Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afvalpreventie wordt gesubsidieerd in Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 13-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Afvalpreventie wordt gesubsidieerd

Vlaams Leefmilieuminister Vera DUA gaat extra subsidies uittrekken voor het gebruik van herbruikbare luiers, com- postvaten, herbruikbare bekers, drinkwaterfonteinen op school e.a. Minister Dua wil intercommunales en gemeen- ten bovendien financieel stimuleren om tot minder rest- afval te komen via het diftar-systeem. Er wordt ook geld ter beschikking gesteld voor een uitbreiding van het aan- tal containerparken en het opstarten van ondergrondse inzamelsystemen in dichtbevolkte gebieden. De Vlaamse regering zette vandaag principieel het licht op groen voor het besluit dat deze subsidiëring regelt.

Thuiscompostering (compostvaten en wormenbakken)

Er komt een subsidie van 70 procent op het netto-aankoop- bedrag van een compostvat en/of wormenbak. Na 2004 wordt deze subsidie teruggebracht tot 50 procent. Voorheen werden via subsidiëring ongeveer 233.000 compostvaten geleverd. Via de nieuwe invoering van deze maatregel zouden de komende zes jaar ongeveer 92.500 vaten extra geleverd worden. Door de subsidiëring van compostvaten en wormenbakken moet er 65.000 ton GFT-afval minder ver- voerd en verwerkt worden. Deze capaciteit stemt ongeveer overeen met de verwerkingscapaciteit van twee compos- teringsinstallaties.

Het juiste gebruik van een compostvat is, na de aankoop, de tweede en niet minder belangrijke stap. Daarom wil minister Dua het opzetten van demonstratieplaatsen thuis- composteren door de gemeenten ondersteunen. De bedoeling is om zoveel mogelijk burgers aan te zetten tot de aankoop van een compostvat en ten tweede dat burgers, door verkeerd gebruik van een compostvat, zouden afhaken.

In een wijk met hoogbouw en verstedelijkte gebieden heb- ben burgers vaak geen mogelijkheid om zelf organisch afval te composteren. De gemeente wordt financieel gestimuleerd om in deze gebieden wijkcomposteerplaatsen aan te leggen.

Afvalpreventie door herbruikbare producten

Tot en met 2004 voorziet de Vlaamse overheid een subsidie van 70 procent op het nettobedrag van een basispakket herbruikbare luiers. Er wordt geraamd dat ongeveer 3,5 procent van de baby's die in Vlaanderen de komende zes jaar geboren worden, herbruikbare luiers zal gebruiken. Dit betekent dat ongeveer 13.230 baby's geen wegwerp- luiers meer zouden gebruiken. Op zes jaar tijd betekent dit een vermindering van 13.280 ton afval. Rekening houdend met een verwerkingskost voor afval van ongeveer 186 euro (7.500 fr.), houdt dit een besparing van bijna 2,5 miljoen euro (100 miljoen fr.) in.

De aankoop van herbruikbare bekers en afwasmachines voor het wassen en drogen van deze bekers wordt voor 70 pro- cent gesubsidieerd. Er wordt geraamd dat ongeveer 30 procent van de 308 gemeenten gedurende de volgende zes jaar 1.000 bekers aankopen (92.000 herbruikbare bekers). Met deze aankoop wordt een flinke hoeveelheid afval voorkomen en vervalt de kostprijs voor de verwerking van ongeveer 9,2 miljoen wegwerpbekers.

Ook de aankoop van duurzame en milieuvriendelijke verpak- kingen (brooddozen, drinkbussen, boodschappentassen, plooibakken, composteerbare potten...) wordt voor 70 pro- cent betoelaagd. Er wordt geraamd dat een kwart van de 308 gemeenten ongeveer 2.000 items aankopen gedurende de volgende zes jaar. Dit komt in totaal neer op 154.000 items.

Drinkwaterfonteintjes in scholen moeten de kinderen milieubewust maken. Tevens wordt preventief een hoeveel- heid verpakkingsafval vermeden. Er wordt geraamd dat ongeveer 35 procent van de 28 intercommunales 30 drinkwa- terfonteinen zullen aankopen.

Diftar-systemen voor de ophaling van restafval

In een diftar-systeem kan de burger zelf de kostprijs van de huisvuilophaling beperkt houden door minder restafval aan te bieden. In de praktijk blijkt dat na invoering van diftar de hoeveelheid restafval met ruim één derde verminderd kan worden. Uitgaande van het feit dat er in 1999 gemiddeld in Vlaanderen 207 kg afval per inwoner als restafval werd aangeboden, zou de invoering van diftar tot een vermindering van het restafval met ongeveer 60 kg per inwoner kunnen leiden. Voor een doelgroep van 1,5 miljoen inwoners geeft dit op jaarbasis een vermindering van circa 90.000 ton restafval. Dit stemt overeen met de capaciteit van 1 afvalverwerkingsinstallatie.

Installaties voor afvalstoffenbeheer

Voor de aanleg van nieuwe en uitbreiding van bestaande containerparken voorziet de Vlaamse overheid een subsidie van 50 procent tot en met 2004. Ongeveer een kwart van de 308 gemeenten zullen gedurende de komende zes jaar een aanvraag indienen voor de aanleg van een nieuw of de uit- breiding van een bestaand containerpark. Grotere en bij- komende containerparken verhogen de selectieve inzameling en zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking. Hierdoor zal het sluikstorten beduidend ver- minderen.

In stedelijke gebieden is de aanleg van een containerpark minder evident. Daarom wordt ook de aanleg van onder- grondse inzamelsystemen gesubsidieerd. In totaal zullen er naar schatting 300 ondergrondse inzamelsystemen aange- legd worden. Met dit systeem wordt een nieuwe doelgroep aangesproken, nl. inwoners van dichtbevolkte gebieden waar de plaatsing van bovengrondse containers onmogelijk is.

Om op bijeenkomsten zoals wekelijkse markten of op open- luchtmanifestaties meer afval selectief in te zamelen, worden selectieve verzamelcontainers financieel onder- steund worden. Geraamd wordt dat 35 procent van de 28 intercommunales een opstelling zal voorzien voor vier selectieve verzamelcontainers.

Voor het bouwen, aanpassen en vernieuwen van vergistings- installaties voor GFT-afval en composteerinstallaties voor groenafval voorziet Vlaanderen een subsidie van 35 procent. De bouw van deze installaties zorgt voor een belangrijke reductie van het nog te storten of te ver- branden restafval. Ook het bouwen, aanpassen en vernieu- wen van mechanisch-biologische verwerkingsinstallaties wordt voor 35 procent gesubsidieerd tot en met 2005. Deze eindverwerkingstechnieken hebben als doel het rest- afval eerst te scheiden in zo veel mogelijk recycleerbare en recupereerbare fracties vooraleer te verbranden of te storten.

Het principieel goedgekeurde subsidiebesluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

persinfo : Ann Bats, woordvoerster van minister Dua - tel. 02 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie