Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 3 juli 2001 Besluitenlijst nr.24

1. GS stemmen in met het uitvoeringsprogramma 2001-2003 van het Gebiedsgericht Milieubeleid en met de inzet van middelen voor nieuwe projecten. De provincie moet jaarlijks een uitvoeringsprogramma met nieuwe projecten inleveren bij de minister van VROM om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid. In 2001 kan de provincie aanspraak maken op een bedrag van 2,7 miljoen. In het uitvoeringsprogramma projecten opgenomen op het gebied van water (verdrogingsbestrijding, natuur, landbouw en cultuurhistorie/archeologie.

2. GS hebben besloten een bijdrage van 114.400,- te verlenen aan het project "Verbetering van de kwaliteit van de toeristische marktsector" van het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT). Het NNBT heeft dit projectvoorstel ingediend op uitnodiging van het SNN, omdat het gericht is op de uitwerking van een van de Kompas-maatregelen; "kwaliteitsverbetering toeristische marktsector". Het SNN heeft voor dit project reeds een Kompas-subsidie van 659.858 Euro beschikbaar gesteld. Het voorstel omvat een kader voor te ontwikkelen projecten in samenwerking met het bedrijfsleven en de aanstelling van drie consulenten die in dienst treden van het NNBT.

3. In een brief aan de statencommissie Milieu, Water en Groen bieden GS hen de Eindrapportage van de Commissie Opslag Radioactief Afval aan over de mogelijkheden om radioactief afval op te slaan in zoutkoepels of in kleilagen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.136, d.d. 3-7-01.

4. GS stemmen in met het ontwerp-gebiedsplan Programma Beheer Groningen. In het gebiedsplan wordt aangegeven in welke gebieden de subsidieregelingen van Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer van toepassing zijn en voor welke doelen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.137, d.d. 3-7-01.

5. In een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat bieden GS een studie aan over het pilotproject bronbeleid ACTS. Voor meer informatie, zie persbericht nr.138,d.d. 3-7-01.
6. GS stemmen in met de uitvoering van het project "Oriëntatie op de biologische landbouw" en stellen hiervoor een bedrag van f 82. 582,- beschikbaar. Voor meer informatie, zie persbericht nr.139, d.d. 3-7-01.

7. GS hebben het Sociaal Statuut provincie Groningen 2001 vastgesteld.

8. GS stemmen in met de opzet van het project "revitalisering + duurzame ontwikkeling op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen" en stellen hiervoor een totaalbedrag van f 395.000,- . beschikbaar. Voor meer informatie, zie persbericht nr.140, d.d. 3-7-01.

9. GS stemmen in met het Uitvoeringsprogramma "Openbaar vervoer in beweging". In dit programma worden maatregelen samengevat om in 2005 te komen tot het streefbeeld Openbaar Vervoer zoals dat in 1998 is vastgesteld voor Provinciale Staten in de nota "Openbaar Vervoer in Beweging".

10. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de voortgang van het consumentenplatform Openbaar Vervoer.

11. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het Noord-Nederlands Orkest voor de voortzetting van de 12 Stedenserie en gestegen overheadkosten af te wijzen omdat de cultuurnota 2001-2004 reeds is vastgesteld en structurele subsidies daardoor niet meer tot de mogelijkheden behoren.

12. GS hebben in principe besloten voor een bedrag van 47.500,- deel te nemen in het garantiefonds ten behoeve van de luchtlijn Eelde-Schiphol. De lijn zal in september 2001 van start gaan.
13. GS stemmen in met de medeondertekening van een Convenant Brakke Natuurontwikkeling. In het kader van de ontwikkeling van kleinschalige brakwatergebieden voor natuurontwikkeling langs de Noordkust hebben verschillende betrokken partijen een convenant opgesteld voor de ontwikkeling van 150 ha. brakke natuur.
14. GS hebben besloten het jaarverslag van de wet SAMEN (stimulering arbeidsdeelname minderheden) vast te stellen.
15. GS hebben besloten het jaarverslag 2000 Jeugdhulpverlening vast te stellen en toe te zenden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

16. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de conceptnota "Integraal Asielzoekersbeleid".
17. GS hebben besloten een subsidie van 100.000,- te verlenen aan stichting Schaak Groningen voor het 40e Internationaal Schaaktoernooi van 19 december 2001- 5 januari 2002. Voor meer informatie, zie persbericht nr.141, d.d. 3-7-01.
18. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur informeren GS hen over een brief van de minister van VWS over een motie van PS m.b.t. de financiering van de ambulancezorg.
19. GS hebben besloten opdracht te verlenen aan IWACO voor het maken van een "quick-scan". In het kader van waterbeheer in de 21e eeuw worden alle nieuwe ruimtelijke plannen getoetst op hun effecten op het watersysteem d.m.v. de watertoets. Reeds lopende projecten die hiervoor niet meer in aanmerking komen worden alsnog beoordeeld op hun invloed op het watersysteem d.m.v een quick-scan. GS stellen hiervoor een bedrag van f 50.000,- beschikbaar uit het Actieplan Water.

20. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Kolham Kern" van de gemeente Slochteren grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan enkele delen van de plankaart en van de planvoorschriften.

21. GS hebben besloten een subsidie van 10.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project BIOM.
22. GS stellen een bedrag van 15.000,- beschikbaar aan de stichting Oude Groninger Kerken voor restauratie en bekroning van het orgel van de NH Kerk te Niehove.

23. GS hebben besloten een subsidie van 4.114,- beschikbaar te stellen aan de Firma Toneel voor haar theaterproductie "Spinsels". De thematiek is de hedendaagse problematiek van de dertigers, gebaseerd op teksten van Don Duyns en onder regie van Karin Noeken. De optredens vinden plaats in Leek, Winsum, Wehe den Hoorn en Kantens.

24. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de NLTO voor het project "versterking hardfruitteelt noordelijke klei" af te wijzen.

25. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Interimregeling Agrarische Gronden Slochteren" van de gemeente Slochteren grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan enkele delen van de planvoorschriften.

26. GS hebben de tariefaanpassingen voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Zuid-West Groningen vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.142, d.d. 3-7-01.
27. GS hebben besloten geen verklaring van geen bezwaar te verlenen aan de gemeente Marum voor een tunnelkast en bergruimte ten behoeve van een tuincentrum. Het verzoek past niet binnen het provinciaal beleid zoals vastgelegd in het POP, namelijk dat in principe geen nieuwe bouwlocaties zijn toegestaan in het landelijk gebied.

28. GS hebben besloten geen medewerking te verlenen aan een gewijzigde planopzet van camping Klein Finland te Wagenborgen. De wijziging betekent dat de aanvankelijke 64 plaatsen voor stacaravans worden omgezet in 80 plaatsen voor Finse Chalets. GS zijn van mening dat de gewijzigde planopzet zal leiden tot een ongewenste recreatieve en planologische ontwikkeling. GS adviseren de gemeente Delfzijl dan ook de gewijzigde planopzet niet op te nemen in het definitief op te stellen bestemmingsplan. Door de gemeente Delfzijl is gevraagd om een principe-uitspraak van het college van GS.
29. GS hebben besloten geen verklaring van geen bezwaar te verlenen aan de gemeente Marum voor de bouw van een reclamezuil ten noorden van de Parallelweg. Het verzoek past niet binnen het provinciaal beleid zoals vastgelegd in het POP, reclamezuilen hoger dan 6 meter zijn niet toegestaan.

30. GS hebben besloten een subsidie van 25.000,- te verlenen aan de gemeente Leek voor de realisatie van een kunstwerk in het dorp Zevenhuizen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het dorp.

31. GS verlenen op basis van de cultuurnota 2001-2004 een budgetsubsidie van
100.000,-aan Libau steunpunt monumentenzorg.
32. GS hebben besloten het bestemmingsplan Reitdiep/Reitdiephaven van de gemeente Groningen goed te keuren.

33. GS hebben besloten een subsidie van 50.000,-te verlenen aan de stichting Jazz voor het jaarprogramma 2001.
34. GS hebben besloten een subsidie van 12.500,-te verlenen aan de De Société Internationale Théâtre Médiéval (SITM) voor haar theaterfestival 2001. SITM is een internationaal en multidisciplinair gezelschap van ca. 120 deskundigen op het gebied van middeleeuws theater. Het festival is vanaf 2 juli tot en met 7 juli 2001. Men wil met het festival een zo breed mogelijk publiek laten kennismaken met professionele, semiprofessionele en amateurtheaterproducties, gebaseerd op toneelteksten uit Middeleeuwen en Renaissance. Het programma omvat in totaal zo'n 40 theater- en muziekvoorstellingen in de stad Groningen, 10 in de provincie en een aantal excursievoorstellingen. Tweederde van de voorstellingen in de stad vindt in de openlucht plaats (bv Waagplein, Grote Markt).

35. GS hebben op grond van het Jaarverslag 2000 en de begroting 2001 van Openluchtmuseum Het Hoogeland besloten een budgetsubsidie van 158.000,- te verlenen voor het jaar 2001.

36. GS hebben besloten een subsidie van 25.000,- te verlenen aan Vereniging Multicultureel Wonen 'Brasa' voor de realisatie van een multiculturele woonvorm in de stad Groningen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.143, d.d. 3-7-01.
37. GS hebben besloten een subsidie van 270.000,-te verlenen aan de stichting Oosterlengte voor het project "wonen-zorg-welzijn regisseurs Oldambt". Voor meer informatie, zie persbericht nr.144 , d.d. 3-7-01.

38. GS hebben besloten een bedrag van 20.000,- beschikbaar te stellen voor een kentekenonderzoek in Noordwest-Groningen in verband met de verbetering van de ontsluiting van Noordwest-Groningen.
39. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Celeritas/Donar voor de Groninger Basketballschool af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.

40. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de stichting Stichting Bobstart Groningen voor het EK Bobstart 2001 af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.
41. GS hebben besloten een subsidie van 30.000,- te verlenen aan het Grand Theatre Groningen voor het project "GT Grenzeloos". Dit regio-theaterproject brengt professionele theatervoorstellingen naar de kleine podia in de provincie, in samenwerking met de plaatselijke culturele commissies. Zowel uit Nederland als uit België worden geschikte producties geselecteerd voor plaatsen waar "normaal" nooit gespeeld wordt.

42. GS hebben besloten een subsidie van 15.000,- beschikbaar te stellen aan een drietal talentcentra voor: tafeltennis, basketball en trampolinespringen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.145 , d.d.3-7-01.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...