Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen van de gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 18-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


MededelingenPERSBERICHTEN

WITTE WEEKBLAD

VERKEER EN VERVOER

In het najaar van 2001 beginnen we met de inrichting van het gebied nabij de ijsbaan volgens een reeds vastgesteld plan. Ten zuiden van de ijsbaan komen in dit plan 3 speelveldjes. Voor de inrichting van deze 3 speelveldjes is een conceptplan opgesteld dat we nu ter inzage leggen. De speelveldjes zijn ingericht voor de leeftijdscategorie van 6 tot 16 jaar. In het plan zijn o.a. een speelvleugel (ruimtenet), klimtoestellen, schommels, een glijbaan, een wip en duikelrekken opgenomen. Bij de toestellen staan diverse bankjes.

Het plan ligt in de periode van 19 juli t/m 23 augustus a.s. ter inzage. U kunt het plan op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur inzien bij de afdeling Weg- en Waterbouw in het gemeentehuis. In deze periode kunt u uw reactie kenbaar maken.BOUWEN EN WONEN

Inspraakprocedure Masterplan Greveling
Van 20 juli tot en met 14 september 2001 ligt het Masterplan Greveling ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkhuisvesting, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het plan ligt ook ter inzage in de openbare bibliotheek, gedurende de openingstijden.

Toelichting op het Masterplan.
Het Masterplan Greveling is een vervolg op de in 1995 in gang gezette ontwikkeling om het bedrijventerrein aan de Greveling qua functie te wijzigen naar woongebied. Toen is gestart met de herontwikkeling van het terrein van de voormalige betonklinker fabriek Jonker Beton. Daarbij is opgemerkt dat het niet bij die ene ontwikkeling moest blijven. Het bedrijventerrein Greveling is het oudste bedrijventerrein in Lisse. In de loop der jaren is het geheel ingesloten door woonbuurten waardoor er sprake is van enige verstoring van het woonmilieu door vrachtverkeer en bedrijfsactiviteiten. De watergerelateerde bedrijvigheid is goeddeels verdwenen. De omstandigheden voor verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn niet gunstig en zullen in de toekomst alleen nog maar verslechteren. Er is sprake van bodemverontreiniging die moet worden opgeruimd. Hierdoor is de bereidheid om te investeren gering en er is vrijwel geen belangstelling onder bedrijven om zich hier te vestigen.

Het ontwikkelde Masterplan voorziet in de omzetting van ca. 7.5 hectare bedrijventerrein naar woongebied, waarbij er in totaal ongeveer 340 woningen en appartementen zullen komen. Het bereiken van dit doel is uiteraard een ingewikkelde zaak. Bedrijven die willen blijven voortbestaan dit geldt overigens niet voor alle bedrijven zullen een nieuwe goede plek moeten krijgen. Er is dus elders ruimte nodig. Want ook aan vervangend bedrijventerrein is behoefte. Geprobeerd wordt deze ruimte te creëren in het zogenaamde vak C. Dit is een perceel grond ten noorden van de 2e Poellaan. Er is wat dat betreft sprake van een uitruil omdat lange tijd, juist deze grond voor woningbouw werd gereserveerd.

Bedrijven die nog enige tijd aan de Greveling willen dan wel moeten blijven zitten, moeten dit ook kunnen, ondanks dat er woningbouw in de nabijheid zal verrijzen. De inschatting is dan ook dat het einddoel pas over een aantal jaren bereikt zal worden. Dat einddoel moet van te voren echter wèl in beeld zijn, zodat daar gestructureerd naar toe gewerkt kan worden. Om die reden is het Masterplan Greveling vervaardigd. Daarin wordt het eindbeeld geschetst en wordt daarin dieper ingegaan op de aanleiding, het doel van de rapportage en de doelstellingen. Ook wordt ingegaan op de kenmerken van de locatie Greveling, het onderzoek naar de technische randvoorwaarden en andere aspecten. Tot slot verstrekt het plan een toelichting op de stedenbouwkundige opzet.

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
Van 20 juli t/m 14 september 2001 is het mogelijk schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders. Deze mogelijkheid wordt geboden aan ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen. De inspraakprocedure vindt zijn grondslag in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de op artikel 150 van de Gemeentewet gebaseerde Inspraakverordening Lisse.

Inspraakavond
Op 12 september 2001, aanvang 20.00 uur, kunt u tijdens een inspraakavond uw zienswijze mondeling inbrengen. De inspraakavond vindt plaats in het gemeentehuis.

Een exemplaar van het Masterplan is tegen betaling van f 10,- ( 4,54) verkrijgbaar bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Koopsubsidie
Op 1 januari 2001 is de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) in werking getreden. Met deze wet, de zogenaamde koopsubsidie, komt de overheid kopers met lagere inkomens tegemoet in de hypotheeklasten bij de aankoop van een woning of woonwagen met standplaats. Koopsubsidie is vergelijkbaar met huursubsidie: maandelijks ontvangt de eigenaar-bewoner van het huis koopsubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 328,-- per maand, belastingvrij. Of en hoeveel subsidie u ontvangt, hangt vooral af van uw inkomen en de hypotheek die u afsluit. Uw inkomen en de hypotheek mogen niet te hoog zijn:

de grenzen aan het inkomen komen overeen met die van de huursubsidie

de grens aan de hypotheek is 207.800,-- ( 94.295,53)

Voordelen van het kopen met koopsubsidie

u verwerft eigen bezit met subsidie van de overheid

kopen is op den duur voordeliger dan huren omdat de woonlasten voor een langere
periode gelijkblijven, terwijl de huur jaarlijks wordt verhoogd

u bent baas in eigen huis

De nadelen

u neemt een groot financieel risico

u bent als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud

Wilt u meer informatie over de koopsubsidie en alle voorwaarden? Lees dan de folder Een huis kopen? Meer mogelijk met koopsubsidie. De folder is verkrijgbaar bij postkantoor, bibliotheek en de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in het gemeentehuis.
Aanvragen
Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

de Ruyterstraat 6 interne wijziging

Rooversbroekdijk 86 vergroten woning

Fazantstraat 35 vergroten berging

Hobahostraat 8 vernieuwen berging/garage

Kanaalstraat 249 en 251 bouw dakkapellen voor- en achterzijde
Meer en Duin 43A en 43B vergroten bedrijfspand

Voorgenomen vrijstellingen

Fazantstraat 17 vergroten berging

Meidoornsplantsoen 16 bouw dakopbouw

Meeuwenlaan 16 bouw erker

Oranjelaan 2B vergroten woning

De bouwplannen liggen van 20 juli t/m 16 augustus 2001 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 16 augustus 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Akervoorderlaan 10 vergroten woning, herbouw stallingsruimte
Vivaldistraat 5 interne verandering, wijziging gevel
Jo Vincentstraat 6 bouw dakkapellen voor- en achterzijde
Anna Kaulbachstraat 2 bouw dakkapellen voor- en achterzijde
Gerard Doustraat (laantje naar rioolzuivering) bouwen verkeersbrug
Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.DIVERSEN

Openingstijden Burgerzaken
De afgelopen maanden was de afdeling Burgerzaken tijdelijk geopend van 19.00 tot 20.30 uur. Vanaf donderdag 19 juli a.s. is de afdeling echter weer geopend van 19.00 tot 20.00 uur.

Laatste zomervakantie zonder euro's?
De meest populaire vakantielanden (o.a. Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, België en Portugal) voeren net als Nederland en Finland per 1 januari 2002 de euro in.

Hierdoor is het voor veel mensen dit jaar voor het laatst dat zij op bank of postkantoor de gulden omwisselen voor een of meerdere vreemde valuta. De voordelen zijn duidelijk. Geen wachttijden, geen gedoe onderweg met verschillende valuta, en bij thuiskomst geen potjes met allerlei verschillende munten die nog 'over zijn'. De keerzijde is dat ook in de elf andere eurolanden een uiterste termijn is verbonden aan de geldigheid van de nationale valuta.

Onderstaande tabel geeft u hier inzicht in.

De conclusie ligt voor de hand: zo min mogelijk buitenlands geld mee naar huis nemen; eventueel uw geld kort na de zomervakantie bij uw bank afstorten op uw rekening (hier zijn provisiekosten aan verbonden!). Muntgeld uit het buitenland kunt u ook nu al moeilijk (tegen hoge provisiekosten) of niet omwisselen voor Nederlands geld.

Oude nationale munten worden ongeldig!

Vanaf 28 januari 2002 kunt u niet meer betalen met:

Nederlandse guldens

Vanaf 9 februari 2002 kunt u niet meer betalen met:

Ierse ponden

Vanaf 17 februari 2002 kunt u niet meer betalen met:

Franse franken

Vanaf 28 februari 2002 kunt u niet meer betalen met:

Belgische franken

Duitse marken

Finse marken

Griekse drachmes

Italiaanse lires

Luxemburgse franken

Oostenrijkse schilling

Portugese escudo's

Spaanse peseta's

Informatie afkomstig van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro

www.blozendebloem.nl: nieuwe website met regionale milieuvoorlichting

Sinds kort is op internet een nieuwe website te raadplegen: www.blozendebloem.nl. De Blozende Bloem is het logo van de projectgroep Milieuvoorlichting Duin- en Bollenstreek en de site geeft dan ook informatie over milieuzaken in deze regio. De site is ontwikkeld door het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB) in samenwerking met de tien aangesloten gemeenten en enkele andere organisaties. Infofilm te Leiden ontwierp de site. Doel is om de kwaliteit van het milieu in de regio te behouden en te verbeteren.

Op deze site kunt u onder andere kennis nemen van het laatste nieuws van de projectgroep, bijvoorbeeld over acties die in de streek worden georganiseerd. Ook zijn verschillende milieufolders te downloaden en zijn er praktische links naar andere milieu-organisaties. Om de site verder te kunnen ontwikkelen en in de toekomst nog beter af te stemmen op uw wensen wordt u gevraagd via een gastenboek suggesties voor verbeteringen te doen. Daarmee wordt tevens aangesloten bij de nieuwe slogan: het milieu draait om jou!

Collecte
Tot en met 1 september a.s. zijn geen collectevergunningen verleend.


Lisse, 18 juli 2001
burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...