Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie ministerie op bezoek kamerlid Apostolou aan Colombia

Datum nieuwsfeit: 16-07-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=418339Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Westelijk Halfrond Bureau Zuid Amerika Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 16 juli 2001 Auteur H.A.R. Ambrosius
Kenmerk DWH/ZM-106/001 Telefoon 3485242
Blad /1 Fax 3485748
Bijlage(n) 1 E-mail (har.ambrosius@minbuza.nl)
Betreft Reactie op het verslag van het bezoek van het lid Apostolou aan Colombia, februari/maart 2001
C.c. -
Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Commissie d.d. 18 april 2001 kernmerk 2001/36, waarbij gevoegd was het verslag van het lid Apostolou van de reis die hij februari/maart 2001 in Colombia maakte, doe ik u hierbij, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, een reactie daarop toekomen.

De beleidsnotitie Latijns-Amerika gaat u separaat toe.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Reactie n.a.v. het verslag van het bezoek van Kamerlid Apostolou aan Colombia

Algemeen

In het verslag van het bezoek dat de heer Apostolou van 23 februari tot 10 maart 2001 heeft afgelegd aan Colombia op uitnodiging van Pax Christi en de Diocees van Apartado wordt de noodzaak benadrukt dat de internationale gemeenschap het vredesproces in Colombia met kracht steunt, omdat zich daar een tragedie van grote omvang begint af te tekenen. De heer Apostolou onderschrijft het afwijzende standpunt van de EU ten opzichte van de militaire component van het Plan Colombia. In het veld heeft hij de negatieve aspecten kunnen waarnemen van het uit de lucht besproeien van illegale gewassen. Deze aanpak is schadelijk voor het milieu vernietigt ook legale gewassen en drijft de verbouw verder het oerwoud in en marginaliseert de kleine boeren nog meer. Samenwerking van het leger met de paramilitairen wordt door de observaties van de opsteller bevestigd.

Het verslag signaleert mensenrechtenschendingen door FARC, ELN en Paramilitairen. De gevolgen van deze excessen, in de vorm van bijna twee miljoen interne vluchtelingen, vereisen internationale aandacht.

Opsteller wijst erop dat de beste cocabestrijding zou zijn het voor langere tijd garanderen van hogere koffieprijzen. Met dergelijke niet markt-conforme mechanismes is slechte ervaring opgedaan. Ik wijs op het faillissement van 30 jaar lang internationaal grondstoffenbeleid. Overigens steunt Nederland wel de International Task Force on Commodity Risk Management in Developing Countries van de Wereldbank. Ook wijs ik er op dat veel produkten van de Andeslanden al een voorkeursbehandeling krijgen bij uitvoer naar de VS (Andean Trade Preference Act) en Europa (Drugsregime binnen de APS).

Opsteller concludeert dat Nederland een taak heeft te vervullen in de internationale drugsbestrijding. Ik ben het hiermee eens en wijs op de mede door ons land geïnitieerde onderhandelingen over maritieme samenwerking in de Cariben. Nederland en Costa Rica zullen in november 2001 te Costa Rica een internationale conferentie voorzitten gericht op de bevordering van de maritieme samenwerking in het Caribisch gebied. Ook wijs ik op het verdrag aangaande de Forward Operating Locations (FOL's) op Curacao en Aruba. Daarnaast speelt Nederland een niet onaanzienlijke rol in het tot stand komen van algemene internationale overeenkomsten inzake, zoals m.b.t. een wet op ongebruikelijke transacties. Nederland houdt zich aan stricte toepassing van deze wet, meer dan van vele andere landen kan worden gezegd.

Specifiek commentaar op de conclusies en aanbevelingen.

Ad 1.

De constatering dat het te betreuren is dat de EU en de VS niet gezamenlijk operen in het vredesproces is juist. Men moet zich echter wel realiseren dat de VS met de lancering van het Plan Colombia samen met de Colombiaanse regering de EU voor een fait accompli heeft gesteld. Op de bijeenkomst van de internationale steungroep voor Colombia in Brussel op 30 april j.l., waar de EU, de VS, internationale organisaties en NGO's en vele landen uit de regio aanwezig waren, zijn voldoende financiële middelen toegezegd om de sociale component van het vredesproces te kunnen financieren. Bij de haperende samenwerking tussen de EU en de VS inzake Colombia is tijdens de recente bilaterale consultaties inzake het Westelijk Halfrond tussen Nederland met België, dat op 1 juli a.s. het voorzitterschap van de EU overneemt, uitvoerig stilgestaan. Het Belgisch voorzitterschap is voornemens de dialoog tussen de VS en de EU inzake Colombia met kracht te stimuleren.

Ad 2.

Colombia krijgt speciale aandacht in het Nederlands buitenlands beleid, gezien de combinatie van intern conflict, drugs en naburige gebiedsdelen van het Koninkrijk. Hierbij wordt tevens de zorg voor stabiliteit en vrede in de Andes regio betrokken. De suggestie in het rapport om deze aandacht te benadrukken met bezoeken op politiek niveau, wordt onderschreven, maar mijn agendaverplichtingen staan dat vooralsnog niet toe.

Ad 3.

De suggestie om de betrokkenheid van de internationale gemeenschap bij het vredesproces te verhogen door bezoeken van Euro (en Nederlandse) parlementsleden en vertegenwoordigers van NGO's wordt onderschreven. Nederland zal bij de Europese Unie aandringen op meer aandacht voor de problemen in Colombia en voor meer steun bij de mogelijke oplossingen daarvoor.

Ad 4.

In EU-verband zijn mensenrechtenschendingen in Colombia scherp veroordeeld. Ook tijdens de laatste zitting van de VN-mensenrechtencommissie in Geneve is dit gebeurd in een door de EU geïnitieerde Voorzittersverklaring. In bilaterale contacten tussen Nederland en de Colombiaanse regering wordt deze kwestie eveneens veelvuldig besproken. Van 30 mei tot 2 juni jl. heeft onze mensenrechtenambassadeur een bezoek aan Colombia gebracht, waarbij uitgebreid is gesproken met regeringsinstanties en met organisaties in het maatschappelijk middenveld. Zij heeft er daarbij geen twijfel over laten bestaan dat Nederland de schendingen van mensenrechten door guerillagroeperingen (ELN en vooral FARC) even resoluut afwijst als die bedreven door paramilitairen, leger en politie. Voorts worden mensenrechtenschendingen aan de kaak gesteld in informele gesprekken, die incidenteel plaatsvinden tussen medewerkers van de regiodirectie en vertegenwoordigers van de FARC en aanverwante organisaties.

Ad 5.

De Vredesbeweging in Colombia wordt door Nederland ruim gesteund. De Nederlandse ambassade heeft in het kader van het programma Mensenrechten, Vredesopbouw en Goed Bestuur de beschikking over ongeveer Nlg drie miljoen per jaar. Hieruit worden ook activiteiten van de Vredesbeweging gefinancierd. Zo vond in mei een Workshop Straffeloosheid plaats. Daarnaast onderhoudt de Ambassade intensief contacten met Colombiaanse en Nederlandse NGO's.

Ad 6.

De Europese Commissie is doende een omvangrijk integraal ontwikkelingsprogramma in de oorlogsstreek Medio Magdalena te steunen. Ook bilateraal zal Nederland alternatieve plannen voor sociaal-economische ontwikkeling in het kader van het vredesproces ondersteunen. Het dit jaar aanzienlijk uitgebreide Milieuprogramma zal daartoe programma's financiëren die duurzame productiemethoden bevorderen in streken waar veel illegale gewassen worden gecultiveerd. Het dit jaar eveneens uitgebreide Mensenrechten/Vredesopbouw/Goed Bestuur programma steunt activiteiten op het gebied van democratisering en institutionalisering.

Ad 7.

Colombia heeft bijna 2 miljoen Internally Displaced Persons (IDP's). In Colombia verleent ook de UNHCR steun aan IDP's en de Nederlandse hulp geschiedt voor een goed deel via de UNHCR. Daarnaast wordt het Rode Kruis gefinanciëerd voor een opvangprogramma voor vluchtelingen, evenals de RK Diocese in Barrancabermeja en nog enkele ander NGO's. Bijna alle Nederlandse MFO's steunen in Colombia partnerorganisaties, die werkzaam zijn op dit gebied.

Ad 8.

In de slotverklaring van de bijeenkomst in Brussel inzake Colombia, die op 30 april j.l. plaatsvond, staat vermeld dat de bijeenkomsten in Madrid, Bogota en Brussel $1,3 miljard aan committeringen van de internationale gemeenschap aan het vredesproces hebben opgeleverd. Dit is inclusief de bijdragen van de Europese Unie.

Ad 9.

Binnen het Nederlandse programma Mensenrechten, Vredesopbouw en Goed Bestuur wordt ruime aandacht geschonken aan de bestrijding van straffeloosheid. De mensenrechtecommissie van de vice-president ontvangt steun d.m.v. financiering voor speciale training van Openbare Aanklagers. Ook worden enkele NGO's, die actief zijn op dit gebied, gesteund.

Ad 10.

Vide punt 7.

Ad 11.

Zowel in EU-verband als bilateraal heeft Nederland altijd het Plan Colombia afgewezen vanwege de nadruk hierin op de militaire component. Geforceerde besproeiïng van illegale gewassen leidt niet tot de noodzakelijke medewerking van de boerenbevolking. In dit verband moet er op worden gewezen, dat volgens informatie van de UNDCP inmiddels meer dan 50% van de coca-produktie op industriele velden, d.w.z. op akkers van meer dan drie ha, zou plaatsvinden. Volgens dezelfde bron zou de totale productie van cocabladeren, de grondstof voor cocaïne, in Colombia ondanks de besproeiïngen niet zijn afgenomen. Dit komt overeen met de waarneming van de heer Apostolou.

Ad 12.

Glyfosaat is een bestrijdingsmiddel dat algemeen in de landbouw wordt gebruikt. De negatieve effecten hiervan zijn onderzocht en bekend. De besproeiïng met glyfosaat vanuit vliegtuigen, die uit veiligheidsoverwegingen niet al te laag kunnen vliegen, vereist toevoeging van andere stoffen. De effecten hiervan zijn echter nog nauwelijks onderzocht. Het is zeer de vraag of de bereikte resultaten het gebruik van dergelijke methoden en middelen rechtvaardigen.

Ad 13.

Chemicaliën die nodig zijn voor de produktie van illegale drugs, zgn. precursoren, worden door vele geïndustrialiseerde landen geëxporteerd. Het gaat hierbij om stoffen die ook voor verwerkingsprocessen van legale produkten worden aangewend. In de EU-werkgroep drugshandel (derde pijler), en de ECD wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de handelsstromen van deze chemicalien. De Organization for Drugs Control and Crime Prevention (ODCCP) en de International Narcotics Control Board (INCB) hebben lijsten opgesteld van landen waar mogelijk illegale drugs worden geproduceerd en van chemicaliën die mogelijk illegaal worden aangewend. Voor dergelijke transacties is een exportvergunning vereist is, die verleend wordt indien het importerende land niet afwijzend reageert binnen een periode van 30 dagen. Ook wijs ik erop dat de laatste jaren de efficiëntie van de Nederlandse douane-controle is toegenomen.

Ad 14.

Nederland neemt in verschillende internationale fora, zoals het door UNDCP geleide committee on Narcotic Drugs (CND), deel aan de discussie over de bestrijding van de drugscriminaliteit. In dit verband verdient vermelding het inmiddels reguliere EU/Latijns-Amerika/Cariben-overleg inzake drugsvraagstukken, waarvan de laatste bijeenkomst plaatsvond op 11-12 juni te Cochabamba in Bolivia. De prioriteiten die werden vastgesteld zijn: vraagreductie, bestrijden van witwaspraktijken en maritieme samenwerking. De bedoeling van dit overleg is vast te stellen waar actie en coördinatie is geboden in de gezamenlijke strijd tegen illegale drugs.

Ad 15.

Het FOL verdrag richt zich op bestrijding van transporten van illegale drugs. Het verdrag is, zoals door de heer Apostolou gevraagd, in overeenstemming met het Nederlandse beleid om transporten van illegale drugs te bestrijden. Op 28 mei jl. Keurde de Tweede Kamer het verdrag goed; het verdrag zal op korte termijn door de Eerste Kamer worden behandeld.

Kenmerk DWH/ZM-106/001
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...