Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 12-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 12 juli 2001

De door de raad aanvaarde motie om de gemeente Rotterdam deel te laten nemen aan het landelijk platform integrale schuldhulpverlening is bij de vorige raadsvergadering ingediend door de VVD en niet, zoals eerder gemeld, door D66.

Gemeenteraad verdeelt overschot 2000
Na de vaststelling van de jaarrekening 2000, waaruit fl. 50 (§ 22,69) miljoen beschikbaar is, heeft de gemeenteraad geld toegewezen aan verschillende projecten. De rekening sluit met een hoog positief saldo van ruim fl. 37 (§ 16,79) miljoen. Hier bovenop komt nog een rentemeevaller van fl. 13,4 (§ 6,08) miljoen uit het groeifonds. De gemeenteraad wil het geld bestemmen voor onder andere de volledige dekking van de door de raad vastgestelde beleidsintensiveringen Stedelijke Visie, het op peil brengen van de algemene reserve en andere urgente knelpunten en beleidsinten-siveringen te weten Service Stad, de Life Science Incubator, zorg en welzijn, personele capaciteit bij deelgemeenten ivm dS+V projecten en de verbouwing Zuidplein.

Viermaandrapportage leidt tot begrotingswijziging Naar aanleiding van de rapportage van de gemeentelijke diensten en bedrijven over de eerste vier maanden van dit jaar heeft de gemeenteraad in de begroting van 2001 een aantal wijzigingen aangebracht. De hogere uitkering uit het Gemeentefonds van fl. 26 (§ 11,80) miljoen wordt aan de algemene middelen toegevoegd, evenals een aantal andere posten. Er komt onder meer geld vrij voor de aanpak van de prostitutiezone, het trainee-project, Gemeentebelastingen en de formatie van de DCMR.

Soepeler debiteurenbeleid
De gemeenteraad heeft de regels voor terugbetalen van schulden versoepeld, in aansluiting op de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). De versoepeling wordt steeds per individu vastgesteld. In een aantal gevallen kan de schuld na vijf jaar worden kwijtgescholden. Dat kan als vijf jaar lang is betaald of als duidelijk wordt dat iemand die na vijf jaar nog niets heeft betaald dat ook niet kan doen. Boetes en verhaalsvorderingen op onderhoudsplichtigen worden niet kwijtgescholden. Bij fraudevorderingen van fl. 50.000 (§ 22.689,01) of meer wordt pas na tien jaar kwijtgescholden. Na drie jaar aflossen wordt het bedrag per maand fl. 5 (§ 2,27) lager. Leenbijstand moet in drie jaar worden afgelost. De kunstenaars- en zelfstandigenregeling blijft hetzelfde. Een amendement van de SP voor een verdere versoepeling kreeg geen steun van de overige partijen en is verworpen.

Voorbereidingskrediet Zuiderpark
De gemeenteraad heeft, voorafgaand aan de besluitvorming over het Masterplan Zuiderpark, een voorbereidingskrediet van fl. 750.000 (§ 340.355,16) beschikbaar gesteld. Hieruit kunnen architecten, grondonderzoek, projectleiding en ontwerp, communicatie en advieskosten worden betaald. Het geld komt uit het buitenruimte programma van het investeringsprogramma Stedelijke Visie. Voor het Zuiderpark is in totaal fl. 37,5 miljoen (§ 17.016.758,10) gereserveerd. SP en Stadspartij waren tegen het beschikbaarstellen van dit krediet.

Krediet voor derde fase Schiecentrale
De gemeenteraad heeft een krediet van fl. 14.75 miljoen (§ 6.693.258,19) beschikbaar gesteld om de derde fase te realiseren van de ontwikkeling van de Schiecentrale als bedrijfsverzamelgebouw voor de AV/Film/ICT-sector. Het succes van de heront-wikkeling van de Schiecentrale heeft geleid tot een enorme vraag van bedrijven, zowel van binnen als van buiten Rotterdam, die zich in de Schiecentrale in het Lloydkwartier willen vestigen. De derde fase omvat de realisatie van 3500 m2 kantoorruimte, ca. 1200 m2 hotel/restaurant, nog eens 300 m2 restaurant gekoppeld aan kantoorruimte, en ca. 400 m2 catering/productieruimte. De bouwvergunning voor de derde fase is inmiddels verleend. Na de realisatie van de derde fase kan fase vier van start gaan. Deze bestaat uit nieuwbouw aan de zijde van het 25 KV-gebouw en op het gebied tussen de Schiecentrale en de Schiehaven.

Stadhuisplein formeel horecaconcentratiegebied
De gemeenteraad heeft het Stadhuisplein formeel aangewezen als horecaconcen-tratiegebied. Dit houdt in dat de gemeente binnen wettelijke grenzen het toegestane geluidsniveau nader kan bepalen. De meeste horecazaken aan het Stadhuisplein zijn de laatste jaren veranderd van cafť's met muziek in meer discotheekachtige bars. De bewoners van omliggende flats hebben daardoor meer geluidsoverlast ervaren. Uit een onderzoek van de DCMR is gebleken dat veel horecazaken meer geluid produceren dan is toegestaan. Na overleg heeft een aantal horeca-exploitanten op het Stadhuisplein zelf geluidsbeperkende maatregelen getroffen, zoals het sluiten van de puien na 23.00 uur en isolerende maatregelen. Met de aanwijzing als horecacon-centratiegebied kan nu formeel worden opgetreden tegen overmatige geluidsoverlast.

Integrale aanpak overlast Keileweg
In overleg met de deelgemeente Delfshaven heeft de gemeente Rotterdam een integraal plan van aanpak voor de Keileweg opgesteld. Doel ervan is de overlast op en rond de tippelzone op de Keileweg en de omliggende woonwijken tegen te gaan. Het huidige beheerplan is, naar aanleiding van de motie-Knol, geactualiseerd. Het bevat aanvullende maatregelen waaronder een identificatieplicht voor prostituees en camerabewaking op de Keileweg. Daarnaast bevat het plan een persoonsgebonden aanpak voor overlastgevende personen en een forse inzet om verslaafde prostituees de mogelijkheid te bieden uit de prostitutie te treden. Het beheerplan bevat maatregelen op het gebied van zorg en handhaving, plus een opknapbeurt voor de tippelzone. Om tippelen en drugshandel buiten de zone tegen te gaan gaat de politie strenger handhaven en wordt ook in het gebied bij de Grote Visserijstraat/kop Mathenesserweg, Marconiplein en Jan Kruiffplein met behulp van camera's toezicht gehouden. Onder regie van de GGD werken hulpverleningsinstanties aan een `uittreedplan' voor prostituees. Doel van dit plan is om in eerste instantie 25 verslaafde prostituees uit de spiraal van werken en drugsgebruik te halen.

De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het plan fl. 4,9 miljoen (§ 2.223.523,06) beschikbaar gesteld. De raad verwierp moties van J.O.O.P en de Stadspartij om SOV-voorzieningen voor verslaafde prostituees open te stellen en voor hen een voorziening te creŽren waar ze gratis verdovende middelen kunnen krijgen. Alleen de indieners en de SP stemden voor de eerste motie, alleen de indieners voor de tweede.. Ook het D66-amendement om het geld voor cameratoezicht te besteden aan extra politie-inzet haalde het niet. SP, D66, J.O.O.P en Van Muijen (PvdA) stemden voor. De PVDA raadsleden Van Muijen en Motta stemden tegen het plan vanwege de camerabewaking op en om de Keileweg.

Raad bespreekt Rekenkamerrapport over grondbeleid De gemeenteraad heeft het rapport `De Bodem Schatten' van de Rekenkamer Rotterdam, over het grondbeleid en de grondexploitatie in Rotterdam, besproken en een aantal aanbevelingen overgenomen. Niet alle aanbevelingen van de Rekenkamer zijn nieuw. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode dat in het kader van het gemeentelijk onderzoek naar de OBR-bedrijfsvoering al een aantal aanbevelingen in uitvoering waren. De gemeenteraad concludeert dat het Rekenkamerrapport een aantal nuttige aanbevelingen bevat, zoals het verbeteren van de dossiervorming, en heeft het OBR opgedragen deze aanbeveling uit te voeren. Een aantal andere verbeterpunten, zoals informatievoorziening aan het gemeentebestuur, zijn reeds in het gemeentelijke onderzoek naar de OBR-bedrijfsvoering opgenomen. Het schrijven van een nieuwe grondnota, een andere aanbeveling, acht de gemeenteraad niet nodig. Overproductie van beleid dient volgens de raad te worden vermeden. In diverse rapportages, zoals de grondprijzenbrief en erfpachtbeleid, komt het grondbeleid regelmatig aan de orde. Overwogen wordt het OBR te vragen in een beleidswijzer een helder overzicht te geven van de aspecten van het grondbeleid. Een SP-amendement om de nota grondbeleid te actualiseren kreeg alleen steun van SP, Stadspartij en D66 en werd dus verworpen.

Raad stelt vrijwilligersbeleid vast
Op basis van het visiedocument `Vrijwilligerswerk in 2015', dat is geschreven na een traject van meer dan een jaar met vele deelnemers, heeft de gemeenteraad het vrijwilligersbeleid vastgesteld. Er komt een stichting Promotie Vrijwilligerswerk Rotterdam, die voorstellen gaat ontwikkelen om politici meer bij het vrijwilligerswerk te betrekken en de mogelijkheid gaat onderzoeken een prijs in te stellen voor de Vrijwilliger van het jaar. Er komen steeds meer vrijwilligers en in de toekomst zullen aan hen hogere eisen worden gesteld. Het werk moet aantrekkelijk blijven voor `zwaargewichten'. De vraag naar kortdurend, op maat gesneden vrijwilligerswerk zal toenemen. Er komen ook nieuwe partners, zoals het bedrijfsleven en consumenten- organisaties. Er komen nadere voorstellen voor de koppeling van het beleid voor `Onbenutte Kwaliteiten' en vrijwilligerswerk. De participatie van allochtonen moet worden bevorderd. De regelgeving voor vrijwilligersorganisaties moet eenvoudig en uniform zijn. De deelgemeenten en de dienst SoZaWe komen met voorstellen hiervoor, evenals voor een stedelijke digitale infrastructuur. De uitvoering van de voorstellen zal jaarlijks fl. 670.000 (§ 304.032) vergen; hierover valt een beslissing bij de behandeling van de begroting voor 2002.

Bereikbaarheidsoffensief gemeente Rotterdam
De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorstellen voor het programma van het Fonds Bereikbaarheidsintensief, het pakket maatregelen dat samenhangt met heffing voor automobilisten. Het gaat onder meer om maatregelen om sluipverkeer te voorkomen en alternatieven voor automobilisten. De raad heeft kennis genomen van het kabinets-standpunt over kilometerheffing en zal de minister van Verkeer en Waterstaat vragen de wegvallende inkomsten uit het spitstarief te compenseren. Rotterdam draagt aan het bereikbaarheidsoffensief bij door Randstad Rail, inclusief extra kwaliteitsimpuls, Park en Ride voorzieningen en dynamische openbaar vervoer reisinformatie. De motie-Hulman is hiermee afgedaan.

Rotterdam pleit voor eigen havenmond voor Maasvlakte 2 In zijn reactie op de PKB+ Deel1/Project Mainportontwikkeling Rotterdam aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat spreekt de gemeenteraad zijn voorkeur uit voor een eigen havenmond voor Maasvlakte 2. De eigen havenmond levert een veel betere bereikbaarheid en nautische veiligheid op dan de variant met een ontsluiting via Maasvlakte 1. Met de PKB+ Deel1 is een belangrijke stap gezet in het proces dat de continuÔteit van de Rotterdamse haven veilig moet stellen. Bovendien geeft het een forse impuls aan de verbetering van het leefklimaat in de Rijnmond. Naast de landaanwinning maken intensiever gebruik van het bestaande havengebied en aanleg van 750 ha nieuw natuurgebied deel uit van de PKB+. De raad is van mening dat een eigen havenmond een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de locatie. Het imago van Rotterdam als moderne haven met uitstekende nautische voorzieningen wordt daarmee versterkt. De gemeenteraad vindt dat een substantiŽle bijdrage van de Rijksoverheid voor de landaanwinning gerechtvaardigd is en zal daarover na de zomer verder praten, gekoppeld aan de positie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. SP en Stadspartij stemden tegen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie