Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken asielzoekerscentrum Mierlo

Datum nieuwsfeit: 11-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldrop
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 11 juli 2001

STAND VAN ZAKEN ASIELZOEKERSCENTRUM MIERLO

Op 16 mei jongstleden heeft het gemeentebestuur van Mierlo bekend gemaakt dat medewerking zal worden verleend aan de vestiging van een tijdelijk asielzoekerscentrum in Mierlo. Het centrum zal plaats bieden aan maximaal 400 asielzoekers voor een periode van maximaal vijf jaar. Het perceel waarop het centrum gebouwd gaat worden is particulier eigendom en er is overeenstemming over het gebruik van het perceel tussen de eigenaar en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Omdat het centrum wordt aangelegd tegen de gemeentegrens met Geldrop hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Mierlo en Geldrop afgesproken gezamenlijk op te trekken.

Rekening houden met vakantieperiode
Tijdens de informatieavond voor de omwonenden is toegezegd dat er rekening gehouden zal worden met de vakantieperiode voor wat betreft het opstarten van de diverse procedures die nodig zijn om de vestiging van het centrum op die plaats mogelijk te maken. Op deze manier krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid om gebruik te maken van de rechtsbescherming die in die procedures is vastgelegd. (zie hieronder)

Omdat het project gemeentegrens overschrijdend is, is besloten om een externe projectleider en een administratieve ondersteuner aan te stellen. Zij zullen begin augustus met hun werkzaamheden beginnen. Naar verwachting zullen de planologische procedures begin september worden opgestart.

Rechtsbescherming
Nadat het COA een volledige en ontvankelijke aanvraag om een bouwvergunning heeft ingediend, zal dat in de Mierlose Krant en in Middenstandsbelangen worden gepubliceerd dat de aanvraag om bouwvergunning is ontvangen. Tegen deze mededeling kunnen géén bezwaren worden ingediend.

Gelijktijdig zal worden bekend gemaakt dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan voor de duur van ten hoogste vijf jaren. Die aanvraag om vrijstelling ligt vervolgens twee weken ter inzage. Iedereen kan gedurende die termijn tegen de aanvraag om vrijstelling schriftelijk zijn zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van Mierlo kenbaar maken. Vervolgens zal het college zich beraden over de ingebrachte zienswijzen en definitief beslissen of zij al dan niet tot verlening van vrijstelling overgaat.

Beide besluiten worden gepubliceerd in de Mierlose Krant en Middenstandsbelangen. Alleen de aanvrager van de vergunning en degenen die zienswijzen hebben ingebracht zullen persoonlijk van deze besluiten in kennis worden gesteld. Tegen de twee hierboven vermelde besluiten kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Belanghebbenden kunnen verder de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken om een "voorlopige Voorziening" te treffen.

Nadat burgemeester en wethouders een beslissing hebben genomen op de bezwaarschriften kan daartegen binnen zes weken na de dag van verzending beroep worden ingesteld bij de Arrondissementsrechtbank. Ook dan kan weer bij de President van de rechtbank een "voorlopige voorziening" worden gevraagd.
Tegen de beslissing van de Arrondissementsrechtbank kan vervolgens nog hoger beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state en kan de Voorzitter van die Afdeling worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie