Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breedgedragen Nationaal Akkoord Wonen een feit

Datum nieuwsfeit: 12-07-2001
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


Breedgedragen Nationaal Akkoord Wonen een feit (12-7-2001)

Staatssecretaris Remkes (VROM), gemeenten, provincies, verhuurders, consumentenorganisaties en het bouwende bedrijfsleven hebben vandaag een akkoord gesloten over een aantal belangrijke ambities op woongebied die zij de komende vijf jaar samen willen gaan realiseren. Belangrijkste onderwerpen zijn: keuzevrijheid en zeggenschap van burgers over hun woning en woonomgeving, de nieuwbouwopgave, stedelijke vernieuwing, zelfbouw, verkoop van huurwoningen, wonen en zorg op maat en energiebesparing.Remkes heeft met maar liefst acht partijen overeenstemming bereikt over het zogeheten Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005: VNG (gemeenten), IPO (provincies), Aedes vereniging van woningcorporaties, Woonbond, Vereniging Eigen Huis, IVBN (institutionele beleggers), Vastgoedbelang (particuliere verhuurders) en AVBB (Algemeen Verbond Bouwbedrijf). Zij gaan hun leden zo veel mogelijk stimuleren de landelijke afspraken op lokaal en regionaal niveau in concrete daden om te zetten.Het Nationaal Akkoord Wonen sluit in de kern aan bij de Nota 'Mensen, wensen, wonen'. Remkes ziet het akkoord dan ook als "brede steun in de sector voor zijn beleidsambities". Komend najaar gaat hij daarover concrete afspraken met de stedelijke regio's maken.

Zeggenschap en keuzevrijheid burgers Alle
ondertekenaars zetten zich er optimaal voor in dat huurders en kopers meer te kiezen en te zeggen krijgen over de eigen woning, woonomgeving en woondiensten. Dat geldt ook voor mensen met een lager inkomen en voor ouderen en gehandicapten. Enkele afspraken zijn:

bij de ontwikkeling van woningen
en woondiensten is de vraag van het burger het uitgangspunt.

bewoners worden in een vroeg
stadium bij de herstructureringsplannen van hun wijk betrokken.

de Vereniging Eigen Huis gaat
haar leden over zelfbouw informeren en adviseren en wil in overleg met de bouwers een oplossing voor de knelpunten voor particulier opdrachtgeverschap vinden.

Aedes en de Woonbond stimuleren
hun leden eigentijdse afspraken te maken over de mogelijkheid voor huurders hun woning naar eigen inzicht te veranderen.

staatssecretaris Remkes streeft naar een
verbetering van de Wet overleg huurders verhuurder.

Nieuwbouw Er moet meer variëteit en kwaliteit
komen in het aanbod van woningen in zowel nieuwbouwwijken als in de bestaande stad. Het gaat dan bijvoorbeeld om een groter woonoppervlak, bredere beukmaten, grotere verdiepingshoogte, flexibiliteit en een betere toegankelijkheid. Van belang is dat er een voldoende en gevarieerd aanbod is van betaalbare woningen voor ouderen, gehandicapten en de lagere inkomensgroepen. Met het oog op de doorstroming verdient -naast de bouw van duurdere koopwoningen- ook de bouw van middeldure en dure huurwoningen de aandacht. De partijen stellen zich actief op bij het stimuleren van zelfbouw. Ze gaan kijken hoe het aandeel zelfbouw tot het streefpercentage van 33% in 2005 kan groeien. Enkele concrete afspraken zijn:

omdat het van belang is dat er
voldoende nieuwe woningen bij komen, gaat de VNG samen met de staatssecretaris en de provincies onderzoeken hoe het proces van planontwikkeling sneller kan.

er komt een gezamenlijk
actieprogramma om verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap (individueel of met een groep mensen)
actief te ontwikkelen, zowel op nieuwbouwlocaties als in bestaande wijken. Staatssecretaris Remkes gaat dit ondersteunen met geld uit het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing.

staatssecretaris Remkes komt binnenkort
met voorstellen om de maximale kostengrens te schrappen tot welke woningcorporaties mogen bouwen (nu gemiddeld 274.000 gulden per woning). Daarmee wil Remkes de kwaliteitsverbetering in de sociale woningbouw stimuleren.

Stedelijke vernieuwing Alle partijen zijn het
erover eens dat de herstructurering van met name de vroeg na-oorlogse wijken en buurten de grootste opgave vormt voor het komende decennium. Ze willen het tempo bij de aanpak verhogen. Zowel gemeenten als verhuurders willen hun investeringen in de verbetering, samenvoeging en sloop van woningen opvoeren. Andere afspraken zijn:

er komt nader onderzoek naar de
financiële gevolgen van de extra ambities uit de nota 'Mensen, wensen, wonen', vooral wat betreft de woonomgeving en de aanpak van wijken. Dat onderzoek gaat eveneens in op de vraag welke partijen hoeveel daarvan voor hun rekening kunnen nemen. Mocht hieruit blijken dat aanvullende rijksmiddelen nodig zijn, dan wordt dat meegenomen in het ICES-traject.

Aedes en de Woonbond komen
binnenkort met een Handvest bewonersparticipatie bij wijkvernieuwing en herstructurering. Hierin komen aandachtspunten te staan ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners en flankerende sociale maatregelen.

de gemeenten hebben op stedelijk niveau de
regierol bij de realisering van de stedelijke vernieuwing. Op wijk- of buurtniveau kunnen andere partijen, zoals woningcorporaties, die rol vervullen. De VNG gaat met steun van staatssecretaris Remkes onderzoek doen naar de knelpunten die zich daarbij voordoen. Dat onderzoek is naar verwachting in de tweede helft van dit jaar afgerond.
Verkoop huurwoningenMet het oog op een
gevarieerde opbouw van wijken en de grote vraag (van huurders) naar koopwoningen, is een forse intensivering nodig van de verkoop van huurwoningen. Enkele afspraken zijn:

het is wenselijk dat
woningcorporaties per gebied gaan bekijken welk deel van hun woningvoorraad voor verkoop in aanmerking komt. Dat moet in overleg gebeuren met de gemeente en de huurders(organisaties).

Aedes gaat woningcorporaties
stimuleren een onderhoudsfonds op te zetten bij de verkoop van een complex huurappartementen en ondersteuning te bieden aan de op te richten Vereniging van Eigenaren.

Remkes zet zich in om door aanscherping
van de regelgeving het functioneren van Verenigingen van Eigenaren te verbeteren.

Wonen en zorg op maat Het tempo bij het
ontwikkelen van combinaties van wonen en zorg (zowel in de koop- als in de huursector) moet omhoog. Om dat te bereiken komt er een gezamenlijke task-force waar ook de consumentenorganisaties zitting in zullen nemen. Staatssecretaris Remkes gaat de task-force ondersteunen met geld uit de Woonzorgstimuleringsregeling.

Energiebesparing Vooral bij bestaande
woningen zijn extra maatregelen nodig om de doelstellingen op het gebied van energiebesparing te halen. Het streven is dat woningcorporaties de komende vijf jaar in tenminste 30% van de sociale huurwoningen energiebesparende maatregelen treffen op basis van een Energie Prestatie Advies (EPA), voor zover mogelijk binnen reële financiële ruimte.Verder zal Aedes haar leden stimuleren bij 50% van hun nieuw te bouwen woningen zonne-energiesystemen (of qua energierendement gelijkwaardige systemen) toe te passen. Staatssecretaris Remkes, IVBN en Vastgoedbelang zijn van plan over een en ander soortgelijke afspraken voor de particuliere huursector te maken.
(bron: www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=4826)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie