Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan plenair debat over de voorjaarsnota

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

charset="iso-8859-1"

Den Haag, 4 juli 2001

BIJDRAGE VAN FERD CRONE (PVDA) AAN HET PLENAIR DEBAT OVER DE VOORJAARSNOTA

1. Vooraf

De behandeling van deze Voorjaarsnota is weer normaal. Het accent zal liggen op de resultaten en eventuele amendementen voor het lopende begrotingsjaar 2001. Er zullen nu veel minder dan vorig jaar claims worden gelegd met een structurele doorwerking voor 2002 en latere jaren. Dat wordt pas duidelijk bij de Miljoenennota 2002. De reden hiervoor is de tevredenheid en instemming met het pakket dat het Kabinet voorlegt. Wel zullen we concrete wijzigingen voorstellen waarover nu wordt overlegd met andere partijen.

2. Algemene lijn

Er is veel meer geld dan voorzien in het Regeerakkoord:


* Voor 2001 is de intensivering 6.7 miljard, naast de van 7.1 miljard verhogingen van het Regeerakkoord en de 7.7 miljard van de vorige Miljoenennota komt daarmee het totaal aan uitgaven intensiveringen van dit Kabinet op 21.5 miljard voor 2001.

* Het gaat om een structurele intensivering voor de kernprioriteiten van het kabinetsbeleid: onderwijs, zorg, veiligheid, natuur, milieudrukcompensatie en infrastructuur.

* Deze ruimte in het uitgavenkader is gevonden omdat andere uitgaven sterk zijn mee gevallen, vooral SZW en rentelasten. Dat is enerzijds resultaat van prima beleid: de werkloosheid is sterk teruggebracht. Anderzijds zijn gelukkig de inkomstenmeevallers nu voor het overgrote deel ingezet om uitgaven te kunnen doen. Door van de inkomstenmeevallers (32 miljard) een groot deel (26 miljard) in te zetten voor de reductie van de staatsschuld zijn de rentelasten enorm gedaald. Structureel zijn de inkomstenmeevallers nu ingezet voor zorg, onderwijs enz. Dat vinden we een goede keuze. Al had het ook anders gekund door de balans directe uitgavenvergroting versus schuldaflossing en rentevrijval iets te verleggen, maar dat had dan een minder groot overschot op de begroting betekent (EMUsaldo komt nu volgend jaar waarschijnlijk op ca. 1%).
* Aanvullend is het FES-bruggetje ingezet: door de meevallende olieprijs/dollarkoers en ook door met de opbrengsten van veilingen (UMTS) niet alleen de staatsschuld af te lossen (zodat alleen de rentevoordelen in het uitgavenkader vrijvallen) maar door de opbrengst rechtstreeks in het FES te laten vloeien. Het Kabinet stelt hiertoe een wetswijziging voor die wij uiteraard graag steunen, want de PvdA vond al steeds dat er meer opties moeten zijn om het FES te vullen van uit de hoofdgedachte 'vermogen voor vermogen'.

* Een bijzondere rol in het uitgavenkader speelt iedere keer weer de ruilvoet. Tot en met 2001 is er een ruilvoetverbetering. De inflatie (pBBP) is meer gestegen dan de lonen (ten opzichte van de ramingen in het Regeerakkoord). Ik heb het al eerder gezegd: politici, minister Zalm voorop, hebben een pervers belang bij meer inflatie, des te meer wordt het uitgavenkader verhoogd. Daarmee kom ik op een belangrijk punt: de inflatie is dit jaar hoog. Dat wisten we en het was ook 'gepland' door de verschuiving van directe naar indirecte belastingen.
* Ik vraag de minister de incidentele inflatie niet als uitgangspunt te nemen voor de huuraanpassing; dan krijg je namelijk weer een inflatieversterkend effect (haasje over).

* Het CPB houdt vol dat, onder meer door het verdwijnen van dit effect, de inflatie volgend jaar weer terugvalt naar 2.5% (1/2% meer dan voorspeld), maar de DNB zit nog steeds boven de 3%. Ik ben benieuwd wat de minister inmiddels verwacht voor 2001 en 2002, mede vanwege het budgettair belang. Dat is de eerste bron van mogelijke ruimte: ik reken op enkele honderden miljoenen structurele extra ruimte in de Miljoenennota en wil daarop graag de reactie van de minister.

* De olieprijs is inmiddels opwaarts bijgesteld naar 25US$. De dollarkoers is echter stabiel gehouden op fl. 2,20 (antwoord vraag 15). Dat is echter - lijkt mij - nog steeds te laag. In het CEP 2001 wordt bijvoorbeeld op pagina 18 een realistische raming gegeven van fl. 2,30. DNB gaat over heel 2001 uit van een dollarkoers van 2,42. Een dollarkoers die 10 cent hoger ligt kan al gauw een flink bedrag (mogelijk inkomstenmeevaller van 450 miljoen waarvan 140 miljoen voor het FES) opleveren. Hier zit mogelijk nog extra ruimte voor het FES-bruggetje bij twee dubbeltjes van 280 miljoen! Dat is een tweede meevaller voor dit en mogelijk volgende jaren.
* Voor lastenverlichting kondigt het kabinet een beperkt pakket aan voor terugdringing milieudruk (waaronder bevordering WKK en schone auto's) en algemene VPB-verlaging en arbeidsmarktbeleid. De uitwerking volgt in de Miljoenenota en het belastingplan. Dus nu slechts de kanttekening dat mijn fractie weinig ziet in de VPB-verlaging. Beter kunnen de lasten voor het mkb worden verlaagd.

* Om werken in de collectieve sector te bevorderen is een groot deel van de intensiveringen gericht op verbetering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktbeleid; ca. 2.2 miljard met een structurele oploop naar 4 miljard. Een prima bedrag, maar de kanttekening is dat mogelijk een te groot deel via generiek loonbeleid wordt ingezet en onvoldoende op specifieke knelpunten. Het onderwijsakkoord van minister Hermans en de bonden wordt dan ook met gemengde gevoelens ontvangen. Nadere beoordeling zal de PvdA-fractie per sector/begroting moeten geven

Tenslotte is zojuist de nieuwste CPB-raming voor het lopende jaar binnen. De economie zal iets minder groeien (2.75% incl. 0.25% verlies door mkz) en de inflatie neemt iets toe (4.25%). Het budgettaire beeld blijft echter in lijn met de besluiten in de Voorjaarsnota.


3. Concrete wijzigingen

A. Voor cultuur wordt extra geld uitgetrokken maar we hebben nog twee wensen. We willen het bestaande omscholingsbeleid van dansers en musici niet stoppen, wat nu dreigt omdat het niet meer binnen de regeltjes van SZW zou passen. Het beleid is namelijk toch zeer effectief. Het gaat vaak om relatief jonge mensen die elders weer aan de slag gaan. Bovendien is er geld nodig voor kinderopvang. Bij elkaar kost dit eenmalig 68 miljoen of 4.1 miljoen per jaar.
Dekking: Vrijvallende SZW-gelden, waaronder WW-gelden en vanwege het niet langer financieren van deze regeling.

Voorts is er te weinig voor arbeidsvoorwaarden uitgetrokken. Van Rijn trekt nauwelijks geld uit. Er is volgens onderzoek van Cap Gemini ca. 20 miljoen nodig.

Dekking: de staatsloterij gaat op zeer korte termijn een nieuwe loterij starten met opbrengst die nog niet is ingeboekt en die een vergelijkbaar bedrag oplevert. Het gaat hier om de 'verjaardagsloterij'. Deze is een jaren geleden in het leven geroepen, volgens geruchten om een gat in de cultuurbegroting te dichten. Vandaar dat deze loterij ook wel 'cultuurloterij' wordt genoemd. Lancering werd echter jarenlang tegengehouden door procedures van de Postcodeloterij. Deze zijn echter ingetrokken.


B. Voor natuur is tussen de 200 en 500 miljoen nodig ter versnelling van de aankoop en inrichting van landbouwgronden, zoals voorgesteld in de nota Natuuroffensief van het Natuurplanbureau, n.a.v. de motie De Graaf/Rosenmoller/Melkert (algemene politieke beschouwingen) voor de ecologische hoofdstructuur, groen in en om de steden en natuurbeheer. Via het Groenfonds kan er wel veel weggezet worden en het is zonde om tijd te verliezen tot de Najaarsnota, zoals in de Voorjaarsnota staat.

Wij willen graag de afspraak maken dat het Zandmaas-project inclusief natuurontwikkeling kan door gaan. Dit dreigt nu te stagneren vanwege een tekort van 500 miljoen dat er pas tussen 2006 en 2010 is. Door nu geld te reserveren (structureel) is dat gat op te lossen en kan het tot 2006 worden benut voor de eerdere aankoop van natuurgronden. Twee vliegen in een klap!

Dekking:


* Verkoop pachtgronden door domeinen: 50 miljoen. Tot in deze kabinetsperiode werden pachtgronden verkocht tegen ongeveer 50% van de marktwaarde. Deze verkoop werd bevroren omdat de opbrengsten die voor deze regeerperiode waren voorzien al in het eerste jaar binnengehaald waren. De gedachte was daarnaast dat door liberalisering van de pachtwetgeving meer opbrengsten te genereren zijn. We willen nu de verkoopstop weer ontdooien, wat bij verkoop tegen 80% van de marktwaarde een jaarlijkse opbrengst van 50 miljoen heeft.

* Versnelde aflossing ruilverkavelingsleningen: 100 miljoen. Boeren moeten zelf meebetalen aan ruilverkavelingsprojecten waarvoor zij zachte leningen afsluiten bij de overheid. Door deze voorwaarden nog zachter te maken of een deel kwijt te schelden bij vervroegde terugbetaling is hier wellicht geld vrij te spelen. Het gaat nu om een bedrag van totaal 1,3 miljard, bij kwijtschelding van 20% moet dit toch wel in tien jaar tijd binnen te halen zijn: dat is 100 miljoen per jaar. Dit kost ons een beperkte tegemoetkoming om boeren tot vervroegde aflossing te verleiden, maar die kosten kunnen opwegen tegen het versneld aankomen van natuurgebieden (die later veel duurder zijn door de stijgende grondprijzen - zie volgende punt).
* Invoeren van een baten/lasten stelsel voor grondbeheer: 220-350 miljoen. Het grondbeheer door het Rijk kan efficiënter. Met gezond verstand is slimmer koopmanschap mogelijk. Bij versnelde aankoop ontstaat een grotere winst vanwege de lagere aankoopwaarde door sneller aan te kopen. Dit levert tussen 2011 en 2018 jaarlijks tussen de 500 en 600 miljoen op. In contante waarde is dat tussen de 200 en 350 miljoen die zichzelf terugverdient. We vragen de regering naar een break-even berekening van dit en het vorige punt.

* Accres Provinciefonds: 43,5 miljoen. Het aandeel van de provincies in de totale kosten voor natuur- en landinrichtingsprojecten is in de loop van de tijd teruggelopen van 25% naar 6%. De provinciale bijdrage moet toenemen met 91 miljoen om op het historische percentage getrokken te worden. Het accres t.o.v. Miljoenennota bedroeg 43,5 miljoen. Dat is een mooi begin. De minister heeft al aangegeven bij de provincies aan te dringen om een grote bijdrage in de natuuraankoop.

* Terugbetaling door Europa van mkz-kosten: 180 miljoen. Op de landbouwbegroting is 180 miljoen gereserveerd voor voorfinanciering van de mkz-crisis. Dit bedrag wordt terugbetaald door de EU, waarschijnlijk al dit jaar.

A. In het Regeerakkoord is afgesproken dat er regionale pakketten infrastructuur zouden komen; niet alleen de randstad gaat voor. De groei van de mobiliteit vraagt om een integrale afweging, met light rail rond verstedelijkte gebieden, met een impuls voor lopen, fietsen en openbaar vervoer op de korte afstanden. Daar hoort ook de regio bij. Vooruitlopend op een brede aanpak met de regionale overheden willen we ook reeds in 2001 en 2002 concrete projecten uit voeren. Dergelijke plannen zijn inmiddels nader uitgewerkt, gereed voor uitvoering met ook eigen investeringen vanuit de betrokken gemeenten en provincies, zoals aanpak onveilige spoorwegovergangen bij Almelo (vastgelegd in motie Verbugt-Feenstra 22 589 nr. 170) en de verdiepte spooraanleg bij Dieren (motie Feenstra-Verbugt 22 589 nr. 164). Dergelijke projecten in Oost- én in Zuid-Nederland kunnen vooruitlopend op de regio-overeenkomsten in lijn met de motie-Van Heemst. Nodig is 150 miljoen incidenteel per jaar om projecten te kunnen realiseren. Wij zien graag dat onderuitputting, die blijkt bij Vermoedelijke Uitkomsten en de Najaarsnota, wordt ingezet en dienen wellicht vandaag een amendement in op onderuitputting in het infrastructuurfonds, Voor mantelzorg, de cruciale stille kracht van duizenden vrijwilligers die de zorgsector overeind houden, is extra inzet nodig voor zowel deskundige ondersteuning als om deze groep af en toe 'verlof' te geven (waarbij anderen invallen of de patiënt tijdelijk intramuraal wordt geholpen). Als we dit niet doen, zal de mantelzorg daar sterk onder lijden bij de toenemende zuigkracht van ander werk op arbeidsmarkt. Kosten/dekking/PM + Miljoenennota + ruimte uit ruilvoetverbetering en bruggetje.
B. Het is toch werkelijk onaanvaardbaar dat de meest kwetsbare groep van Nederland voortdurend over het hoofd wordt gezien als er geld verdeeld wordt. Het gaat dan om zwerfjongeren, jeugdige prostituees, jeugdige delinquenten en ook dak- en thuislozen. Bij de algemene welvaartsgroei in dit land mag een betere aanpak van deze problematiek niet achterwegen blijven:


* Voor uitbreiding van opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen en zwerfjongeren is 50 miljoen nodig. De motie-Arib/Hermann (november 2000) vraagt tevens om geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van deze groep (kosten 50 miljoen). Bij Van Rijn is dit deel van de welzijnssector buiten de boot gevallen, Zij kreeg slechts 2,5 miljoen. In een brandbrief van Federatie Opvang geeft men aan dat 115 miljoen nodig is voor arbeidsvoorwaarden. Nergens in de sector zijn de lonen zo laag als hier. Het gevolg is dat mensen weglopen. Bij elkaar is een bedrag van 200 miljoen nodig om aan de behoeften van deze sector te voldoen.


* Het gaat dan bijvoorbeeld ook om een uitstekend initiatief voor een internaat voor Marokkaanse jongeren. De problematiek van allochtone jongeren rechtvaardigt echter specifiek op hen toegesneden oplossingen. In sommige situaties kan een kostschool/internaat, waar jongeren op vrijwillige basis heengaan, uitkomst bieden. Deze scholen moeten worden gezien als kwaliteitsscholen waar jongeren een uiterst intensief onderwijsprogramma aangeboden krijgen en een bruikbaar diploma kunnen behalen. Naast een kwalitatief goed algemeen onderwijsaanbod dient er op een dergelijke kostschool een mogelijkheid te komen voor jongeren die niet meer gebaat zijn bij algemeen vormend onderwijs. Jongeren zouden een vakgerichte opleiding moeten kunnen volgen. Op dit moment zijn er verschillende initiatieven gaande tot het opzetten van een kostschool/internaat. Gezien de omvang en de ernst van de problematiek bij allochtone jongeren en gezien het draagvlak voor internaten binnen de allochtone gemeenschappen dient deze vorm van onderwijs ook financieel te worden ondersteund. Een mogelijkheid is een substantieel bedrag structureel vrij te maken voor kostscholen/internaten, eventueel in de vorm van een stimuleringsfonds.


* In de Miljoenennota moet in elk geval een bedrag van 1,5 à 2 miljoen gereserveerd worden ter uitbreiding van een zeer geslaagd project voor hulp aan jeugdige prostituees in Leeuwarden onder de naam 'Asja' en vergelijkbare voorzieningen elders in het land. Het gaat hier om geld wat gezocht kan worden op de begrotingen van Justitie, VWS en/of Grote stedenbeleid.


* De capaciteitstekorten in strafinrichtingen voor de jeugd zijn een schande, evenals de tekorten in tbs-klinieken, en in de reclassering.


* Tevens is er geld nodig voor verbetering van arbeidsvoorwaarden in de reclassering en in de strafinrichtingen voor de jeugd. Bij elkaar is een bedrag van 150 miljoen nodig.

Dekking: Hiervoor geld hetzelfde: dat kan nu geregeld worden (dollarkoers) en later in het jaar (onderuitputting VU en najaarsnota), maar moet in ieder geval in de Miljoenennota opgenomen worden.

Bij elkaar dus een aanzienlijk bedrag voor dak- en thuislozen, zwerfjongeren, jeugdige prostituees, jeugdige delinquenten, tbs-plaatsen en reclassering.

F. Het kabinet wordt opgeroepen in de gesprekken met VNG/IPO rekening aan te dringen op verhoging van de wedden van wethouders, conform de mening van de Tweede Kamer.

G. In het hbo worden nu ten onrechte geen middelen uitgetrokken voor Van Rijn, met als argumentatie dat de studentenaantallen dalen. Dat is een gelegenheidsargument omdat de minister nu pas onze motie uitvoert, gericht op onderzoek naar bekostiging in relatie tot studentenaantallen (toen die stegen was het geen argument om meer te geven!). Dus wachten op dit onderzoek (najaar) en intussen al Van Rijn cf de rest van het onderwijs mogelijk maken.

4. Samenvatting

Is de minister bereid


* een realistische prognose van de dollarkoers te hanteren en de mogelijkheden die dit biedt voor de inzet van het FES-bruggetje per heden aan te wenden voor de hierboven geschetste doelen;
* onderuitputting die bij Vermoedelijke Uitkomsten blijkt in september reeds in te zetten voor de door de PvdA gestelde doelen (vorig jaar ging het om een bedrag van 800 miljoen);

* onderuitputting die bij Najaarsnota blijkt aan te wenden voor de hierboven geschetste doelen;

* bij de Miljoenennota structureel geld vrij te maken om vanaf 2002 de hierboven gewenste structurele uitgaven te doen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...