Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 12-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 12 juli 2001

De door de raad aanvaarde motie om de gemeente Rotterdam deel te laten nemen aan het landelijk platform integrale schuldhulpverlening is bij de vorige raadsvergadering ingediend door de VVD en niet, zoals eerder gemeld, door D66.

Gemeenteraad verdeelt overschot 2000
Na de vaststelling van de jaarrekening 2000, waaruit fl. 50 (¤ 22,69) miljoen beschikbaar is, heeft de gemeenteraad geld toegewezen aan verschillende projecten. De rekening sluit met een hoog positief saldo van ruim fl. 37 (¤ 16,79) miljoen. Hier bovenop komt nog een rentemeevaller van fl. 13,4 (¤ 6,08) miljoen uit het groeifonds. De gemeenteraad wil het geld bestemmen voor onder andere de volledige dekking van de door de raad vastgestelde beleidsintensiveringen Stedelijke Visie, het op peil brengen van de algemene reserve en andere urgente knelpunten en beleidsinten-siveringen te weten Service Stad, de Life Science Incubator, zorg en welzijn, personele capaciteit bij deelgemeenten ivm dS+V projecten en de verbouwing Zuidplein.

Viermaandrapportage leidt tot begrotingswijziging Naar aanleiding van de rapportage van de gemeentelijke diensten en bedrijven over de eerste vier maanden van dit jaar heeft de gemeenteraad in de begroting van 2001 een aantal wijzigingen aangebracht. De hogere uitkering uit het Gemeentefonds van fl. 26 (¤ 11,80) miljoen wordt aan de algemene middelen toegevoegd, evenals een aantal andere posten. Er komt onder meer geld vrij voor de aanpak van de prostitutiezone, het trainee-project, Gemeentebelastingen en de formatie van de DCMR.

Soepeler debiteurenbeleid
De gemeenteraad heeft de regels voor terugbetalen van schulden versoepeld, in aansluiting op de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). De versoepeling wordt steeds per individu vastgesteld. In een aantal gevallen kan de schuld na vijf jaar worden kwijtgescholden. Dat kan als vijf jaar lang is betaald of als duidelijk wordt dat iemand die na vijf jaar nog niets heeft betaald dat ook niet kan doen. Boetes en verhaalsvorderingen op onderhoudsplichtigen worden niet kwijtgescholden. Bij fraudevorderingen van fl. 50.000 (¤ 22.689,01) of meer wordt pas na tien jaar kwijtgescholden. Na drie jaar aflossen wordt het bedrag per maand fl. 5 (¤ 2,27) lager. Leenbijstand moet in drie jaar worden afgelost. De kunstenaars- en zelfstandigenregeling blijft hetzelfde. Een amendement van de SP voor een verdere versoepeling kreeg geen steun van de overige partijen en is verworpen.

Voorbereidingskrediet Zuiderpark
De gemeenteraad heeft, voorafgaand aan de besluitvorming over het Masterplan Zuiderpark, een voorbereidingskrediet van fl. 750.000 (¤ 340.355,16) beschikbaar gesteld. Hieruit kunnen architecten, grondonderzoek, projectleiding en ontwerp, communicatie en advieskosten worden betaald. Het geld komt uit het buitenruimte programma van het investeringsprogramma Stedelijke Visie. Voor het Zuiderpark is in totaal fl. 37,5 miljoen (¤ 17.016.758,10) gereserveerd. SP en Stadspartij waren tegen het beschikbaarstellen van dit krediet.

Krediet voor derde fase Schiecentrale
De gemeenteraad heeft een krediet van fl. 14.75 miljoen (¤ 6.693.258,19) beschikbaar gesteld om de derde fase te realiseren van de ontwikkeling van de Schiecentrale als bedrijfsverzamelgebouw voor de AV/Film/ICT-sector. Het succes van de heront-wikkeling van de Schiecentrale heeft geleid tot een enorme vraag van bedrijven, zowel van binnen als van buiten Rotterdam, die zich in de Schiecentrale in het Lloydkwartier willen vestigen. De derde fase omvat de realisatie van 3500 m2 kantoorruimte, ca. 1200 m2 hotel/restaurant, nog eens 300 m2 restaurant gekoppeld aan kantoorruimte, en ca. 400 m2 catering/productieruimte. De bouwvergunning voor de derde fase is inmiddels verleend. Na de realisatie van de derde fase kan fase vier van start gaan. Deze bestaat uit nieuwbouw aan de zijde van het 25 KV-gebouw en op het gebied tussen de Schiecentrale en de Schiehaven.

Stadhuisplein formeel horecaconcentratiegebied
De gemeenteraad heeft het Stadhuisplein formeel aangewezen als horecaconcen-tratiegebied. Dit houdt in dat de gemeente binnen wettelijke grenzen het toegestane geluidsniveau nader kan bepalen. De meeste horecazaken aan het Stadhuisplein zijn de laatste jaren veranderd van café's met muziek in meer discotheekachtige bars. De bewoners van omliggende flats hebben daardoor meer geluidsoverlast ervaren. Uit een onderzoek van de DCMR is gebleken dat veel horecazaken meer geluid produceren dan is toegestaan. Na overleg heeft een aantal horeca-exploitanten op het Stadhuisplein zelf geluidsbeperkende maatregelen getroffen, zoals het sluiten van de puien na 23.00 uur en isolerende maatregelen. Met de aanwijzing als horecacon-centratiegebied kan nu formeel worden opgetreden tegen overmatige geluidsoverlast.

Integrale aanpak overlast Keileweg
In overleg met de deelgemeente Delfshaven heeft de gemeente Rotterdam een integraal plan van aanpak voor de Keileweg opgesteld. Doel ervan is de overlast op en rond de tippelzone op de Keileweg en de omliggende woonwijken tegen te gaan. Het huidige beheerplan is, naar aanleiding van de motie-Knol, geactualiseerd. Het bevat aanvullende maatregelen waaronder een identificatieplicht voor prostituees en camerabewaking op de Keileweg. Daarnaast bevat het plan een persoonsgebonden aanpak voor overlastgevende personen en een forse inzet om verslaafde prostituees de mogelijkheid te bieden uit de prostitutie te treden. Het beheerplan bevat maatregelen op het gebied van zorg en handhaving, plus een opknapbeurt voor de tippelzone. Om tippelen en drugshandel buiten de zone tegen te gaan gaat de politie strenger handhaven en wordt ook in het gebied bij de Grote Visserijstraat/kop Mathenesserweg, Marconiplein en Jan Kruiffplein met behulp van camera's toezicht gehouden. Onder regie van de GGD werken hulpverleningsinstanties aan een `uittreedplan' voor prostituees. Doel van dit plan is om in eerste instantie 25 verslaafde prostituees uit de spiraal van werken en drugsgebruik te halen.

De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het plan fl. 4,9 miljoen (¤ 2.223.523,06) beschikbaar gesteld. De raad verwierp moties van J.O.O.P en de Stadspartij om SOV-voorzieningen voor verslaafde prostituees open te stellen en voor hen een voorziening te creëren waar ze gratis verdovende middelen kunnen krijgen. Alleen de indieners en de SP stemden voor de eerste motie, alleen de indieners voor de tweede.. Ook het D66-amendement om het geld voor cameratoezicht te besteden aan extra politie-inzet haalde het niet. SP, D66, J.O.O.P en Van Muijen (PvdA) stemden voor. De PVDA raadsleden Van Muijen en Motta stemden tegen het plan vanwege de camerabewaking op en om de Keileweg.

Raad bespreekt Rekenkamerrapport over grondbeleid De gemeenteraad heeft het rapport `De Bodem Schatten' van de Rekenkamer Rotterdam, over het grondbeleid en de grondexploitatie in Rotterdam, besproken en een aantal aanbevelingen overgenomen. Niet alle aanbevelingen van de Rekenkamer zijn nieuw. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode dat in het kader van het gemeentelijk onderzoek naar de OBR-bedrijfsvoering al een aantal aanbevelingen in uitvoering waren. De gemeenteraad concludeert dat het Rekenkamerrapport een aantal nuttige aanbevelingen bevat, zoals het verbeteren van de dossiervorming, en heeft het OBR opgedragen deze aanbeveling uit te voeren. Een aantal andere verbeterpunten, zoals informatievoorziening aan het gemeentebestuur, zijn reeds in het gemeentelijke onderzoek naar de OBR-bedrijfsvoering opgenomen. Het schrijven van een nieuwe grondnota, een andere aanbeveling, acht de gemeenteraad niet nodig. Overproductie van beleid dient volgens de raad te worden vermeden. In diverse rapportages, zoals de grondprijzenbrief en erfpachtbeleid, komt het grondbeleid regelmatig aan de orde. Overwogen wordt het OBR te vragen in een beleidswijzer een helder overzicht te geven van de aspecten van het grondbeleid. Een SP-amendement om de nota grondbeleid te actualiseren kreeg alleen steun van SP, Stadspartij en D66 en werd dus verworpen.

Raad stelt vrijwilligersbeleid vast
Op basis van het visiedocument `Vrijwilligerswerk in 2015', dat is geschreven na een traject van meer dan een jaar met vele deelnemers, heeft de gemeenteraad het vrijwilligersbeleid vastgesteld. Er komt een stichting Promotie Vrijwilligerswerk Rotterdam, die voorstellen gaat ontwikkelen om politici meer bij het vrijwilligerswerk te betrekken en de mogelijkheid gaat onderzoeken een prijs in te stellen voor de Vrijwilliger van het jaar. Er komen steeds meer vrijwilligers en in de toekomst zullen aan hen hogere eisen worden gesteld. Het werk moet aantrekkelijk blijven voor `zwaargewichten'. De vraag naar kortdurend, op maat gesneden vrijwilligerswerk zal toenemen. Er komen ook nieuwe partners, zoals het bedrijfsleven en consumenten- organisaties. Er komen nadere voorstellen voor de koppeling van het beleid voor `Onbenutte Kwaliteiten' en vrijwilligerswerk. De participatie van allochtonen moet worden bevorderd. De regelgeving voor vrijwilligersorganisaties moet eenvoudig en uniform zijn. De deelgemeenten en de dienst SoZaWe komen met voorstellen hiervoor, evenals voor een stedelijke digitale infrastructuur. De uitvoering van de voorstellen zal jaarlijks fl. 670.000 (¤ 304.032) vergen; hierover valt een beslissing bij de behandeling van de begroting voor 2002.

Bereikbaarheidsoffensief gemeente Rotterdam
De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorstellen voor het programma van het Fonds Bereikbaarheidsintensief, het pakket maatregelen dat samenhangt met heffing voor automobilisten. Het gaat onder meer om maatregelen om sluipverkeer te voorkomen en alternatieven voor automobilisten. De raad heeft kennis genomen van het kabinets-standpunt over kilometerheffing en zal de minister van Verkeer en Waterstaat vragen de wegvallende inkomsten uit het spitstarief te compenseren. Rotterdam draagt aan het bereikbaarheidsoffensief bij door Randstad Rail, inclusief extra kwaliteitsimpuls, Park en Ride voorzieningen en dynamische openbaar vervoer reisinformatie. De motie-Hulman is hiermee afgedaan.

Rotterdam pleit voor eigen havenmond voor Maasvlakte 2 In zijn reactie op de PKB+ Deel1/Project Mainportontwikkeling Rotterdam aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat spreekt de gemeenteraad zijn voorkeur uit voor een eigen havenmond voor Maasvlakte 2. De eigen havenmond levert een veel betere bereikbaarheid en nautische veiligheid op dan de variant met een ontsluiting via Maasvlakte 1. Met de PKB+ Deel1 is een belangrijke stap gezet in het proces dat de continuïteit van de Rotterdamse haven veilig moet stellen. Bovendien geeft het een forse impuls aan de verbetering van het leefklimaat in de Rijnmond. Naast de landaanwinning maken intensiever gebruik van het bestaande havengebied en aanleg van 750 ha nieuw natuurgebied deel uit van de PKB+. De raad is van mening dat een eigen havenmond een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de locatie. Het imago van Rotterdam als moderne haven met uitstekende nautische voorzieningen wordt daarmee versterkt. De gemeenteraad vindt dat een substantiële bijdrage van de Rijksoverheid voor de landaanwinning gerechtvaardigd is en zal daarover na de zomer verder praten, gekoppeld aan de positie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. SP en Stadspartij stemden tegen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...