Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van het college van b. en w. van Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden

Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten tijdens de afgelopen vergadering. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Plan van aanpak herinrichting Prinsentuin in ontwikkeling Plan van aanpak Stadsregio Leeuwarden en Westergozone Handhaving in de binnenstad Nieuwe straatnamen Wijzigingen commissies

Plan van aanpak herinrichting Prinsentuin in ontwikkeling

In de komende jaren wordt de Prinsentuin als belang rijkste groenelement in de binnenstad versterkt en ver- beterd. Het college van Leeuwarden heeft ingestemd met het maken van een plan van aanpak waarvoor een krediet van fl. 96.360 ( 43.730) beschikbaar wordt gesteld.

Het karakter van de Prinsentuin is in de loop der jaren nogal veranderd. Van oorsprong is het een landschaps- tuin die in de loop der jaren tot een multifunctioneel gebied is uitgegroeid. Als gevolg van het veranderend gebruik, de evenementen die er plaatsvinden en de verloedering is er sprake van een achteruitgang. Al deze elementen
zorgen ervoor dat de tuin minder aantrekkelijk wordt voor het grote publiek.

Ten behoeve van de verbetering en versterking van de Prinsentuin als groene ruimte in de binnenstad en als mooiste jachthaven van Nederland wordt een bestuurlijke visie
vastgelegd op basis waarvan een plan van aanpak wordt opgesteld.

In de bestuurlijke visie komen o.a. de volgende elementen naar voren:
* De verbetering van de Prinsentuin wordt uitgevoerd in de "geest van Roodbaard", de ontwerper van de tuin.
* Er wordt onderzocht of het mogelijk is een verbinding tussen de Prinsentuin en het Oldehoofsterkerkhof te realiseren, daarnaast wordt gekeken of er een mogelijkheid is een volire in de tuin te realiseren.

* De voorzieningen voor de gebruikers van de jachthaven worden aangepakt.

* Er wordt aandacht geschonken aan de veiligheidsbeleving in de tuin.

* Er vinden geen verdere bouwactiviteiten meer langs de Groeneweg plaats.

(Besluit 26 juni 2001).

Plan van aanpak Stadsregio Leeuwarden en Westergozone

Eind vorig jaar is in opdracht van de gemeente door bureau BVR het rapport `Leeuwarden naar een complete stad, agenda voor een regiovisie' uitgebracht. In dit rapport wordt geconstateerd dat Leeuwarden niet op eigen kracht tot de gewenste hoofdstedelijkheid kan komen maar dat een optimale samenwerking met omliggende gemeenten noodzakelijk is. Anderzijds ligt er een opgave in het regioconvenant Stadsregio Leeuwarden om een regiovisie te ontwikkelen. Er is nu een plan van aanpak gepresenteerd voor de ontwikkeling van een regiovisie, waarmee het college van b en w in grote lijnen instemt.

In het Plan van Aanpak wordt de achtergrond geschetst en worden de doelen van de Regiovisie nogmaals uiteengezet. Het doel van de regiovisie is afstemming van beleid door gezamenlijke visieontwikkeling. Het resultaat moet zijn een brede integrale visie op hoofdlijnen, gericht op een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling; verder een adequate samenwerkingsorganisatie en een hechte niet vrijblijvende samenwerking tussen de partners in de gehele regio. De grootte van de regio is bepaald door het wederzijdse belang van Leeuwarden met de omliggende gemeente. Leeuwarden maakt deel uit van de Stadsregio en van de Westergozone. Vanuit deze verbrede Stadsregio kan samenwerking worden gezocht met de A7-zone. De plan periode loopt van 2010-2030, met een vertaling naar de maatregelen op de kortere termijn (tot 2010) en die op middellange termijn (tot 2030).

Voor de ontwikkeling van de regiovisie dient een aantal stappen te worden gezet, die in het Plan van Aanpak zijn aangegeven: het in kaart brengen van bestaande plannen, een inventarisatie van ambities (breder dan alleen gemeentelijke ambities), een nadere verkenning van ruimtelijk relevante aspecten (o.a. economische, demografische en sociale ontwikkelingen), het identificeren van ruimtelijke zoekrichtingen door middel van scenario's, het formuleren van een regiovisie.

parallel aan de inhoudelijke werkzaamheden zal een communicatietraject worden doorlopen.

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep (alle partners vertegenwoordigd), een projectgroep en een kernteam. B&W stellen voor om namens Leeuwarden mevrouw L.B.M. van Maaren-Van Balen (burgemeester) als portefeuillehouder en mevrouw M. Waanders als wethouder van R.O. voor te dragen als leden van de Stuurgroep. In het Plan van Aanpak wordt aangeduid dat het op de weg van de provinciale overheid ligt om de bestuurlijke trekkersrol te vervullen; n van de gedeputeerden zal waarschijnlijk de rol van voorzitter van de Stuurgroep vervullen. De concept-regiovisie zal in het voorjaar van 2002 in discussie worden gebracht. De uiteindelijke vaststelling van de regiovisie is voorzien voor januari/februari 2003.

(Besluit 26 juni 2001).

Handhaving in de binnenstad

Een onderdeel van de grootscheepse renovatie- en opknapbeurt voor de binnenstad is het centrum autoluw te maken. In eerste instantie is gekozen voor het instellen van venstertijden (beperkte tijden voor aan- en afvoer van goederen) en het duidelijk plaatsen van verkeersborden in het gebied Nieuwestad, Wirdumerdijk, St. Jacobsstraat en Peperstraat. Omdat het inrijverbod massaal wordt overtreden wil het college andere maatregelen invoeren om de geconstateerde overtredingen een halt toe te roepen. Na de zomervakantie wordt in samenspraak met de politie gedurende vier maanden een proef met versterkte handhaving gehouden. Gedurende de experimentperiode zal er bekeurend worden opgetreden tegen het parkeren in het weekeinde en tegen het rijden in verboden richting in het kernwinkelgebied en aangrenzende straten. De parkeerpolitie zal hierbij versterking krijgen van de Regiopolitie. Om meer parkeergelegenheid te realiseren in het centrum zullen de openingstijden van de parkeergarage Zaailand worden verruimd. Om een analyse van de overtreders, plaatsen en tijdstippen van overtredingen te kunnen maken zal een toegangscontrolecamera worden ingezet. Een onderdeel van het experiment is een communicatiecampagne om de gemotoriseerde binnenstadbezoekers te informeren over de verkeersmaatregelen in Leeuwarden en het strengere bekeuringsregime dit najaar.

(Besluit: 21 juni 2001)

Nieuwe straatnamen

Het college van burgemeester en wethouders volgt het advies van de adviescommissie straatnaamgeving en besluit tot de volgende straatnamen:

* Het deel van de Kelvinstraat, dat evenwijdig ligt met de Slauerhoffweg en het afgetakte gedeelte van de Kelvinstraat naar de Kalkhaven te noemen: Slauerhoffweg.
* de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Greunsweg en de Jachthavenlaan wordt aangeduid met Nieuwe Jachthavenlaan.
* De fietsbrug over de Bonkevaart naar Snakkerburen heet: Heechhout Bonkefeart.

* Het straatgedeelte boven de Neptunusweg heet voortaan Adonisweg.
(Besluit 26 juni 2001).

Wijzigingen commissies

Het college stemt in met het verlenen van ontslag aan S. Veenstra, lid van de sociale zekerheidskamer en mevrouw mr. F. Kant, lid van de belastingkamer. Met ingang van 1 september 2001 benoemt zij tot nieuwe leden van de Commissie van Advies voor Bezwaar- en beroepschriften (sociale zekerheidskamer): de heer J.S. Mennega, mevrouw mr. C.A.J. Tuinstra en mevrouw mr. M.C. Gons.

(Besluit 26 juni 2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie