Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

De raad besloot
Op maandag 9 en 10 juli jl. werd de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie gehouden. Het was tevens de laatste vergadering in de tijdelijke behuizing van de raad op de congreszolder van Het Slot Zeist. Want op 1 september a.s. neemt de raad in een bijzondere, extra vergadering de gerenoveerde raadszaal in het totaal gerenoveerde gemeentehuis in gebruik. De agenda bevatte in totaal 20 agendapunten.

Structuurplan
De raad discussieerde uitgebreid over het gemeentelijk structuurplan. Dit structuurplan bevat zoals dat formeel heet 'de ruimtelijke visie op Zeist en een visie op de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden die bij de uitwerking van afzonderlijke bestemmingsplan dan wel de beoordeling van zelfstandige projectprocedures nog nader zal worden betrokken'. Anders gezegd, laat dit plan in algemene trekken zien welke ontwikkelingen nog mogelijk zijn o.m. qua woningbouw en bedrijfsbebouwing.
Het structuurplan werd over het algemeen met waardering ontvangen. Bij de behandeling werden in totaal 8 amendementen ingediend. De fractie van Groen Links diende een vijftal, mede door Koos van Gemeren van D66 ondertekende, amendementen in met de volgende strekking:

* de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven moeten worden beperkt tot maximaal 5 hectare;

* de locatie Wallaert Sacrekamp moet worden uitgesloten van een mogelijke woningbouwontwikkeling

* de beoogde mogelijkheid van de vestiging van 'boetiekachtige' winkels langs de Kerkweg moet worden uitgesloten;
* de aanbeveling, dat het beleid voor de Vogelwijk moet zijn bericht op behoud en verbetering van de woningen in de Vogelwijk moet worden geschrapt.
Deze amendementen konden echter niet op steun van een meerderheid van de raad rekenen. Het Groen Links-amendement, dat was gericht op een aanscherping van de tekst van het raadsbesluit, werd met een aanpassing door burgemeester en wethouders overgenomen. Dit was aanleiding voor de indieners om het amendement in te trekken. In dit amendement werd nog eens benadrukt, dat het structuurplan als leidraad zal worden betrokken bij de uitwerking van de afzonderlijke bestemmingsplannen en bij de beoordeling van zogenaamde zelfstandige projectprocedures (zoals zogenaamde artikel 19 WRO-procedures). Het amendement van D66, mede ondertekend door Carolien Spruijt van Groen Links, om de locatie aan de Noordweg in Zeist (rondom de sportvelden van Saestum) niet als potentiële bouwlocatie aan te merken haalde het niet. Datzelfde lot ondergingen ook soortgelijke, mede door Ton van Buël respectievelijk Jeanette de Jong ondertekende D66-amendementen voor de locaties Kerckebosch en het Sanatoriumbos. Het structuurplan werd uiteindelijk vastgesteld met de fracties van D66 en SP als tegenstemmers.

Brede School.
De raad behandelde ook de beleidsnotitie over de Brede School in Zeist. Deze notitie bevat een verkenning van de mogelijkheden om in Zeist te starten met het inrichten van de Brede School. Een brede school is een centrum, waarin naast onderwijs ook andere activiteiten voor de leerlingen en de buurt kunnen worden gehouden. In die opzet is een samenwerking aan de orde tussen de scholen en instellingen als welzijnsorganisaties, kinderopvang, bibliotheek, muziekschool, etc. In de notitie wordt ingegaan op de voorwaarden, waaronder het concept van de Brede School kan worden gerealiseerd en het begrip de Brede School wordt uitgewerkt.
De raad stemde in met de ambitie om de Brede School in Zeist verder tot ontwikkeling te brengen.
Omdat er op dit moment niet voldoende geld beschikbaar is om het project in zowel Den Dolder als De Clomp te starten, werd besloten om het project de Brede School te starten in Den Dolder. Door middel van een amendement probeerde D66, daarin gesteund door Jo Schneider van Groen Links, nog geld vrij te krijgen om ook een start in De Clomp mogelijk te maken. Dit amendement kon echter niet op steun van de raad rekenen.

Verkoop panden Driebergseweg 2 en 2a en 2e Dorpsstraat 56 en 58 Het betreft hier de verkoop van de panden 'Kosmos' (tot enige jaren geleden in gebruik bij de Dienst Openbare Werken) met bijbehorende Oranjerie en 'Hoog Beek en Royen'.
De verkoop van deze panden is een uitvloeisel van eerdere besluiten van de raad over de herontwikkeling van het project Kosmos e.o. als onderdeel van het gebied Het Rond en de met het oog daarop voorstestelde nieuwe stedenbouwkundige visie voor dit gebied. De gebouwen worden verkocht aan Van Hoogevest Ontwikkeling BV uit Amersfoort voor een prijs van in totaal 5.050.000,-- kosten koper. Aan de verkoop zijn strikte voorwaarden verbonden, zoals bijvoorbeeld de plicht enerzijds tot restauratie van de gebouwen en anderzijds tot sloop van de later aangebouwde delen van de 'Kosmos' en 'Beek en Royen' over te gaan. Daarnaast zijn bijvoorbeeld nog voorwaarden gesteld ten behoeve van het instandhouden van het bomenbestand. De raad stemde in meerderheid met de verkoop in. Slechts Gerard van Delft (CDA) en de fractie van Groen Links, D66 en SP stemde tegen.

Masterplan beeldende kunst Zeist à la recherche du temps inconnu Het masterplan, dat is opgesteld door Harald Schole uit Amsterdam, geeft een visie op plaatsing van kunst in de openbare ruimte. Daarbij zijn de vijf stedenbouwkundige karakteristieke raamwerken, de Stichtse Lustwarande, de Slotas, de Amersfoortseweg, de Soestdijkerweg, de route Den Dolder/Krakelingweg/Austerlitz de dragers. Daarnaast zijn er velerlei mogelijkheden om op verrassende plekken (tijdelijke) projecten te realiseren, waardoor de relatie kunst en publiek een nieuwe dimensie krijgt.
Het plan vormt het kader voor het kunstbeleid in de komende tien jaar. De fractie van D66, daarin ondersteund door Carolien Spruijt, diende een amendement in om de vaststelling uit te stellen, omdat er op dit moment geen financiën beschikbaar zijn om tot uitvoering van het plan over te gaan. Dit amendement kon niet op voldoende steun rekenen en de raad besloot in meerderheid het plan vast te stellen. De fracties van D66 en Groen Links stemden tegen.

Inzet middelen voor toezicht en handhaving 2001 en 2002 De gemeente is belast met de zorg voor de naleving van wettelijke voorschriften. In algemene zin zijn toezicht, opsporing en handhaving de activiteiten die de overheid uitvoert om de zorg uit te voeren. Immers, alleen het formuleren van regels en voorschriften garandeert niet dat iedereen zich daar ook aan houdt. Het stellen van regels moet daarom vergezeld gaan van het instellen van controle- en waar nodig, correctiemechanismen samengevat in de termen toezicht en handhaving. De zorg voor de naleving van wettelijke voorschriften spreidt zich uit over de gehele breedte van de gemeentelijke taken. Het gaat dan om maar een paar voorbeelden te noemen om toezicht op zaken als naleving van de bouwverordening, de brandweervoorschriften, het toezicht op veilig slopen, de naleving van de leerplicht, het toezicht op de kwaliteit van de openbare ruimte (tegengaan van zwerfvuil, graffiti, hondenpoep, etc.)
Tot nu toe waren toezicht en handhaving in Zeist niet expliciet in beleid vervat. Dat is nu gebeurd in de nota 'Met het oog op Zeist', waarin nader is uitgewerkt waar toezicht en handhaving feitelijk voor staan en hoe de gemeente daarmee omgaat. Daarnaast is in de nota een inventarisatie gemaakt van het niveau van toezicht en handhaving. Waar geconstateerd is dat het gewenste resultaat niet wordt bereikt, is aangegeven welke extra inspanning nodig is om het doel wel te bereieken.
De raad besloot in te stemmen met de beschreven kwaliteitsniveaus en stelde voor het jaar 2001 een bedrag van 125.000,-- en voor het jaar 2002 een bedrag van 250.000,-- beschikbaar om de in de nota beschreven plannen ten uitvoer te brengen.

Invulling project Duale Gemeenten
Verder besloot de raad om met een aantal maatregelen alvast vooruit te lopen op de wet Dualisering Gemeentebestuur. Deze nieuwe wet regelt onder andere dat de raad en het college van B&W onafhankelijker van elkaar gaan functioneren en meer "eigen" taken krijgen. De raad besloot onder meer tot het volgende:

* De raad draagt nog meer bevoegdheden over aan het college van B&W, bijvoorbeeld de bevoegdheid om namens de gemeente rechtsgedingen te voeren en om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

* Met ingang van 1 september zullen de raadscommissies niet meer worden voorgezeten door de wethouders, maar door een raadslid.
* Burgers van Zeist krijgen de mogelijkheid om bij de gemeente zelf met voorstellen te komen die in een raadscommissie behandeld zullen worden (het zogenaamde burgerinitiatief)
* Inspreken over onderwerpen die op de agenda staan mag in een commissie in het vervolg in twee termijnen, direct voorafgaand aan het betreffende agendapunt. Wel moet de inspreker dat van tevoren aan de gemeente meedelen.

* De raadsfracties stellen een "gezamenlijk" spreekuur in voor burgers. Dat wil zeggen dat zij op dezelfde avond in de Publiekshal voor bewoners van Zeist beschikbaar zijn. Het voorstel kon rekenen op een groot draagvlak in de raad. Alleen de SP stemde om principiële redenen tegen.

De overige voorstellen
De raad ging ook nog akkoord met voorstellen:

* over verzoeken tot het vergoeden van planschade op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

* over de vaststelling van de jaarrekening 2000 en de begroting 2002 van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen regio Utrecht en van de Centrale Post Ambulance Vervoer regio Utrecht;
* over de subsidiering van Stichting Omnium (met de SP tegen);
* over een bezwaarschrift tegen een voorbereidingsbesluit voor het plangebied Het Rond.

Raad stelt burgerinitiatiefvoorstel vast
Burger krijgt stem in agenda raadscommissie

Met ingang van 1 september 2001 krijgen burgers de mogelijkheid om onderwerpen die zij belangrijk vinden op de agenda van de raadscommissies te plaatsen. Dit heeft de raad in haar vergadering van 9 mei jl. vastgesteld. Het burgerinitiatiefvoorstel wordt alleen op de agenda geplaatst als het door minstens 5 mensen is ondertekend. Zo worden burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de gelegenheid gesteld in een vroeg stadium bij de totstandkoming van beleid betrokken te worden. Een belangrijke stap in de richting van de interactieve beleidsvoering!

Wie zijn initiatiefgerechtigd?
Niet iedereen kan een voorstel indienen. Daarvoor moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen: U woont of werkt in de gemeente Zeist, of u heeft onroerend goed binnen de gemeente Zeist in eigendom. Ook maatschappelijke organisaties die in de gemeente Zeist werkzaam zijn mogen een initiatiefvoorstel indienen.

Wat is een burgerinitiatiefvoorstel?
Als het burgerinitiatiefvoorstel is ondertekend door minimaal 5 initiatiefgerechtigden, komt het in aanmerking om op de agenda van de desbetreffende raadscommissie te worden geplaatst. Hierbij geldt wel dat het voorstel aan bepaalde eisen moet voldoen. Het onderwerp moet bijvoorbeeld behoren tot de bevoegdheid van de raad, geen vraag zijn (bijvoorbeeld over het gemeentelijke beleid) en het mag niet de privé-belangen van de indiener behartigen.
Verder mag het voorstel geen klacht inhouden over een gedraging van het gemeentebestuur en geen bezwaar zijn tegen een besluit van het gemeentebestuur, daar zijn andere procedures voor.

Als het voorstel minimaal drie weken voor de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie wordt ingediend, kan het nog op de agenda worden geplaatst.

Hoe in te dienen?
Als u een voorstel, ondertekend door min. 5 gerechtigden, op de agenda van de raadscommissie wilt plaatsen, kunt u dat schriftelijk indienen bij burgemeester R.G. Boekhoven of gemeentesecretaris J.A.S. Boomgaardt. Als u voorstel op de agenda wordt geplaatst wordt u uitgenodigd de vergadering bij te wonen en krijgt u de gelegenheid het voorstel zelf kort toe te lichten.

Iets voor U?
Wilt u een nieuw onderwerp, idee of voorstel op de politieke agenda zetten en wilt u zich daarvoor persoonlijk inzetten? Vanaf 1 september a.s kunt u uw voorstel indienen! De verordening op het burgerinitiatiefvoorstel ligt vanaf 17 juli a.s. in de publiekshal, Slotlaan 20, ter inzage. Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuursbureau: Johan Janssen, tel. (030) 6987270 of bij afd. Strategisch beleid: Ronald van Gemeren, tel (030) 6987388.

Na de zomervakantie (begin september) hoort u meer over dit burgerinitiatiefvoorstel!

De raad draagt bevoegdheden over aan het college van B&W

Op 10 juli heeft de raad een nieuwe delegatieregeling vastgesteld. In dit delegatiebesluit 2001 geeft de raad een aantal bevoegdheden aan het college, vanuit de gedachte dat de raad zich vooral dient te bemoeien met de hoofdlijnen. Bovendien loopt de raad hiermee vooruit op de nieuwe wet Dualisering Gemeentebestuur die volgend jaar in werking zal treden. Het gaat onder andere om de volgende bevoegdheden:
* Het voeren van rechtsgedingen namens de gemeente.
* Het vaststellen van regels over de ambtelijke organisatie.
* Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.
Het delegatiebesluit 2001 ligt bij de Publieksbalie ter inzage.

Installatie Adviesorgaan voor Sport & Recreatie op 30 augustus a.s.

Op 30 augustus a.s. om 20.00 uur zal het Adviesorgaan voor Sport & Recreatie worden geïnstalleerd. Dit adviesorgaan gaat het college van burgemeester en wethouders adviseren over de hoofdlijnen van het sport- en recreatiebeleid in Zeist. De wethouder voor sport en recreatie, Thomas Swart, zal als voorzitter van het adviesorgaan de officiële installatie verrichten. Ook u bent van harte welkom om de installatie van het adviesorgaan bij te wonen op 30 augustus a.s. in het gemeentehuis aan Het Rond 1.
Wilt u aanwezig zijn, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in en stuur het op naar de gemeente Zeist.

Installatie Adviesorgaan voor Sport & Recreatie Op donderdag 30 augustus a.s. om 20.00 uur zal in het gemeentehuis aan Het Rond 1, de installatie van het Adviesorgaan voor Sport & Recreatie plaatsvinden. Tijdens deze openbare bijeenkomst zullen de volgende 7 personen in het adviesorgaan worden benoemd:

1. De heer A. Akharouid

2. De heer L. Broere

3. De heer H. Delfgou

4. Mevrouw J. Meiling

5. De heer F. Pennings

6. De heer F. Schmitz

7. De heer C. Schrikenberg

Na een inleiding over de ontwikkelingen in het sport- en recreatiebeleid in Zeist, door wethouder Thomas Swart, zullen de 7 leden van het adviesorgaan zich voorstellen. Daarna volgt de officiële installatie en is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de installatie aanwezig te zijn.

Achtergrond
De gemeente Zeist is zich bewust van het belang van sport voor iedereen. Niet alleen is sport goed vanwege gezondheid en gezelligheid, sport kan vaak iets extra's toevoegen. Denk bijvoorbeeld maar aan de integratie van gehandicapten en ouderen of een positieve vrije tijdsbesteding van de jeugd.
Om al deze redenen heeft de gemeente besloten om het sport- en recreatiebeleid te intensiveren. Een paar belangrijke doelstellingen die we op korte termijn willen realiseren zijn bijvoorbeeld: het opzetten van een wijkgericht sportaanbod, het ontwikkelen van een sportaccommodatiebeleid en het versterken van de ondersteuning aan sportverenigingen.

Bij het realiseren van deze doelstellingen is het belangrijk dat het gemeentelijk beleid goed aansluit op de praktijk. De gemeente wil zich daarom graag laten adviseren door mensen met ervaring op het gebied van sport & recreatie in Zeist.
Met het opheffen van de Sport Federatie Zeist is een mogelijkheid voor overleg tussen de gemeente en experts uit 'het veld' verdwenen. Na overleg met de Sport Federatie en de verenigingen, tijdens een bijeenkomst voor sportverenigingen in Slot Zeist op 6 december jl., is besloten om deze zomer een Adviesorgaan voor Sport en Recreatie op te richten.

Het adviesorgaan gaat het college van burgemeester en wethouders adviseren over de hoofdlijnen van het sport- en recreatiebeleid in Zeist. Het adviesorgaan heeft als taak om kansen en knelpunten die zich voordoen in de georganiseerde en ongeorganiseerde sport en recreatie te signaleren en evalueert de resultaten van het gemeentelijk beleid. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn: accommodatiebeleid, jeugdsport, ouderensport, commerciële en ongeorganiseerde sport, gehandicaptensport en participatie van allochtonen in de sport. De leden van het adviesorgaan hebben gezamenlijk deskundigheid op deze terreinen.
Belangrijk is dat de leden van het adviesorgaan, geselecteerd door een ambtelijke wervingscommissie, deelnemen op persoonlijke titel. Dit om belangenbehartiging, bijvoorbeeld voor lokale sportverenigingen, te voorkomen.

Indien u meer informatie wilt over de installatie op 30 augustus a.s., kunt u contact opnemen met Mariëtte van Otterloo, beleidsmedewerker sport en recreatie, telefoon: 030 6987327.

Aanmeldingsformulier oprichting Adviesorgaan voor Sport & Recreatie Wanneer: Donderdag 30 augustus a.s. om 20.00 uur Waar: In de Commissiekamer, hoofdingang van het gemeentehuis aan Het Rond 1
O Ik kom naar de installatie O Wij komen met .............. personen naar de installatie
Naam:


.....
Adres:

.....
Graag zo spoedig mogelijk opsturen in een gefrankeerde envelop naar: Gemeente Zeist
Productgroep Samenleving T.a.v. Mariëtte van Otterloo Postbus 513
3700 AM Zeist

Mandaatbesluit
Op 10 juli 2001 heeft het College van B & W besloten om de bevoegdheid om werkaanvaardingssubsidies te verstrekken aan personen die gesubsidieerde arbeid op grond van de Wiw verrichten (en die geen aanvullende Abw, Ioaz of Ioaw-uitkering ontvangen) te mandateren aan de directeur van Pluswerk reïntegratie.

Beperkte openingstijden balie ruimte, Publiekshal

Gedurende de periode 9 juli - 17 september 2001 is de balie ruimte in de publiekshal (loket 21 en 22) geopend van: 9.00 - 12.00 uur. Binnen bovenstaande periode zal van 17 - 20 juli a.s. de balie Ruimte wegens verbouwing tijdelijke verplaatst worden naar afdeling Vergunningen in het gemeentehuis aan Het Rond 1, kamer 004.

Buiten deze openingstijden kunt u binnen de reguliere openingstijden van de publiekshal in bijzondere gevallen de benodigde informatie verkrijgen (de openingstijden treft u onderaan de pagina in het colofon aan). Houdt u binnen deze periode, in verband met de geringe personeelsbezetting, rekening met langere wachttijden.

In verband met opening raadhuis: open huis en extra raadsvergadering op 1 september a.s.

Op 1 september zal na een ingrijpende renovatie het oude raadhuis aan Het Rond 1 weer in gebruik worden genomen. Deze renovatie was noodzakelijk vanwege de slechte onderhoudstoestand van het gebouw . Van boven tot onder is het inwendige van het gebouw volledig aangepakt. Bovendien werd de volledige inrichting - dus ook van de raadszaal - vernieuwd. Bij de nieuwe, moderne inrichting is goed rekening gehouden met historische uitstraling van het monumentale pand.
Bij de renovatie zijn meteen voorzieningen getroffen om gebruik van computers en moderne presentatietechnieken tijdens vergaderingen mogelijk te maken. In de vernieuwde raadszaal kunnen alle raadsleden gebruik maken van hun laptop.

Vanwege de renovatie zal het raadhuis op zaterdag 1 september voor het publiek zijn geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Om 11.00 uur zal er een extra raadsvergadering worden gehouden, waarin onder andere een multimediale presentatie zal worden gegeven over de renovatie. In deze raadsvergadering zullen ook de nieuwe voorzitters van de commissies worden benoemd (zie elders op deze pagina).

Beperkte pagina "Van 't Rond" tijdens zomervakantie

Aangezien veel inwoners van de gemeente Zeist al op vakantie zijn of binnenkort gaan, en daardoor niet in de gelegenheid zijn informatie van de gemeente te lezen, is dit voorlopig de laatste reguliere pagina "Van 't Rond".
De vakantieperiode heeft ook gevolgen voor de officiële berichten; de aangevraagde, verleende en geweigerde bouw-, milieu-, en kapvergunningen. Om vooral de particulieren met (ver)bouwplannen niet te zeer te duperen publiceren we tijdens deze periode de officiële berichten op drie dinsdagen, te weten op 31 juli, 14 augustus en 28 augustus (dit zijn verzameldata!). Uitzondering voor andere berichten zal alleen worden gemaakt als we informatie hebben, die we de thuisblijvers echt niet kunnen onthouden.
De eerstvolgende reguliere pagina "Van 't Rond" wordt weer gepubliceerd ná de vakantie op dinsdag 4 september 2001.

Expositie schilderwerk van Dori van Leeuwen in de Zeister Bibliotheek

In de Zeister Openbare Bibliotheek kunt u t/m 23 augustus een deel van het schilderwerk van Dori van Leeuwen-van Rijn bezichtigen. Haar werk bestaat uit beschilderingen op dienbladen, kinderstoelen, kisten, tafels, stoelen en andere gebruiksvoorwerpen, veelal bestaande uit bloemen, dieren, landeschappen en stillevens. Zeker een bezoekje waard!

Dori van Leeuwen uit Zeist is jarenlang lerares Handenarbeid geweest. In 1977 werd ze gevraagd om een groepje Plattelandsvrouwen Hindeloopen schilderen te leren. Zo is haar hobby ontstaan en het werd een echte rage. Ze heeft in de hele provincie Utrecht les gegeven en is lange tijd verbonden geweest aan de Volksuniversiteit van Utrecht en Nieuwegein. Na het Hindeloopen kwam het Assendelfts schilderwerk. En geleidelijke ontwikkelde ze als decoratieschilderes haar eigen stijl. Toen de kinderen het huis uit waren, kon ze thuis een eigen atelier inrichten. Ze beschildert niet alleen dienbladen, dozen en andere gebruiksvoorwerpen, maar ook kinderstoelen, kisten, tafel en stoelen. Veelal met bloemen, maar ook dieren, landschappen en stillevens. Nog steeds volgt een aantal enthousiaste leerlingen lessen bij haar. Een deel van haar schilderwerk is nu te bezichtigen in de vitrines van de Zeister Openbare Bibliotheek. Belangstellenden die graag een indruk willen krijgen van haar gehele collectie beschilderd meubelwerk kunnen contact opnemen met Dori van Leeuwen, telefoon (030) 6922732.

Goedkeuring bestemmingsplan Drukkerij Kerckebosch 1999

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben bij besluit van 26 juni 2001, nr 2001REG001359i het bestemmingsplan Drukkerij Kerckebosch 1999 goedgekeurd.

Het bestemmingsplan en het bijbehorende goedkeuringsbesluit liggen met ingang van 18 juli 2001 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Tegen dit besluit tot goedkeuring kan gedurende deze termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door:

* degenen die tijdig bedenkingen kenbaar hebben gemaakt bij Gedepu-teerde Staten;

* belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Indien tijdelijke maatregelen nodig worden geacht waarmee niet tot de uitspraak op het beroep kan worden gewacht, kan aanvullend een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van dit verzoek is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het bestemmingsplan Drukkerij Kerckebosch 1999 en het bijbehorende goedkeuringsbesluit liggen ter inzage bij de balie van de Produktgroep Ruimte in de publiekshal aan de Slotlaan 20 te Zeist. Gedurende deze periode is de balie Ruimte geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Zeist, 17 juli 2001,
Burgemeester en wethouders van Zeist
Zeister bibliotheek in de vakantie beperkt open

In de zomervakantie is de Zeister Openbare Bibliotheek van 30 juli t/m 25 augustus a.s. alléén geopend op maandag, woensdag en vrijdag. Deze dagen kunnen de bezoekers op de normale openingstijden in de bibliotheek terecht:

maandag: 13.30 - 17.00 uur
woensdag: 10.00 - 17.00 uur
vrijdag: 13.30 - 21.00 uur

Tijdens deze periode mogen de leners hun materialen voor een langere periode lenen. Bij telefonische verlenging blijft de uitleentermijn echter drie weken.
Van de volwassenenafdeling mogen maximaal 13 boeken geleend worden. In de Jeugdafdeling mogen de kinderen 1 leesboek extra lenen; voor de overige categorieën gelden daar de normale aantallen. De Bibliobus rijdt niet van maandag 23 juli tot en met vrijdag 18 augustus. Leners van de Bibliobus kunnen op de openingsdagen van de centrale bibliotheek daar terecht voor het lenen van boeken. LOBBUS: vakantiespektakel voor jeugd!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie