Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie aan Kamer inzake tracking & tracing-systeem

Datum nieuwsfeit: 06-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Defensie tracking&tracing-systeem

06-07-2001

Tijdens het algemeen overleg van 5 juni jongstleden informeerde ik u over de behoefte van Defensie aan een operationeel-logistiek systeem ter verbetering van het inzicht in de goederenstroom van en naar vredesmissies. Hierbij informeer ik u nader over de voorgenomen invoering van een defensie tracking&tracing-systeem, dat ten dele ook in de vredesbedrijfsvoering toepasbaar is. De ervaring van enkele grote Navo-landen met dit systeem heeft geleerd dat het de bedrijfsvoering bij vredesmissies aanzienlijk verbetert. Inmiddels hebben de bondgenoten afgesproken dat zij in 2005 beschikken over een gestandaardiseerd tracking&tracing-systeem. Dit systeem wordt bij de gehele defensieorganisatie ingevoerd en maakt deel uit van het programma Materieellogistieke Informatievoorziening waarover u in een afzonderlijke brief zult worden geïnformeerd.

Aanleiding
Tijdens vredesmissies wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van containervervoer. Tijdens de ontplooiing van een eenheid van bataljonsgrootte zijn ongeveer duizend containers nodig en een eenheid is pas operationeel inzetbaar als al het benodigde materieel is gearriveerd. In het concept van snel inzetbare eenheden is een snelle en juiste afhandeling van de goederenstroom dan ook essentieel. Deze behoefte is onderkend in het Defence Capabilities Initiative (DCI) van de Navo en in de Europese Headline Goal,. De vredesmissies in onder meer Bosnië, Kosovo en Eritrea/Ethiopië hebben geleerd dat er betere informatie nodig is over de voortgang binnen de logistieke keten. Ook moet er een verband kunnen worden gelegd tussen afzonderlijke artikelen, de grotere verpakking (pallet) en de container waarin zij worden getransporteerd. Thans kan deze informatie alleen worden afgeleid uit ladingslijsten en vrachtbrieven, wat een omslachtige methode is om te achterhalen waar goederen zich in de logistieke keten bevinden. De aflevering van goederen volgens de vrachtbriefprocedure is bovendien uitvoerig en arbeidsintensief, en mede als gevolg hiervan foutgevoelig. Eerder al hebben zowel de Defensie Accountants Dienst (Defac) als de Algemene Rekenkamer geconstateerd dat de verantwoording van de aflevering van goederen voor verbetering vatbaar is.

Door het toenemende multinationale optreden is bij de Navo de belangstelling voor operationele logistiek gegroeid. Omdat logistiek mede bepalend is voor de haalbaarheid en het succes van een missie, kan juiste en tijdige informatie hierover in het besluitvormingsproces van de operationele commandant van doorslaggevend belang zijn. Daarom zijn de Navo-landen overeengekomen dat er in 2005 een gestandaardiseerd en werkend systeem moet zijn voor het volgen van goederenstromen.

Behoefte
Deze ontwikkelingen hebben bij Defensie geleid tot de behoefte aan een tracking&tracing-systeem waarmee goederen elektronisch kunnen worden gevolgd tijdens verplaatsingen en de (her)bevoorrading van eenheden zodat op elk gewenst tijdstip precieze informatie over de goederenstroom beschikbaar is. Voorts vergemakkelijkt dit systeem de overdrachtsprocedure tussen de verschillende schakels in de logistieke keten. Het gebruik van dit systeem zal het materieelbeheer verbeteren en komt tegemoet aan de bezwaren van de Algemene Rekenkamer en de Defac. Het defensie tracking&tracing-systeem moet, vanwege de eis van multinationale inzetbaarheid, interoperabel zijn met soortgelijke systemen van de Navo- en EU-partners. Internationale samenwerking moet hiervoor borg staan, en de Navo-standaarden zijn het uitgangspunt.

Het tracking&tracing-systeem leidt ertoe dat operationele eenheden sneller over hun voorraden beschikken en vergroot het voortzettingsvermogen. Bovendien volstaan kleinere voorraden en neemt door het verbeterde inzicht in de goederenstroom de kans op dubbele bestellingen af. Een en ander zal het vertrouwen in de werking van het logistieke proces ten goede komen, wat een zeer positieve ontwikkeling is.

Als onderdeel van het tracking&tracing-systeem worden alle containers voorzien van mogelijkheden om data op te slaan en een zender/ontvanger met kort bereik (Radio Frequency ofwel RF-tags). Voorts worden alle artikelen in de container bij verzending voorzien van een barcodering. Ook artikelen uit bestaande defensievoorraden krijgen pas bij verzending een barcodering, zodat niet de gehele voorraad van tevoren hoeft te worden gecodeerd. Bezien wordt of in de toekomst artikelen al bij de aanschaf door de leverancier kunnen worden gecodeerd. De RF-tag op de container bevat alle relevante informatie over de zending, zoals inhoud, bestemming en ontvanger. Bij overslag en opslag worden barcodescanners en handcomputers gebruikt om de informatie te lezen en zo nodig aan te vullen. De informatie wordt, in beginsel eenmalig, decentraal ingevoerd en centraal opgeslagen, zodat iedere geautoriseerde gebruiker over de actuele informatie kan beschikken. Uiteraard moet het systeem veilig en betrouwbaar zijn, toegesneden op de situatie waarin het wordt gebruikt.

De hardware bestaat uit barcodescanners, barcodeprinters, satelietcommunicatiemiddelen, handcomputers en een groot aantal RF-tags. De software, die van de plank kan worden gekocht, begeleidt de invoering van de gegevens, waaronder alle vrachtbriefinformatie, zorgt voor de automatische centrale opslag (inclusief archivering) van gegevens, levert managementinformatie en signaleert automatisch leveringsproblemen.

Overwegingen bij de behoeftestelling
Defensie werkt al enige tijd aan een open logistiek netwerk, conform de richtlijn in de Defensienota 2000, dat de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de bevoorrading van de uitgezonden eenheden moet verbeteren. Centraal daarbij staan de vernieuwing van de operationele logistiek en de bevoorradingssystemen en de aanpassing van de fysieke distributie. Het tracking&tracing-project is een belangrijke bouwsteen van dit netwerk. Naast het gebruik in vredestijd behelst het netwerk ook het generieke deel van het logistieke netwerk: het traject vanaf het basisdepot in Nederland tot en met de logistieke basis in het inzetgebied. Dit deel van het logistieke netwerk zal bij elke inzetoptie door de krijgsmachtdelen op dezelfde wijze worden gebruikt. Flexibiliteit en openheid van het systeem zijn essentieel omdat de eisen en de samenwerkingsverbanden per missie verschillend kunnen zijn.

Wat de Competitieve Dienstverlening (CDV) betreft, is een aantal aspecten in beschouwing genomen. Zoals ik heb uiteengezet in mijn brief over wissellaadsystemen van 13 maart jongstleden (Kamernummer 27 400 X, nr 34), wordt voor het transport naar het inzetgebied zoveel mogelijk gebruikgemaakt van civiele transportmiddelen, maar is uitbesteding van de volledige transportcapaciteit in het inzetgebied onmogelijk. Het defensie tracking&tracing-systeem zal daarom informatie-uitwisseling tussen civiele instanties en Defensie mogelijk maken.

Niet alle onderdelen van het systeem zullen per se worden gekocht; ook de mogelijkheden van huur of lease worden bezien. Buiten het operatiegebied en voor zover hun veiligheid is gewaarborgd, zullen civiele instanties zoveel mogelijk het tracking&tracing-systeem beheren. De behoeftestelling beperkt zich dan ook tot het absoluut noodzakelijke en civiele alternatieven worden optimaal benut.

Consignment Tracking en Total Asset Visibility
Het defensie tracking&tracing-systeem is er om materieelzendingen te volgen, het zogenaamde Consignment Tracking. Dit gaat niet zover als Total Asset Visibility. Dit concept, waarmee de Amerikaanse krijgsmacht al werkt, biedt de operationele commandant voor elk onderdeel van de operationele keten, tot op het niveau van complete eenheden en hun wapensystemen, een actueel inzicht in de plaats en de beschikbaarheid van alle middelen die hem zijn toegewezen. Hoewel ook de overige Navo-partners op termijn streven naar Total Asset Visibility, is er nog geen duidelijkheid over de manier waarop dit zou kunnen worden verwezenlijkt. Invoering van Total Asset Visibility vergt behalve veel geld ook de nodige tijd, zeker meer dan vijf jaar. Ook met het oog hierop is voorshands gekozen voor een minder omvattende methode om de verzending van goederen te volgen. Het voorgestelde defensie tracking&tracing-systeem biedt voldoende flexibiliteit en groeipotentieel om op termijn te kunnen opgaan in een Total Asset Visibility-systeem en kan worden beschouwd als een eerste stap op weg daar naartoe.

Personele gevolgen
Door de invoering van een tracking&tracing-systeem wordt het boeken en afboeken van voorraden eenvoudiger, wat tijdwinst oplevert. Daar staat tegenover dat het functioneel en technisch beheer van de nieuwe apparatuur en systemen capaciteit vergt. De krijgsmachtdelen ontwikkelen en organiseren gezamenlijk de benodigde opleidingen. Per saldo worden geen aanpassingen voor de personele capaciteit voorzien.

Financiële aspecten
De investeringen voor het systeem worden geschat op ongeveer fl. 38 miljoen (prijspeil 2001). Het merendeel van de investeringen is te verwachten in de jaren 2003 en 2004. Als het systeem operationeel is, wordt rekening gehouden met een jaarlijkse exploitatielast van ongeveer fl. 6 miljoen. Het is evident dat het systeem zal leiden tot besparingen, in de (voor)studiefase zal hierna nader onderzoek plaats vinden. Met tracking&tracing worden onnodige aanvragen voorkomen en neemt het aantal goederen in de pijplijn af, waardoor het aantal zendingen kan worden verminderd. Door de kortere doorlooptijden en het verbeterde inzicht zullen voorts de verschillende logistieke schakels kleinere voorraden nodig hebben. Een ander belangrijk aspect is het defensiebrede karakter van tracking&tracing, waardoor inzicht ontstaat in de totale goederenstroom en niet slechts in die bij één krijgsmachtdeel. De doelmatigheidswinst zal dus ook de ondersteuning van vredesoperaties ten goede komen.

In de plannen van de Koninklijke landmacht was al een bedrag opgenomen voor een tracking&tracing-systeem. Een versnelde en defensiebrede invoering van deze capaciteit draagt echter bij tot de versterking van de snelle inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht en past als zodanig in de doelstellingen van het DCI en van de Headline Goal om de mobiliteit en de inzetbaarheid van de Europese krijgsmachten te vergroten. Daarom wordt voor dit project fl. 19 miljoen uit de EVDB-voorziening gebruikt. De drie grootste krijgsmachtdelen nemen het overige deel van de investeringskosten voor hun rekening.

Technische risico´s
Het project zal gebruikmaken van technologie die zich heeft bewezen en die van de plank te koop is; de technische risicos zijn dan ook beperkt. De uiteindelijke keuze hangt overigens af van de Navo-standaarden die naar verwachting begin 2002 worden vastgesteld.

Voortzetting van het project
Nederland heeft in de Navo afgesproken in 2005 te zullen beschikken over een defensie tracking&tracing-systeem voor zendingen. Defensie streeft ernaar het systeem vóór die tijd klaar te hebben. Oplevering van het systeem is thans voorzien voor midden 2004. Tot die tijd zullen de snelle ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie en de gevolgen daarvan voor het project nauwgezet gevolgd worden en worden waar nodig maatregelen genomen.

Ik ben voornemens, desgewenst na overleg met u, dit project voort te zetten en de Bevelhebber der Landstrijdkrachten te mandateren het uit te voeren.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie