Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Komst onafhankelijke instelling op gebied voedselveiligheid

Datum nieuwsfeit: 18-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCNVa/2001/13
datum
17-07-2001

onderwerp
Instellingsbesluit NVa
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doen wij u toekomen het besluit waarbij de Voorlopige Nederlandse Voedselauto-riteit is ingesteld. In de vergadering van de Ministerraad van 13 juli jl. is dit besluit vastgesteld.

up

datum
17-07-2001

kenmerk
TRCNVa/2001/13

bijlage

Wat voorligt is een organisatorische maatregel die de taken en bevoegdheden van de beide departementen in één interdepartementale directie, de (voorlopige)NVa, onderbrengt. De taken zijn nu verdeeld over meerdere directies en diensten van twee departementen. Het onderbrengen in één interdepartementale directie heeft het grote voordeel dat daarmee de ambtelijke coördinatie tussen LNV en VWS in één hand komt. Deze maatregel heeft tot gevolg dat er een onomkeerbare stap gezet wordt in de vorming van een onafhankelijke, los van enig sectorbelang opererende, gezaghebbende autoriteit op het terrein van de voedselveiligheid, de NVa.

Op deze wijze kan alvast de nodige ervaring worden opgedaan met de drie hoofdtaken: de coördinatie en aansturing van het voedselveiligheidsonderzoek (RIVM en RIKILT), de coördinatie van en het toezicht op de RVV en Keuringsdienst van Waren en het inhoudelijk verzorgen van de communicatie.

De vormgeving van de definitieve NVa, ingesteld bij wet, vergt tijd. Nu uitsluitend inzetten op het formele wetgevingstraject, betekent dat deze Kabinetsperiode geen operationele NVa wordt ingesteld, geen zichtbare vorderingen zouden worden gemaakt met de vorming van de NVa en dat de rijksbemoeienis grotendeels volgens dezelfde lijnen als tot dusver zou verlopen. Hierdoor gaat momentum voor de NVa verloren. Dat vinden wij geen goed signaal.
Met de oprichting van de NVa worden de coördinatie van en het toezicht op alle keuringsdiensten en controle instellingen ambtelijk in één hand gebracht. Dat geldt voor de publiekrechtelijke (bijv. de RVV en de Keuringsdienst van Waren), alsmede voor de privaatrechtelijke organisaties (bijv. COKZ, KCB, SKAL etc.)

De NVa wordt belast met een systematische doorlichting en risicoanalyse van alle productieketens. Op basis daarvan moet de consistentie van de bestaande wetgeving c.q. de leemten in kaart worden gebracht. Deze evaluatie kan leiden tot nieuwe wetgeving, alsmede tot de opstelling van nieuwe instructies aan de onderscheiden controlediensten. De NVa krijgt nadrukkelijk de taak daartoe voorstellen te doen.

Een belangrijk deel van de taken van het Voedingscentrum wordt onderdeel van de NVa, zodat de NVa vanaf het begin een goede voorlichting kan geven.

De NVa krijgt uitdrukkelijk als taak om voorstellen te doen voor de uiteindelijke positionering en verdere organisatorische vormgeving. Deze voorstellen zullen dienen als uitgangspunt voor wetgeving op grond waarvan de definitieve NVa wordt ingesteld. De verwachting is dat voorstellen daartoe Uw kamer in 2002 zullen bereiken.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

De minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport,

dr. E. Borst - Eilersreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie