Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie aan Kamer inzake tracking & tracing-systeem

Datum nieuwsfeit: 06-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Defensie tracking&tracing-systeem

06-07-2001

Tijdens het algemeen overleg van 5 juni jongstleden informeerde ik u over de behoefte van Defensie aan een operationeel-logistiek systeem ter verbetering van het inzicht in de goederenstroom van en naar vredesmissies. Hierbij informeer ik u nader over de voorgenomen invoering van een defensie tracking&tracing-systeem, dat ten dele ook in de vredesbedrijfsvoering toepasbaar is. De ervaring van enkele grote Navo-landen met dit systeem heeft geleerd dat het de bedrijfsvoering bij vredesmissies aanzienlijk verbetert. Inmiddels hebben de bondgenoten afgesproken dat zij in 2005 beschikken over een gestandaardiseerd tracking&tracing-systeem. Dit systeem wordt bij de gehele defensieorganisatie ingevoerd en maakt deel uit van het programma Materieellogistieke Informatievoorziening waarover u in een afzonderlijke brief zult worden geïnformeerd.

Aanleiding
Tijdens vredesmissies wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van containervervoer. Tijdens de ontplooiing van een eenheid van bataljonsgrootte zijn ongeveer duizend containers nodig en een eenheid is pas operationeel inzetbaar als al het benodigde materieel is gearriveerd. In het concept van snel inzetbare eenheden is een snelle en juiste afhandeling van de goederenstroom dan ook essentieel. Deze behoefte is onderkend in het Defence Capabilities Initiative (DCI) van de Navo en in de Europese Headline Goal,. De vredesmissies in onder meer Bosnië, Kosovo en Eritrea/Ethiopië hebben geleerd dat er betere informatie nodig is over de voortgang binnen de logistieke keten. Ook moet er een verband kunnen worden gelegd tussen afzonderlijke artikelen, de grotere verpakking (pallet) en de container waarin zij worden getransporteerd. Thans kan deze informatie alleen worden afgeleid uit ladingslijsten en vrachtbrieven, wat een omslachtige methode is om te achterhalen waar goederen zich in de logistieke keten bevinden. De aflevering van goederen volgens de vrachtbriefprocedure is bovendien uitvoerig en arbeidsintensief, en mede als gevolg hiervan foutgevoelig. Eerder al hebben zowel de Defensie Accountants Dienst (Defac) als de Algemene Rekenkamer geconstateerd dat de verantwoording van de aflevering van goederen voor verbetering vatbaar is.

Door het toenemende multinationale optreden is bij de Navo de belangstelling voor operationele logistiek gegroeid. Omdat logistiek mede bepalend is voor de haalbaarheid en het succes van een missie, kan juiste en tijdige informatie hierover in het besluitvormingsproces van de operationele commandant van doorslaggevend belang zijn. Daarom zijn de Navo-landen overeengekomen dat er in 2005 een gestandaardiseerd en werkend systeem moet zijn voor het volgen van goederenstromen.

Behoefte
Deze ontwikkelingen hebben bij Defensie geleid tot de behoefte aan een tracking&tracing-systeem waarmee goederen elektronisch kunnen worden gevolgd tijdens verplaatsingen en de (her)bevoorrading van eenheden zodat op elk gewenst tijdstip precieze informatie over de goederenstroom beschikbaar is. Voorts vergemakkelijkt dit systeem de overdrachtsprocedure tussen de verschillende schakels in de logistieke keten. Het gebruik van dit systeem zal het materieelbeheer verbeteren en komt tegemoet aan de bezwaren van de Algemene Rekenkamer en de Defac. Het defensie tracking&tracing-systeem moet, vanwege de eis van multinationale inzetbaarheid, interoperabel zijn met soortgelijke systemen van de Navo- en EU-partners. Internationale samenwerking moet hiervoor borg staan, en de Navo-standaarden zijn het uitgangspunt.

Het tracking&tracing-systeem leidt ertoe dat operationele eenheden sneller over hun voorraden beschikken en vergroot het voortzettingsvermogen. Bovendien volstaan kleinere voorraden en neemt door het verbeterde inzicht in de goederenstroom de kans op dubbele bestellingen af. Een en ander zal het vertrouwen in de werking van het logistieke proces ten goede komen, wat een zeer positieve ontwikkeling is.

Als onderdeel van het tracking&tracing-systeem worden alle containers voorzien van mogelijkheden om data op te slaan en een zender/ontvanger met kort bereik (Radio Frequency ofwel RF-tags). Voorts worden alle artikelen in de container bij verzending voorzien van een barcodering. Ook artikelen uit bestaande defensievoorraden krijgen pas bij verzending een barcodering, zodat niet de gehele voorraad van tevoren hoeft te worden gecodeerd. Bezien wordt of in de toekomst artikelen al bij de aanschaf door de leverancier kunnen worden gecodeerd. De RF-tag op de container bevat alle relevante informatie over de zending, zoals inhoud, bestemming en ontvanger. Bij overslag en opslag worden barcodescanners en handcomputers gebruikt om de informatie te lezen en zo nodig aan te vullen. De informatie wordt, in beginsel eenmalig, decentraal ingevoerd en centraal opgeslagen, zodat iedere geautoriseerde gebruiker over de actuele informatie kan beschikken. Uiteraard moet het systeem veilig en betrouwbaar zijn, toegesneden op de situatie waarin het wordt gebruikt.

De hardware bestaat uit barcodescanners, barcodeprinters, satelietcommunicatiemiddelen, handcomputers en een groot aantal RF-tags. De software, die van de plank kan worden gekocht, begeleidt de invoering van de gegevens, waaronder alle vrachtbriefinformatie, zorgt voor de automatische centrale opslag (inclusief archivering) van gegevens, levert managementinformatie en signaleert automatisch leveringsproblemen.

Overwegingen bij de behoeftestelling
Defensie werkt al enige tijd aan een open logistiek netwerk, conform de richtlijn in de Defensienota 2000, dat de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de bevoorrading van de uitgezonden eenheden moet verbeteren. Centraal daarbij staan de vernieuwing van de operationele logistiek en de bevoorradingssystemen en de aanpassing van de fysieke distributie. Het tracking&tracing-project is een belangrijke bouwsteen van dit netwerk. Naast het gebruik in vredestijd behelst het netwerk ook het generieke deel van het logistieke netwerk: het traject vanaf het basisdepot in Nederland tot en met de logistieke basis in het inzetgebied. Dit deel van het logistieke netwerk zal bij elke inzetoptie door de krijgsmachtdelen op dezelfde wijze worden gebruikt. Flexibiliteit en openheid van het systeem zijn essentieel omdat de eisen en de samenwerkingsverbanden per missie verschillend kunnen zijn.

Wat de Competitieve Dienstverlening (CDV) betreft, is een aantal aspecten in beschouwing genomen. Zoals ik heb uiteengezet in mijn brief over wissellaadsystemen van 13 maart jongstleden (Kamernummer 27 400 X, nr 34), wordt voor het transport naar het inzetgebied zoveel mogelijk gebruikgemaakt van civiele transportmiddelen, maar is uitbesteding van de volledige transportcapaciteit in het inzetgebied onmogelijk. Het defensie tracking&tracing-systeem zal daarom informatie-uitwisseling tussen civiele instanties en Defensie mogelijk maken.

Niet alle onderdelen van het systeem zullen per se worden gekocht; ook de mogelijkheden van huur of lease worden bezien. Buiten het operatiegebied en voor zover hun veiligheid is gewaarborgd, zullen civiele instanties zoveel mogelijk het tracking&tracing-systeem beheren. De behoeftestelling beperkt zich dan ook tot het absoluut noodzakelijke en civiele alternatieven worden optimaal benut.

Consignment Tracking en Total Asset Visibility
Het defensie tracking&tracing-systeem is er om materieelzendingen te volgen, het zogenaamde Consignment Tracking. Dit gaat niet zover als Total Asset Visibility. Dit concept, waarmee de Amerikaanse krijgsmacht al werkt, biedt de operationele commandant voor elk onderdeel van de operationele keten, tot op het niveau van complete eenheden en hun wapensystemen, een actueel inzicht in de plaats en de beschikbaarheid van alle middelen die hem zijn toegewezen. Hoewel ook de overige Navo-partners op termijn streven naar Total Asset Visibility, is er nog geen duidelijkheid over de manier waarop dit zou kunnen worden verwezenlijkt. Invoering van Total Asset Visibility vergt behalve veel geld ook de nodige tijd, zeker meer dan vijf jaar. Ook met het oog hierop is voorshands gekozen voor een minder omvattende methode om de verzending van goederen te volgen. Het voorgestelde defensie tracking&tracing-systeem biedt voldoende flexibiliteit en groeipotentieel om op termijn te kunnen opgaan in een Total Asset Visibility-systeem en kan worden beschouwd als een eerste stap op weg daar naartoe.

Personele gevolgen
Door de invoering van een tracking&tracing-systeem wordt het boeken en afboeken van voorraden eenvoudiger, wat tijdwinst oplevert. Daar staat tegenover dat het functioneel en technisch beheer van de nieuwe apparatuur en systemen capaciteit vergt. De krijgsmachtdelen ontwikkelen en organiseren gezamenlijk de benodigde opleidingen. Per saldo worden geen aanpassingen voor de personele capaciteit voorzien.

Financiële aspecten
De investeringen voor het systeem worden geschat op ongeveer fl. 38 miljoen (prijspeil 2001). Het merendeel van de investeringen is te verwachten in de jaren 2003 en 2004. Als het systeem operationeel is, wordt rekening gehouden met een jaarlijkse exploitatielast van ongeveer fl. 6 miljoen. Het is evident dat het systeem zal leiden tot besparingen, in de (voor)studiefase zal hierna nader onderzoek plaats vinden. Met tracking&tracing worden onnodige aanvragen voorkomen en neemt het aantal goederen in de pijplijn af, waardoor het aantal zendingen kan worden verminderd. Door de kortere doorlooptijden en het verbeterde inzicht zullen voorts de verschillende logistieke schakels kleinere voorraden nodig hebben. Een ander belangrijk aspect is het defensiebrede karakter van tracking&tracing, waardoor inzicht ontstaat in de totale goederenstroom en niet slechts in die bij één krijgsmachtdeel. De doelmatigheidswinst zal dus ook de ondersteuning van vredesoperaties ten goede komen.

In de plannen van de Koninklijke landmacht was al een bedrag opgenomen voor een tracking&tracing-systeem. Een versnelde en defensiebrede invoering van deze capaciteit draagt echter bij tot de versterking van de snelle inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht en past als zodanig in de doelstellingen van het DCI en van de Headline Goal om de mobiliteit en de inzetbaarheid van de Europese krijgsmachten te vergroten. Daarom wordt voor dit project fl. 19 miljoen uit de EVDB-voorziening gebruikt. De drie grootste krijgsmachtdelen nemen het overige deel van de investeringskosten voor hun rekening.

Technische risico´s
Het project zal gebruikmaken van technologie die zich heeft bewezen en die van de plank te koop is; de technische risicos zijn dan ook beperkt. De uiteindelijke keuze hangt overigens af van de Navo-standaarden die naar verwachting begin 2002 worden vastgesteld.

Voortzetting van het project
Nederland heeft in de Navo afgesproken in 2005 te zullen beschikken over een defensie tracking&tracing-systeem voor zendingen. Defensie streeft ernaar het systeem vóór die tijd klaar te hebben. Oplevering van het systeem is thans voorzien voor midden 2004. Tot die tijd zullen de snelle ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie en de gevolgen daarvan voor het project nauwgezet gevolgd worden en worden waar nodig maatregelen genomen.

Ik ben voornemens, desgewenst na overleg met u, dit project voort te zetten en de Bevelhebber der Landstrijdkrachten te mandateren het uit te voeren.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...