Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatie toepassing minimumeisen houtcertificering

Datum nieuwsfeit: 11-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2001/968
datum
11-07-2001

onderwerp
Evaluatie toepassing minimumeisen houtcertificering en duurzaam bosbeheer
TRC 2001/6905 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Zoals toegezegd in de onlangs aan u toegezonden Voortgangsrapportage internationaal bosbeleid (21 517; 25 273, 31) doe ik u hierbij, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Economische Zaken het rapport van de evaluatie van de toepassing van de minimumeisen voor het systeem van vrijwillige houtcertificering toekomen. Deze brief informeert u over de belangrijkste resultaten van de evaluatie en de hierop te nemen stappen.

up

datum
11-07-2001

kenmerk
DN. 2001/968

bijlage

Achtergrond
In de notitie Houtcertificering en Duurzaam Bosbeheer (25 273, nr. 1) is aangekondigd
dat het kabinet afspraken zal maken met de keurmerkverlenende instanties over een periodieke evaluatie van de toepassing van de minimumeisen voor houtcertificering zoals deze zijn geformuleerd in genoemde notitie.

Het doel van deze evaluatie is tweeledig. Ten eerste moet duidelijk worden hoe de minimumeisen in Nederland worden toegepast. Ten tweede moet duidelijk worden in hoeverre het toepassen van deze minimumeisen, door het vergroten van het aandeel hout dat aantoonbaar uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, heeft bijgedragen aan het streven dat in het jaar 2000 in ons land uitsluitend nog hout zou moeten worden gebruikt dat afkomstig is uit dergelijke bossen. Onderzoek naar de manier waarop de toepassingsprocedures van de minimumeisen verbeterd kunnen worden en uitspraken betreffende mogelijk wenselijke aanpassingen van de minimumeisen vormden onderdeel van de opdracht.

Resultaten evaluatie op hoofdlijnen
In de evaluatie stelt KPMG dat:
1. er een disbalans bestaat tussen de beleidsambitie (om in 2000 alle hout in Nederland afkomstig te doen zijn uit duurzaam beheerde bossen) en het ingezette instrumentarium.
De inzet en toepassing van de minimumeisen hebben niet tot meer duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt geleid. Overigens moet worden opgemerkt dat duurzaam geproduceerd hout dat van een keurmerk is voorzien, nog vrijwel uitsluitend beperkt is tot FSC gecertificeerd hout;
2. door deze minimumeisen niet te koppelen aan wettelijke verplichtingen heeft de overheid geen directe sturing op de uitvoering en interpretatie van de minimumeisen; 3. er slechts één instantie is (Stichting Keurhout) die de minimumeisen hanteert. De organisatie van de beoordeling van aangeboden certificaten door deze stichting sluit niet aan bij de gangbare accreditatie- en certificatiestructuur in Nederland en de toetsingsprocedure wordt in het evaluatierapport onvoldoende transparant geacht.

Als andere punten ter verbetering worden in de evaluatie onder meer genoemd: de controle op certificeerders, de accrediterende taken die de Stichting uitvoert, de internationale chain of custody en de samenstelling van de Raad van Deskundigen.

Aanbevelingen
In het evaluatierapport wordt in grote lijnen de volgende aanpak voor verbetering voorgesteld:
1. Het instellen van een instelling met een brede poortwachtersfunctie, mogelijk een aangepaste Stichting Keurhout, die duurzaam geproduceerd hout met een certificaat beoordeelt op basis van een eisenstellend document. Controle van de poortwachtersfunctie door de Raad van Accreditatie vindt plaats op basis van een afgesloten accreditatie-overeenkomst. 2. Onderzoek of fiscale of andere financiële voordelen voor duurzaam geproduceerd hout kunnen worden ingevoerd.

Wij delen de conclusie dat het systeem rond de minimumeisen, in het bijzonder de juridische verankering van het instrument, verbetering behoeft.

Ad 1. Het overnemen van de aanbeveling van KPMG impliceert een regeling die beter aansluit op de in Nederland gebruikelijke certificatiestructuur. Een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd, krijgt het predikaat van een onafhankelijke, deskundige en onpartijdige instelling.

Ad 2. Voor wat betreft de suggesties van KPMG om duurzaam geproduceerd hout financieel te bevoordelen, zal het advies van de Werkgroep Vergroening van het Fiscale Stelsel medebepalend zijn. De werkgroep is verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een fiscale stimulans voor het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. De werkgroep zal in juli 2001 advies uitbrengen aan de bewindslieden van Financiën, EZ, VROM, LNV en V&W.

Bij de eerste aanbeveling kunnen twee scenario's, in aflopende betrokkenheid van de rijksoverheid bij het verlenen van keurmerken aan duurzaam geproduceerd hout, worden onderscheiden:
* De aanbevelingen van KPMG onverkort overnemen.
* Een meer directe sturing door een organisatie die door de overheid geformuleerde uitgangspunten toepast.

Het volledig aan de markt overlaten hoe de consument zekerheid wordt verschaft over de duurzame productiewijze van hout heeft niet tot voldoende resultaat geleid. Betrokkenheid van de overheid bij de ontwikkeling en het beheer van een certificatiesysteem voor duurzaam geproduceerd hout zal naar verwachting het vertrouwen van de consument in het keurmerk vergroten en biedt tevens de mogelijkheid om zicht te houden op de ontwikkelingen in de markt. Dit moet gepaard gaan met een voorlichtings- en stimuleringscampagne.

Op korte termijn is het voornemen om de toetsing van de certificaten voor duurzaam geproduceerd hout in te passen binnen de kaders van de Raad voor Accreditatie. Daartoe zal in overleg met alle actoren een beoordelingsrichtlijn met certificatiecriteria worden ontwikkeld, die is gebaseerd op minimumeisen voor duurzaam bosbeheer zoals geformuleerd in de notitie Houtcertificering en Duurzaam Bosbeheer. Deze certificatiecriteria zelf en de wijze waarop deze tot stand komen en worden toegepast zullen transparant moeten zijn. De verschillende maatschappelijke geledingen in Nederland zullen, op basis van gelijkwaardigheid, bij het opstellen en toepassen van de certificatiecriteria worden betrokken.
Elke producent van hout kan in aanmerking komen voor het certificaat dat aangeeft dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos, mits wordt voldaan aan de beoordelingsrichtlijn en certificatie-eisen.

Een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd krijgt het predikaat van een onafhankelijke, deskundige en onpartijdige instelling. De Raad voor Accreditatie ziet toe op het behoud van deze kwalificaties. De Stichting Keurhout, zoals deze stichting thans opereert, voldoet niet aan de relevante internationale accreditatie-eisen zoals die door de Raad voor Accreditatie worden geverifieerd.

Zodra over een nieuwe structuur overeenstemming is bereikt, zullen de verantwoordelijke ministeries de noodzakelijke voorlichting geven en bezien of aanvullende stimuleringsactiviteiten mogelijk zijn. Deze stimuleringsmaatregelen zullen op zowel het aanbod van duurzaam geproduceerd hout als de vraag hiernaar zijn gericht. De betrokken bewindslieden zullen ervoor zorgdragen dat overleg wordt gevoerd met de bos- en houtsector en maatschappelijke organisaties om zich te verzekeren van voldoende draagvlak en betrokkenheid.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Rapport 'Evaluatie van de toepassing van de minimumeisen voor houtcertificering' (Niet in elektronische vorm beschikbaar)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...