Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 3 juli 2001 Besluitenlijst nr.24

1. GS stemmen in met het uitvoeringsprogramma 2001-2003 van het Gebiedsgericht Milieubeleid en met de inzet van middelen voor nieuwe projecten. De provincie moet jaarlijks een uitvoeringsprogramma met nieuwe projecten inleveren bij de minister van VROM om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid. In 2001 kan de provincie aanspraak maken op een bedrag van 2,7 miljoen. In het uitvoeringsprogramma projecten opgenomen op het gebied van water (verdrogingsbestrijding, natuur, landbouw en cultuurhistorie/archeologie.

2. GS hebben besloten een bijdrage van 114.400,- te verlenen aan het project "Verbetering van de kwaliteit van de toeristische marktsector" van het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT). Het NNBT heeft dit projectvoorstel ingediend op uitnodiging van het SNN, omdat het gericht is op de uitwerking van een van de Kompas-maatregelen; "kwaliteitsverbetering toeristische marktsector". Het SNN heeft voor dit project reeds een Kompas-subsidie van 659.858 Euro beschikbaar gesteld. Het voorstel omvat een kader voor te ontwikkelen projecten in samenwerking met het bedrijfsleven en de aanstelling van drie consulenten die in dienst treden van het NNBT.

3. In een brief aan de statencommissie Milieu, Water en Groen bieden GS hen de Eindrapportage van de Commissie Opslag Radioactief Afval aan over de mogelijkheden om radioactief afval op te slaan in zoutkoepels of in kleilagen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.136, d.d. 3-7-01.

4. GS stemmen in met het ontwerp-gebiedsplan Programma Beheer Groningen. In het gebiedsplan wordt aangegeven in welke gebieden de subsidieregelingen van Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer van toepassing zijn en voor welke doelen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.137, d.d. 3-7-01.

5. In een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat bieden GS een studie aan over het pilotproject bronbeleid ACTS. Voor meer informatie, zie persbericht nr.138,d.d. 3-7-01.
6. GS stemmen in met de uitvoering van het project "Oriëntatie op de biologische landbouw" en stellen hiervoor een bedrag van f 82. 582,- beschikbaar. Voor meer informatie, zie persbericht nr.139, d.d. 3-7-01.

7. GS hebben het Sociaal Statuut provincie Groningen 2001 vastgesteld.

8. GS stemmen in met de opzet van het project "revitalisering + duurzame ontwikkeling op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen" en stellen hiervoor een totaalbedrag van f 395.000,- . beschikbaar. Voor meer informatie, zie persbericht nr.140, d.d. 3-7-01.

9. GS stemmen in met het Uitvoeringsprogramma "Openbaar vervoer in beweging". In dit programma worden maatregelen samengevat om in 2005 te komen tot het streefbeeld Openbaar Vervoer zoals dat in 1998 is vastgesteld voor Provinciale Staten in de nota "Openbaar Vervoer in Beweging".

10. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer informeren GS hen over de voortgang van het consumentenplatform Openbaar Vervoer.

11. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het Noord-Nederlands Orkest voor de voortzetting van de 12 Stedenserie en gestegen overheadkosten af te wijzen omdat de cultuurnota 2001-2004 reeds is vastgesteld en structurele subsidies daardoor niet meer tot de mogelijkheden behoren.

12. GS hebben in principe besloten voor een bedrag van 47.500,- deel te nemen in het garantiefonds ten behoeve van de luchtlijn Eelde-Schiphol. De lijn zal in september 2001 van start gaan.
13. GS stemmen in met de medeondertekening van een Convenant Brakke Natuurontwikkeling. In het kader van de ontwikkeling van kleinschalige brakwatergebieden voor natuurontwikkeling langs de Noordkust hebben verschillende betrokken partijen een convenant opgesteld voor de ontwikkeling van 150 ha. brakke natuur.
14. GS hebben besloten het jaarverslag van de wet SAMEN (stimulering arbeidsdeelname minderheden) vast te stellen.
15. GS hebben besloten het jaarverslag 2000 Jeugdhulpverlening vast te stellen en toe te zenden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

16. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de conceptnota "Integraal Asielzoekersbeleid".
17. GS hebben besloten een subsidie van 100.000,- te verlenen aan stichting Schaak Groningen voor het 40e Internationaal Schaaktoernooi van 19 december 2001- 5 januari 2002. Voor meer informatie, zie persbericht nr.141, d.d. 3-7-01.
18. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur informeren GS hen over een brief van de minister van VWS over een motie van PS m.b.t. de financiering van de ambulancezorg.
19. GS hebben besloten opdracht te verlenen aan IWACO voor het maken van een "quick-scan". In het kader van waterbeheer in de 21e eeuw worden alle nieuwe ruimtelijke plannen getoetst op hun effecten op het watersysteem d.m.v. de watertoets. Reeds lopende projecten die hiervoor niet meer in aanmerking komen worden alsnog beoordeeld op hun invloed op het watersysteem d.m.v een quick-scan. GS stellen hiervoor een bedrag van f 50.000,- beschikbaar uit het Actieplan Water.

20. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Kolham Kern" van de gemeente Slochteren grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan enkele delen van de plankaart en van de planvoorschriften.

21. GS hebben besloten een subsidie van 10.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het project BIOM.
22. GS stellen een bedrag van 15.000,- beschikbaar aan de stichting Oude Groninger Kerken voor restauratie en bekroning van het orgel van de NH Kerk te Niehove.

