Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Oostzaan

Datum nieuwsfeit: 16-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oostzaan

Kapvergunning

Op 2 juli jl. is vergunning verleend voor het kappen van 1 es op de Klaverweide 29.
Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Burgerlijke stand
Gehuwd:
J.E. Knoef en IJ. de Boer Ondertrouwd:
H. van Oostenbrugge en A.C. Simons9 juli 2001

Subsidie voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen In Nederland is het drinkwater van zeer goede kwaliteit en dat moet zo blijven. Daarom is het de bedoeling om alle loden waterleidingen te vervangen vóór 2005. De waterleidingbedrijven en het Ministerie van VROM zullen hieraan hun steentje bijdragen. U kunt namelijk subsidie krijgen als u uw loden waterleidingen gaat vervangen. Er geldt namelijk een waarschuwing tegen het gebruik van water uit loden waterleidingen voor het aanmaken van (fles)voeding voor zuigelingen tot een jaar. Voor oudere kinderen en volwassenen levert lood in drinkwater geen risico's op. Voor verdere informatie over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met de sector Grondgebiedzaken (tel. 6847733) of het Ministerie van VROM (tel. 070-3395107) of via internet www.minvrom.nl/lodenleidingen.

Openbare bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
- op 25 juni 2001 voor het uitbreiden van een woning aan Noordeinde 6,
- op 27 juni 2001 voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan Ambacht 20,

- op 3 juli 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Bron 23 (voorzijde),

- op 3 juli 2001 voor het plaatsen van een drietal lokalen bij OBS De Kweekvijver, Paling 2;

2. de volgende melding bouwvoornemen is ontvangen:
- op 26 juni 2001 voor het plaatsen van een berging aan Kerkstraat 67;
3. op 3 juli 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan De Hoper75,
- het uitbreiden van een berging (tuinzijde) en uitbreiden van een woning (tussen berging en woning) aan Dr. Keijzerhof 4,
- het uitbreiden en vernieuwen van een woning aan Rietschoot 20,
- het uitbreiden van een woning aan Zuideinde 147,
- het oprichten van een bedrijfsgebouw aan Ambacht 5,
- het oprichten van een berging en een carport aan Zuideinde 22,
- het vernieuwen van een berging aan Kerkbuurt 72. De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur. Tegen de onder punt 3 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777.

Vrijstellingprocedures
Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 3 / 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor: a. een uitbreiding van een woning aan Dr. R. van de Loeffstraat 12, b. een drietal lokalen bij OBS De Kweekvijver, Paling 2. De bouwplannen liggen met ingang van dinsdag 10 juli 2001 gedurende vier weken, derhalve tot en met 7 augustus 2001, ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 12.00 uur en overigens na telefonische afspraak (075- 6847777). Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de gelegenheid om zijn of haar zienswijze met betrekking tot het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken (postbus 15, 1510 AA Oostzaan).
Burgerlijke stand
Overleden:
Johan Diederich Strangmann, e.v. J. Smit, 82 jr Gehuwd:
Y. Sengul en A.J. Schouten Ondertrouwd:
C.N. van Etten en I.B. de Boer18 juni 2001

Oostzaan Digitaal
'Oostzaan Digitaal' is één van de gemeentelijke pagina's op de website van de gemeente Oostzaan (www.oostzaan.nl). Het is de bedoeling dat op die pagina alle non-profit organisaties en verenigingen van Oostzaan die een eigen website hebben, kosteloos een link naar hun website kunnen laten plaatsen, tenminste als ze daarvoor belangstelling hebben.
Dit geldt dus niet voor de sites van particulieren en bedrijven, maar alleen voor de sites van Oostzaanse verenigingen en instellingen. Uiteraard is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende sites en behouden we ons het recht voor om links niet te plaatsen of deze zonder waarschuwing te verwijderen. Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij R.J. Boes ((r.boes@oostzaan.nl))

Raadscommissies
Op 18, 19 en 21 juni vergaderen respectievelijk de raadscommissies A, B en C.
Deze openbare vergaderingen vinden plaats in de voormalige Kerkbuurtschool, aanvang telkens 19.30 uur. Agenda A

1. Voortgang OOP
2. Rekening 2000
3. Voorjaarsnota Agenda B

1. Presentatie CoCo
2. WOV

3. Antennebeleid mobiele telefoons
4. Invalidenparkeerplaats Wakerstraat 67
5. Invalidenparkeerplaats Burg. Teerstraat 8
6. Nota Windenergie
7. Meerjarenplan Openbare Bibliotheek Oostzaan Agenda C

1. Project De Korenaar
2. Verordening WVG 2001
Kapvergunning
Op 11 juni jl. is vergunning verleend voor het kappen van 1 kastanjeboom op het perceel Kerkstraat 39. Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen 6 weken na genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Als een bezwaarschrift bij ons college wordt ingediend kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden gericht aan de President van de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Aan een dergelijk verzoek zijn griffiekosten verbonden.

Startnotitie
Tot en met 30 juni a.s. ligt ter inzage:
· De startnotitie milieu-effect rapportage strategienota voor het streekplan Noord-Holland-zuid. Op 8 mei 2001 hebben Gedeputeerde Staten de Startnotitie milieu-effect rapportage vastgesteld voor de Startnotitie voor het streekplan Noord-Holland-zuid. In de strategienota worden vijf ontwikkelingsinrichtingen aangegeven. Voor elk daarvan worden in (M)ER de (milieu)effecten onderzocht, om dilemma's in de regio op te sporen, zichtbaar te maken en een keuze te kunnen maken voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland-zuid. De startnotitie ligt ter inzage bij de receptie op het gemeentehuis. Tevens kunt u terecht op de internetpagina: www.streekplanNHZ.nl. Tot 2 juli a.s. kunt u schriftelijk reageren op de startnotitie. Uw reactie kunt u sturen naar: het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, postbus 23, 2000 MD Haarlem.

Rectificatie bouwvergunning Ten onrechte is in het Kompas van 11 juni 2001 vermeld dat er een bouwvergunning is verleend voor het oprichten van een tijdelijk schoolgebouw aan de Irisstraat 15.

Openbare bekendmaking
Bekendgemaakt wordt dat:
1. de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen;
- op 06 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Claes Compaeneiland 16,

- op 07 juni 2001 voor het oprichten van een berging aan Kerkbuurt 72,
- op 07 juni 2001 voor het uitbreiden van woningen aan De Glazenmakerstraat 3, 5, 11, 21, 23, 25, 27 en 29;
- op 08 juni 2001 voor het uitbreiden van een woning aan De Glazenmakerstraat 7,

- op 08 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel aan Hooiijzer 47,
- op 11 juni 2001 voor het oprichten van een schuur/berging aan Zuideinde 22,
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
H.F. Braaksma en S. Rauschenbach11 juni 2001

Asfalteringswerkzaamheden Weerpad en onderhoud Wateringbrug Op maandag 18 juni zal gemeente Zaanstad beginnen met het asfalteren van het Weerpad in Zaandam. Hierdoor is er geen autoverkeer mogelijk tussen Zaandam en Oostzaan via de Kerkstraat. De afsluiting duurt van maandagochtend 18 juni 07.00 uur tot woensdagochtend 20 juni 06.00 uur.

Tegelijkertijd zal gemeente Oostzaan op maandag 18 juni onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Wateringbrug, deze brug verbindt de Kerkstraat met het Weerpad in Zaandam. Hiervoor moet het brugdek worden opgehaald. Hierdoor zal op maandagavond 18 juni van 17.00 - 24.00 uur, naast autoverkeer, ook geen fiets- en voetgangersverkeer mogelijk zijn van en naar Zaandam via de Kerkstraat.
Door omstandigheden kunnen de werkzaamheden langer of korter duren dan aangegeven.

Oostzaan Digitaal
'Oostzaan Digitaal' is één van de gemeentelijke pagina's op de website van de gemeente Oostzaan (www.oostzaan.nl). Het is de bedoeling dat op die pagina alle non-profit organisaties en verenigingen van Oostzaan die een eigen website hebben, kosteloos een link naar hun website kunnen laten plaatsen, tenminste als ze daarvoor belangstelling hebben.
Dit geldt dus niet voor de sites van particulieren en bedrijven, maar alleen voor de sites van Oostzaanse verenigingen en instellingen. Uiteraard is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende sites en behouden we ons het recht voor om links niet te plaatsen of deze zonder waarschuwing te verwijderen. Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij R.J. Boes ((r.boes@oostzaan.nl))

Openbare bekendmaking
Bekendgemaakt wordt dat:
1. de volgende aanvraag om bouwvergunning is ontvangen;
- op 28 mei 2001 voor het plaatsen van en dakkapel aan Kerkstraat 14,
- op 29 mei 2001 voor het uitbreiden van een woning aan De Hoper 70,
- op 29 mei 2001 voor het uitbreiden van een woning aan De Hoper 72,
- op 6 juni 2001 voor het oprichten van een opslag/overslag-hal aan Ambacht 5,

- op 6 juni 2001 voor het uitbreiden een berging aan Jollenmakersweg 34.

2. dat op 29 mei 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het uitbreiden van een woning aan Dr. Scharffstraat 33. dat op 7 juni 2001 bouwvergunning is verleend voor:
- het oprichten van een tijdelijk schoolgebouw aan Irisstraat 15,
- het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan Draaikolk 10,
- het uitbreiden van een woning (achterzijde) en het plaatsen van een tweetal dakkapellen aan Draaikolk 12,
- het uitbreiden van een woning (achterzijde) aan Draaikolk 14,
- het uitbreiden van een woning (achterzijde aan Claes Compaeneiland
8,
De bovenvermelde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de sector Grondgebiedzaken, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 12.00 uur.
Tegen de onder punt 2 vermelde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning / bouwtoestemming aan de aanvrager schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 15, 1510 AA Oostzaan, onder vermelding van 'BEZWAARSCHRIFT'. Nadere informatie, ook over de exacte bezwaartermijnen, kunt u telefonisch verkrijgen bij de sector Grondgebiedzaken, cluster Bouwen, Wonen en Milieu, telefoon (075) 6847777.

Burgerlijke stand
Geboren:
Willemijn Pernella, dv G.J.A.G. van den Hout en J.A. Faas Overleden:
Elisabeth Geertruida Cammelot, wv J. Kraan, 72 jr Aart van Wageningen, ev E.M.N. Nolta, 74 jr Gehuwd:
P. Zuidam en M. Gans
E. Wildschut en B. Stoel M.G. Wijnmalen en C.J.M. de Boer B. de Roos Nieuwkamp en B.M. Fröberg Ondertrouwd:
Y. Sengül en A.J. Schouten


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie