Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene berichten vn de Gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 17-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 18 juli 2001
Volksraadpleging op 19 september

Vorige week is het campagnelogo gepresenteerd dat zal worden ingezet in de aanloop naar de volksraadpleging die in alle zeven Westlandse gemeenten op woensdag 19 september 2001 plaatsvindt. Bij die volksraadpleging kunnen de inwoners van het Westland zich uitspreken over de plannen voor bestuurlijke herindeling in deze regio.

Het logo stelt een kompas voor. De letter W symboliseert het Westen én het Westland.

Het campagnelogo vindt u straks terug op alle uitingen die in het kader van de volksraadpleging worden ingezet, zoals de oproepingskaart en de informatiekrant die in de eerste week van september huis-aan-huis in het Westland zal worden verspreid.

Jeugdambassadeurs spraken met wethouder

De jeugdambassadeurs van de basisscholen vergaderden op 12 juli in het stadhuis in aanwezigheid van wethouder Post. Gesproken werd over de volgende punten:

* De mogelijkheden van de jeugdambassadeurs om op school met andere leerlingen te overleggen zijn te beperkt. Het is bedoeling dat de jeugdambassadeurs verslag kunnen doen over zaken die besproken zijn. Uitwisseling van informatie en ideeën is belangrijk. Mevrouw Post stelt voor om voortaan ouders en leerlingen te informeren door met elkaar een nieuwsbrief te maken en deze in de schoolkrant te plaatsen.

* De verkiezing 'mooiste boom van 's-Gravenzande' was een succes en wordt volgend jaar weer gehouden.

* Vernielen: Het leksteken van fietsbanden komt steeds vaker voor op de Godfried Bomansschool. De Driekleur gebouw Wilhelmina heeft te maken met het kapot trekken van fietsrekken. Speelhuisjes worden in brand gestoken en aan de binnenkant van de huisjes (Gravin Machteldplantsoen) zijn hakenkruizen aangetroffen. Weer komt aan de orde dat vernielingen gemeld moeten worden aan de ouders, op school, de politie en de schademeldlijn van de gemeente 's-Gravenzande: 416286.

* Nieuwe speelruimtes worden ingericht. Afspraak met de afdeling Groen is gemaakt: Jeugdambassadeurs gaan in september meepraten over de inrichting van Robbedoes en Rijnvaartpark. Uiteraard informeren zij naar de wensen van de kinderen in de buurt.
* Vuil: de bosjes van de Godfried Bomansschool zijn erg vies. Op het achterspeelplein van De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard ligt veel troep en er is geen afvalbak. Leerlingen van de Wegwijzer eten binnen - op het speelplein ligt geen papier. Gooit een leerling papier op het plein moet de leerling afwassen.
Stadsjournaal juni 2001 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand juni 2001 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Ingebruikname van het clubgebouw van touwtrekvereniging de Noormannen

* Avondvierdaagse Heenweg

* Aanvang van de sloop van de voormalige Marijkeschool aan de Van der Kest Wittensstraat

* Ingebruikname van het sportcomplex van korfbalvereniging ONDO
* Gemeenteraad neemt voorlopig besluit over het samengaan van Westlandse gemeenten

* Leger des Heilskoor 'Amsterdam Staff Singers' geeft een concert op het Marktplein

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* de heer L. v.d. Wel voor het kappen van een Canadese Rubberboom in de achtertuin van zijn woning aan de Sand-Ambachtstraat 31;
* de heer L v.d. Brugge en mevrouw L. Noordzij , momenteel woonachtig aan de Hagemanstaat 46, voor het kappen van een boom in de tuin van hun toekomstige woning aan de Heliotroop 53, met herplantplicht.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Bouwplannen

I. J.J. Boers, Alsemgeestlaan 14, te `s-Gravenzande, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een hobbykas, op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nummer 4676, plaatselijk bekend Alsemgeestlaan 14.
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat ingevolge de huidige bestemming 'Agrarische doeneinden' van het perceel, de bouw van een hobbykas ten behoeve van personen die ter plaatse geen agrarisch bedrijf voeren niet is toegestaan. De woning zal echter bij de eerst volgende herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' worden aangemerkt als burgerwoning. Het bouwplan voldoet aan de nieuwe bestemming 'Woondoeleinden' van het perceel.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van de huidige, nog geldende, bestemming 'Agrarische doeleinden'.
Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 19 juli 2001 vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (1e etage, kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande. II. De heer A. van Straalen, Noordlandseweg 63, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten/verbouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nummer 1311, plaatselijk bekend Noordlandseweg 63.
Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemming 'Agrarische doeleinden' het vergroten/verbouwen van een woning niet is toegestaan. De woning krijgt in de toekomst de bestemming 'Woondoeleinden'. Het bouwplan voldoet aan de toekomstige bestemming.

De gemeenteraad is op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van de nog geldende bestemming 'Agrarische doeleinden'. Overeenkomstig het bepaalde in de laatste volzin van die bepaling heeft de gemeenteraad op 19 juni 2001 besloten die bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Voordat het college van burgemeester en wethouders beslist, ligt het verzoek om bouwvergunning vanaf donderdag 19 juli 2001 vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken omtrent de aanvraag en het verlenen van de vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande.
Aangemelde bouwplannen

Naam Bouwwerk Bouwadres
C.J. Buitelaar Berging Onyx 1

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam Bouwwerk Bouwadres
Firma Zwinvliet Proefkas, fietsenstalling, olietank Groeneweg 139 R.J.B. Vollebregt Vergroten woning Montessoristraat 2 J. Valstar Bouw hobbykas Naaldwijkseweg 235
B.C.M. Brabander Serre Prins Mauritsstraat 9
J.H.H. Bouwhuis Bouwen 2 dakkapellen Robijn 10
HISS Exploitatie Reclamebord Bedrijventerrein Teylingen C.W.L. van Koppen Erker Poelkade 34
Telfort Mobiel Antennemast Naaldwijkseweg nabij 388
Aangevraagde sloopvergunningen/meldingen

Naam Bouwwerk Bouwadres
Kwekerij Figaro BV Warenhuis St. Jorispad 12
Firma A. Vreugdenhil Warenhuis Poelkade 30

Verleende bouwvergunningen

Naam Bouwwerk Bouwadres
Gemeente 's-Gravenzande Uitbreiding brand-weerkazerne (theorielokaal) Fultonstraat 2
G.P. de Munnik Vervangen warenhuis Maasdijk 9
ADB Cool Company Bouwen woning Galgeweg 2

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Naam Bouwwerk Bouwadres
C. Huysman Inleveren asbest-houdend materiaal Zeestraat 12
Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

* Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer
Kno-Tech Productbeveiliging B.V., bedrijfsterrein Teylingen


* Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
North Sea Surfing, Strandweg 0 (Slag Beukel)

Bovengenoemde inrichtingen zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286

Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling
Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?
Volgende week (23 tot en met 27 juli) worden de groene minicontainers geleegd.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten.

Grof huisvuil
Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat f 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin
Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u f 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval
U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest
Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier
Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Godfried Bomansschool, Spinel 2, tot en met vrijdag 20 juli;
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...