Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Parlementaire brief over beleidskader voor GMV-landen

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417729Aanknopingspunten voor een GMV-programma
Participatief Bestuur
Effectief Bestuur

* Bescherming en bevordering van mensenrechten
* Vredesopbouw

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Mensenrechten en Vredesopbouw Afd. Vredesopbouw en Goed Bestuur 2594 AC Den Haag
Datum 5 juli 2001 Auteur A. H. Gosses
Kenmerk DMV-01/101 Telefoon 070 - 3484049
Blad /1 Fax 070 - 3485049
Bijlage(n) 1 E-mail (AH.GOSSES@MINBUZA.NL)
Betreft Beleidskader voor GMV-landen

Tijdens het overleg over de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op
1 en 2 november 2000 zegde ik toe de Kamer een notitie te zullen sturen over het beleidskader voor de GMV-landen.

Na rijp beraad heb ik echter besloten geen verder uitgewerkt algemeen beleidskader op te stellen. De situatie in elk van de 18 GMV-landen is daarvoor te landenspecifiek. Wel is er een algemene checklist opgesteld met behulp van analysekaders van o.a. de Wereldbank en de Britten en op basis van ervaringen opgedaan in enkele GMV-landen met het uitvoeren van een analyse op het terrein van Goed Bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw. Hierbij zend ik u een kopie van deze checklist als bijlage.

In mijn brief van 27 oktober 2000 heb ik de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de 18 GMV-landen. Ik zeg u toe dat ik u na het zomerreces en nog voor de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken 2002 een herziening zal sturen van de stand van zaken in de GMV-landen.

Aanknopingspunten voor een GMV-programmaEen Checklist


* Goed bestuur

Participatief Bestuur

Participatie is een vereiste voor goed bestuur. Participatie draagt bij aan de ontwikkeling van effectief beleid dat beter aansluit bij de behoeften van de bevolking. Participatie is tevens van belang voor adequate controle van de bevolking op het beleid en het handelen van overheid.

Volksvertegenwoordiging


· Zijn de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht gescheiden?

· Zijn er vrije en eerlijke verkiezingen?


· Is er een goed functionerend kiesregister?


· Is er een onafhankelijke kiescommissie?


· Beschikken politieke partijen/groeperingen over voldoende capaciteit?

· Beschikken burgers over voldoende informatie/capaciteit om politiek en bestuurlijk te participeren?


· Is informatie voor een ieder even toegankelijk (uitsluiting van bepaalde groepen)?


· Hoe functioneert het parlement?


· Wat wordt er gedaan 'civic education'?


· Zijn er effectieve mogelijkheden voor inspraak in overheidsbesluiten?

· Kan er bezwaar aangetekend worden tegen overheidsbesluiten (bijv. Ombudsman, nationale mensenrechtencommissie)?


· Zijn er maatschappelijke organisaties die bijdragen aan meer participatie van de bevolking in het bestuur?


· Zijn de wettelijke en politieke randvoorwaarden voldoende faciliterend voor ontplooiing van het maatschappelijk middenveld?


· Is er sprake van onafhankelijke media?


· Wat is het draagvlak van NGO's?


· In hoeverre nemen vrouwen en minderheden (effectief) deel aan politiek, bestuur en besluitvorming?


· Welke economische, taalkundige, etnische en andere maatschappelijke barrières bestaan er voor participatie?


· Is er sprake van een decentralisatiebeleid?


· Zijn er in verhouding meer taken gedecentraliseerd dan bevoegdheden en financiële middelen (deconcentratie/devolutie)?


· Hoe sluiten de verschillende overheidsniveaus op elkaar aan?

· Beschikken lokale overheden over voldoende (toegang tot) informatie en capaciteit?


· Welke rol spelen politieke processen en machtstructuren in het decentralisatieproces/lokaal bestuur?


· Is de beschikbare informatie over het overheidsbeleid en de overheidsfinanciën recent, volledig en toegankelijk voor allen?


· Zijn wetten en regelingen openbaar toegankelijk en voorzien van voldoende toelichting?


· Is onafhankelijk geproduceerde en kwalitatief goede statistische informatie voorhanden?


· Hoe zijn de vrijheid, de diversiteit, het bereik en de toegankelijkheid van de media?


· Houden rekenkamer, parlement, ombudsman en mensenrechtencommissie effectief en onafhankelijk toezicht op het overheidsbeleid, de overheidsfinanciën en het handelen van de overheid?


· Zijn rapporten van rijksbegroting en rekenkamer openbaar?

· Op welke wijze kan corruptie verminderd worden en zijn hiertoe al initiatieven ontplooid?


· Heeft iedereen toegang tot recht (is het gerecht competent en non-discriminatoir, is informatie vrij beschikbaar, hoe hoog zijn de kosten)?


· Wat is de kwaliteit/capaciteit van de rechterlijke macht (OM, rechtbanken/rechters, advocatuur)?


· Is er sprake van onafhankelijke rechtsspraak, wat zijn de knelpunten?

· Hoe functioneren politie, veiligheidsdiensten en gevangeniswezen?

· Wordt er opgetreden tegen mensenrechtenschendingen?

· Hoe staat het met de kwaliteit en de naleving van wet- en regelgeving (m.n. burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht)?

Effectief bestuur draagt bij aan de bestrijding van armoede. Doeltreffend overheidsgezag en doelmatige inzet van overheidsmiddelen in dialoog met de bevolking stimuleren de ontwikkeling van een land. Effectief bestuur is zeer nauw gerelateerd aan participatie, transparantie en rechtmatigheid. Bij het bevorderen van effectief bestuur staan capaciteitsversterking (kennis, expertise en vaardigheden) en institutionele ontwikkeling centraal.


· Hoe is de capaciteit en de kwaliteit van de centrale en lokale overheidsinstellingen (inclusief nationale bureaus voor statistiek en beleidsplanning, belastingdienst en kadaster)?


· Wat is de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid, vindt er corruptie plaats?


· Zijn wet- en regelgeving en de politieke omgeving voldoende faciliterend om effectief te besturen?


· Wat is de kwaliteit van de rijksbegroting?


· Hoe is het financieel beheer van de overheid?

· Is er voldoende capaciteit voor het innen van belastingen

· Is er sprake van afnemende hulpafhankelijkheid?

· Voert de overheid een evenwichtig budget, inclusief militaire en sociale bestedingen?


· Maken wet- / regelgeving en instellingen een open, participatief en duurzaam economisch verkeer mogelijk?


· Is het gevoerde beleid gericht op vrouwen en minderheden?

· Hoe vindt herallocatie van middelen plaats (verdelingsbeleid), zijn er groepen die worden uitgesloten?


· Hoe is de financiële dienstverlening aan de particuliere sector?

* Bescherming en bevordering van mensenrechten
- Zijn de belangrijkste VN-mensenrechtenverdragen (BUPO, ESOCUL, CAT, CERD, CEDAW, CRC) ondertekend en geratificeerd? Zijn er voorbehouden gemaakt die in strijd zijn met 'purpose and spirit' van het verdrag? *


- Werkt de overheid mee aan VN-toezichtsmechanismen (verdragscomité's) en VN speciale rapporteurs?*


- Zijn er nationale toezichtsmechanismen zoals een nationale onafhankelijke mensenrechtencommissie en verschillende mensenrechtenngo's?


- Hoe staat het met de implementatie en naleving van mensenrechtennormen, met name t.a.v. van:


· kwetsbare groepen, zoals b.v. minderheden, vrouwen, kinderen, inheemse volken


· non-discriminatiebeginsel en tolerantie


· vrijheid van meningsuiting


· vrijheid van godsdienst en overtuiging


· verbod op marteling en andere wrede en onmenselijke bestraffing

· doodstraf (wetgeving en toepassing)


- Vindt vervolging plaats van daders van mensenrechtenschendingen?

- Hoe is de positie van mensenrechtenngo's en mensenrechtenacivisten?

- Hoe wordt in het algemeen door de overheid omgegaan met economische, sociale en culturele rechten? Zijn er NGO's die zich met ESC-rechten bezighouden?


- Worden er initiatieven genomen op het gebied van mensenrechteneducatie?

* In het geval het een land betreft dat lid is van de Raad van Europa, geldt bij de eerste vragen tevens de vraag of men het EVRM heeft geratificeerd en hoe het met de implementatie daarvan is gesteld/ samenwerking RvE mechanismen.


* Vredesopbouw


Vredesopbouw is gerelateerd aan de vaak niet duidelijk te onderscheiden fasen van een conflict. Ruwweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten activiteiten:

a. activiteiten gericht op het voorkomen van conflicten;

b. activiteiten die tot doel hebben bij te dragen aan het oplossen van een conflict;

c. interventies die beogen in een post-conflict situatie het fragiele vredesproces te consolideren.

Dit beleidsterrein is nog weinig ontwikkeld, hoewel verschillende activiteiten onder de noemer vredesopbouw kunnen worden gebracht. Te denken valt aan versterking van de lokale capaciteit om conflicten op een vreedzame wijze op te lossen, de rol van de media, conflictmanagement, het tegengaan van de proliferatie van kleine wapens.

In dit kader wordt ook aandacht geschonken aan de hervorming van de security sector. De security sector bestaat zowel uit organisaties die de bevoegdheid hebben om geweld te gebruiken of te verordoneren om de staat en haar burgers te beschermen als uit de civiele structuren die verantwoordelijk zijn voor het management van deze organisaties.

In de loop van najaar 2000 zal het beleidsveld vredesopbouw verder invulling en inkadering krijgen.

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...