Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

STE waarschuwt beleggers World Investment & Trading Group

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Toezicht Effectenverkeer


Pers- en Nieuwsberichten

5 juli 2001

STE waarschuwt beleggers tegen World Investment & Trading Group Inc.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effecten door de firma World Investment&Trading Group Inc.

Bij de STE is bekend geworden dat World Investment&Trading Group Inc., gevestigd te Nassau (Bahamas), in Nederland effecten aanbiedt in de vorm van rechten van deelneming in beleggingsfondsen, zonder daarvoor een prospectus beschikbaar te stellen. Op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is het verboden om zonder prospectus buiten besloten kring effecten aan te bieden. World Investment&Trading Group Inc. is niet vrijgesteld van dit verbod. De STE heeft van dit verbod ook geen ontheffing verleend.

De firma heeft een brochure uitgegeven onder de naam "De Balans tussen Risico en Rendement", maar deze brochure kwalificeert niet als prospectus. Een prospectus geeft de belegger informatie over onder meer de financiële positie en de vooruitzichten van de onderneming. Ook beschrijft een prospectus welke rechten en verplichtingen aan effecten zijn verbonden. Verder moet een prospectus een mededeling bevatten van een (externe) accountant waarin staat dat het voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wte 1995.

World Investment&Trading Group Inc. biedt in haar brochure particulieren en rechtspersonen de mogelijkheid te beleggen in eigen beleggingsfondsen: het 40 Parts Fund, het Dow Fund, het Valuta fund, het Stock Index Funds en het Euro-American Hedge Funds. Het beleggend publiek wordt dringend geadviseerd niet op deze aanbiedingen in te gaan.

De STE is belast met het toezicht op het effectenverkeer in Nederland. De STE oefent op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 toezicht uit op effecteninstellingen en aanbieders van effecten. In de wet is vastgelegd waar effecteninstellingen en aanbieders van effecten aan moeten voldoen. De STE heeft daarbij tot doel de belegger te beschermen tegen kapitaalvragers, tegenintermediairs en tegen andere beleggers. Daarnaast is het de taak van de STE om toe te zien op een eerlijke, transparante en efficiënte marktwerking.

In de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is onder artikel 3 lid 1 en lid 2 de volgende bepaling opgenomen: het is verboden in of vanuit Nederland buiten een besloten kring bij uitgifte effecten aan te bieden dan wel zodanige aanbieding door middel van advertenties of documenten in het vooruitzicht te stellen. Dit verbod is niet van toepassing indien ter zake van een aanbod een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

De STE adviseert beleggers die willen ingaan op aanbiedingen van effecten die niet aan de Nederlandse effectenbeurs Euronext Amsterdam zijn genoteerd, vóóraf bij de STE te informeren of de desbetreffende onderneming bekend is bij de STE. Beleggers kunnen daartoe contact opnemen met de STE Toezichtslijn (0900-540 0540).

Voor nadere informatie kunt u bellen met

Werner van Bastelaar (020) 553 55 41
Berber Kroon (020) 553 55 7
Afdeling Voorlichting en Communicatie
27 juni 2001

Internationale internet surfdag effectentoezichthouders

IOSCO, de internationale organisatie van effectentoezichthouders, heeft op 23 april jongstleden de tweede jaarlijkse internet surfdag georganiseerd. Door medewerkers van 41 effectentoezichthouders zijn in 34 landen ongeveer 27.000 websites bekeken. Er is onder andere gekeken naar misleidende reclame op het gebied van effectendiensten en het aanbieden van effectendiensten zonder vergunning. De internet surfdag is erop gericht om bescherming van beleggers en vertrouwen in de markt te bevorderen door misbruik van het internet op effectengebied tegen te gaan.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft, net als vorig jaar, deelgenomen aan de internationale internet surfdag van IOSCO. In totaal werden door 5 medewerkers 2016 websites bekeken, waarvan 60 websites aanleiding geven tot nader onderzoek. Het onderzoek naar het aanbieden van effectendiensten via het internet maakt deel uit van de reguliere toezichtstaken van de STE.

Stichting Toezicht Effectenverkeer
Persvoorlichting: Werner van Bastelaar 020-55 35 541, Berber Kroon 020-55 35 573

Voor meer informatie over de IOSCO International Internet Surf Day kunt u contact opnemen met Peter Clark, IOSCO Secretary General, Madrid: 00-34 6 50 37 88 98

Hieronder volgt het originele persbericht van IOSCO.

IOSCO TECHNICAL COMMITTEE
SECOND INTERNATIONAL INTERNET SURF DAY

The Chairman of the Technical Committee of the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), David Brown, announced today that IOSCO members conducted their second annual International Internet Surf Day aimed at increasing investor protection and market confidence. An expanded number of regulators from IOSCOs membership participated in this second annual Surf Day.

The surf coordinated the efforts of 41 securities and futures regulators from 34 countries around the world. Regulators concentrated on fraudulent solicitation of investors, manipulation, the circulation of false or misleading information and insider trading.

During the Surf Day, approximately 300 individuals from the 41 participating authorities visited more than 27,000 websites, totalling approximately 1,200 hours of global participation. Of these sites, more than 2,400 were identified for follow-up review on the basis of possible fraud, market abuse and unauthorised financial activities, including approximately 300 sites that involved cross-border activity. That review is now under way and could result in further investigation and possible enforcement action.

Commenting on the second annual International Internet Surf Day, David Brown said: " IOSCO is continuing its co-operative enforcement efforts to combat the use of the Internet as a means to defraud potentially millions of people. Last year, the IOSCO International Surf Day proved to be a creative and effective technique for jointly monitoring and detecting illegal activity on the Internet. This year, the number of regulators participating in the Surf Day increased significantly, demonstrating the international regulatory communitys commitment to work together to address the challenges posed by the Internet."

Notes for Editors

For further information about IOSCO International Internet Surf Day, contact Peter Clark, IOSCO Secretary General, in Madrid, at +34 6 50 37 88 98
14 juni 2001

STE waarschuwt beleggers voor effectenbemiddelaars Graves, Stanley & Peabody en Liberty Capital International Limited

Effectenbemiddelaars zonder vergunning benaderen beleggers ongevraagd en agressief met effectendiensten

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) waarschuwt beleggers tegen aanbiedingen van effectendiensten van de volgende twee effecteninstellingen:

* Graves, Stanley & Peabody Limited (GSP) gevestigd op de Bahamas
* Liberty Capital International Limited (LIBERTY) gevestigd op Antigua.

Bij de STE is bekend geworden dat genoemde instellingen effectendiensten aanbieden in Nederland zonder dat zij daar de wettelijk verplichte vergunning van de STE voor hebben. Tevens benaderen zowel GSP als LIBERTY beleggers ongevraagd en agressief per telefoon om effectendiensten aan te bieden (zogenaamd "cold calling"). GSP en LIBERTY overtreden daarmee de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995).

De STE heeft van beleggers meerdere klachten en meldingen over GSP en LIBERTY gekregen. Beleggers zijn naar de mening van de STE meermalen en agressief benaderd met het verzoek om via genoemde instellingen te beleggen. Ook de Belgische effectentoezichthouder, de `Commissie voor het Bank- en Financiewezen', heeft het publiek gewaarschuwd voor Liberty wegens het aanbieden van financiële diensten zonder de daartoe vereiste vergunningen.

Liberty heeft niet gereageerd hebben op schriftelijke waarschuwingen van de STE. De reactie van GSP is voor de STE evenmin aanleiding om van een publieke waarschuwing af te zien.

De STE ontraadt het beleggend publiek - gelet op de geconstateerde overtredingen - met deze partijen in zee te gaan.

De STE raadt beleggers aan om, alvorens gebruik te maken van de diensten van effecteninstellingen en aanbieders van effecten, bij de STE te informeren of een instelling een vergunning heeft om effectendiensten in Nederland aan te mogen bieden, of onder een vrijstelling valt. Het telefoonnummer van de Toezichtslijn van de STE is : 0900 - 540 0540. Het register met vergunninghouders (Wte-register) is ook te raadplegen op deze website. De STE oefent op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 toezicht uit op effecteninstellingen en aanbieders van effecten. In de wet is vastgelegd waar effecteninstellingen en aanbieders van effecten aan moeten voldoen. De STE heeft daarbij tot doel de belegger te beschermen tegen kapitaalvragers, tegen intermediairs en tegen andere beleggers. Daarnaast is het de taak van de STE om toe te zien op een eerlijke, transparante en efficiënte marktwerking.

Nadere informatie: Werner van Bastelaar (020) 553 5541, Berber Kroon (020 ) 553 557314 mei 2001

Persbericht jaarverslag Raad van Financiële Toezichthouders

'De werkzaamheden van de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) strekken zich inmiddels uit over een breed front. Naast de directe betrokkenheid bij abstracte onderwerpen als de solvabiliteitsnormen voor financiële conglomeraten heeft de Raad concrete consumentenzaken ter hand genomen, zoals het realiseren van een centraal aanspreekpunt voor consumenten, de zogeheten Toezichtslijnen. De consument kan bovendien de invoering van financiële bijsluiters bij complexe financiële producten tegemoet zien. Zonder naar volledigheid te streven, noem ik nog de integriteitsbewaking. Ook op dat terrein heeft de Raad de nodige activiteiten ontplooid.
Al met al constateer ik dat de Raad in haar nog korte bestaan tot volle tevredenheid functioneert. Voor een groeiend aantal onderwerpen is de Raad een vaste gesprekspartner geworden voor de belangrijkste partijen in de financiële sector'.

Deze woorden sprak prof. dr. A. Schilder RA, voorzitter van de Raad van Financiële Toezichthouders, naar aanleiding van het eerste jaarverslag van de Raad dat hij samen met de andere bestuursleden, mr.A.W.H. Docters van Leeuwen en mr. D.E. Witteveen, op dinsdag 15 mei heeft gepresenteerd.

Het RFT-jaarverslag in het kort:
De RFT heeft in de verslagperiode (augustus 1999 - december 2000) onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

Consumentenzaken
· Er is een centraal aanspreekpunt voor consumenten gerealiseerd. Dit centrale aanspreekpunt heeft onder de naam Toezichtslijnen vorm gekregen door middel van een intensieve samenwerking van de individuele helpdesks bij de Pensioen- & Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank en de Stichting Toezicht Effectenverkeer en is in het najaar 2000 van start gegaan.
· In de verslagperiode zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van een financiële bijsluiter voor complexe financiële producten. Deze bijsluiter die per 1 januari 2002 moet zijn ingevoerd, beoogt de consument in staat te stellen een goede afweging te maken of het product bij diens wensen past. Een zogenoemde risico-indicator, een beschrijving van het te verwachten rendement en de bijkomende kosten maakt onderdeel uit van de financiële bijsluiter.

Groepstoezicht
· De Raad heeft in januari 2000 de 'Contourennota inzake een veranderend toezicht op financiële conglomeraten' aan het Ministerie van Financiën toegezonden. Deze nota bevat voorstellen om het aanvullend toezicht op financiële conglomeraten te versterken. Vervolgens hebben consultatiegesprekken plaatsgevonden tussen de Raad en vertegenwoordigers van het bank- en verzekeringswezen. Uitkomst van deze gesprekken was het besluit om een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de op te stellen solvabiliteitsnormen voor financiële conglomeraten. Dit onderzoek, uitgevoerd door het consultancybureau Oliver, Wyman & Company, is vorige week voor publicatie vrijgegeven.
· De Raad heeft in november 2000 advies aan de Minister van Financiën uitgebracht over de wijze waarop het beleid en de uitvoering terzake van verklaringen van geen bezwaar voor deelnemingen in en van financiële instellingen kan worden vereenvoudigd en verduidelijkt.

Integriteitstoezicht
· De Raad heeft samen met het Ministerie van Financiën een Beleidsregel voor de toetsing van de betrouwbaarheid van beleidsbepalers opgesteld. De Beleidsregel, die op 21 april 2000 in werking is getreden, geeft inzicht in de elementen (persoonlijke eigenschappen, financiële en criminele antecedenten) die een toezichthouder in zijn afweging betrekt bij het vaststellen van de betrouwbaarheid van een kandidaat-beleidsbepaler. · Voorts heeft de Raad advies aan de Minister van Financiën uitgebracht over het concept-wetsvoorstel Actualisering en Harmonisatie van Financiële Toezichtswetten. Deze wet moet het integriteitstoezicht een bredere wettelijke basis geven.

Effectentypisch toezicht
· De Raad heeft de Minister van Financiën geadviseerd over de reikwijdte van het begrip 'effectentypisch toezicht' en de raakvlakken met het sectorale toezicht.

Bemiddeling bij financiële diensten
· De Raad heeft een eerste inventarisatie gemaakt van het veld waarop personen en instellingen actief zijn die bemiddelen bij financiële diensten. Inmiddels loopt een aanvullend extern onderzoek. Het onderzoek dient als basis voor het advies dat de Minister van Financiën aan de Raad heeft gevraagd over mogelijke verbeteringen van het regelgevend kader inzake financiële bemiddeling.

De RFT, bestaande uit de Pensioen- & Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank en de Stichting Toezicht Effectenverkeer, is met ingang van 1 augustus 1999 operationeel. De Raad beoogt het beleid en de regelgeving op niet-sectorspecifieke terreinen van het financiële toezicht intensiever te coördineren. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks in de volgorde PVK, DNB, STE. Dientengevolge neemt op 1 augustus mr. A.W.H. Docters van Leeuwen het voorzitterschap van prof. dr. A. Schilder RA over.

Voor vragen en nader informatie kunt u zich wenden tot Benno van der Zaag, woordvoerder namens de RFT. Telefoon: 020 - 524 2900. Ook kunt u dit nummer bellen indien u een exemplaar van het jaarverslag wilt bestellen.
Het jaarverslag is te raadplegen op de volgende websites: www.pvk.nl, www.dnb.nl, www.ste.nl en op onze downloadpagina.
Onderzoeksrapport over financiële conglomeraten gepubliceerd

Vandaag is een onderzoeksrapport over het risicoprofiel en de kapitaaltoereikendheid van financiële conglomeraten door de vijf opdrachtgevers, de Pensioen- & Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank, de Stichting Toezicht Effectenverkeer, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, voor publicatie vrijgegeven.
Het rapport `Study on the risk profile and capital adequacy of financial conglomerats' is uitgevoerd door het consultancybureau Oliver, Wyman & Company (OWC). Op de websites van de vijf opdrachtgevers valt het rapport te raadplegen.
De resultaten van het onderzoeksrapport zullen een rol spelen bij de verdere discussie over het toezicht op financiële conglomeraten. De opdracht tot het onderzoek is een vervolg op het overleg tussen de vijf opdrachtgevers over de `Contourennota inzake een veranderend toezicht op Financiële Conglomeraten' van de Raad van Financiële Toezichthouders (januari 2000) en een nota van het Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer `Toezicht op Financiële Conglomeraten' (juli 2000). De Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) is het overlegorgaan van de Pensioen- & Verzekeringskamer, De Nederlandsche Bank en de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

De belangrijkste conclusies naar aanleiding van het rapport :

* De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat de huidige behandeling van kapitaaltoereikendheid van financiële conglomeraten in het Nederlandse toezicht voorshands adequaat is. Deze behandeling heeft gestalte gekregen in het Protocol van De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer. Het OWC-rapport biedt daarnaast nuttige aanknopingspunten voor onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het groepsbrede toezicht. Daarbij zullen verdere internationale ontwikkelingen worden bezien, zoals de totstandkoming van een EU-richtlijn inzake financiële conglomeraten, de herziening van het Bazelse Kapitaal Akkoord en een mogelijke herziening van kapitaalseisen in de verzekeringssector in EU-verband.

* Nader onderzoek is gewenst naar het gebruik van kapitaalallocatiemodellen bij financiële conglomeraten, zowel in technische als in beleidsmatige zin, en de mogelijke functie daarvan in het toezicht. Dit onderzoek dat een lange termijn karakter heeft, zal door de toezichthouders en de representatieve organisaties gezamenlijk ter hand worden genomen.
* Nader onderzoek is gewenst naar de impact van niet onder toezicht staande werkmaatschappijen op het risicoprofiel van de holding van het financiële conglomeraat. De opdrachtgevers zijn voornemens hiervoor externe expertise in te schakelen. Dit onderzoek zou over circa één jaar moeten zijn afgerond.

* De uitkomsten van het onderhavige OWC-onderzoek zullen verder worden besproken in een dit najaar te organiseren seminar.

Het rapport is opgenomen op de websites van de vijf opdrachtgevers:

www.pvk.nl, www.dnb.nl, www.ste.nl, www.nvb.nl, www.verzekeraars.nl

Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Hein Blocks, namens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 020 - 550 2888
Hennie Zoontjes, namens het Verbond van Verzekeraars 070 - 333 8698 Benno van der Zaag, namens de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) 020 - 524 2900STE PAKT MISLEIDENDE RECLAME-UITINGEN BIJ AANDELENLEASEPRODUCTEN AAN

De Stichting Toezicht Effectenverkeer(STE)gaat hard optreden tegen misleidende reclame-uitingen door aanbieders van aandelenleaseproducten. De STE heeft bij de presentatie van haar jaarverslag reeds laten weten hoge prioriteit te geven aan het toezicht op reclame-uitingen(1). De toezichthouder laat nu weten dat reclame-uitingen over aandelenleaseproducten het komende half jaar intensief onder de loep genomen worden.
De STE constateert dat aanbieders van aandelenleaseproducten door de aard van deze producten soms onvoldoende invulling geven aan de zorgplicht die zij als financiële instelling dienen te vervullen(2). Aandelenleaseproducten zijn samengestelde producten waarbij aandelen gefinancierd worden door middel van een geldlening. Deze constructie brengt met zich mee dat de doorzichtigheid van het resultaat op de belegging voor de belegger aanzienlijk beperkt wordt. De aankoop van aandelenleaseproducten kan - afhankelijk van het startmoment van de lease en de daarop volgende ontwikkelingen van de beurskoersen - een aanzienlijk negatief resultaat opleveren.
Het beleggen via aandelenleaseproducten heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Deze vorm van beleggen geldt op dit moment als een van de meeste populaire vormen van beleggen met een omvang van minstens f 10 miljard gulden.
Aan de aanpak van misleidende reclame-uitingen wordt internationaal gezien hoge prioriteit gegeven. De STE vindt dat Nederland daarbij gelijke tred dient te houden.

Nadere informatie
Werner van Bastelaar (020) 553 5541 / Berber Kroon (020) 553 5573

(1)De Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 stelt ten aanzien van reclame-uitingen onder meer het volgende: Een effecteninstelling verstrekt haar cliënten op passende wijze de gegevens en bescheiden die nodig zijn voor de adequate beoordeling van de door de effecteninstelling aangeboden diensten en de financiële instrumenten waarop die diensten betrekking hebben. De informatieverstrekking is inhoudelijk juist en niet misleidend.

(2)De Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 stelt ten aanzien van de zorgplicht onder meer het volgende: Een effecteninstelling handelt in het belang van haar cliënten, geeft bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten voorrang boven haar eigen belang en onthoudt zich van handelingen die de adequate functionering van de effectenmarkten of het vertrouwen van beleggers daarin kunnen schaden.16 maart 2001

Publieke waarschuwing STE tegen J.P. Turner & Company

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door de firma J.P. Turner & Company L.L.C. (JP Turner).
Bij de STE is bekend geworden dat JP Turner, gevestigd te New York (USA), effectendiensten aanbiedt in Nederland zonder daar de wettelijk verplichte vergunning voor te hebben van de STE, of onder een vrijstelling daarvan te vallen. Tevens benadert JP Turner klanten ongevraagd per telefoon om effectendiensten aan te bieden (zogenaamd "cold calling"). Hiermee handelt JP Turner in strijd met de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995).
Bij de STE zijn meerdere klachten en meldingen over JP Turner binnengekomen. JP Turner heeft naar de mening van de STE personen veelvuldig en agressief telefonisch benaderd. Verder blijkt dat JP Turner effecten heeft aangekocht zonder dat daar een overeenkomst voor was gesloten.
Gezien het feit dat JP Turner niet gereageerd heeft op schriftelijke waarschuwingen van de STE, vaardigt de STE hierbij een publieke waarschuwing uit.
Het beleggend publiek wordt dringend geadviseerd om niet met deze partij in zee te gaan.
De STE raadt beleggers aan om, alvorens gebruik te maken van de diensten van effecteninstellingen en aanbieders van effecten, bij de STE te informeren of een instelling een vergunning heeft om effectendiensten in Nederland aan te mogen bieden, of onder een vrijstelling valt. Het telefoonnummer van de Toezichtslijn van de STE is : 0900 - 540 0540. Het register met vergunninghouders (Wte-register) is ook te raadplegen op deze website. De STE oefent op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 toezicht uit op effecteninstellingen en aanbieders van effecten. In de wet is vastgelegd waar effecteninstellingen en aanbieders van effecten aan moeten voldoen. De STE heeft daarbij tot doel de belegger te beschermen tegen kapitaalvragers, tegen intermediairs en tegen andere beleggers. Daarnaast is het de taak van de STE om toe te zien op een eerlijke, transparante en efficiënte marktwerking.

Voor nadere informatie kunt u bellen met Werner van Bastelaar (020) 553 55 41 Afdeling Voorlichting en Communicatie7 februari 2001

Europese gedragsregels voor bescherming beleggers

Het forum van Europese toezichthouders op effectenverkeer (Forum of European Securities Commissions, FESCO) heeft met de publicatie van het document Harmonisatie van de gedragsregels voor bescherming van de belegger een belangrijke stap voorwaarts gezet naar de harmonisatie van Europese toezichtregimes. Het document is tot stand gekomen onder voorzitterschap van STE-bestuurslid Jacob Kaptein en wordt vandaag middels onderstaand persbericht door FESCO openbaar gemaakt. Het harmoniseren van gedragsregels die een effecteninstelling in acht neemt in relatie met klanten heeft hoge prioriteit voor de Europese Commissie. Het wordt beschouwd als een voorwaarde om te komen tot verdere ontwikkeling van een Europese markt. Het doel van de harmonisatie van gedragregels is een goede bescherming aan de Europese belegger te bieden en tegelijkertijd te komen tot meer concurrentie, efficiëntie en transparantie. In het document zijn de regels die binnen de verschillende lidstaten gehanteerd worden, geharmoniseerd. Voor Nederland betekent dit met name dat de gedragsregels die de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) hanteert (beschreven in de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999) meer gedetailleerd zijn uitgewerkt.
Voor effecteninstellingen heeft de harmonisatie als voordeel dat de instellingen in alle FESCO-lidstaten met dezelfde regelgeving aan de slag kunnen.
In alle FESCO-lidstaten worden marktpartijen gevraagd te reageren op het document. Daar is een periode van drie maanden voor uitgetrokken. In Nederland zorgt de STE voor deze consultatie. FESCO zal alle reacties uit de consultatieronde bezien en verwerken om vervolgens met een definitief document te komen. Lidstaten hebben vervolgens een inspanningsverplichting om de geharmoniseerde gedragsregels te implementeren.
Bijgaand treft u het originele FESCO-persbericht.

FESCO Consultative Paper on "the Harmonisation of Core Conduct of Business Rules for Investor Protection" (ref. FESCO/00-124b)

During its last meeting in Vienna, FESCO members decided to start a consultation process on their proposal for the harmonisation of conduct business rules for investor protection (ref. FESCO/00-124b) (see www.europefesco.org, section "Consultative Papers"). The area of investor protection and particularly the harmonisation of article 11 of the Investment Services Directive (ISD) are considered by FESCO members one of the major obstacles to the effective cross-border provision of investment services. Conduct of business regimes adopted at domestic level are still different throughout the European Economic Area (EEA). The harmonisation of conduct of business rules has been considered by the Financial Services Action Plan and by a recent Communication from the European Commission on upgrading the ISD, as a priority for the achievement of an integrated securities market and an effective passport for investment firms. A FESCO expert group, chaired by Jacob Kaptein, Commissioner of the Dutch STE, has worked intensively in this area and, after a comparison of different regimes throughout FESCO members, FESCO has:
- adopted in March 2000 a paper on the "Implementation of article 11 of the ISD: Categorisation of investors for the purpose of conduct of business rules" (00-FESCO-A) following an intense period of consultation. It provides criteria and procedures to implement an appropriate differentiation between categories of investors; among others, these criteria were endorsed by the European Commission in its recent Communication on the interpretation of article 11 of the ISD, which was widely welcomed by FESCO members;

- and agreed to start a consultation on an new paper on "The harmonisation of core conduct of business rules for investor protection" (ref. FESCO/00-124b).
These two documents are intended to be complementary and part of the same exercise, aimed at providing a harmonised framework for the provision of investment services throughout EEA. First, intermediaries have to categorise their clients on the basis of the criteria laid down in the FESCO document; then, depending on the outcome, either the retail or the professional regime will apply.
The elaboration of these documents is a significant contribution to the EU Action Plan for Financial Services developed by the European Commission. In line with the conclusions of the Lisbon European Council, this will contribute to enhancing investor confidence and, therefore, to the implementation of efficient and transparent financial markets in Europe.
The today's consultative paper is intended to be exhaustive: it covers the provision of services to non-professional clients, as well as the services rendered to professional investors. Furthermore, it provides principles and rules on all aspects of the provision of the investment services, as defined in Section A of the Annex to the ISD, but, where appropriate, it covers non-core services.
The document is open to public consultation for a period of 3 months.Toezichthouders Euronext sluiten overeenkomst

2 februari 2001

Stichting Toezicht Effectenverkeer / De Nederlandsche Bank

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON REGULATION, SUPERVISION AND OVERSIGHT OF THE EURONEXT GROUP

The Belgian, Dutch and French authorities involved in the regulation, supervision and oversight of Euronext, the merger of the exchanges of Amsterdam, Brussels and Paris, have agreed on a Memorandum of Understanding that will ensure a co-ordinated approach of their respective powers and responsibilities. This approach provides a common and efficient regulatory framework for the progressive integration of Euronext.
It is the first multilateral Memorandum of Understanding designed to regulate a multi-jurisdictional cash and derivatives exchange. The memorandum is open to additional national authorities, should Euronext be enlarged to other exchanges.
The Memorandum of Understanding echoes a common letter of the Ministers of Finance of Belgium, France and the Netherlands of 19 January 2001 on the regulation of Euronext and establishing a dialogue between the Ministries.
The memorandum comprises two parts. The first part deals with the regulation and supervision of the regulated markets operated by Euronext. The main objective of this part is that the signatory authorities agreed to co-operate in order to set up a coherent regulatory framework that will foster the efficiency of the regulatory system on the securities markets involved. Such is of importance to maintain the integrity of Euronext's regulated markets and thereby ensure the confidence of investors.
The second part deals with the clearing activities of Euronext, handled by Clearnet. The basic objective of this part of the memorandum is to ensure that the competent authorities involved in the clearing will closely work together in the supervision and oversight of the clearing house and its systems, based upon a common adequate and effective supervisory and oversight framework as well as co-ordinated action-plans.
For co-ordinating the activities coming from both parts of the memorandum, two Committees will be set up.
The memorandum will take effect in February 2001.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de verantwoordelijke Belgische, Franse en Nederlandse financiele toezichthouders betrokken bij Euronext.

Voor meer informatie:
Stichting Toezicht Effectenverkeer Persvoorlichting drs. Berber Kroon / Werner van Bastelaar

Telefoon 020 - 55 35 20003 januari 2001

De STE benoemt de heer Henk Bruggeman als projectleider risicomanagement en
de heer Ed Broekhuizen als controller

De heer mr. drs. H. (Henk) F.W. Bruggeman (1956) is per 1 januari in dienst getreden bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) als projectleider risicomanagement. Bruggeman komt van KPMG Financial Services in Amsterdam waar hij adviseur was op het gebied van financieel risicomanagement. Hij begon zijn loopbaan in 1980 bij Bank Mees & Hope (later MeesPierson) en stapte in 1995 over naar KPMG. Bruggeman werkte ook twee jaar als risicomanager voor ABP/Treasury.

De heer T.E. (Ed) Broekhuizen (1960) is per 1 januari bij de STE in dienst getreden als controller. Broekhuizen komt van F. van Lanschot Bankiers NV. waar hij werkzaam was als controleleider Interne Accountantsdienst. Broekhuizen werkte van 1986 tot 2000 bij F. van Lanschot Bankiers NV. Voor die periode werkte hij van 1978 tot 1986 als assistent accountant bij Dijker & Doornbos Accountants.

Nadere informatie:
Werner van Bastelaar - tel. (020) 55 35 541

Communicatie & Voorlichting20 december 2000
Waarschuwing tegen het aanbieden van effecten zonder prospectus door FinResult BV

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effecten door FinResult BV (FinResult) uit Middelburg. De STE constateert dat FinResult schuldbrieven in Nederland aanbiedt zonder dat er een prospectus is. Op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) is FinResult daartoe wel verplicht.
Een prospectus geeft de belegger informatie over onder meer de financiële positie en de vooruitzichten van de onderneming. Ook beschrijft een prospectus welke rechten en verplichtingen aan effecten zijn verbonden. Verder moet een prospectus een mededeling bevatten van een (externe) accountant waarin staat dat het voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wte 1995.
De STE is belast met het toezicht op het effectenverkeer in Nederland. Dat is vastgelegd in de Wte 1995. Deze wet stelt als doel het goed functioneren van de effectenmarkten alsmede het beschermen van beleggers op deze markten.
In het kader van die bescherming geeft de STE informatie aan beleggers over instellingen die in of vanuit Nederland effecten aanbieden. Op grond van de Wte 1995 heeft de STE de bevoegdheid beleggers te waarschuwen tegen instellingen die handelen in strijd met deze wet. De STE adviseert beleggers die willen ingaan op aanbiedingen van effecten die niet aan de Nederlandse effectenbeurs Euronext Amsterdam (voorheen AEX) zijn genoteerd, vóóraf bij de STE te informeren of de desbetreffende onderneming bekend is bij de STE. Beleggers kunnen daartoe contact opnemen met de Toezichtslijn STE (0900-54000540).

Nadere inlichtingen:
Werner van Bastelaar (020) 553 55 41 Communicatie & Voorlichting12 december 2000
Waarschuwing tegen het aanbieden van effecten zonder prospectus door Stichting World United

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft geconstateerd dat de Stichting World United, gevestigd in Den Haag, in Nederland schuldbrieven aanbiedt zonder dat zij een prospectus algemeen verkrijgbaar heeft gesteld. Evenmin heeft zij een prospectus gedeponeerd bij de STE. Een prospectus dient te voldoen aan de eisen van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) en voorziet de belegger van informatie over onder meer de solvabiliteit van de onderneming, de vooruitzichten en over de rechten en verplichtingen die aan de effecten zijn verbonden. Voorts dient het prospectus een mededeling te bevatten van een (externe) accountant dat het voldoet aan de wettelijke vereisten.
De STE adviseert (potentiële) beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effecten door de Stichting World United Inc. De STE is belast met het toezicht op het effectenverkeer in Nederland uit hoofde van de Wte 1995. De Wte 1995 heeft tot doel de goede functionering van de effectenmarkten en de positie van de belegger op deze markten te waarborgen. In het kader van laatstgenoemde doelstelling verstrekt de STE ook informatie aan het publiek over instellingen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aanbieden van effecten in of vanuit Nederland.
Op grond van de Wte 1995 heeft de STE de bevoegdheid om beleggers te waarschuwen tegen instellingen die in strijd handelen met de Wte 1995. De STE raadt een ieder aan die wil ingaan op aanbiedingen van effecten die niet aan Euronext Amsterdam zijn genoteerd, vóóraf bij de STE te informeren of de desbetreffende onderneming bekend is bij de STE. U kunt daartoe contact opnemen met de STE Beleggers Informatie (0900-54000540; f 0,75 per gesprek).

Nadere inlichtingen:
Werner van Bastelaar (020) 553 55 41 Communicatie & Voorlichting

8 december 2000
De STE benoemt de heer Jaap Koelewijn bij Research

De heer dr. J. (Jaap) Koelewijn (1956) treedt per 1 januari a.s. in dienst bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) als eerstverantwoordelijke voor research. De heer Koelewijn studeerde economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na enige jaren in het onderwijs gewerkt te hebben werd hij wetenschappenlijk medewerker bij de vakgroep financiering en belegging van de economische faculteit van de VU. Hij promoveerde in 1992 op een dissertatie over het bedrijfseconomisch toezicht op banken. In 1992 trad Koelewijn in dienst bij Pierson, Heldring en Pierson als senior aandelenanalist Europese financiële waarden. Van juli 1996 tot eind 1999 was hij hoofd strategie, respectievelijk hoofd research bij IRIS, het samenwerkingsverband van Robecogroep en Rabobank. In het afgelopen jaar werkte hij als zelfstandig adviseur.

Nadere informatie:
Werner van Bastelaar - tel. (020) 55 35 200 Communicatie & Voorlichting7 december 2000
De STE benoemt de heer Werner van Bastelaar bij Communicatie & Voorlichting

De heer W. (Werner) P.J. van Bastelaar (1963) is per 1 december jl. in dienst getreden bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer, als woordvoerder van de STE en eerstverantwoordelijke voor Communicatie & Voorlichting. De heer Van Bastelaar was werkzaam bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te Rijswijk (Z-H). Bij het COA werkte hij van 1995 tot 1999 als persvoorlichter, van 1999 tot 1 december jl. als hoofd van de afdeling Communicatie & Voorlichting. Voordien was de heer Van Bastelaar in diverse functies werkzaam in de journalistiek. Hij werkte onder meer bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) in Amsterdam, als parlementair verslaggever voor de regionale omroepen en bij het juridisch persbureau Cerberus in Den Haag.

Nadere informatie:
Harman Korte - tel. (020) 55 35 20029 november 2000
Benoeming van de heer P.P.F. van der Linde bij Toezicht Markten bij de STE

De heer P. (Peter) P.F. van der Linde (1949) is per 1 november jl. in dienst getreden bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer, bij de Afdeling Toezicht Markten. De heer Van der Linde was werkzaam bij het Philips Pensioenfonds op de afdeling Effecten en Leningen/Beheer Vastrentende Waarden. Voordien was hij in diverse functies werkzaam bij de toenmalige AMRO bank. De heer Van der Linde was Voorzitter en is inmiddels erelid van de Commissie Vastrentende Waarden van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA). Daarnaast was hij lid, en is hij inmiddels waarnemend lid van de European Bond Commission van de European Federation of Financial Analysts' Societies. De heer Van der Linde was tevens lid van de Commissie Goslings, die werd ingesteld door de Optiebeurs.

Nadere informatie:
Harman Korte - tel. (020) 55 35 200

21 november 2000

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft vastgesteld dat centra, die in Nederland faciliteiten aanbieden voor daghandel in effecten, de zogenoemde 'day trading centers', onder de vergunningplicht vallen. Een `day trading center' (DTC) treedt volgens de STE op als tussenpersoon (effectenbemiddelaar) bij de totstandkoming van transacties in effecten als bedoeld in artikel 1, onder b, eerste lid van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). De klanten van een DTC, de `day traders' zelf , vallen als zij voor zichzelf handelen niet onder de vergunningsplicht. Aanleiding voor de bekendmaking van dit standpunt zijn enkele recente initiatieven om binnenkort dergelijke centra in Nederland te openen. In de VS, alsmede in enkele andere Europese landen, is eveneens een vergunningplicht voor DTC's van kracht.
'Day trading' is een fenomeen dat zijn oorsprong heeft in de VS en voortkomt uit de mogelijkheden die door het internet en specifiek ontwikkelde software geboden worden. Daghandelaren ('day traders') kunnen met behulp van professionele handels- en informatiesystemen, die door of namens een effecteninstelling ter beschikking wordt gesteld, vrijwel rechtstreeks op geselecteerde effectenbeurzen transacties verrichten. Zij hanteren hierbij een handelsstrategie die in de regel is gericht op het regelmatig behalen van kleine winstmarges door het frequent kopen én verkopen van effecten. In principe worden na het sluiten van de markt geen posities ingenomen. Door middel van een elektronisch handels- en informatiesysteem kan een `day trader' voor eigen rekening effectenorders rechtstreeks ter uitvoering inbrengen. Een 'day trading centre' (DTC) stelt, tegen een financiële vergoeding deze software ter beschikking, in de regel in combinatie met een werkplek. Door het aanbieden of verrichten van deze diensten treedt een DTC op als effectenbemiddelaar. Volgens de Wte 1995 is een effectenbemiddelaar degene die als tussenpersoon 'beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is bij de totstandkoming van transacties in effecten'. Deze begrippen staan centraal als toetsingcriteria of er sprake is van een vergunningplichtig DTC.

`Day trading' brengt grote financiële risico's met zich mee. Onderzoek in de VS, waar ruim 130 DTC's actief zijn, heeft aangetoond dat het merendeel van de klanten van DTC's structureel verliezen leiden. De STE zal daarom aandacht besteden aan dit risico. DTC's zullen potentiële klanten op de risico's van daghandel dienen te wijzen. Ook zal de STE zelf de Nederlandse beleggers waarschuwen voor de risico's van day trading

Nadere informatie:

Anitha Berntsen - telefoon (020) 55 35 205 / 06 - 533 24 946

7 november 2000
PERSBERICHT VAN DE RAAD VAN FINANCIËLE TOEZICHTHOUDERS (RFT)

DNB, STE en VK stroomlijnen informatievoorziening aan consument

De Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en de Verzekeringskamer (VK) hebben drie Toezichtslijnen geopend. Vragen van consumenten over financiële producten, diensten of instellingen komen voortaan altijd op de juiste plek terecht. Ook als in eerste instantie naar het verkeerde adres is gebeld. En….de Toezichtslijn zorgt natuurlijk voor een antwoord. De huidige drie helpdesks blijven, elk met een eigen telefoonnummer, bestaan maar zij gaan nauwer samenwerken en opereren onder de gezamenlijke noemer 'Toezichtslijn'. Een consument die met vragen zit, kan deze uiteraard ook schriftelijke of per mail stellen. De Toezichtslijnen zijn bestemd voor een breed publiek. Iedereen in Nederland die spaart, leent, belegt, een verzekering of een pensioen heeft, kan er met vragen of opmerkingen terecht. Zij verschaffen globale informatie over financiële producten en diensten. DNB richt zich daarbij op banken, beleggingsinstellingen of wisselkantoren, de STE op het effectenverkeer en de VK op verzekeraars en pensioenfondsen. `Als ik een rekening open bij bank X, wat gebeurt er dan met mijn geld als die bank failliet gaat?', is bijvoorbeeld een veelgestelde vraag aan de helpdesk van DNB. De STE wordt gevraagd naar regels over effectenbemiddeling en krijgt een vraag als ` Iemand wil voor mij gaan beleggen. Kan dat en waar moet ik op letten?'. Bij de helpdesk van de VK komen vragen aan de orde als ` Ik heb een oude polis. Met welke verzekeraar moet ik daarvoor contact opnemen?' of ` Vroeger heb ik pensioen opgebouwd via bedrijf X. Waar kan ik nu terecht voor mijn pensioen?'. De helpdesks zijn nog relatief jong, maar gezien het grote aantal vragen voorzien zij in een behoefte bij een breed publiek (consumenten, notarissen, adviesbureaus etc). De Toezichtslijnen geven geen advies bij het maken van een keuze voor een concreet financieel product. Evenmin spreken zij een waardering uit over de instellingen die onder hun toezicht staan. Een consument die een klacht heeft over een instelling die onder toezicht staat, wordt geadviseerd zich te richten tot de desbetreffende geschillencommissie of ombudsman. De toezichthouders gebruiken de klachten voor de uitvoering van hun toezichthoudende taak, maar treden niet op als geschillenbeslechters. Zij spelen geen bemiddelende rol, maar wijzen wel de weg.

DNB VK STE
Toezichtslijn* 0900-520-0520 0900-530-0530 0900-540-0540 Website www.dnb.nl www.pvk.nl www.ste.nl
e-mail (toezichtslijn@dnb.nl) (toezichtslijn@pvk.nl) (toezichtslijn@ste.nl) Adres Postbus 98
1000 AB Amsterdam Postbus 929
7301 BD Apeldoorn Postbus 11723
1001 GS Amsterdam


* De Toezichtslijnen kunnen op werkdagen worden gebeld van 09.00 tot 17.00 uur. De kosten bedragen 75 cent per gesprek.Amsterdam, 14 juli 2000

Waarschuwing tegen aanbieden effectendiensten in Nederland zonder vergunning

Op 15 mei jl. heeft de STE in het algemeen gewaarschuwd tegen het beleggen via speciale constructies zoals maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma.
Het is gebleken dat ondanks deze waarschuwing één van de aanbieders nog steeds aanbiedt om met particuliere beleggers een commanditaire vennootschap (c.v.) aan te gaan om daarmee gelden te gaan beleggen. Het betreft de heer L.A. Niemantsverdriet, geboren te Vlaardingen op 1 april 1949. Bij een dergelijke constructie is geen sprake van een vermogensscheiding en lopen de beleggers een risico. De heer Niemantsverdriet heeft dan ook niet de vereiste vergunning op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Bekend is dat de heer Niemantsverdriet zijn product, dat hij een vermogensadvies c.v. noemt, in ieder geval aanbiedt via de Stichting Beleggingen Via Structurele Vermogensadvisering. De STE adviseert het beleggend publiek niet met de heer Niemantsverdriet of de genoemde instelling in zee te gaan.
De STE is belast met het toezicht op het effectenverkeer in Nederland. De Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) heeft tot doel de effectenmarkten zo goed mogelijk te laten functioneren en de positie van de belegger te beschermen. In het kader van laatstgenoemde doelstelling verstrekt de STE ook publieke informatie over instellingen die zich bezig houden met effectenbemiddeling en vermogensbeheer.
De STE raadt een ieder aan, die met een instelling in zee wil gaan, vóóraf bij haar te informeren of de betreffende instelling is opgenomen in het register dat de STE houdt van de instellingen die in Nederland hun diensten op het effectengebied mogen aanbieden. Het speciale telefoonnummer van de STE voor consumenten is 020-5535535. Het register kan overigens ook worden geraadpleegd via deze website

Nadere inlichtingen:
Anitha Berntsen - telefoon 020-5 35 205 / 06 - 533 24 946Amsterdam, 7 juli 2000

Benoeming J. Vroegop tot bestuurslid van de STE

De minister van Financiën heeft ingestemd met de tijdelijke benoeming van de heer J. Vroegop (62) tot bestuurslid van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), in verband met de vacature die is ontstaan door het overlijden van drs A.L. Touw RA.
De heer Vroegop heeft eerder deel uitgemaakt van het bestuur en wel in de periode 1 februari 1998 tot 15 september 1999. Daarna trad hij toe tot de Raad van Toezicht van de STE, welk college hem thans uit zijn midden heeft voorgedragen.

Nadere informatie:
Anitha Berntsen - tel. (020) 55 35 205 06-53324946Amsterdam, 5 juli 2000

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft kennis genomen van de uitspraak van het Hof d.d. 30 juni 2000 inzake de klacht van de STE ex artikel 12 Strafvordering betreffende de uitoefening van personeelsopties door een Philips-bestuurder. De STE stelde daarbij aan de orde de vragen:

* of het vertrek van de heer Pieper bij Philips als een bijzonderheid in de zin van artikel 46 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995, verbod gebruik voorwetenschap) zou moeten worden aangemerkt;

* of die bijzonderheid als koersgevoelig is aan te merken.
De STE vond het instellen van deze procedure nodig omdat zij op die twee punten volledige duidelijkheid nastreeft.
De uitspraak van het Hof draagt bij tot de gewenste duidelijkheid daar waar het vertrek van de heer Pieper als een bijzonderheid in de zin van de wet wordt aangemerkt.
Ten aanzien van de koersgevoeligheid kan aan de hand van deze uitspraak worden vastgesteld dat deze naar het oordeel van het Hof afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. In de onderhavige kwestie heeft het Hof het vertrek van de bestuurder niet als koersgevoelig aangemerkt, omdat:

* het hier niet ging om een bestuursvoorzitter noch om een bestuurslid met een overwegende positie en, in samenhang daarmee,
* over het vertrek van de heer Pieper al enige bekendheid bestond; naar het oordeel van het Hof was alleen het tijdstip van vertrek nog onzeker.

Nadere informatie:
Drs. Harman Korte - 020 5535200

16 mei 2000

De Europese effectentoezichthouders hebben tijdens hun vergadering in Napels (Italië) op 4 en 5 mei 2000 een document aanvaard waarin de wederzijdse erkenning van prospectussen in de Europese landen verder wordt vergemakkelijkt. Hierdoor wordt het voor uitgevende instellingen mogelijk om in Europees verband serie-uitgiftes te doen. Het is de bedoeling dat dit rapport een bijdrage levert aan de discussie rond de modernisering van de Europese prospectus richtlijn (80/390/EC)
Het persbericht van FESCO is bij dit persbericht gevoegd. Het rapport is op te vragen via de website van FESCO, www.europefesco.org

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie