Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tekst voorlichtingspagina Gemeente Denekamp

Datum nieuwsfeit: 11-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP
Datum plaatsing: 11 juli 2001

De openingstijden van de locaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo zijn:
Elke ochtend van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. 's Middags alleen volgens afspraak.

ALGEMENE INFORMATIE

Burgerzaken
In de vakantieperiode van 9 juli tot en met 20 juli 2001 zullen de openingstijden van de afdeling Burgerzaken in Denekamp en de locaties Ootmarsum en Weerselo beperkt zijn nl. van maandag tot en met vrijdag uitsluitend van 08.30 uur tot 12.30 uur.
De openstelling van de afdeling Burgerzaken is verder als volgt geregeld:

Week 28 (9 juli tot en met 13 juli 2001)
Locaties Denekamp en Weerselo zijn geopend;

Week 29 (16 juli tot en met 20 juli 2001)
Locaties Denekamp en Weerselo zijn geopend;

Op maandag 23 juli 2001 zijn alle drie locaties i.v.m. verhuizing gesloten. Echter voor aangifte geboorte en overlijden kunt u telefonisch contact opnemen met de locatie Denekamp. Op dinsdag 24 en woensdag 25 juli 2001 kunt u voor de handelingen betreffende burgerzaken terecht in Ootmarsum maar van klaar-terwijl-wacht is dan naar alle waarschijnlijkheid nog geen sprake.
Ingaande donderdag 26 juli 2001 kunt u voor alle zaken betreffende de burgerlijke stand ca. terecht in de locatie te Ootmarsum.

De avondopenstelling voor de drie locaties komt in de vakantieperiode in zijn geheel te vervallen.
De eerstvolgende avondopenstelling is donderdag 16 augustus 2001.

Sociale Zaken, Locatie Ootmarsum, verhuisd

Met ingang van 9 juli j.l. is de afdeling Sociale Zaken Locatie Ootmarsum verhuisd naar de Locatie Denekamp, Mevrouw Koel, maatschappelijk werkster en mevrouw Hulshof, WVG-consulente zijn vanaf die datum in Denekamp te bereiken.
(spreekuur elke ochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur) U kunt hun telefonisch bereiken via 35 88 00 en t.z.t krijgt u hun eigen telefoonnummer.

Huisvesting ambtelijke diensten
Zoals hiervoor reeds is vermeld vindt er in week 30 (23 t/m 27 juli 2001) een verhuizing plaats van de gemeentelijke afdelingen. Deze verhuizing beoogt de gemeentelijke taakvelden die nu nog verspreid zijn op drie locaties te clusteren.
De daadwerkelijke verhuizing vindt bewust plaats in de vakantieperiode en wel van maandag 23 juli tot en met woensdag 25 juli 2001. Op die dagen is er geen dienstverlening mogelijk, uitgezonderd de hiervoor vermelde spoedgevallen betreffende de burgerlijke stand op dinsdag 24 en woensdag 25 juli 2001 in de locatie Ootmarsum.

Ingaande donderdag 26 juli 2001 is het gemeentelijk apparaat als volgt gehuisvest:

Locatie Denekamp (gemeentehuis, Burgemeester Hoogklimmerstraat 2, Denekamp)
Huisvesting van het bestuur (raad, college burgemeester en wethouders en burgemeester),
de brandweer, de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning, waaronder begrepen de taakvelden Financien (o.m.belastingen), Bestuurlijke en Juridische Zaken (o.m. voorlichting, kabinetszaken, bezwaar en beroepszaken etc.) , Personeel en Organisatie en de afdeling sociale zaken (bijstand, huursubsidie, voorzieningen gehandicapten etc.)

Locatie Ootmarsum (stadhuis, Kerkplein 1, Ootmarsum) Huisvesting van de sector Samenleving, waaronder begrepen de taakvelden:
Burgerzaken (bevolking, burgerlijke stand, vergunningen evenementen etc.);
Onderwijs, sport, subsidiebeleid (etc.);
Kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn;
Recreatie en toerisme.

Locatie Weerselo (gemeentehuis, Burgemeester Scholtensplein 1, Weerselo)
Huisvesting van de sector Ruimte, waaronder begrepen de taakvelden: Grondzaken (grond aan- en verkopen, verhuur etc.); Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (bestemmingsplannen, vrijstellingen, gebiedsgericht beleid, aanlegvergunningen etc.); Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen, monumentenzorg, reclames etc.);
Milieuzaken (vergunningen en meldingen, bodemonderzoek, geluidmetingen, subsidieregeling oud papier etc.); Beheer en onderhoud (afvalinzameling, openbaar groen, wegenonderhoud, straatverlichting, uitwegvergunningen etc.).

STORINGSDIENSTEN

Tijdens kantooruren kunt u storingen melden via de plaatselijke locaties.
Buiten kantooruren:

LOCATIE DENEKAMP
J.B.Mollink telefoon: 352928 of 06-23561038
G.B.M.Kuipers telefoon: 221239 of 06-51290264

LOCATIE WEERSELO
F. Munsterhuis telefoon: 06- 54673369
P. Oude Essink Nijhuis telefoon: 06- 54673371

LOCATIE OOTMARSUM
W. Veldhuis: telefoon: 0541- 28 88 55
(alleen tijdens kantoortijden)
Melding storing overige nutsvoorzieningen

GRATIS BELLEN
Gas en Elektra

0800 - 3366112

Waterleiding

0800 - 1421

Kabeltelevisie

0800 - 0221475

VERGADERINGEN

BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 5 juli jl. onder andere de volgende besluiten genomen:


* Voorbereidingsbesluit Gasthuisstraat 6, Ootmarsum;
* Voorbereidingsbesluit Pierikspad 2, Rossum;
* Voorbereidingsbesluit aanleg fietspad Vasserweg;
* Intrekking voorbereidingsbesluit Hoofdstraat 1, Deurningen;
* Verzoeken planschadevergoeding ex art. 49 WRO ontsluitingsweg Noord Deurningen;

* Afwijzing verzoek planschadevergoeding bestemmingsplan Noord Deurningen;

* Interim-beleid Recreatie bij de boer;

* Uitvoeren technische maatregelen legionellapreventie accommodaties voormalige gemeente Denekamp;

* Aanschaf testapparatuur ademluchttoestellen voor brandweer Weerselo;

* Vervanging dakbedekking sporthal De Schalm, Ootmarsum;
* Vaststelling Monumentenverordening Denekamp 2001;
* Buurtspeelplaats bij Julianaschool, Denekamp;
* Werving trainees;

* Aankoop grond van G.H. Rikhof voor toekomstige uitbreiding industrieterrein, Denekamp;

* Uitbreiding basisschool de Zevenster, Denekamp;
* Aan- en verkoop VTO-complex, Denekamp;

* Aanschaf paternosterkasten;

* Realisering computer- en telefoniecommunicatieverbindingen;
* Tijdelijke huisvesting, waaronder aanschaf telefooncentrale;
* Aanpassing Legesverordening en Tarieventabel 2001;
* Convenant Bornsestraat, Weerselo;

* Vaststelling jaarrekeningen 2000 voormalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo.

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING

Voorbereidingsbesluit
In zijn vergadering van 5 juli 2001 heeft de gemeenteraad gesloten te verklaren dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor het perceel kadastraal bekend kadastrale gemeente Weerselo, sectie F, nr. 2654 (ged), 2591 (ged) en 2599 (ged) en plaatselijk bekend Pierikspad 2 te Rossum.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 12 juli 2001 en ligt met ingang van deze datum ter inzage bij de afdeling VROM (locatie Weerselo).

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:


* Ambachtstraat 2 te Denekamp. Het plaatsen van een carport en berging. Vrijstelling wordt verzocht voor het bouwen op de perceelsgrens.

* Brandlichterweg/Vrijdijk te Denekamp. Het plaatsen van een schuilhut. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale bouwhoogte.

* Ootmarsumsestraat 145 te Tilligte. Het plaatsen van een verlichte reclamezuil. Vrijstelling wordt ver zocht voor het overschrijden van de maximale hoogte van de zuil.

* de Kerkuil 106 te Denekamp. Het bouwen van een erker, kap op de garage en keuken. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de minimale afstand tussen de bijgebouwen en de voorgevel.

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 11-7-2001 gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM, locatie Denekamp. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B en W.
Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Openbare voorbereidingsprocedure m.b.t. verzoek om vrijstelling voor bouw van een tweetal woningen en bijgebouwen aan de Brandlichterweg 62 en 64 te Denekamp.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp maken bekend dat met ingang van 12 juli 2001 gedurende een periode van vier weken in het kader van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt het voornemen om met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan het bouwen van een woonhuis met kapschuur en kapberg aan de Brandlichterweg 62 en een woonhuis en schuur aan de Brandlichterweg 64 te Denekamp. Dit plan ligt ter inzage bij het bureau VROM van het gemeentehuis te Denekamp (1e verdieping), Burgemeester Hoogklimmerstraat 2.

Het plan voorziet in het herbouwen van de twee bestaande woningen en de bijgebouwen. Deze opstallen dienen gesloopt te worden in verband met de aanleg van de Randweg.

Tot en met 9 augustus 2001 kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

AANLEGVERGUNNING EN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een aanlegvergunning en een kapvergunning verleend voor het kappen van vijf bomen op het Stift op een perceel kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie T, nr. 564 en voor het kappen van één boom aan de Rudolph Wilminklaan op het perceel kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie T, nr. 568. Binnen 6 weken na de verzending van deze besluiten aan de aanvrager kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend. Nadere informatie omtrent deze vergunningen en het maken van bezwaar kan worden verkregen bij dhr. Nuis, afdeling VROM, locatie Weerselo, telefoon 0541 - 669661.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen.

* Weerselosestraat 22 te Agelo. Het vergroten van een ligboxenstal;
* Disseroltweg 24 te Lattrop-Breklenkamp. Het plaatsen van een blokhut;

* Asterstraat 2 te Denekamp. Het plaatsen van een serre;
* Damweg 9 te Tilligte. Gedeeltelijk vergroten van een woning;
* Damweg 9 te Tilligte. Gedeeltelijk veranderen van een woning;
* Johanninksweg 95 te Denekamp. Vergroten van een ligboxenstal;
* Rodenmorsweg 15 te Denekamp. Gedeeltelijk bouwen en vergroten van een jongveestal;

* Kloppendijk 18 te Denekamp. Veranderen en vernieuwen van voor- en achtergevel en het plaatsen van een dakkapel;
* Priorweg 10 te Denekamp. Het bouwen van een landbouwwerktuigenloods.

De bouwplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 28 juni t/m 5 juli 2001 bij de locatie Weerselo de hierna genoemde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Grotestraat (wordt nr.24) in Rossum: bouw woning met kinderdagverblijf;

* Oldenzaalsestraat 22 in Rossum: vergroten van een veestal en het bouwen van een melkstal;

* Postweg 32 in Saasveld: bouw veeschuur met opslagruimte t.v.v.;
* Postweg 32 in Saasveld: bouw woning t.v.v.;
* Gammelkerstraat 14 in Deurningen: uitbreiden ligboxenstal;
* Het Korink 19 in Rossum: bouw schuur;

* Molemansstraat 2 in Deurningen: plaatsen dakkapel;
* Postweg 15 in Saasveld: bouw woning met garage t.v.v.;
* De Hersmole 6 in Rossum: verbouwen en uitbreiden woning
* Reimerweg 11 in Rossum: vergroten ligboxenstal en bouw werktuigenberging t.v.v. 3 schuren;

* Bestemmingsplan Echelpoel II: bouw bedrijfsgebouw met bedrijfswoning en

* Bestemmingsplan Diezelkamp: bouw woning met garage.
Ook is een melding bouwvoornemen ingekomen tot het plaatsen van een tuinhuisje aan de Legtenbergerstraat 41 in Weerselo.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo
Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* de Kerkuil 188 te Denekamp. Het gedeeltelijk bouwen, veranderen en vergroten van een woning. (melding);

* de Kievit 1 te Denekamp. Het plaatsen van een tuinhuisje (melding);

* het Bosman 20 te Denekamp. Het plaatsen van een balkonhek en wijziging van de gevel;

* Disseroltweg 25 te Denekamp. Het geheel plaatsen van een tuinhuisje;

* Ootmarsumsestraat 190 te Agelo. Het vergroten van een ligboxenstal;

* Kanaalweg 17A te Denekamp. Het gedeeltelijk bouwen en plaatsen van een opbouw en een dakkapel;

* Laagsestraat 72 te Oud Ootmarsum. Bouwen van een varkensschuur.
Tegen voornoemde besluiten kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaren bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* Kooidijk 1 in Saasveld: uitbreiden schuur t.v.v. (13-08-2001);
* Scheutenhof 1 in Weerselo: plaatsen dakkapel (13-08-2001) ;
* Postweg 2 in Deurningen: wijzigen gevels woning (13-08-2001);
* Hengelosestraat 9 in Deurningen: gewijzigd uitvoeren bouw garage-berging (13-08-2001);

* Oude Deurningerstraatr 3 in Deurningen: vernieuwen kap van een schuur (15.08.2001) en

* Plegtsweg 1 in Weerselo: bouw schuur t.v.v. (15.08.2001).
Het college heeft positief gereageerd op een melding bouwvoornemen tot het plaatsen van een tuinhuisje aan de Hagen 10 in Saasveld (13-08-2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

RECLAME

Burgemeester en wethouders hebben reclamevergunning verleend voor:


* het plaatsen van een bord nabij de toegangsweg naar het pand Deurningerstraat 25 in Deurningen (15.08.2001) en
* het plaatsen van een bord op het perceel Deurningerstraat 5 in Weerselo (15.08.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-beschikking

Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 12 juli tot 9 augustus 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische af-spraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning voor de productie-ruimte van maaltijden en salades van Bonfait BV, Faradayweg 2 in Denekamp.

B. en W. willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Hiertegen kan iedereen vóór 10 augustus 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen
inbrengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 10 augustus 2001 bij b. en w. worden ingediend.

Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te brengen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM, locatie Denekamp (telefoon 0541-358862).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen.

Terinzagelegging ontwerp-besluit(en)

Op de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo, ligt vanaf 12 juli 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp-besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van:


* de heer J.B.G. Scholten, Haarstraat 54 te Rossum: een varkens-, rundvee- en pluimveehouderij/vergunning d.d. 15 april 1997, nr. 96124.

De strekking van dit ontwerp-besluit is dat wij van plan zijn op verzoek van vergunninghouder over te gaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning. De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 26 juli 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Op de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo ligt vanaf 12 juli 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag van:


* de heer J.G.M. Franke, Handijksweg 2 te Deurningen voor het veranderen van een melkvee- en legkippenhouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 9 augustus 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Terinzagelegging besluit

Op de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo ligt vanaf 12 juli 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* H.G.J.M. Franken Volmerink, Bornsestraat 43 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een horecabedrijf, manege en schietbanen (luchtdruk) en het bedrijfsmatige houden van paarden.

Beroep tegen het besluit kan tot en met 23 augustus 2001 worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 23 augustus 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

Terinzagelegging melding

Vanaf 12 juli 2001 ligt op de afdeling VROM, locatie Weerselo, ter inzage de melding van:


* Maatschap Sleiderink, Zoekerstraat 3 te Rossum: het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer (art. 8.40 Wet milieubeheer).

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING
Het organiseren van een braderie op zondag 7 augustus a.s. welke plaats zal vinden op de Vledderstraat, de Eurowerft en de Grotestraat te Denekamp van 09.00 uur tot 21.00 uur.
Deze aanvragen liggen vanaf morgen ter inzage in de locatie Denekamp, bureau P&O. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

EVENEMENTENVERGUNING TOUWTREKTOERNOOI
Het organiseren van een touwtrektournooi door de touwtrekvereniging "n Borg Lemsel"
op zaterdag 14 juli 2001 van 18.00 tot 24.00 uur aan de Lemseloseschoolweg 14 te Weerselo

EVENEMENTENVERGUNNING VOLLEYBALTOERNOOI
Het organiseren van een volleybaltournooi door de voetbalvereniging Saasveld op zondag 15 juli 2001 van 10.00 tot 19.00 uur op het trainingsveld en het oude hoofdveld van de voetbalvereniging te Saasveld

COLLECTEN
Er is voor de week 29, van 16 t/m. 21 juli a.s. geen collectevergunning verleend.

OVERIGE MEDEDELINGEN

ACTIVITEITEN

ZONDAG 15 JULI 2001
10.00-19.00 uur: 15e Bruins Volleybaltoernooi op voetbalveld, parkeerplaats en trainingsveld aan de Gravenallee te Saasveld. Inlichtingen: Monique Bruins, Gravenallee 2, 7596LR Saasveld, tel. 074-3494565.

VERENIGINGSNIEUWS UIT OOTMARSUM

Het gemeentebestuur draagt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rubriek

Het verenigingsnieuws kan worden aangeleverd tot uiterlijk woensdag via Postbus 11, t.a.v. A.Brummelhuis,7590 AA DENEKAMP, maar de voorkeur is via onderstaand e-mailadres tot uiterlijk donderdag 9.00 uur, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat het de week daarop volgend gepubliceerd wordt.
E-mail: (abrummelhuis@wrs.ootmarsum.nl).
(tekst aanleveren onder Times New Roman, puntgrootte 11).

HEEMKUNDE OOTMARSUM

Vlinderexcursie
In ons Jaarboekje 2000 heeft Jan Gerard ons verteld over de Dagvlinder en Libellen rondom Ootmarsum. Naar aanleiding van dit artikel is Jacques Gerard (een broer van Jan) bereid gevonden ons mee te nemen naar bijzondere gebieden rond Ootmarsum om te genieten van de natuur en zijn kennis van Dagvlinders.
Jacques Gerard is een specialist op het gebied van vlinders. Datum: zaterdag 4 augustus 2001 (bij slecht weer 11 augustus 2001). Plaats: Het Springendal
Vertrek: Om 13.00 uur vanaf het Molenhuisje (ingang openlucht museum Los Hoes) per fiets. Iedereen is van harte welkom.

Leden/Donateursuitstapje
Noteer alvast de datum zaterdag 22 september 2001 van ons jaarlijkse Leden/Donateursuitstapje. We brengen deze keer een bezoek aan Arnhem in combinatie met Kasteel Doorwerth. Nader bericht volgt o.a. in deze rubriek.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie