Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsvergaderingen gemeente Lopik

Datum nieuwsfeit: 17-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lopik
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lopik

Berichten van de gemeente Lopik

Document het laatst veranderd op: 29-08-2001Vergaderschema.

Agenda Gemeenteraad.

Agenda Raadscommissie Samenleving.

Agenda Raadscommissie Grondgebied.

Agenda Raadscommissie ABZ/Middelen .

Stuur uw reaktie op deze pagina en de hieronder gepubliceerde agenda's en stukken naar (gemeente@lopik.nl).
Gemeenteraad

De gemeenteraad kwam bijeen op 17 juli 2001.

Voorzitter: loco-burgemeester mevrouw B.H. Scheffer-Versluis.

AGENDA raadsvergadering 17 juli 2001


1. Opening.2. Vaststelling verslag raadsvergadering d.d. 29 mei 2001.


3. Ingekomen stukken en mededelingen.


4*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende vaststelling Beleidsverslag Sociale Zaken 2000.


5*.Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende vaststelling Verordening Wet Inschakeling Werkzoekenden.


6*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende aangaan convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg met de provincie Utrecht.


7. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende aangaan budgetcontract AMW 2002-2005 met Vitras.


8*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende instelling rekeningcommissie.


9*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende weigering voorbereidingsbesluit perceel Dorp 119 te Benschop.


10*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit bouw woning Klever op het perceel tussen Dorp 132/134 te Benschop.


11*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit bouw woning op het perceel naast Graafdijk 16 te Lopik.


12. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit bouw opslagloods en kantoor op het perceel Lopikerweg oost 80 te Lopik.


13*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit bouw kantoor Terberg op het perceel Oranje Nassaustraat 10 te Benschop.


14. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende weigering voorbereidingsbesluit bouw schuurtje Straver op een perceel aan de nieuwe agrarische ontsluitingsweg ten zuiden van de M.A. Reinaldaweg/Nic. van Catsweg.


15a. Vaststelling verslag hoorzitting Raad d.d. 29 mei 2001.
15b. Vaststelling verslag commissievergadering ABZ/S/G d.d. 5 juni 2001.

15c. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende standpunt met betrekking tot concept advies inzake problematiek middengolfzenders.


16. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende Duurzaam Veilig: Inrichtingsplannen Benschop en Polsbroek. ( onder voorbehoud).


17*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende beschikbaarstelling projectkrediet "Eigenwijs".


18. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende wijzigingen van de begroting 2001.


19. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.Raadscommissie Samenleving.

De raadscommissie Samenleving kwam bijeen op 26 juni 2001 Voorzitter: voor de agendapunten 1 t/m 10 wethouder J.W.M. Kooijman en voor wat betreft de agendapunten 11 t/m 19 door wethouder B.H. Scheffer-Versluis.

AGENDA:

WELZIJN


1. Opening door wethouder J.W.M. Kooijman2. Mededelingen en ingekomen stukken, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.


3. Vaststelling advies-en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 3 mei 2001, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.


4. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg (geen stukken).


5. Gevraagd advies met betrekking tot het Beleidsverslag Sociale Zaken 2000.


6. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Verordening en regels loonkostensubsidie WIW.

Schorsing.


7. Heropening.


8. Inspraakrijpverklaring ontwerp-jaarprogramma Welzijn en Onderwijs 2002.


9. Rondvraag wethouder J.W.M. Kooijman.


10. Rondvraag wethouder B.H. Scheffer-Versluis.
Schorsing


11. Heropening door wethouder B.H. Scheffer-Versluis.

12. Mededelingen en ingekomen stukken, taakveld Welzijn.

13. Vaststelling advies-en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 3 mei 2001, taakveld Welzijn.


14. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Welzijn (geen stukken)

15. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel project Eigenwijs.


16. Gevraagd advies met betrekking tot het convenant Jeugdzorg-Jeugdbeleid met de provincie Utrecht.


17. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel budgetcontract Algemeen Maatschappelijk Werk 2002-2005.


18. Gevraagd advies met betrekking tot het Project Preventief huisbezoek.


19. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Terug naar het begin van deze pagina.Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 4 september 2001. De vergadering begint om 20:30 uur ( in aansluiting op de vergadering van de commissie ABZ/Middelen ) en zal gehouden worden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: voor de agendapunten 1 t/m 7 wethouder J.W.M. Kooijman en vanaf agendapunt 8 door wethouder Scheffer - Versluis.

A G E N D A :

Commissie GRONDGEBIED d.d. 4 september 2001.

Aanvang te 20:30 uur.

Taakvelden Milieu en Volkshuisvesting:


1. Opening.2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 8 mei 2001 (punten
2 t/m 7).3. Ingekomen stukken en mededelingen:

* Woningbouwvereniging " Lopik" : betreft woningbouw Jaarsveld;
* Woningbouwvereniging " Lopik" : betreft jaarverslag 2000 WBV Lopik;

* Woningbouwvereniging Goed Wonen: betreft jaarverslag 2000 WBV Goed Wonen;

* Adviesnota: betreft ontwerp Natuurgebiedsplan Uiterwaarden;
* Samenwerkingsovereenkomst handhaving; jaarrapportage 2000 en programmaoverzicht 2001;

* Wijziging BRU Huisvestingsverordening per 1 juli 2001.

4. Gemeenschappelijke regelingen.


- Geen.


5. Subsidie weidevogelbescherming.


6. Rondvraag


7. Schorsing

Taakvelden Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer:

Heropening ( te circa 21:15 uur)


8. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 10 juli 2001 (punten 2 t/m 11).


9. Ingekomen stukken en mededelingen:

* Krediet restaureren brug Kapelsepad 13 a te Lopik;
* Brief d.d. 14 augustus 2001 aan BRU inzake woonwagenstandplaatsen;
* Verslag ovv-procedure woningbouw Lopikerkapel;
* Verslag ovv-procedure woningsplitsing Kerkstraat 2 te Jaarsveld;
* Verslag ovv-procedure bouw woning ten westen van Graafdijk 16 te Lopik;

* Verslag ovv-procedure kantoor en loods aannemersbedrijf H.Schouten te Lopik;

* Verslag ovv-procedure bouw kantoor Terberg Benschop;
* Verslag ovv-procedure bouw twee woningen naast Lopikerweg Oost 195 a te Lopikerkapel.


10. Gemeenschappelijke regelingen. (geen stukken)

11. Takenpakket sector Grondgebied ( "nieuw voor oud").

12. Locatie te plaatsen C2000-mast in Polsbroek.

13. Krediet opstellen nieuw wegenbeheersplan.

14. Krediet groot onderhoud Churchill-laan en Vogelzangsekade.

15 Krediet aanleg riolering Dorpsstraat ("Laantje") te Lopik.

16 Krediet aanleg riolering camping " Klein Scheveningen".

17 Krediet vervangen persleiding Lekdijk naar de N 210 ( Willige Langerak).


18. Rondvraag.


19. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Terug naar het begin van deze pagina.Raadscommissie ABZ/Middelen.

De raadscommissie ABZ/Middelen komt bijeen op 4 september 2001. De in de raadzaal van het gemeentehuis te houden vergadering vindt plaats voorafgaand aan de vergadering van de commissie Grondgebied en begint om 19:30 uur en zal duren tot uiterlijk 20:30 uur.

Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA


1. Opening.2. Vaststelling verslag van de vergadering gehouden op 3 juli 2001.


3. Ingekomen stukken en mededelingen:


a.Korpskranten nrs. 9 van het jaar 2001 van de politie regio Utrecht;


4. Bestuurlijke samenwerking regio Utrecht.


5. Rondvraag.6. Sluiting.


NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie