie in het Fonds verkeer reau in Brussel, dat de komende jaren ook het en vervoer met 5,8 miljoen eruit. Maar als de nodige meer aan subsidie krijgt, dit punt bij de VVD meent dat het heel realistisch is te bekijken desbetreffende instanties in Den Haag en Brussel of het hier en daar ook wat minder kan dan is het onder de aandacht brengen. goed ook naar deze post te kijken, want wij heb- ben aangegeven dat deze uitgave pas definitief De heer WEGGEMANS: Mijnheer de voorzitter. Ik wordt bij de Najaarsnota en bij de begroting voor dank de fracties voor de waarderende woorden. Ik 2002. wil toch even ingaan op de kritiek op de kwaliteit Er is voorlopig een tekort begroot, maar ik kan de van de voorstellen van het college. Het is helder geruststellende mededeling doen dat op grond dat het college verantwoordelijk is voor die voor- van de meicirculaire en bij voortzetting van het stellen en onze inzet is ook met zodanige voor- huidige beleid er in 2002 geen sprake zal zijn van stellen bij de staten te komen dat daarmee wordt een tekort. Ik ga bij het doen van deze uitspraak aangesloten bij bestaand beleid en ingeval er overigens wel even voorbij aan de vele wensen sprake is van nieuw beleid, dat extra te motiveren. die er met betrekking tot 2002 zijn uitgesproken.

4 juli 2001 39
Een financieel probleem in de zin zoals VVD en bijdrage nooit geïndexeerd is. Dan is het percen- PvdA daarover discussieerden, is dus niet aanwe- tage van 50 natuurlijk arbitrair, maar met dit per- zig. centage wordt het toch een jaar of tien achterblij- ven van de indexering goedgemaakt en ik kan de De heer ENGELS: Mijnheer de voorzitter. Kan ik OPD verzekeren dat deze bijdrage door de vrijwil- de geruststellende opmerkingen over de begroting ligersorganisaties in dank wordt aanvaard. Een 2002 ook betrekking laten hebben op het meerja- aantal organisaties heeft deze bijdrage, gelet op renperspectief? de vele vragen die wij krijgen, blijkbaar ook bij- zonder nodig. Ik zeg toe dat wij de indexering van De heer WEGGEMANS: Ja, maar dat betekent het oorspronkelijke bedrag in 2002 zullen voort- wel dat het college dan de opdracht heeft de be- zetten. Dit staat los van het feit dat deze kleine groting sluitend te maken, inclusief een aantal subsidies voor de organisaties in de herfst en geheel gerechtvaardigde en wellicht niet aan te volgend voorjaar heel kritisch zullen worden beke- ontkomen wensen. Maar er is een positief per- ken. De bijdrage heeft dus weinig van doen met spectief richting de toekomst en wel zodanig dat bijzonder beleid, maar heel veel met goed vrijwilli- er in 2005 nog meer ruimte ontstaat. Het is nog gerswerk in Drenthe. wel wat te ver weg om nu al te zeggen dat het De heer Harleman heeft een paar zeer interes- allemaal wel goed komt, maar wij gaan er wel van sante gedachten ontvouwd. Ik kan hem toezeggen uit dat de staten voor het jaar 2002 een sluitende dat wij met de mooie bladspiegels proberen het begroting aangeboden krijgen. Daarbinnen heb- mooie begrip maatschappelijke marketing inhoud ben de staten dan nog de nodige mogelijkheden te geven. Het heeft wel van doen met een heel om te schuiven. ingewikkelde operatie in het provinciehuis, maar De storting van 4 miljoen in het Fonds flexibel het heeft ook heel veel van doen met het weten beleid is minder dan was afgesproken, maar het van veel. Het weten van veel is niet altijd syste- college acht deze storting voorlopig voldoende. Er matisch aanwezig en daarvoor is nu het systeem zitten wel projecten aan te komen die een behoor- proBIS ingevoerd. Dat loopt overigens nog niet lijk beslag op de middelen zullen leggen; het gaat overal vlekkeloos, maar wij hopen dat in de blad- daarbij niet alleen om de cofinanciering van Kom- spiegel die nu voor 2002 wordt gemaakt uit de pas-projecten maar ook om projecten die het lan- rekening en wat mij betreft op hetzelfde moment delijk gebied betreffen en verder ook uit de Voorjaarsnota blijkt wat er terechtge- komen er projecten die van doen hebben met de komen is van het beleid en hoe en hoeveel geld er trend om meer rijksbeleid bij de provincie neer te is besteed. Dat lukt nog niet bij elke productgroep, leggen. Wij hebben de moed om niet zomaar een maar een aantal productgroepen heeft dat voor bedrag te begroten, maar om de gedeputeerden 2002 al in die bladspiegelvorm neergezet, nog wel met een concreet project te laten zonder afrekening maar wel met de intentie in de komen, waarna gesproken kan worden over cofi- begroting. Ik nodig de statenleden dan ook uit om nanciering. Het meest gemakkelijke is wat veel meer kennis te nemen van de begroting dan zij in provincies nu doen, namelijk een heel groot be- het verleden wellicht deden, omdat die toen niet al drag opnemen voor cofinanciering, waarna bij elk te interessant was en het is dan de bedoeling dat project alvast een bepaalde cofinanciering door de in de commissievergadering met de bladspiegels provincie wordt ingeboekt. Wij hebben heel goede in de hand - dat zijn er per commissie heus niet ervaringen met concretisering: dus eerst zorgen zoveel en wij kunnen er ook nog over discussiëren voor een goed project, daarna bekijken waar de of elk beleidsterrein dan wel die bladspiegel moet financiering vandaan kan komen, vervolgens heel zijn - de discussie wordt gevoerd. Dan kunnen de kritisch naar de begroting kijken en eventueel dan staten op hoofdlijnen sturen. In de commissie pas zeggen dat de provincie ook gaat bijdragen. kunnen de fracties het college dan vragen op be- Dat systeem bevalt ons tot nu toe bijzonder goed, paalde zaken, waaraan zij hogere prioriteit geven, want wij hebben daarmee in Drenthe projecten te letten. Dan verloopt de discussie ook veel ge- gerealiseerd gekregen, die de provincie zelf bij- structureerder dan het sinterklaasgedoe, zoals de zonder weinig geld hebben gekost. Wij vinden dit heer Mastwijk het nu noemt. Want geld uitgeven dus een interessante optie om mee door te gaan. zal de overheid - en dus ook de provincie Drenthe De eenmalige toeslag van 50% op de bijdragen - blijven doen. aan de vrijwilligersorganisaties is door mevrouw
Nieuwenhuizen aangemerkt als lukraak geld uit- (Voorzitter: de heer Ter Beek.) delen. Dat is het natuurlijk niet. De extra bijdrage is gerelateerd aan het geld dat die organisaties TWEEDE TERMIJN krijgen en er is rekening mee gehouden dat die

4 juli 2001 40
De heer NIJENBRINKS: Mijnheer de voorzitter. Ik gangspunten. Dat moet inderdaad op de blad- ben content met het antwoord van de gedepu- spiegel vermeld worden, maar wie het dan doet teerde. Hij heeft andermaal aangegeven met een en wat er gebeurt, vind ik weer minder interes- goed sluitende begroting te zullen komen en hij sant. heeft zelfs gezegd dat er op termijn misschien nog meer licht gloort. Vervolgens besluiten de staten zonder hoofdelijke Ik wil nog een punt onder de aandacht brengen, stemming overeenkomstig het voorstel van het namelijk de bijdrage van 5,8 miljoen in het college. Fonds verkeer en vervoer. In september 2000
heeft de commissie vastgesteld dat het bedrag De VOORZITTER: Wij zijn hiermee aan het einde van 147 miljoen werkelijk het minimum is. Dat van de vergadering gekomen. het in vergelijking met een aantal andere posten Ik heb nog twee mededelingen. een fors bedrag is, is dan zo, maar marginaal iets De inloopsessie over het Stateninformatiesys- aan dat bedrag doen heeft geen zin en als wij dat teem, die was gepland aan het einde van deze bedrag substantieel wijzigen, zadelen wij de toe- vergadering, gaat niet door. komstige bestuurders met een probleem op, want De bijeenkomst van de fractievoorzitters met me- wij hebben nadrukkelijk vastgesteld dat dit bedrag vrouw Brink vindt plaats in kamer 0.27. de minimuminzet is tot 2010. Rest mij u allen een buitengewoon goede vakantie toe te wensen. Het lijkt mij toe dat u die zeer wel De heer VAN DER SCHOOT: Mijnheer de voor- verdiend hebt. zitter. Ik heb in eerste termijn niet gesproken, om- We zien elkaar terug op 3 oktober in onverander- dat ik alles wat ik te zeggen had in de commissies de samenstelling. al naar voren had gebracht. Ik sluit de vergadering. Ik sluit mij aan bij de opmerking van de heer Har- leman dat wij vooral moeten kijken naar wat de (De vergadering wordt om 15.46 uur gesloten.) inzet van middelen oplevert en ik ben dan ook
verheugd over het antwoord van de gedeputeerde
dat de maatschappelijke marketing het draagvlak
moet vormen en dat duidelijk zal worden gemaakt
wie wat heeft gekregen. Als dat de bedoeling is

- en er moet geen twijfel over bestaan dat dat ook mijn bedoeling is - dan is het zinnig dat in een
begroting niet plompweg een bedrag van twee ton
wordt uitgetrokken voor promotie, maar dat dan
duidelijk wordt gemaakt aan wie of wat dat geld
wordt gegeven, want alleen dan kunnen wij be-
oordelen wat het geld oplevert. Ik weet natuurlijk ook wel dat niet elk bedrag tot achter de komma
gespecificeerd kan worden, maar als het op deze
manier gebeurt dan is al een stukje van de evalu-
atie bereikt die ik naar aanleiding van de voorbe- reiding van deze vergadering, waarbij er sprake
was van nazendingen bij diverse stukken, nodig
acht.

De heer WEGGEMANS: Mijnheer de voorzitter. Ik
doe niets af aan de besluitvorming van de com-
missie. De storting in het Fonds verkeer en ve r-
voer is zeker nodig, maar het gaat op een gege-
ven moment ook om de systematiek van betaling.
Ik heb gezegd dat er voor 2002 een sluitende
begroting wordt ingediend, maar voor de beta-
lingssystematiek zijn natuurlijk wel varianten mo- gelijk.
De heer Van der Schoot wil graag weten wat de
twee ton voor promotie heeft opgeleverd en of het
resultaat ook werkelijk overeenkomt met de uit-

4 juli 2001 41
TOEZEGGINGEN

gedaan in de vergadering van provinciale staten van Drenthe, gehouden op 4 juli 2001 in het provincie- huis te Assen.

Pagina

31 De heer DIJKS zegt toe dat hij met zijn collega's in noordelijk verband de frequentie van de mo- nitoring met betrekking tot statenstuk 856 zal bespreken.

31 De heer DIJKS zegt de door de heer Engels gevraagde voortgangsrapportage met betrekking tot statenstuk 856 toe. Die rapportage zal zeker voor het eind van de huidige statenperiode verschij- nen.

41 De heer WEGGEMANS zegt toe dat bij het ontwikkelen van voorstellen voor nieuw beleid zal worden aangesloten bij bestaand beleid en dat voor de onderbouwing speciaal naar het Be- stuursprogramma zal worden gekeken.

42 De heer WEGGEMANS zegt toe dat de indexering van de oorspronkelijke subsidies aan de vrij- willigersorganisaties in 2002 zal worden voortgezet.

42 De heer WEGGEMANS zegt toe dat met de nieuwe bladspiegels gepoogd zal worden het begrip maatschappelijke marketing inhoud te geven.

4 juli 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie