Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Rijswijk gemeenteberichten

Datum nieuwsfeit: 06-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
5 juli 2001


* Inloopbijeenkomst Trekvliettracé

* Agenda Raadsvergadering

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Wijkgesprek Kleuren-, Artiestenbuurt en Spoorzicht
* Bekendmaking van B en W-besluiten

* Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994
* Bouwaanvragen

* Bouwvergunningen

* Verleende kapvergunningen

Inloopbijeenkomst Trekvliettracé

De Vliet gezien vanaf de Geestbrugweg richting Drievliet Op donderdag 12 juli aanstaande wordt in het stadhuis van Rijswijk van 16.00 tot 20.00 uur een inloopvoorlichtingsbijeenkomst gehouden over de ontwerpplannen van het Trekvliettracé.
Tijdens deze bijeekomst kunnen geïntreresseerde inwoners van Rijswijk zich uitvoerig laten informeren aan de hand van kaartmateriaal. De projectleider van het project, dhr. E. Vols is aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De bijeenkomst vindt plaats in zaal 2. Het Trekvliettracé is de nieuwe autoweg die het verkeersplein Ypenburg met de Haagse binnenstad verbindt (planning gaat uit van een openstelling in het voorjaar van 2009). Een belangrijk deel van de weg komt in een tunnel onder de Trekvliet te liggen (op de grens tussen Rijswijk en Voorburg). Volgens de haalbaarheidsstudie is de oever aan de Rijswijkse kant de beste locatie voor de tunnel. Via Hoornwijck takt het tracé aan op het verkeersknooppunt Ypenburg. De haalbaarheidsstudie is de studie naar de (technische) haalbaarheid van het voorgestelde tracé. Vele studies, onderzoeken en (bestemmingsplan)procedures dienen nog plaats te vinden.

Agenda Raadsvergadering

Vergadering en spreekrechtbijeenkomst van de Raad van de gemeente Rijswijk op dinsdag 10 juli 2001 in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. Aanvang van de spreekrechtbijeenkomst om 19.30 uur; aanvang raadsvergadering na beëindiging van de spreekrechtbijeenkomst.

De volgende onderwerpen staan op de agenda(*):

1. Goedkeuring van het verslag van het verhandelde in de spreekrechtbijeenkomst van 15 mei 2001.

2. Vaststelling van de Handelingen van de zevende vergadering van de gemeenteraad d.d. 15 mei 2001.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Voorstel inzake overdracht van het GVT "Vredenoord" van de gemeente Rijswijk aan de Stichting "De Compaan".
5. Voorstel inzake Doelmatigheidsonderzoek Brandweer Rijswijk.
6. Voorstel inzake installatie Jongerenraad Rijswijk.
7. Voorstel inzake invoering nieuw functiewaarderingssysteem.
8. Voorstel inzake visie op integraal beleid Monumenten en Archeologie.

9. Voorstel inzake wijziging artikel 4.2.2.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 1999.
10. Voorstel inzake vaststellen van het treasurystatuut.
11. Voorstel inzake aanschaf Documentair Management Systeem.
12. Voorstel inzake beschikbaarstelling krediet voor de invoering van het VMBO.

13. Voorstel inzake beleidsverslag 2000 Sociale Zaken.
14. Voorstel inzake aanpassing peuterspeelzaal Peutervoorde zodat het geschikt is voor het inpassen van peuterspeelzaal Nijntje en naschoolse opvang.

15. Voorstel inzake RegioTaxi Haaglanden.

16. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Koopmansstraat 1.
17. Voorstel inzake aanbrengen beschoeiïngen Elsenburgerbos en Wilhelminapark.

18. Voorstel inzake Liftenverordening Rijswijk

* Aanvullingen en/of wijzigingen voorbehouden.
Op het publicatiebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis hangt de volledige agenda ter inzage, eventuele wijzigingen of aanvullingen worden in deze agenda's verwerkt. De agenda en de bijbehorende stukken liggen tevens bij de sectie Communicatie (kamer 77) van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur. De Stichting Omroep Rijswijk (SOR) verzorgt op de avond van de raadsvergadering tot 24.00 uur een radio-uitzending. Deze is te beluisteren op de kabel FM 92,9 MHz. en in de ether FM 105.9 MHz.Wet op de Ruimtelijke Ordening
Toepassing artikel 24 lid II van de Voorschriften

Toepassing artikel 24 lid II van de Voorschriften Bestemmingsplan Hoornwijck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 24, lid II van de Voorschriften bestemmingsplan Hoornwijck bekend, dat aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend door:

1. Savarin vof, Tollens Beheer bv en De Heeren van Rijswijck bv te Rijswijk, voor het oprichten van een containerruimte en garage op een perceel grond aan de Laan van Hoornwijck nr 29, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie E nr 223;

2. HD Projectrealisatie bv te Rotterdam, voor het oprichten van een kantoor met bedrijfsgebouwen voor op- en overslag van afval en stallingsruimte t.b.v. van het Inzamelbedrijf Avalex op een perceel grond aan de Laan van 's-Gravenmade op het Bedrijvenpark Hoornwijck, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie E nrs. 48, 397 en 2052 (alle gedeeltelijk).

