Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Nd Holland

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Op 17, 24, 31 juli en 7 augustus is er geen vergadering van gedeputeerde staten.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 10 juli 2001

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. Motie 55-13 over de mogelijkheden van een leertraject `Ouderenzorg' voor allochtone jongeren in de Zaanstreek

2. Notitie over aanpak van jaarverslag en rekening
3. Aanpassing organisatiestructuur

4. RWB Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
5. Subsidieregeling kleine landschapselementen 2001
6. Bodemsaneringsprogramma 2001-2004

7. Richtlijnen MER landinrichting Gooi & Vechtstreek
8. Algemene vergadering van aandeelhouders BV Boei 11-07-2001
9. Vaststelling jaarrekening 2000 NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland

10. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma aangaande EU-subsidies


Onderwerp Besluit


1.


Motie 55-13 over de mogelijkheden van een leertraject "Ouderenzorg" voor allochtone jongeren in de Zaanstreek

Het college besluit:


1.
Kennis te nemen van het rapport `Jong voor Oud', uitgevoerd door de trainees in het kader van motie 55-13.


2.
De eindconclusies uit het onderzoek -zoals vermeld op pagina 33- over te nemen, wat impliceert dat het niet haalbaar is een startkwalificatie/ leertraject te ontwikkelen voor jongeren, gericht op een opleidingstraject in de ouderenzorg t.b.v. de Turkse ouderen in Zaanstad.


3.
De conclusies en `succesfactoren' uit het onderzoek te implementeren binnen regulier beleid, zowel binnen de provincie als via externe partners.


4.
Dat Motie 55-13 (ingediend op 6 november 2000) met dit onderzoeksrapport en de acties voortvloeiend uit deze GS-nota is uitgevoerd.


5.
Het rapport en het GS besluit toe te sturen aan de commissie OOPO, ter bespreking op 4 oktober 2001, en ter kennisneming te zenden aan de commissie ZWC.


2.

Notitie over aanpak van jaarverslag en rekening
Het college besluit conform het voorstel in de notitie.
3.

Aanpassing organisatiestructuur

Het college besluit:


1.
Bij de afdeling Facilitair Bedrijf een bureau Archief & Registratie in te stellen;


2.
bij de afdeling Facilitair Bedrijf een Bedrijfsbureau in te stellen;

3.
bij de afdeling Facilitair Bedrijf het bureau Relatiebeheer op te heffen;


4.
bij de afdeling Facilitair Bedrijf een bureau Huisvesting in te stellen, onder aansturing van de huisvestingsmanager/rentmeester;

5.
de huidige afdelingen BJZ en SDR als zodanig op te heffen en ze samen te voegen tot een afdeling Bestuur en Concern (B&C);

6.
die nieuwe afdeling B&C te laten bestaan uit de vijf bureau's: Bestuurlijke Samenwerking en Concernondersteuning (BSC), Toezicht Gemeenten/ManagementOndersteuning (TGMO), Bestuurszaken (BZ), Communicatie (ongewijzigd) en Juridische Zaken (ongewijzigd); en

7.
de ondernemingsraad over deze (voorgenomen) besluiten advies te vragen.


4.

RWB Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.


-
Verbouw en uitbreiding zorgcentrum Mieuwijdt te Graaft, gemeente Grafd-De Rijp


-
Bouw/uitbreiding overkapping aan de Stephensonstraat 53, gemeente Haarlem


-
Uitbreiding parkeerplaats op het perceel naast Groenedijk 6 te Oost-Grafdijk, gemeente Graft-De Rijp


-
Oprichten woonhuis met garage op het perceel Doorntjes 22 te Bergen

-
Plaatsen vaneen reclamemast op het sportpark aan de Ringweg te Spaarndam, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

-
Plaatsen van een GSM installatie aan de Kanaalweg tussen de nrs. 13 en 14, gemeente Landsmeer


-
Realiseren van4 woningen in een vrm. schoolgebouw aan de 1e J.C.Mensinghlaan/Hoek Hortensialaan, gemeente Aalsmeer

-
Oprichten van een dubbelwoonhuis aan de Noorddammerweg 2-4 te Amstelveen


-
Veranderen en vergroten vanhet pand Weteringschans 84c, gemeente Amsterdam


-
Bouw van eenwoning aan de Zuid-Schalkwijkerweg, nabij nr. 6a, gemeente Haarlem


-
Bouw van een woning aan de Zuid-Schalkwijkerweg nabij nr. 2a, gemeente Haarlem


-
Bouw van drie twee-onder-een-kapwoningen + uitbreiding dagactiviteitencentrum op het terrein van De Harteheem, gemeente Heemskerk


-
Bouw sportschool aan de Kees Boekestraat te Alkmaar

-
Project `Winkelcentrum Nieuw Noord' , gemeente Zandvoort
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:

-
Herzieningsbesluit Bestemmingsplan Waterakkers-Lunetten, gemeente Heemskerk

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

Herziening goedkeuring Bestemmingsplan Ijmuiden Centrum, gemeente Velsen


5.

Subsidieregeling kleine landschapselementen 2001
Het college besluit:


1.
de tijdelijke verordening subsidieregeling kleine landschapselementen voor 2001 vast te stellen.


2.
de verordening te publiceren in het Provinciaal Blad.


6.

Bodemsaneringsprogramma 2001-2004

Het college besluit tot definitieve vaststelling Bodemsaneringsprogramma 2001-2004.


7.

Richtlijnen MER landinrichting Gooi & Vechtstreek
Het college besluit:


1. De Richtlijnen voor het VOP/MER (voorontwerpplan landinrichting) Horstermeerpolder en de onderzoeksopzet voor de milieueffecten in het gebied van de landinrichting Vechtstreek, vast te stellen;


2. Middels inliggende brief de Richtlijnen te zenden aan de Landinrichtingscommissie (de Initiatiefnemer);


3. De Richtlijnen voorts te zenden aan de insprekers en de in de Wet milieubeheer voorgeschreven wettelijke adviseurs, w.o. de Commissie voor de mer.


8.

Algemene vergadering van aandeelhouders BV Boei 11-07-2001
Het college besluit:


1.
Als aandeelhouder van BV Boei in te stemmen met de voordracht tot vaststelling van de jaarrekening 2000, inclusief de winstbestemming alsmede het voorstel tot uitbreiding van het aandelenkapitaal.


2.
Mevrouw drs.M.G.J.L.Dijkers-Damman, directeur van BV Boei te machtigen omtijdens de aandeelhoudersvergadering de provincie te vertegenwoordigen.


9.

Vaststelling jaarrekening 2000 NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland

Het college besluit de jaarrekening 2000 van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland in hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap op grond van artikel 16 lid 4 van de statuten vast te stellen.


10.

Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma aangaande EU-subsidies

Het college stelt de antwoorden vast.


Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D.Berger tel. 06.183.000.64 2, 8, 9
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 3
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 10
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 6, 7Het archief van de GS-Besluitenlijsten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken
(categorie: GS-besluitenlijsten openbaar),

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie