Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Den Haag scherpt milieuambities aan

Datum nieuwsfeit: 12-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Den Haag
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Actuele berichten >> Persberichten >>

2001-07-12: Den Haag scherpt milieuambities aan pag.nr.=7741

Op voorstel van wethouder Stolte heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het Milieubeleidsplan 2001 - 2006. Doel van het Milieubeleidsplan is een gezondere, veiligere, schonere en meer duurzame leefomgeving voor de inwoners van Den Haag.

Het Milieubeleidsplan benoemt de milieuambities voor de komende 5 jaar, geeft richting aan het milieubeleid van de stad, beoogt de samenhang tussen de vele milieuontwikkelingen in de stad te versterken en geeft aan waar Den Haag op milieugebied staat. Het Milieubeleidsplan is in een open beleidsproces tot stand gekomen. Voor het welslagen is betrokkenheid van bewoners, bedrijven en organisaties van groot belang.

Het Milieubeleidsplan kent 3 hoofdthemas: Duurzame Stad, Schoon & Heel en Gezond & Veilig. Op basis van deze hoofdthemas zijn 5 speerpunten benoemd: klimaatbeleid, duurzaam waterbeheer, de bestrijding van vervuiling van de openbare ruimte, de bestrijding van geluidhinder en tot slot binnenmilieu.

Actief klimaatbeleid
Een actief klimaatbeleid levert een bijdrage aan een Duurzame Stad. Op langere termijn wil de gemeente Den Haag een stad zijn waarin opname en uitstoot van CO2 met elkaar in evenwicht zijn. De ambitie is om te komen tot een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie. Het klimaatbeleid richt zich in eerste instantie op het stimuleren van energiebesparing. De volgende stap is de omschakeling naar duurzame energiebronnen. De voorkeur gaat hierbij uit naar grootschalige toepassing van zonne-energie. In derde instantie is er nog de mogelijkheid van joint implementation. Dit betekent dat - in ruil voor CO2-overschot - emissierechten worden gekocht. Dit geld gaat naar een fonds waarmee elders in de wereld wordt geïnvesteerd in de vermindering van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld in de aanplant van bossen, de bouw van windparken of modernisering van verouderde energiecentrales.

Duurzaam waterbeheer
Ook duurzaam waterbeheer past in het thema Duurzame Stad. Eén van de doelstellingen bij dit speerpunt is het vergroten van de bewustwording bij bedrijven en inwoners over de waarde van drink-, oppervlakte- en grondwater. Bewustwording moet onder meer leiden tot vermindering van het drinkwatergebruik en moet het gebruik van zogenoemd grijs water stimuleren. Grijs water is opgevangen regenwater. Ook worden de ambities voor de kwaliteit van het oppervlaktewater verder aangescherpt.

Bestrijding van vervuiling
Bestrijding van vervuiling van de openbare ruimte draagt bij aan Schoon & Heel, maar is ook een randvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling; op het moment dat de eigen leefomgeving goed op orde is, zijn mensen eerder geneigd zich in te spannen voor duurzame ontwikkeling. Vervuiling van de openbare ruimte wordt onder meer bestreden door gedragsverandering te stimuleren. De door Stadsbeheer uitgevoerde schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden spelen een grote rol in een schone en hele leefomgeving. Dit geldt ook voor handhaving. Daarom ook is de gemeente Den Haag voorstander van toepassing van het instrument bestuurlijke boete bij vervuiling van de openbare ruimte.

Bestrijding van geluidhinder
De bestrijding van geluidhinder past binnen het thema Gezond & Veilig. Bij bestrijding van geluidhinder gaat het om continue geluidsoverlast van autos, trams en treinen en incidentele geluidsoverlast van bedrijven en vliegtuigen. Het belangrijkste instrument om continue geluidsoverlast tegen te gaan is het Verkeersplan dat in de loop van 2001 gereed moet zijn. Daarnaast zal op basis van de herziene Wet Geluidhinder een nieuwe Haagse geluidsnota worden opgesteld. Bij het tegengaan van incidentele geluidsoverlast staat centraal de ontwikkeling van een adequaat systeem van klachtenmanagement ter ondersteuning van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Binnenmilieu
Het speerpunt binnenmilieu richt zich op de milieukwaliteit binnen gebouwen. Hoofddoelstelling voor dit speerpunt is het voorkomen van gezondheidsklachten als gevolg van een slechte kwaliteit van het binnenmilieu. In samenwerking met de GGD zal een onderzoek worden gestart om inzicht te krijgen in aard en omvang van de problemen. Een gerichte voorlichtingscampagne over duurzaam wonen moet de bewustwording vergroten. Ook dit speerpunt draagt bij aan Gezond & Veilig.

Gebiedsgerichte benadering
Het Milieubeleidsplan staat een gebiedsgerichte benadering voor. Dit houdt in dat per gebied milieuambities kunnen verschillen, afhankelijk van de functie van het gebied (bijvoorbeeld woongebied of bedrijvengebied). Door per gebied de gewenste milieukwaliteiten te benoemen, wordt duidelijk of een bepaalde ontwikkeling wel of niet past. Op deze manier worden milieudoelen in een vroeg stadium in planvorming betrokken.

Verdere procedure
Het Milieubeleidsplan 2001 - 2006 wordt op 19 juli besproken in de commissie Leefbaarheid, Milieu en Scheveningen. In het najaar gaat het plan de inspraak in. Daarna besluit de gemeenteraad definitief over het Milieubeleidsplan.

12 juli 2001

last update: 12 juli 2001 ;pag.: 7741; auteur: 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie