Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsnota 'Zicht op gezonde teelt'

Datum nieuwsfeit: 09-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCDL/2001/2901
datum
09-07-2001

onderwerp
Beleidsnota Zicht op gezonde teelt
doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de beleidsnota Zicht op gezonde teelt. In deze nota wordt het nieuwe gewasbeschermingsbeleid uitgewerkt in verband met het aflopen van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) per 2001.

up

datum
09-07-2001

kenmerk
TRCDL/2001/2901

bijlage

Met Zicht op gezonde teelt heeft het kabinet de volgende doelen voor ogen:
1. Een verdergaande vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermings-middelen door het stimuleren van een terughoudende en zorgvuldige toepassing van deze middelen. 2. Een verdere vermindering van de emissies naar het milieu, waarmee tot 2010 een stap wordt gezet richting het Verwaarloosbaar Risico (VR) niveau.
3. Het verbeteren van de naleving van de huidige wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen met betrekking tot volksgezondheid, milieu en arbeidsbescherming (inclusief de aanscherping van het Lozingenbesluit per 2003). Door het vergroten van de naleving van de regelgeving ten aanzien van milieu en volksgezondheid op de primaire bedrijven en door een vertaling van de wettelijke voorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet naar bedrijfsgerichte maatregelen kan nog een aanzienlijke beleidswinst worden geboekt.

Om de doelstellingen van het nieuwe gewasbeschermingsbeleid te realiseren zet het kabinet in op een sectorbrede introductie en verdere ontwikkeling van een geïntegreerde gewasbescherming op gecertificeerde bedrijven.
Met geïntegreerde gewasbescherming wil de overheid een omslag in denken en handelen bij agrarische ondernemers realiseren in hun omgang met gewasbescherming; een omslag waarbij gewasbescherming een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Dit is een complexe en kennisintensieve benaderingswijze waarbij zorgvuldig en terughoudend gebruik gemaakt wordt van chemische gewasbeschermingsmiddelen en deze pas ingezet worden als andere gewasbeschermingsmethoden zoals preventieve- en niet chemische maatregelen ontoereikend zijn. Met het instrument certificering maakt de individuele ondernemer zijn/haar gewasbeschermingsactiviteiten inzichtelijk voor de maatschappij. Dit instrument biedt de overheid de mogelijkheid om nationale doelstellingen naar eisen op bedrijfsniveau te vertalen en ondernemers in de richting van een geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren. Tevens wordt hierbij ingespeeld op belangrijke marktontwikkelingen waarin aspecten als traceerbaarheid en productaansprakelijkheid van steeds meer belang worden.

Er zal door middel van monitoring nagegaan worden in hoeverre de markt de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming oppakt. Indien bij de evaluatie in 2004 blijkt dat minder dan 90% van de bedrijven met plantaardige productie per 2005 zal zijn gecertificeerd volgens het basispakket van geïntegreerde gewasbescherming, zullen per 1 januari 2005 wettelijke maatregelen worden getroffen. Daartoe wordt in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 de mogelijkheid opgenomen dat vanaf 1 januari 2005 gewasbeschermingsmiddelen alleen gebruikt mogen worden op bedrijven die tenminste zijn gecertificeerd volgens het basispakket. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie wordt besloten of deze verplichting daadwerkelijk in werking wordt gesteld.

Voor het realiseren van de doelstellingen van het nieuwe beleid zijn in de nota instrumenten en maatregelen uitgewerkt op de volgende terreinen:
* kennis, financiële prikkels, waaronder een heffing op gewasbeschermingsmiddelen, en eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
* het toelatingsbeleid;
* preventiebeleid in de keten;
* versterking en intensivering van de handhaving en controle. Daartoe is een verkenning uitgevoerd door het Expertisecentrum rechtshandhaving naar de gevolgen van het nieuwe beleid voor de handhaving van regelgeving. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

In het voortraject van de nota is intensief gecommuniceerd en gediscussieerd met vele maatschappelijke organisaties over het nieuwe gewasbeschermingsbeleid. Dit heeft geleid tot een gedeelde visie op hoofdlijnen, waarvan de weerslag is terug te vinden in de beleidsnota.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Beleidsnota 'Zicht op gezonde teelt' (PDF-formaat, 118 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDENreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie