Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie Human Development Report 2001

Datum nieuwsfeit: 09-07-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417874Presentatie Human Development Report 2001
'Making New Technologies Work for Human Development' Den Haag, 9/07/01

Hartelijk dank voor het Human Development Report 2001. Jaarlijks levert dit rapport een schat aan cijfers en trends op, die voor iedereen die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking een belangrijke bron vormt. En dan heb ik het niet alleen over het wereldwijde rapport, dat ik nu in handen heb, maar ook over de verschillende landenrappporten die de UNDP maakt. Toen ik kamerlid was, heb ik zelf aan de wieg gestaan van dergelijke systematische rapportages. Ik geloof in het aanspreken van landen door zulke lijsten. Wat dat betreft was Nederland toen zijn tijd ver vooruit. De vraag is natuurlijk hoe je ervoor zorgt dat landen zich aan internationale afspraken houden. Niet alleen ontwikkelingslanden zouden via de 'name and shame' methode bezien moeten worden, ook voor donorlanden werkt dit uitstekend. Helaas laat de kwaliteit van de statistieken in veel gevallen te wensen over. Het investeren in statistieken is politiek gezien niet sexy. Je steekt geld in iets waarvan je jaren later pas de vruchten plukt. Maar het moet wel gebeuren. In Utstein verband zijn we op dit moment bezig met de financiering van projecten die systematisch gegevens bijhouden. Nederland financiert bijvoorbeeld in Afrika het National Education Statistics Information Systems (NESIS) project

Dit jaar is het thema van het rapport 'Nieuwe technologie en de rol die deze kan spelen bij armoedebestrijding'. Een actueel thema, in een tijd waarin de kranten bol staan van foto's van al of niet met bivakmuts getooide jongeren die protesteren tegen 'De Wereldbank', 'De WTO' of, zoals onlangs in Göteborg, tegen 'De Europese Unie'. Binnen deze beweging leeft een merkwaardige mengelmoes aan ideeën en opvattingen. Van een eenduidig politiek program is geen sprake. Maar men vindt elkaar op het adagium 'Tegen de globalisering'. En juist dit door de demonstranten gewraakte globaliseringsproces wordt, naast de versnelde internationalisering van de economie, sterk gevoed wordt door nieuwe technologische ontwikkelingen. Een voorbeeld van de ambivalente visie van de actievoerders viel te bewonderen tijdens de G-8-bijeenkomst, vorig jaar in Japan. Terwijl internet en e-mail onmisbaar zijn bij de organisatie van hun wereldwijd protest, hoonden demonstranten bij deze bijeenkomst de internationale inspanningen om nieuwe technologie ten goede te laten komen aan de armen. 'Computers kun je niet eten, en mensen gaan dood van de honger,' luidde hun commentaar. Om deze kreet kracht bij te zetten staken zij een laptop in brand.

In tegenstelling tot veel van de 'antiglobalisten' - ik noem hen gemakshalve maar even zo - onderschrijf ik de centrale boodschap van het Human Development Report dat nieuwe technologieën wezenlijk kunnen helpen de armoede in de wereld terug te dringen.
Het is echter wel zaak om ons te blijven realiseren dat technologie slechts een middel is en geen doel op zich. Bovendien kan technologie ten goede en ten kwade aangewend worden: met een mes kan je een boterham smeren, maar ook iemand dood steken.

Overheidsbeleid is nodig om er voor te zorgen dat de bevolking in ontwikkelingslanden technologieën kan ontwikkelen en gebruiken die de kwaliteit van het bestaan verbeteren. Dit kan niet enkel aan de markt worden overgelaten. Die ontwikkelt immers vooral technologieën die bestemd zijn voor de westerse, kapitaalkrachtige consument. De behoeften van de armen in ontwikkelingslanden vormen zelden of nooit het vertrekpunt van de onderzoeksagenda. Het Human Development Report onderbouwt dit met cijfers: 91 procent van de bijna 350 duizend nieuwe patenten die in 1998 werden aangevraagd, staan geregistreerd in OESO-landen - waar slechts 19 procent van de wereldbevolking woont.

Overheidsbeleid is bovendien nodig om de risico's die met de introductie van nieuwe technologieën gepaard kunnen gaan te beoordelen en eventueel te kunnen beheersen. Vandaar de noodzaak om lokale capaciteit op te bouwen in ontwikkelingslanden om de potentiële risico's te beoordelen en om nieuwe technologieën toe te snijden op de lokale sociale, politieke en economische omstandigheden. Vanuit deze filosofie, waarin de behoeften van de gebruikers centraal staan, voert dit ministerie een technologiebeleid.Ik zal dit illustreren aan de hand van drie concrete voorbeelden: Informatietechnologie
Biotechnologie
De bescherming van intellectueel eigendom.

De bits en bytes van de informatietechnologie vliegen in duizelingwekkende snelheid de wereld over en doen ook ontwikkelingslanden aan. Het wordt steeds eenvoudiger contact te leggen tussen mensen - maar bijvoorbeeld ook markten - in ontwikkelingslanden en de rest van de wereld. De informatietechnologie is belangrijk voor vrijwel alle maatschappelijke sectoren. Denk aan toepassingen in het onderwijs, de gezondheidszorg en de transportsector. Het grootste probleem bij het dichten van de digitale kloof tussen Noord en Zuid is echter niet de technologie zelf. Computers en computerprogramma's zijn in principe beschikbaar, zij het dat ze uiteraard niet gratis zijn en dus investeringen vergen. Capaciteit, menskracht met de juiste kennis en vaardigheden, is in ontwikkelingslanden een groot probleem. Die is vooral ook nodig ook voor het toepassen van de informatietechnologie op de eigen specifieke problemen in ontwikkelingslanden. Maatwerk is in het gebruiken van informatietechnologie immers cruciaal.

Nederland was als een van de eerste donoren actief betrokken bij de pogingen de digitale kloof te dichten. Al in 1996 richtten we bijvoorbeeld het International Institute for Communication and Development op. Dit hier in Den Haag gevestigde instituut is erop gericht ontwikkelingslanden te helpen zelf een dialoog op gang te brengen over hoe de nieuwe informatietechnologie effectief te gebruiken voor duurzame ontwikkeling en armoedevermindering.

Ook dragen we bij aan ICT-programma's voor Afrikaanse universiteiten en stelden geld beschikbaar om het Millennium-probleem óók in ontwikkelingslanden aan te pakken. Bovendien steunen we NGO's als OneWorld en Panos die via internet een brug slaan tussen Noord en Zuid.

In de netwerksamenleving kan Nederland niet meer geïsoleerd optreden. We moeten - zeker op het terrein van ICT - niet zelf het wiel gaan uitvinden. Vandaar dat ik grote waarde hecht aan beleidsafstemming in multilateraal verband, met gespecialiseerde VN-instellingen en in Utstein-verband. Een goed voorbeeld van zo'n multilaterale samenwerking vind ik een internetcursus over luchtverontreiniging in steden, die het Institute of Housing Studies uit Rotterdam onlangs ontwikkelde in het kader van het Clean Air Initiative van de Wereldbank.
Het DOT Force Action Plan, waartoe de staatshoofden van de G8 vorig jaar in Okinawa in Japan het initiatief hebben genomen, biedt een uitstekend kader om aan internationale samenwerking op ICT-gebied handen en voeten te geven. Ik hoop van harte dat de G8 in hun komende vergadering dit plan goedkeuren en er ook daadwerkelijk geld voor vrijmaken. Aan zo'n samenhangende aanpak wil ik graag bijdragen. Daarbij zal ik steeds blijven hameren op het centraal stellen van de lokale behoeften en op participatie van de uiteindelijke gebruikers bij de ontwikkeling en het toepasbaar maken van de technologie.

Een onderwerp waar veel maatschappelijke commotie over is, is biotechnologie. Actievoerders in Europa en de Verenigde Staten vragen aandacht voor de mogelijke gezondheidsrisico's van wat zij met gevoel voor drama 'Frankenstein'-voedsel noemen. In Nederland heeft de overheid de commisie-Terlouw in het leven geroepen om een publiek debat over biotechnologie en voedsel te organiseren. Toen de installatie van deze commissie in het Kabinet aan de orde kwam, bleek maar weer hoe belangrijk het is dat er in het Catshuis een minister voor Ontwikkelingssamenwerking aanwezig is om, zoals dat heet, 'de stem uit het Zuiden' te laten horen. Op mijn aandringen is er alsnog een persoon met 'Derde-Wereldkennis' aan de commissie toegevoegd.

Er bestaat een reëel risico dat in het debat de Westerse angsten en afwegingen over de veiligheid van ons voedsel ook tot norm verheven worden voor de inzet van biotechnologie in ontwikkelingslanden. In deze landen speelt echter naast voedselveiligheid ook het thema voedselzekerheid een prominente rol in het debat. Met ander woorden: biotechnologie biedt voor ontwikkelingslanden ook kansen om hun voedselproductie te vergroten. Om mij voor één keer ook te bedienen van een pathetische beeldspraak: in landen waar men moeite heeft om alle monden gevuld te krijgen zal het schrikbeeld van Frankenstein minder aanspreken dan dat van Magere Hein.

Het besluit over de toepassing van genetische modificatie en moderne biotechnologie in het Zuiden moet ook dáár genomen worden. Het Zuiden dient dan ook te beschikken over een eigen capaciteit voor de ontwikkeling en beoordeling van biotechnologisch onderzoek. Gelet op het kennis- en kapitaalintensieve karakter van biotechnologie hebben ontwikkelingslanden steun nodig om deze capaciteit op te bouwen. Daarom steunt de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld het werk van de CGIAR, het internationaal landbouwkundig onderzoekssysteem.

En voor wat de discussie in Nederland betreft: nog deze maand wordt, in overleg met de commissie-Terlouw, op het ministerie een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. We hopen daar vanuit ontwikkelingsperspectief een kwaliteitsimpuls te geven aan de discussie over biotechnologie en voedselzekerheid.

Een mooi voorbeeld in dit verband vind ik een van de kaders in het rapport, waarin beschreven wordt hoe de Fransen zich in de 17e eeuw verzet hebben tegen de opkomst van koffie. Frankrijk vreesde de mogelijke concurrentie die de komst van koffie naar Europa voor hun eigen wijn zou betekenen. Geleerden wisten toen te rapporteren dat koffie de hersenen zou doen smelten. Net als toen met de koffie lijkt de gen-discussie nu soms op protectionisme.

Dat brengt me bij het derde thema dat ik wil behandelen, de bescherming van intellectueel eigendom.

Het bedrijfsleven en westerse onderzoeksinstituten hebben steeds meer belangstelling voor de biodiversiteit en traditionele kennis in ontwikkelingslanden. In een aantal gevallen is dergelijke kennis door hen al toegeëigend en afgeschermd in de vorm van octrooien. Een voorbeeld is de patentering van de zeepbes ten behoeve van slakkenbestrijding. Deze bes, die onder andere in Ethiopië voorkomt, is gepatenteerd door een Canadese onderzoeker.
Dergelijke vormen van biopiraterij leiden bij ontwikkelingslanden tot de vrees dat hun eigen genetische hulpbronnen voor hen ontoegankelijk worden. Het is belangrijk de weerbaarheid van ontwikkelingslanden op dit punt te vergroten, zodat zij in staat zijn hun belangen beter te verdedigen in internationale onderhandelingen, bijvoorbeeld bij de WTO, waar onderhandeld wordt over TRIPS, het akkoord over Trade-Related Aspects of Intellectual Property rights.

Wat betreft dit TRIPS-akkoord zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Zoals u haast niet ontgaan kan zijn, woedt er al enige tijd een felle discussie over de patentering van essentiële geneesmiddelen voor ontwikkelingslanden. Door onverkort vast te houden aan het patentrecht maken westerse farmaceutische bedrijven het vrijwel onmogelijk om bijvoorbeeld Aids-patiënten in ontwikkelingslanden van betaalbare medicijnen te voorzien. Onlangs echter besloten de Verenigde Staten hun klacht tegen Brazilië bij de Wereldhandelsorganisatie in te trekken. De VS hadden Brazilië aangeklaagd omdat de overheid daar toestaat dat een lokaal farmaceutisch bedrijf patentvrije Aids-remmers produceert en verkoopt. Een soortgelijk proces tegen de regering van Zuid-Afrika werd al eerder gestaakt.

Deze twee successen vinden hun internationale weerklank in de zogenaamde TRIPS-Raad van de WTO. Van 20 tot 22 juni wijdde deze raad voor het eerst een debat aan de toegang tot essentiële geneesmiddelen. Een grote groep ontwikkelingslanden, waaronder Brazilië, India, Pakistan, Thailand en alle bij de WTO aangesloten Afrikaanse landen, presenteerde daar een gezamenlijk document met voorstellen om de flexibiliteit die de TRIPS-overeenkomst biedt, optimaal te benutten. Zij vroegen onder andere ruimte voor het toepassen van dwanglicenties, parallelle import en gedifferentieerde prijzen.

Deze voorstellen werden door de EU-ambassadeur Trojan met zekere welwillendheid besproken. Dat is opvallend, want nog niet zo lang geleden maande de toenmalige EU-commissaris Britten de regering van Zuid-Afrika in een brief om zich te houden aan het internationale patentrecht. Zonder te overdrijven mag ik zeggen dat Nederland, bij monde van premier Kok en mijzelf, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit nieuwe EU-standpunt.
Het is nu zaak om er voor te zorgen dat deze hoopgegevende woorden ook tot daden leiden, bijvoorbeeld tijdens de ministeriële WTO-conferentie, begin november in Qatar.

Afsluitend: de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën biedt kansen voor de bestrijding van armoede en verbetering van de kwaliteit van leven in ontwikkelingslanden. Het eenvoudigweg overdragen van technologie werkt niet. Essentieel is dat ontwikkelingslanden een eigen capaciteit kunnen opbouwen om deze technologieën vanuit hun eigen agenda te beoordelen, te ontwikkelen of aan te passen aan de lokale omstandigheden. Of, zoals in het Human Development Report 2001 staat: Ontwikkelingslanden moeten niet voor eeuwig de gegijzelden blijven van de westerse onderzoeksagenda's, maar zelf aan de knoppen zitten.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...