23. GS hebben besloten een subsidie van 4.114,- beschikbaar te stellen aan de Firma Toneel voor haar theaterproductie "Spinsels". De thematiek is de hedendaagse problematiek van de dertigers, gebaseerd op teksten van Don Duyns en onder regie van Karin Noeken. De optredens vinden plaats in Leek, Winsum, Wehe den Hoorn en Kantens.

24. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de NLTO voor het project "versterking hardfruitteelt noordelijke klei" af te wijzen.

25. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Interimregeling Agrarische Gronden Slochteren" van de gemeente Slochteren grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan enkele delen van de planvoorschriften.

26. GS hebben de tariefaanpassingen voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Zuid-West Groningen vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.142, d.d. 3-7-01.
27. GS hebben besloten geen verklaring van geen bezwaar te verlenen aan de gemeente Marum voor een tunnelkast en bergruimte ten behoeve van een tuincentrum. Het verzoek past niet binnen het provinciaal beleid zoals vastgelegd in het POP, namelijk dat in principe geen nieuwe bouwlocaties zijn toegestaan in het landelijk gebied.

28. GS hebben besloten geen medewerking te verlenen aan een gewijzigde planopzet van camping Klein Finland te Wagenborgen. De wijziging betekent dat de aanvankelijke 64 plaatsen voor stacaravans worden omgezet in 80 plaatsen voor Finse Chalets. GS zijn van mening dat de gewijzigde planopzet zal leiden tot een ongewenste recreatieve en planologische ontwikkeling. GS adviseren de gemeente Delfzijl dan ook de gewijzigde planopzet niet op te nemen in het definitief op te stellen bestemmingsplan. Door de gemeente Delfzijl is gevraagd om een principe-uitspraak van het college van GS.
29. GS hebben besloten geen verklaring van geen bezwaar te verlenen aan de gemeente Marum voor de bouw van een reclamezuil ten noorden van de Parallelweg. Het verzoek past niet binnen het provinciaal beleid zoals vastgelegd in het POP, reclamezuilen hoger dan 6 meter zijn niet toegestaan.

30. GS hebben besloten een subsidie van 25.000,- te verlenen aan de gemeente Leek voor de realisatie van een kunstwerk in het dorp Zevenhuizen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het dorp.

31. GS verlenen op basis van de cultuurnota 2001-2004 een budgetsubsidie van
100.000,-aan Libau steunpunt monumentenzorg.
32. GS hebben besloten het bestemmingsplan Reitdiep/Reitdiephaven van de gemeente Groningen goed te keuren.

33. GS hebben besloten een subsidie van 50.000,-te verlenen aan de stichting Jazz voor het jaarprogramma 2001.
34. GS hebben besloten een subsidie van 12.500,-te verlenen aan de De Société Internationale Théâtre Médiéval (SITM) voor haar theaterfestival 2001. SITM is een internationaal en multidisciplinair gezelschap van ca. 120 deskundigen op het gebied van middeleeuws theater. Het festival is vanaf 2 juli tot en met 7 juli 2001. Men wil met het festival een zo breed mogelijk publiek laten kennismaken met professionele, semiprofessionele en amateurtheaterproducties, gebaseerd op toneelteksten uit Middeleeuwen en Renaissance. Het programma omvat in totaal zo'n 40 theater- en muziekvoorstellingen in de stad Groningen, 10 in de provincie en een aantal excursievoorstellingen. Tweederde van de voorstellingen in de stad vindt in de openlucht plaats (bv Waagplein, Grote Markt).

35. GS hebben op grond van het Jaarverslag 2000 en de begroting 2001 van Openluchtmuseum Het Hoogeland besloten een budgetsubsidie van 158.000,- te verlenen voor het jaar 2001.

36. GS hebben besloten een subsidie van 25.000,- te verlenen aan Vereniging Multicultureel Wonen 'Brasa' voor de realisatie van een multiculturele woonvorm in de stad Groningen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.143, d.d. 3-7-01.
37. GS hebben besloten een subsidie van 270.000,-te verlenen aan de stichting Oosterlengte voor het project "wonen-zorg-welzijn regisseurs Oldambt". Voor meer informatie, zie persbericht nr.144 , d.d. 3-7-01.

38. GS hebben besloten een bedrag van 20.000,- beschikbaar te stellen voor een kentekenonderzoek in Noordwest-Groningen in verband met de verbetering van de ontsluiting van Noordwest-Groningen.
39. GS hebben besloten een subsidieverzoek van Celeritas/Donar voor de Groninger Basketballschool af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.

40. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de stichting Stichting Bobstart Groningen voor het EK Bobstart 2001 af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.
41. GS hebben besloten een subsidie van 30.000,- te verlenen aan het Grand Theatre Groningen voor het project "GT Grenzeloos". Dit regio-theaterproject brengt professionele theatervoorstellingen naar de kleine podia in de provincie, in samenwerking met de plaatselijke culturele commissies. Zowel uit Nederland als uit België worden geschikte producties geselecteerd voor plaatsen waar "normaal" nooit gespeeld wordt.

42. GS hebben besloten een subsidie van 15.000,- beschikbaar te stellen aan een drietal talentcentra voor: tafeltennis, basketball en trampolinespringen. Voor meer informatie, zie persbericht nr.145 , d.d.3-7-01.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie