Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene berichten vn de Gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 17-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 18 juli 2001
Volksraadpleging op 19 september

Vorige week is het campagnelogo gepresenteerd dat zal worden ingezet in de aanloop naar de volksraadpleging die in alle zeven Westlandse gemeenten op woensdag 19 september 2001 plaatsvindt. Bij die volksraadpleging kunnen de inwoners van het Westland zich uitspreken over de plannen voor bestuurlijke herindeling in deze regio.

Het logo stelt een kompas voor. De letter W symboliseert het Westen én het Westland.

Het campagnelogo vindt u straks terug op alle uitingen die in het kader van de volksraadpleging worden ingezet, zoals de oproepingskaart en de informatiekrant die in de eerste week van september huis-aan-huis in het Westland zal worden verspreid.

Jeugdambassadeurs spraken met wethouder

De jeugdambassadeurs van de basisscholen vergaderden op 12 juli in het stadhuis in aanwezigheid van wethouder Post. Gesproken werd over de volgende punten:

* De mogelijkheden van de jeugdambassadeurs om op school met andere leerlingen te overleggen zijn te beperkt. Het is bedoeling dat de jeugdambassadeurs verslag kunnen doen over zaken die besproken zijn. Uitwisseling van informatie en ideeën is belangrijk. Mevrouw Post stelt voor om voortaan ouders en leerlingen te informeren door met elkaar een nieuwsbrief te maken en deze in de schoolkrant te plaatsen.

* De verkiezing 'mooiste boom van 's-Gravenzande' was een succes en wordt volgend jaar weer gehouden.

* Vernielen: Het leksteken van fietsbanden komt steeds vaker voor op de Godfried Bomansschool. De Driekleur gebouw Wilhelmina heeft te maken met het kapot trekken van fietsrekken. Speelhuisjes worden in brand gestoken en aan de binnenkant van de huisjes (Gravin Machteldplantsoen) zijn hakenkruizen aangetroffen. Weer komt aan de orde dat vernielingen gemeld moeten worden aan de ouders, op school, de politie en de schademeldlijn van de gemeente 's-Gravenzande: 416286.

* Nieuwe speelruimtes worden ingericht. Afspraak met de afdeling Groen is gemaakt: Jeugdambassadeurs gaan in september meepraten over de inrichting van Robbedoes en Rijnvaartpark. Uiteraard informeren zij naar de wensen van de kinderen in de buurt.
* Vuil: de bosjes van de Godfried Bomansschool zijn erg vies. Op het achterspeelplein van De Zandhorst, gebouw Prins Bernhard ligt veel troep en er is geen afvalbak. Leerlingen van de Wegwijzer eten binnen - op het speelplein ligt geen papier. Gooit een leerling papier op het plein moet de leerling afwassen.
Stadsjournaal juni 2001 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand juni 2001 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Ingebruikname van het clubgebouw van touwtrekvereniging de Noormannen

* Avondvierdaagse Heenweg

* Aanvang van de sloop van de voormalige Marijkeschool aan de Van der Kest Wittensstraat

* Ingebruikname van het sportcomplex van korfbalvereniging ONDO
* Gemeenteraad neemt voorlopig besluit over het samengaan van Westlandse gemeenten

* Leger des Heilskoor 'Amsterdam Staff Singers' geeft een concert op het Marktplein

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:

* de heer L. v.d. Wel voor het kappen van een Canadese Rubberboom in de achtertuin van zijn woning aan de Sand-Ambachtstraat 31;
* de heer L v.d. Brugge en mevrouw L. Noordzij , momenteel woonachtig aan de Hagemanstaat 46, voor het kappen van een boom in de tuin van hun toekomstige woning aan de Heliotroop 53, met herplantplicht.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Bouwplannen

I. J.J. Boers, Alsemgeestlaan 14, te `s-Gravenzande, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een hobbykas, op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nummer 4676, plaatselijk bekend Alsemgeestlaan 14.
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat ingevolge de huidige bestemming 'Agrarische doeneinden' van het perceel, de bouw van een hobbykas ten behoeve van personen die ter plaatse geen agrarisch bedrijf voeren niet is toegestaan. De woning zal echter bij de eerst volgende herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' worden aangemerkt als burgerwoning. Het bouwplan voldoet aan de nieuwe bestemming 'Woondoeleinden' van het perceel.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van de huidige, nog geldende, bestemming 'Agrarische doeleinden'.
Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 19 juli 2001 vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (1e etage, kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande. II. De heer A. van Straalen, Noordlandseweg 63, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten/verbouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nummer 1311, plaatselijk bekend Noordlandseweg 63.
Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat op gronden met de bestemming 'Agrarische doeleinden' het vergroten/verbouwen van een woning niet is toegestaan. De woning krijgt in de toekomst de bestemming 'Woondoeleinden'. Het bouwplan voldoet aan de toekomstige bestemming.

De gemeenteraad is op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van de nog geldende bestemming 'Agrarische doeleinden'. Overeenkomstig het bepaalde in de laatste volzin van die bepaling heeft de gemeenteraad op 19 juni 2001 besloten die bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Voordat het college van burgemeester en wethouders beslist, ligt het verzoek om bouwvergunning vanaf donderdag 19 juli 2001 vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken omtrent de aanvraag en het verlenen van de vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande.
Aangemelde bouwplannen

Naam Bouwwerk Bouwadres
C.J. Buitelaar Berging Onyx 1

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam Bouwwerk Bouwadres
Firma Zwinvliet Proefkas, fietsenstalling, olietank Groeneweg 139 R.J.B. Vollebregt Vergroten woning Montessoristraat 2 J. Valstar Bouw hobbykas Naaldwijkseweg 235
B.C.M. Brabander Serre Prins Mauritsstraat 9
J.H.H. Bouwhuis Bouwen 2 dakkapellen Robijn 10
HISS Exploitatie Reclamebord Bedrijventerrein Teylingen C.W.L. van Koppen Erker Poelkade 34
Telfort Mobiel Antennemast Naaldwijkseweg nabij 388
Aangevraagde sloopvergunningen/meldingen

Naam Bouwwerk Bouwadres
Kwekerij Figaro BV Warenhuis St. Jorispad 12
Firma A. Vreugdenhil Warenhuis Poelkade 30

Verleende bouwvergunningen

Naam Bouwwerk Bouwadres
Gemeente 's-Gravenzande Uitbreiding brand-weerkazerne (theorielokaal) Fultonstraat 2
G.P. de Munnik Vervangen warenhuis Maasdijk 9
ADB Cool Company Bouwen woning Galgeweg 2

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Naam Bouwwerk Bouwadres
C. Huysman Inleveren asbest-houdend materiaal Zeestraat 12
Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

* Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer
Kno-Tech Productbeveiliging B.V., bedrijfsterrein Teylingen


* Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
North Sea Surfing, Strandweg 0 (Slag Beukel)

Bovengenoemde inrichtingen zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286

Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling
Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?
Volgende week (23 tot en met 27 juli) worden de groene minicontainers geleegd.

Let op: zet minicontainers alleen op de ophaaldag zelf aan de straat. Het is verboden ze de avond ervoor al neer te zetten.

Grof huisvuil
Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat f 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin
Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u f 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval
U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest
Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier
Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Godfried Bomansschool, Spinel 2, tot en met vrijdag 20 juli;
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie