Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording vragen betreffende actieprogramma kinderarbeid

Datum nieuwsfeit: 13-07-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=418277Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling Afdeling Sociaal Beleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 13 juli 2001 Auteur Pauline van der Aa
Kenmerk DSI/SB-370/01 Telefoon 070-3485310
Blad /1 Fax 070-3485366
Bijlage(n) 1 E-mail Pauline-(vander.aa@minbuza.nl)
Betreft Beantwoording van uw vragen betreffende actieprogramma kinderarbeid

Zeer geachte Voorzitter,

Tijdens het Algemeen Overleg met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken van uw Kamer over het Actieprogramma Kinderarbeid op 30 mei jl. heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd schriftelijk te antwoorden op een aantal gestelde vragen. Hierbij heb ik de eer u, mede namens de Minister van Sociale Zaken, in bijlage het antwoord op de vragen die betrekking hebben op mijn beleidsterrein te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Toezegging over kinderarbeid

Vraag 1:

Wat is het beleid in brede zin en in welke mate heeft kinderarbeid geïntegreerde vorm gekregen in het OS-beleid?

Antwoord:

De hoofddoelstelling van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is armoedebestrijding in de brede zin van het woord. Armoede is de hoofdoorzaak van kinderarbeid; financiële tekorten in huishoudens worden aangevuld met inkomsten uit kinderarbeid. Het centraal stellen van programma's gericht op armoedebestrijding heeft direct en indirect een gunstig effect op de bestrijding van kinderarbeid. Met name onderwijsprogramma's zijn cruciale instrumenten, ze hebben zowel een preventieve als curatieve functie.

Internationaal zijn tijdens de Millennium Top in 1999 zeven international development targets armoedebestrijding bevestigd en wereldwijd aanvaard door bijna honderdvijftig staatshoofden en regeringsleiders. Deze targets zijn een belangrijke leidraad voor het Nederlandse OS-beleid. zoals de `Halvering van armoede in 2015, `Basisonderwijs voor alle kinderen' en `Gelijke onderwijskansen voor meisjes in 2015'. Het nastreven van de internationale doelen leveren op zowel kortere als langere termijn een gunstig resultaat op voor de bestrijding van kinderarbeid. De prioriteit van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking ligt voornamelijk bij de preventie en uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid zoals schuldslavernij, gedwongen arbeid, het gebruik van kinderen in de prostitutie, pornografie en drugshandel. De activiteiten zijn gericht op het ratificeren van de ILO-conventies, het opstellen van nationale programma's bewustwording, voorlichting en het bieden van alternatieven (onderwijs en credieten) aan kinderen en hun families.

Waarom is er in de Mensenrechtennotitie geen aandacht voor kinderarbeid?

Antwoord:

In de bijlage Notitie Mensenrechtenbeleid 2001 is het ILO-Verdrag 182 (-bestrijding van ergste vormen van kinderarbeid-) genoemd, evenals de besteding van de NLG 40 miljoen voor directe bestrijding van kinderarbeid voor een periode van vier jaar (1999-2003). Het ILO-Verdrag is nauw verweven met de bredere Conventie van de Rechten van het Kind (1989). Deze Conventie gaat in op de rechten van het kind zoals het recht op overleven, recht op ontwikkeling van fysieke en mentale potentieel, recht op bescherming tegen schadelijke invloeden voor de ontwikkeling en recht op participatie in familie, sociaal en cultureel verband.

De Nederlandse regering acht de bestrijding van kinderarbeid vanuit de mensenrechtenoptiek van groot belang. Vanwege de Yokohama conferentie over seksueel misbruik in december 2001 is één van de ergste vormen van kinderarbeid, extra belicht. In de komende jaren zal de integratie van kinderrechten in zowel sectorale programma's als armoedebestrijding plaats vinden. Door het toepassen van deze zogeheten rechtenbenadering ( rights- based approach) zal de bestrijding van kinderarbeid meer onder de aandacht worden gebracht.

Vraag 3:

Waaruit blijkt prioriteit bestrijding kinderarbeid met name waar het de 17 plus 3 landen betreft en welke consequenties verbindt de Nederlandse regering aan het feit dat een land nog niet tot ondertekening is overgegaan?

Antwoord:

In de bestrijding van de ergste vormen van kinderarbeid is goed en betaalbaar onderwijs één van de belangrijkste middelen. Het werkt zowel preventief (goed onderwijs houdt kinderen langer op school en biedt betere toekomstperspectieven) als curatief (kinderen die uit de werksituatie stappen moeten onmiddellijke toegang tot onderwijs krijgen). In overeenstemming met de internationale ontwikkelingsdoelstelling `basisonderwijs voor iedereen in 2015' geeft Nederland hoge prioriteit aan het ontwikkelen van het basisonderwijs. Voor deze sector wordt in 2001 zo'n NLG 245 miljoen gereserveerd. Van de 17+3 landen hebben dertien landen onderwijs als sector gekozen; Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, India, Indonesië, Macedonië, Palestijnse gebieden, Tanzania, Uganda, Zambia en Zuid Afrika. Onder deze landen bevinden zich aan aantal (waaronder Bangladesh, India en Indonesië) die te kampen met grote aantallen kinderen die onder zeer moeilijke omstandigheden arbeid verrichten. Deze onderwijsprogramma's, in combinatie met activiteiten die specifiek met de doelgroep te maken hebben en uitgevoerd worden door multilaterale ( ILO en UNICEF) en particuliere (ECPAT, Global March Against Child Labour) organisaties, dragen zorg voor het verminderen van het aantal gevallen van kinderarbeid op zowel kortere als langere termijn.

Verder ontvangen de ambassades in de 17+3 landen ontvangen regelmatig de rapportage van de ILO met informatie over de voortgang m.b.t. de ondertekening van het ILO Verdrag 182 en de daarop te baseren actieprogramma's. De Nederlandse regering zal de ambassades verzoeken dit onderwerp in hun overleg met de overheden in het kader van goed bestuur aan de orde te stellen. Via het ILO/IPEC Programma (International Programme on the Elimination of Labour), die een bijdrage van Nederland ontvangt, wordt druk uitgeoefend op die landen die tot nu toe het verdrag nog niet hebben geratificeerd. Overigens hebben inmiddels 9 van de 17+3 landen het verdrag bekrachtigd; Bangladesh, Ghana, Yemen, Mali, Nicaragua, Sri Lanka, Vietnam, Zuid Afrika, Indonesië. Totaal hebben nu 82 landen het verdrag geratificeerd. Overigens is het verdrag door het Nederlandse parlement goedgekeurd en zal het binnenkort worden geratificeerd.

Vraag 4:

Wat is er gebeurd met de 40 miljoen uit het kinderarbeidbudget? In welke mate wordt daadwerkelijk ondersteuning gegeven aan activiteiten ter bestrijding van ernstige vormen van child domestic labour?

Antwoord:

De periode (vanaf 1999) is nog erg kort om reeds nu te rapporteren over ervaringen en resultaten. De middelen uit de kinderarbeidbudget ondersteunen specifieke programma's en projecten van zowel multilaterale (bv. ILO en UNICEF) als internationale en nationale particuliere organisaties ( bv. ECPAT, Global March Against Children, Stichting Kinderen in de Knel en Stichting Kinderpostzegels) die wereldwijd actief zijn op het gebied van kinderen en ontwikkeling. De activiteiten varieren van uitvoeren van onderzoek en opstellen van nationale actieplannen tot en met geven van voorlichting en opzetten van onderwijsprogramma's specifiek gericht tot werkende kinderen.

De opgedane ervaringen worden gebruikt bij de integratie van bestrijding van kinderarbeid en seksueel misbruik in de gekozen sectoren. Zo zijn bijvoorbeeld in India al goede contacten gelegd met NGO's die ouders van werkende kinderen actief betrekken bij het oplossen van kinderarbeid.

Voorts zal binnenkort het Child Domestic Workersprogramma van ILO/IPEC worden ondersteund. Het doel van het programma is onder andere het opstellen van nationale plannen in verschillende landen met betrekking tot de bestrijding van kinderarbeid in de huiselijke sfeer.

Vraag 5:

Biedt het vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) voldoende mogelijkheden voor vakbonden actief te zijn in de bestrijding van kinderarbeid? Is het niet wenselijk dat het VMP met dit oogmerk wordt uitgebreid?

Antwoord:

Via de Wereldkoepels van het Internationaal Verbond van Vrije Vakbewegingen en het Wereld Verbond van Arbeid, voeren FNV en CNV de dialoog met de aangesloten organisaties over de wijze waarop kinderarbeid bestreden moet worden. De praktijk leert dat de bestrijding van kinderarbeid niet altijd de hoogste prioriteit heeft bij de lokale vakbonden in de OS-landen.

In het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) voeren FNV en CNV rechtstreeks een dialoog met de vakbeweging in ontwikkelingslanden. Probleem van dit kanaal is evenwel dat vakbonden en vakbeweging juist in industrietakken met veel kinderarbeid moeilijk doordringen. Daarom is het van belang dat NGO's en andere internationale organisaties zoals UNICEF bij het proces worden betrokken. Waar de vakbeweging in die landen op dit terrein (nog) niet actief is, steunen FNV en CNV ook NGO's die zich inzetten voor arbeidsgerelateerde programma's, waaronder de bestrijding van kinderarbeid. Binnen dit kader werken FNV en CNV met de VMP-fondsen niet aanbodsgericht en ze zijn afhankelijk van goede voorstellen van partnerorganisaties en NGO's. Ik heb de FNV en het CNV verzocht om dergelijke organisaties te identificeren. Ik sta niet afwijzend tegen een verhoging van het VMP-budget. Op basis van voorstellen van FNV en CNV zal ik de vakbeweging waar mogelijk financieel in staat stellen om zich voor de bestrijding van kinderarbeid in te zetten.

Vraag 6:

Wat is de Nederlandse inzet bij de Wereldkindertop en zijn hier NGO's bij betrokken?

Antwoord:

Voor Nederland is de bestrijding van kinderarbeid één van de belangrijke punten tijdens de Wereldkindertop. Met name de ratificatie en implementatie van het ILO-verdrag 182 en preventieve maatregelingen als goed onderwijs hebben onze aandacht. Wij willen dit ook graag helder terugzien in het slotdocument van de Kindertop.Zowel gedurende het voorbereidingstraject als tijdens een recent overleg met mevrouw Bellamy (directeur UNICEF) hebben mijn medewerkers dit duidelijk naar voren gebracht.

Gedurende de voorbereiding van de Kindertop is nauw samengewerkt met de organisaites die actief zijn op het gebied van kinderen en ontwikkeling. Via het NGO Platform Kindertop, gecoordineerd door de NCDO, is overleg gevoerd over de Nederlandse inbreng. Verder wordt, naast een een jongerenvertegenwoordiger, een NGO vertegenwoordiger opgenomen in de officiële delegatie.

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...