Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-beschikking

Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 5 juli tot 2 augustus 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische af-spraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning voor het veehoude-rijbedrijf van de maatschap Scholten, Ootmarsumsestraat 72 in Denekamp.

Burgemeester en wethouders willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Hiertegen kan iedereen vóór 3 augustus 2001 bij burgemeester en wethouders gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 3 augustus 2001 bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te brengen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM (telefoon 0541-358862).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen.

Terinzagelegging ontwerp-besluit(en)

Bij de afdeling V.R.O.M., cluster milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 5 juli 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:


* de heer A.G.J. Oude Hesselink, Postweg 26 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkveehouderij annex de opslag van mest en dieselolie.
Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 2 augustus 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Eveneens liggen bij de afdeling VROM, cluster milieu, locatie Weerselo vanaf 5 juli 2001 gedurende twee weken ter visie de ontwerpen van de besluiten tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer van:


* de heer F.Th. Steggink, Ootmarsumsestraat 18 te Rossum: een varkens-, rundvee- en paardenhouderij/vergunning d.d. 1 juni 1999, nr. 99020;

* de heer J.B.G. Scholten, Haarstraat 54 te Rossum: een varkens-, rundvee- en pluimveehouderij/vergunning d.d. 15 april 1997, nr. 96124.

De strekking van deze ontwerp-besluiten is dat wij van plan zijn op verzoek van de vergunninghouders over te gaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunningen.
De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen.

Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder tot en met 19 juli 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Terinzagelegging besluiten

Bij de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo liggen vanaf 5 juli 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer van:


* de heer L.F.M. Spanjer, Langedijk 5 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een fokvarkenshouderij annex de opslag van mest;
* de heer G.M.M. Spanjer, Langeijk 7 te Saasveld voor het veranderen van een fokvarkenshouderij annex de opslag van mest;
* de maatschap Brummelhuis, Oldenzaalsedijk 10 te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij annex de opslag van mest en dieselolie.
Beroep tegen de besluiten kan tot en met 16 augustus 2001 worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 16 augustus 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.
Ierna worden deverschillende belastingverordeningen afgekondigd:

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie