Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuvergunningen verleend door de Gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit
Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan G. de Vries-Vermeeren, voor een inrichting voor het houden van fokschapen en paarden op het adres Laarweg 20 te Harkamp WM/2001-022.

Besluiten
Op 3 juli 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

1.


T.A. van Heusden, voor een inrichting voor het houden en fokken van paarden op het adres Van Peursumweg 8 te Ede WM/2000-115;
2.


Resim Dressage, voor een veehouderij op het adres Laarweg 15 te Harskamp WM/2000-125.

Intrekkingsbesluiten
Op 3 juli 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk ingetrokken van:

1.


J. van den Brink, Lage Valkseweg 127 te Lunteren van d.d. 5 juli 1977, nr. HW-1976-124 geheel in te trekken;

2.


S.I.A. Boogert, Woudse Wallenpad 5 te Lunteren van d.d. 8 januari 1985, nr. HW-1984-101 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 65 vleesvarkens;

3.


Mw. J. van den Berg-van Essen, Nederwoudseweg 15a te Lunteren van d.d. 18 november 1986, nr. HW-1986-070 gedeeltelijk in trekken en wel voor 105 vleesvarkens.

Bedenkingen
Naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Een ieder kan tot 9 augustus 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 2 augustus 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 05 22.
Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 26 juli 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van het besluit en de intrekkingsbesluiten. Tot 23 augustus 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp-besluit zijn aangebracht;

- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 23 augustus 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage
De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluit kan tot 9 augustus 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 23 augustus 2001 en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 26 juli 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring
(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning)
Op 3 juli 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan;

1.


Amkor B.V., Voltastraat 11 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op een nieuwe cv-installatie (met verplaatsing van een bestaande cv-ketel) en wat ondergeschikte wijzigingen in het productieproces;

2.


De Staatssecretaris van Defensie, voor deze de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur Directie Gelderland, Hessenweg 2 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft tot gevolg dat tegen het bestaande garagegebouw van de inrichting 3 zogenaamde mavoboxen worden geplaatst ten behoeve van opslag gereedschappen en de plaatsing van de
banden(de)monteeraparatuur. Er worden geen (gevaarlijke) stoffen opgeslagen in de units;

3.

R. van Steenbergen, Zuiderkade 16 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op het renoveren van de berging annex varkensstal waarbij het aantal vleesvarkens wordt verminderd van 40 naar 30 stuks.

Bedenkingen
Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

a.

naam en adres van de indiener;
b.

de dagtekening;
c.

omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d.

de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 10 juli 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie