Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Eemnes, week 28

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes* Gemeenteberichten week 28
Bouwplannen
Kapvergunningen
Bestemmingsplannen


* Bekendmakingen
Reconstructie kruising Stadwijksingel/Raadhuislaan Wijziging openingstijden gemeentehuis
Wijziging van de tarieventabel 2001
Gebruiksregeling Oude Haventerrein

* Sfeerverslag discussieavonden Strategisch Gebiedsperspectief

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 28

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouw- en aanlegvergunningen
- Goyergracht Zuid 41a, plaatsen stal.

- Laarderweg 136, plaatsen luifelreclame.

- Parkeerterrein Noordersingel naast sportpark, plaatsen halfpipe.
- Wakkerendijk 42a, vergroten bedrijfsgebouw.
- Zeeltweg 14, (kavel Q Noordbuurt), bouwen woning.
Verleende toestemming/bouw- en aanlegvergunningen
- Geerenweg 2, bouwen van een opslagloods, verzonden op 3 juli 2001.
- Patrijzenhof 70, plaatsen dakkapel, verzonden 4 juli 2001.
- Wakkerendijk 188, plaatsen 2 dakkapellen, verzonden op 5 juli 2001.
- Zeeltweg 40 (kavel D, Noordbuurt), bouwen woning met berging/stallingsruimte, verzonden 9 juli 2001.

Aangevraagde monumentenvergunning

- Wakkerendijk 166, waterdicht maken kelder.
Deze aanvragen liggen vanaf 13 juli 2001 veertien dagen ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders.

Kapvergunningen

Ingekomen aanvragen

- Laarderweg 42a, drie berkenbomen.

- Raadhuislaan 76, een berk.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.
Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Beemdlang 27, vergroten woning.

- Oud Eemnesserweg 27, vernieuwen en vergroten garage.
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf vrijdag 13 juli 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Bekendmakingen

Reconstructie kruising Stadwijksingel/Raadhuislaan Na uitgebreide inspraak heeft de Raad in 1999 het "Verkeersveiligheidsplan" vastgesteld. In dit plan is vastgesteld welke wegen in Eemnes 30, 50 en 60 km/u worden.

De Stadwijksingel gaat bij de Raadhuislaan over van 50 km/u weg naar een 30 km/u gebied. Om de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren is in 1999 afgesproken dat de kruising Stadwijksingel/Raadhuislaan verhoogd zal worden aangelegd.

Op 9 januari 2001 heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Naar verwachting zal half augustus 2001 het werk worden gestart. De uitvoering zal ongeveer 3 weken in beslag nemen.
De tekening van dit werk kunt u inzien bij de balie van de sector VROM in het gemeentehuis.

Wijziging openingstijden gemeentehuis
Tijdens de schoolvankantieperiode van maandag 9 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2001 zal het gemeentehuis op maandagavond niet geopend zijn.
Het gemeentehuis is tijdens deze periode iedere ochtend geopend van 09.00 tot 12.00 uur en op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Maandag 20 augustus zal het gemeentehuis weer gewoon van 14.00 tot 20.00 uur geopend zijn.

Wijziging van de tarieven tabel 2001
Naar aanleiding van bovenstaande wetswijziging heeft de raad van Eemnes op 25 juni 2001 het besluit genomen tot wijziging van de tarieventabel 2001.

Per 1 april 2001 is het mogelijk voor personen van hetzelfde geslacht een huwelijk aan te gaan. Tevens is het mogelijk om een huwelijk te laten omzetten in een geregistreerd partnerschap en een geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

Voor het opmaken van een dergelijke akte mag geen leges worden geheven. Maar indien men er voor kiest de omzetting van de akte in een trouwruimte te laten plaatsvinden, m.a.w. als de partners "pracht en praal" wensen, wordt er wel leges in rekening gebracht. Hierbij is aansluiting gezocht met de leges inzake huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistratie.

Voor de omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap c.q. van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een trouwzaal bedraagt het tarief:

- op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur: fl. 280,00
- op zaterdag: fl. 650,00
Wilt u buiten deze uren of op een locatie buiten het gemeentehuis de omzetting laten plaatsvinden, dan wordt het voor die dag geldende bedrag verhoogd met 70%.

Gebruiksregeling Oude Haventerrein
Op 3 juli 2001 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Gebruiksregeling Oude Haventerrein vastgesteld. Daarin is aangegeven onder welke voorwaarden van dit terrein aan de Wakkerendijk gebruik kan worden gemaakt.
De regeling ligt tijdens kantooruren ter inzage op de basisadministratie van het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. de Bruijn, telefoon 035-5390611

Sfeerverslag discussieavonden Strategisch Gebiedsperspectief

BEL-gemeenten moeten groen en leefbaar blijven

Inwoners en organisaties spraken zich uit tijdens discussieavonden 19 juni en 21 juni j.l. hebben de discussieavonden over het Strategisch Gebiedsperspectief voor de BEL-gemeenten plaatsgevonden. Op de gemeentewerf leidde burgemeester Jules Bijl van Eemnes de thema's in waarover gediscussieerd zou worden. Daarna nam Willem Sloots, en professionele discussieleider het van hem over om de aanwezigen door de vragen heen te loodsen. Over de toekomst van het BEL-gebied waren negen thema's geformuleerd waarvoor een aantal mogelijke strategische doelstellingen waren geformuleerd. Door middel van stemkastjes konden de aanwezigen hun keuze maken. Over de stellingen werd soms pittig van gedachten gewisseld, maar op andere momenten was men het ook roerend met elkaar eens. Hieronder een impressie van de thema's en de voorkeuren die de aanwezigen lieten blijken voor toekomstig beleid.

Vergrijzing en ontgroening
Het Gooi en dus ook de BEL-dorpen hebben te maken met een toenemende vergrijzing van de bevolking. Omdat het woningaanbod beperkt en duur is, trekken jongeren weg (ontgroening). Moet men deze ontwikkeling accepteren, of moet er iets aan gedaan worden? Driekwart van de aanwezigen was het er over eens dat zowel voor ouderen als voor jongeren nieuwe mogelijkheden moeten worden gecreëerd. Bij eventuele nieuwbouw moeten seniorenwoningen en betaalbare woningen voor starters voorrang krijgen om het evenwicht in de leeftijdsopbouw ook op langere termijn te garanderen.

Wonen
Inwoners van de BEL-dorpen hechten grote waarde aan de groene leefomgeving. De algemene opinie was dan ook dat er zeer voorzichtig omgesprongen moet worden met de nog aanwezige natuur. Woningbouw op open plekken mag niet of slechts zeer beperkt plaatsvinden, vond alweer driekwart van de aanwezigen. Hoewel op de twee avonden er enige verschillen waren in de opvattingen, wil men alleen bouwen op vrijkomende locaties, eventueel op de Blaricummermeent en ten noorden of zuiden van Eemnes. Toch was de stemming wat huiverig, de noodzaak van meer woningen en het behoud van natuur wogen beide even zwaar. Inbreiden, dat wil zeggen, op een vrijkomend perceel meer woningen bouwen dan er oorspronkelijk gestaan hebben, werd als oplossing afgewezen. Men was het er ook over eens dat het nieuwe woningaanbod in de eerste plaats bestemd moet zijn voor de eigen inwoners, of voor jongeren die uit financiële noodzaak de regio verlieten, maar graag willen terugkeren.

Werken
Bij het thema 'werken' stond de vraag centraal waar het evenwicht tussen wonen en werken in de toekomst moet liggen. Uitbreiding op nieuwe locaties werd door de aanwezigen als minder wenselijk gezien. De eventuele uitbreiding zal op de bestaande en geplande locaties moeten plaatsvinden, zoals de Blaricummermeent en Crailo. Op de tweede avond was zelfs 95% het hierover eens.

Recreatie
Over het thema recreatie waren de verschillen op beide avonden groot. Over het algemeen genomen waren er op beide avonden weinig voorstanders te vinden voor nieuwe recreatie in het BEL-gebied.

Verkeer & vervoer
De BEL-dorpen kennen het probleem van 'sluipverkeer' dat via de dorpenroute de files op de A27 probeert te vermijden. Het autobezit zal nog toenemen, zodat maatregelen onontkoombaar zijn. De grote meerderheid op beide avonden kiest voor beleid dat ervoor zorgt dat autoverkeer zoveel mogelijk voor de snelweg zal kiezen, en eventueel als alternatief door het openbaar vervoer te stimuleren, bijvoorbeeld door de aanleg van een HOV-lijn. De dorpenroute moet in ieder geval ontmoedigd worden, zo is de mening van een eerderheid van de aanwezigen.

Natuur & Landschap
Natuur en landschap worden hoog gewaardeerd in de BEL-regio. Men is dan ook van mening dat waar mogelijk het areaal aan natuurgebied moet toenemen, bijvoorbeeld als landbouwgronden vrijkomen. De kwaliteit van natuur en landschap moet gewaarborgd worden en liefst nog verbeteren.

Cultureel erfgoed
Het cultureel erfgoed dat nog volop aanwezig is in en rond de oude dorpen, moet gekoesterd worden. Een ruime meerderheid (67% en 81%) van de aanwezigen op beide avonden is bang dat, wanneer men per geval gaat beoordelen of cultureel erfgoed plaats moet maken voor andere plannen, de beslissing te snel zal uitvallen in het voordeel van nieuwe ontwikkelingen. Cultureel erfgoed is onvervangbaar en dat moet dan ook tot uitdrukking komen in de wijze waarop daar mee omgesprongen wordt.

Zorg
In het vergrijzend gebied is zorg een belangrijk beleidsveld. De algemene mening op beide avonden was dat het wenselijk voorzieningenniveau in BEL-verband moet worden bereikt, daar het voor de dorpen apart niet haalbaar is. Een straal van 20 km die in een van de alternatieven werd genoemd, werd als te ruim ervaren. In principe moeten BEL-ouderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven, is het niet in hun eigen dorp, dan toch in ieder geval er niet te ver vandaan. De Nota Ouderenbeleid die pas door de BEL-gemeenteraden is goedgekeurd biedt waarschijnlijk het juiste instrumentarium om dit gewenste voorzieningenniveau te bereiken.

Welzijn en sport
Intergemeentelijke samenwerking scoort ook hoog als het gaat om het aanbieden en ontwikkelen van voorzieningen op welzijns- en sportgebied. Het initiatief hiertoe moet door de gemeenten worden genomen, nadat eerst een inventarisatie is gemaakt bij de bestaande organisaties en verenigingen. 74% en 68% van de aanwezigen was het hier over eens op de twee avonden.

Hoe gaat het nu verder?

De discussieavonden waren een stap op weg naar de uiteindelijke strategische gebiedsvisie. In het voortraject heeft een stuurgroep bestaande uit beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht, de provincie Noord-Holland en de gemeentebesturen zich beziggehouden met het formuleren van alternatieven. De drie colleges van burgemeester en wethouders van de BEL-dorpen hebben hun eigen voorkeuren aangegeven. Tijdens de discussieavonden werd getracht de mening van organisaties en inwoners in het gebied op het spoor te komen. Daarna zal het uiteindelijke plan geformuleerd worden en aangeboden worden aan de drie gemeenteraden. Ook in deze laatste fase is het mogelijk om als burger een stem in het geheel te hebben.

Wilt u meer informatie, bel dan Roel van Vliet (telefoon 030 - 2582318) of met de gemeentelijke voorlichter in uw woonplaats.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...