Voor de gebieden waar voormelde plannen zijn gelegen geldt een uitwerkingsver-plichting. Dat houdt in, dat voor de betrokken gebieden een uitwerkingsplan moet zijn vastgesteld dat rechtskracht heeft gekregen alvorens de bouwvergunningen kunnen worden verleend. Van deze voorwaarde kan worden afgeweken indien het bouwplan kan worden ingepast in een concept-uitwerkingsplan dan wel vastgesteld uitwerkingsplan en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vooraf hebben verklaard tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar te hebben.
Artikel 6, lid A, sub III van de Voorschriften bestemmingsplan Hoornwijck biedt hiertoe de mogelijkheid.
Aangezien burgemeester en wethouders voornemens zijn van die mogelijkheid gebruik te maken, liggen de bouw- en situatietekeningen van bovenvermelde bouwplannen met ingang van vrijdag, 6 juli 2001 gedurende vier weken ter inzage bij het team Communicatie, Gen Spoorlaan 2-4 (kamer 77).
Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen tegen dit voornemen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Bij de bouwplannen liggen tevens concepten van het "Eerste uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan Hoornwijck" en van het "Tweede uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan Hoornwijck" ter inzage. Het bouwplan onder 1. is in overstemming met het Tweede uitwerkingsvoorschrift en het bouwplan onder 2. met het Eerste uitwerkingsvoorschrift.Wijkgesprek Kleuren-, Artiestenbuurt en Spoorzicht

Laatste herinnering

Gesprekken tussen gemeentebestuurders en andere Rijswijkers hebben vaak concrete plannen, vragen of klachten als aanleiding. De burgemeester en wethouders willen echter ook graag wat informeler met u praten.
Sinds enkele jaren bezoeken burgemeester en wethouders daarom iedere woonwijk om toelichting te geven op actuele onderwerpen en naar vermogen te reageren op vragen en opmerkingen van bewoners. Op donderdagavond 5 juli as. bezoekt het gemeentebestuur de Kleurenbuurt, Artiestenbuurt en Spoorzicht. Dit gebied wordt omgrensd door de spoorlijn, Sir Winston Churchilllaan, Prinses Beatrixlaan en de gemeentegrens met Den Haag. Als u daar woont, ontvangt u rond het weekend van 23 en 24 juni een uitnodiging in de brievenbus.

Het wijkgesprek voor de Kleurenbuurt, Artiestenbuurt en Spoorzicht wordt gehouden in het Atlas College, Karmozijnstraat 2. We beginnen om
19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Voor de pauze zullen de burgemeester en wethouders toelichting geven op plannen en andere ontwikkelingen. Natuurlijk is het daarna mogelijk om vanuit de zaal vragen te stellen. Na de pauze zit iedere bestuurder aan een aparte tafel waar u kunt aanschuiven met uw vragen en opmerkingen.
Ook de raadsleden worden uitgenodigd, deze avond bij te wonen. Verder zijn er vakambtenaren en vertegenwoordigers van de politie aanwezig.

Het gemeentebestuur stelt uw komst zeer op prijs, dus graag tot ziens op 5 juli!Bekendmaking van B en W-Besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij in hun vergadering van 26 juni 2001 hebben besloten tot:


- vaststelling van de Beleidsregel bankgarantie/voorschot bij toepassing van de Tarievenverordening verrichte diensten.

Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt op 5 juli 2001 door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij de team Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. Het team, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:
1. Het tijdelijk afsluiten van een gedeelte van de Bordewijkstraat ten behoeve van de sloopwerkzaamheden van een gebouw.
2. Het aanduiden van een invaliden parkeerplaats in de navolgende straten:


* Ter hoogte van Minister Talmalaan 39,

* Ter hoogte van Ballangéelaan 96,

* Ter hoogte van Thierrenskade 116,

* Ter hoogte van Johan Braakensieklaan 64,

3. Het opheffen van het stopverbod op de Rembrandtkade aan beide zijden van het water tussen de oneven huisnummers 1 t/m 103 en even huisnummers 12 t/m188.

De verkeersbesluiten ligt met ingang van 5 juli 2001 gedurende zes weken ter inzage bij het team Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.
Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 14.00 uur.Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het veranderen van een gevel d.m.v. een kozijnwijziging (voor- en achter) te: Lindelaan 67; ingediend: 12-06-2001;
* het oprichten van een fietsenberging te: Karel Doormanlaan 1; ingediend: 08-06-2001;

* het oprichten van een dakkapel te: Bieremalaan 5; ingediend:
20-06-2001;Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 5 juli 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het veranderen van een winkelpand aan de Prins Willem Alexanderpromenade 13, verleend en verzonden: 27 juni 2001
* het gedeeltelijk veranderen van een gevel d.m.v. een kozijnwijziging aan de Minister Aalberselaan 78 - 90, verleend en verzonden: 27 juni 2001

* het oprichten van een schoolgebouw aan de Laan van Deelen, verleend en verzonden: 27 juni 2001

* het plaatsen van een reklame object aan de Laan Van Waalhaven 10, verleend en verzonden: 27 juni 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat per 21 juni 2001 een kapvergunning is verleend t.p.v.:

* Delftweg 24

1 wilg wegens vallende takken op de bovenleiding van tramlijn 1 en het opdrukken van de trambaan,
het kandalaberen van 2 wilgen en 2 populieren wegens kans op vallende takken op de bovenleiding van tramlijn 1

Op 28 juni 2001 hebben burgmeester en wethouders in aanvulling op dit besluit bepaald, dat gezien het spoedeisend belang en het feit, dat daartegen door de vogelbescherming geen bezwaar bestaat, per omgaande met de werkzaamheden mag worden aangevangen.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie