Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Eemnes, week 28

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes* Gemeenteberichten week 28
Bouwplannen
Kapvergunningen
Bestemmingsplannen


* Bekendmakingen
Reconstructie kruising Stadwijksingel/Raadhuislaan Wijziging openingstijden gemeentehuis
Wijziging van de tarieventabel 2001
Gebruiksregeling Oude Haventerrein

* Sfeerverslag discussieavonden Strategisch Gebiedsperspectief

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 28

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouw- en aanlegvergunningen
- Goyergracht Zuid 41a, plaatsen stal.

- Laarderweg 136, plaatsen luifelreclame.

- Parkeerterrein Noordersingel naast sportpark, plaatsen halfpipe.
- Wakkerendijk 42a, vergroten bedrijfsgebouw.
- Zeeltweg 14, (kavel Q Noordbuurt), bouwen woning.
Verleende toestemming/bouw- en aanlegvergunningen
- Geerenweg 2, bouwen van een opslagloods, verzonden op 3 juli 2001.
- Patrijzenhof 70, plaatsen dakkapel, verzonden 4 juli 2001.
- Wakkerendijk 188, plaatsen 2 dakkapellen, verzonden op 5 juli 2001.
- Zeeltweg 40 (kavel D, Noordbuurt), bouwen woning met berging/stallingsruimte, verzonden 9 juli 2001.

Aangevraagde monumentenvergunning

- Wakkerendijk 166, waterdicht maken kelder.
Deze aanvragen liggen vanaf 13 juli 2001 veertien dagen ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders.

Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Laarderweg 42a, drie berkenbomen.

- Raadhuislaan 76, een berk.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.
Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Beemdlang 27, vergroten woning.

- Oud Eemnesserweg 27, vernieuwen en vergroten garage.
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf vrijdag 13 juli 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Bekendmakingen

Reconstructie kruising Stadwijksingel/Raadhuislaan Na uitgebreide inspraak heeft de Raad in 1999 het "Verkeersveiligheidsplan" vastgesteld. In dit plan is vastgesteld welke wegen in Eemnes 30, 50 en 60 km/u worden.

De Stadwijksingel gaat bij de Raadhuislaan over van 50 km/u weg naar een 30 km/u gebied. Om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren is in 1999 afgesproken dat de kruising Stadwijksingel/Raadhuislaan verhoogd zal worden aangelegd.

Op 9 januari 2001 heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Naar verwachting zal half augustus 2001 het werk worden gestart. De uitvoering zal ongeveer 3 weken in beslag nemen.
De tekening van dit werk kunt u inzien bij de balie van de sector VROM in het gemeentehuis.

Wijziging openingstijden gemeentehuis
Tijdens de schoolvankantieperiode van maandag 9 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2001 zal het gemeentehuis op maandagavond niet geopend zijn.
Het gemeentehuis is tijdens deze periode iedere ochtend geopend van 09.00 tot 12.00 uur en op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Maandag 20 augustus zal het gemeentehuis weer gewoon van 14.00 tot 20.00 uur geopend zijn.

Wijziging van de tarieven tabel 2001
Naar aanleiding van bovenstaande wetswijziging heeft de raad van Eemnes op 25 juni 2001 het besluit genomen tot wijziging van de tarieventabel 2001.

Per 1 april 2001 is het mogelijk voor personen van hetzelfde geslacht een huwelijk aan te gaan. Tevens is het mogelijk om een huwelijk te laten omzetten in een geregistreerd partnerschap en een geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

Voor het opmaken van een dergelijke akte mag geen leges worden geheven. Maar indien men er voor kiest de omzetting van de akte in een trouwruimte te laten plaatsvinden, m.a.w. als de partners "pracht en praal" wensen, wordt er wel leges in rekening gebracht. Hierbij is aansluiting gezocht met de leges inzake huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistratie.

Voor de omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap c.q. van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een trouwzaal bedraagt het tarief:

- op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur: fl. 280,00
- op zaterdag: fl. 650,00
Wilt u buiten deze uren of op een locatie buiten het gemeentehuis de omzetting laten plaatsvinden, dan wordt het voor die dag geldende bedrag verhoogd met 70%.

Gebruiksregeling Oude Haventerrein
Op 3 juli 2001 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Gebruiksregeling Oude Haventerrein vastgesteld. Daarin is aangegeven onder welke voorwaarden van dit terrein aan de Wakkerendijk gebruik kan worden gemaakt.
De regeling ligt tijdens kantooruren ter inzage op de basisadministratie van het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. de Bruijn, telefoon 035-5390611

Sfeerverslag discussieavonden Strategisch Gebiedsperspectief

BEL-gemeenten moeten groen en leefbaar blijven

Inwoners en organisaties spraken zich uit tijdens discussieavonden 19 juni en 21 juni j.l. hebben de discussieavonden over het Strategisch Gebiedsperspectief voor de BEL-gemeenten plaatsgevonden. Op de gemeentewerf leidde burgemeester Jules Bijl van Eemnes de thema's in waarover gediscussieerd zou worden. Daarna nam Willem Sloots, en professionele discussieleider het van hem over om de aanwezigen door de vragen heen te loodsen. Over de toekomst van het BEL-gebied waren negen thema's geformuleerd waarvoor een aantal mogelijke strategische doelstellingen waren geformuleerd. Door middel van stemkastjes konden de aanwezigen hun keuze maken. Over de stellingen werd soms pittig van gedachten gewisseld, maar op andere momenten was men het ook roerend met elkaar eens. Hieronder een impressie van de thema's en de voorkeuren die de aanwezigen lieten blijken voor toekomstig beleid.

Vergrijzing en ontgroening
Het Gooi en dus ook de BEL-dorpen hebben te maken met een toenemende vergrijzing van de bevolking. Omdat het woningaanbod beperkt en duur is, trekken jongeren weg (ontgroening). Moet men deze ontwikkeling accepteren, of moet er iets aan gedaan worden? Driekwart van de aanwezigen was het er over eens dat zowel voor ouderen als voor jongeren nieuwe mogelijkheden moeten worden gecreëerd. Bij eventuele nieuwbouw moeten seniorenwoningen en betaalbare woningen voor starters voorrang krijgen om het evenwicht in de leeftijdsopbouw ook op langere termijn te garanderen.

Wonen
Inwoners van de BEL-dorpen hechten grote waarde aan de groene leefomgeving. De algemene opinie was dan ook dat er zeer voorzichtig omgesprongen moet worden met de nog aanwezige natuur. Woningbouw op open plekken mag niet of slechts zeer beperkt plaatsvinden, vond alweer driekwart van de aanwezigen. Hoewel op de twee avonden er enige verschillen waren in de opvattingen, wil men alleen bouwen op vrijkomende locaties, eventueel op de Blaricummermeent en ten noorden of zuiden van Eemnes. Toch was de stemming wat huiverig, de noodzaak van meer woningen en het behoud van natuur wogen beide even zwaar. Inbreiden, dat wil zeggen, op een vrijkomend perceel meer woningen bouwen dan er oorspronkelijk gestaan hebben, werd als oplossing afgewezen. Men was het er ook over eens dat het nieuwe woningaanbod in de eerste plaats bestemd moet zijn voor de eigen inwoners, of voor jongeren die uit financiële noodzaak de regio verlieten, maar graag willen terugkeren.

Werken
Bij het thema 'werken' stond de vraag centraal waar het evenwicht tussen wonen en werken in de toekomst moet liggen. Uitbreiding op nieuwe locaties werd door de aanwezigen als minder wenselijk gezien. De eventuele uitbreiding zal op de bestaande en geplande locaties moeten plaatsvinden, zoals de Blaricummermeent en Crailo. Op de tweede avond was zelfs 95% het hierover eens.

Recreatie
Over het thema recreatie waren de verschillen op beide avonden groot. Over het algemeen genomen waren er op beide avonden weinig voorstanders te vinden voor nieuwe recreatie in het BEL-gebied.

Verkeer & vervoer
De BEL-dorpen kennen het probleem van 'sluipverkeer' dat via de dorpenroute de files op de A27 probeert te vermijden. Het autobezit zal nog toenemen, zodat maatregelen onontkoombaar zijn. De grote meerderheid op beide avonden kiest voor beleid dat ervoor zorgt dat autoverkeer zoveel mogelijk voor de snelweg zal kiezen, en eventueel als alternatief door het openbaar vervoer te stimuleren, bijvoorbeeld door de aanleg van een HOV-lijn. De dorpenroute moet in ieder geval ontmoedigd worden, zo is de mening van een eerderheid van de aanwezigen.

Natuur & Landschap
Natuur en landschap worden hoog gewaardeerd in de BEL-regio. Men is dan ook van mening dat waar mogelijk het areaal aan natuurgebied moet toenemen, bijvoorbeeld als landbouwgronden vrijkomen. De kwaliteit van natuur en landschap moet gewaarborgd worden en liefst nog verbeteren.

Cultureel erfgoed
Het cultureel erfgoed dat nog volop aanwezig is in en rond de oude dorpen, moet gekoesterd worden. Een ruime meerderheid (67% en 81%) van de aanwezigen op beide avonden is bang dat, wanneer men per geval gaat beoordelen of cultureel erfgoed plaats moet maken voor andere plannen, de beslissing te snel zal uitvallen in het voordeel van nieuwe ontwikkelingen. Cultureel erfgoed is onvervangbaar en dat moet dan ook tot uitdrukking komen in de wijze waarop daar mee omgesprongen wordt.

Zorg
In het vergrijzend gebied is zorg een belangrijk beleidsveld. De algemene mening op beide avonden was dat het wenselijk voorzieningenniveau in BEL-verband moet worden bereikt, daar het voor de dorpen apart niet haalbaar is. Een straal van 20 km die in een van de alternatieven werd genoemd, werd als te ruim ervaren. In principe moeten BEL-ouderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven, is het niet in hun eigen dorp, dan toch in ieder geval er niet te ver vandaan. De Nota Ouderenbeleid die pas door de BEL-gemeenteraden is goedgekeurd biedt waarschijnlijk het juiste instrumentarium om dit gewenste voorzieningenniveau te bereiken.

Welzijn en sport
Intergemeentelijke samenwerking scoort ook hoog als het gaat om het aanbieden en ontwikkelen van voorzieningen op welzijns- en sportgebied. Het initiatief hiertoe moet door de gemeenten worden genomen, nadat eerst een inventarisatie is gemaakt bij de bestaande organisaties en verenigingen. 74% en 68% van de aanwezigen was het hier over eens op de twee avonden.

Hoe gaat het nu verder?

De discussieavonden waren een stap op weg naar de uiteindelijke strategische gebiedsvisie. In het voortraject heeft een stuurgroep bestaande uit beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht, de provincie Noord-Holland en de gemeentebesturen zich beziggehouden met het formuleren van alternatieven. De drie colleges van burgemeester en wethouders van de BEL-dorpen hebben hun eigen voorkeuren aangegeven. Tijdens de discussieavonden werd getracht de mening van organisaties en inwoners in het gebied op het spoor te komen. Daarna zal het uiteindelijke plan geformuleerd worden en aangeboden worden aan de drie gemeenteraden. Ook in deze laatste fase is het mogelijk om als burger een stem in het geheel te hebben.

Wilt u meer informatie, bel dan Roel van Vliet (telefoon 030 - 2582318) of met de gemeentelijke voorlichter in uw woonplaats.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie