Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag bijzondere vergadering 9 juli 2001 Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 18-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

BIJZONDERE VERGADERING VAN 9 JULI 2001

IN KORT BESTEK

In kort bestek

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief m.b.t. de beperking van het aantal organiseerbare plage- uren in het gewoon secundair en het deeltijds beroepssecundair onderwijs goed. Deze beperking is voorzien in de Onderwijs-CAO VI. Deze beperking wordt voor het komende schooljaar bepaald i.f.v. het urenpakket en van het aantal georganiseerde plage-uren tijdens het voorafgaande schooljaar. Vanaf het schooljaar 2002-2003 staat de beperking in verhouding tot het globaal urenpakket op het niveau van de scholengemeenschap. Geleidelijk en tot 2004 wanneer de maatregel op kruissnelheid zal zijn, wordt de beperking ook opgevoerd. Over dit ontwerp van omzendbrief zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en met de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met twee beslui- ten die uitvoering geven aan Onderwijs-CAO VI. Ze beogen een vermindering van de taakbelasting van drie categorie- ën personeelsleden : het ondersteunend personeel, de leraars praktische vakken in het secundair onderwijs, en de leraars die omwille van het tekort aan leerkrachten een gedeelte van de opdracht van een afwezige collega opnemen. Over beide besluiten zal nog onderhandeld wor- den met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een nieuwe regeling goed voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Met dit nieuwe besluit wordt de contingen- tering van een aantal scholen losgelaten en wordt de onderwijsregelgeving meer afgestemd op de federale regel- geving inzake het asielbeleid - een gedeconcentreerd model - en op de regelgeving van het basisonderwijs. Scholen van scholengemeenschappen kunnen instappen wan- neer een scholengemeenschap kan aantonen dat er minstens 25 anderstalige nieuwkomers ingeschreven zijn. Over dit besluit zal nog worden onderhandeld met alle representa- tieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed tot aanpassing van de regeling inzake
bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling van de Centra voor
Volwassenenonderwijs, met het oog op de invoering van een aantal nieuwe vakken. Ook het besluit van 1/12/2001 betreffende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene, technische en praktische vakken in het seundair onderwijs voor sociale promotie wordt aangepast. Over beide besluiten zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief goed betreffende de onderwijsbevoegdheid lerarenopleiding van één cyclus voor het schooljaar 2001-2002 in het secundair onderwijs. Met deze omzendbrief wordt de regeling verlengd die het voorbije schooljaar gold voor de bevoegdheid van de geaggregeerden voor het secundair onderwijs groep 1. Over deze omzendbrief zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

Een jaar geleden besliste de Vlaamse regering tot invoering van een experimenteel modulair onderwijsstelsel voor het gewoon secundair onderwijs. Van meet af aan was het de bedoeling het experiment na één jaar uit te breiden naar het buitengewoon onderwijs en dan meteen ook de na praktijkervaring noodzakelijk geachte bijsturingen door te voeren. Thans beslist de Vlaamse regering principieel uitvoering te geven aan dit dubbele voornemen. De verruiming naar het buitengewoon onderwijs richt zich naar de opleidingsvorm 3 (buitengewoon secundair beroepsonderwijs) en naar het beroepssecundair onderwijs van opleidingsvorm 4. Om een voldoende draagvlak te hebben, kunnen (maximaal) 10 projecten worden opgezet. Over deze uitbreiding en bijsturing zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en met de inrichtende machten.


* * *

Onlangs stemde de Vlaamse regering principieel in met een aanpassing van het besluit inzake de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs, zodat het besluit voor advies voorgelegd kon worden aan de Raad van State. Een aantal bestaande bepalingen hebben immers interpreta- tiemoeilijkheden opgeleverd of brachten voor de scholen heel wat administratieve rompslomp en onzekerheid met zich mee, omdat elke afwijking een voorafgaande goed- keuring van de minister of administratie vereiste. Omdat deze problemen zich vooral in het secundair onderwijs voordeden, werd specifiek voor dit onderwijsniveau een eigen reglement uitgewerkt. Ondertussen is gebleken dat de nieuwe regelgeving op de organisatie van het school- jaar niet vòòr het einde van het lopende schooljaar gefi- naliseerd kon worden. Om de voorbereiding van het nieuwe schooljaar niet in het gedrang te brengen, bekrachtigt de Vlaamse regering nu de beslissing van de Vlaamse Onder- wijsminister om de nieuwe regeling nu reeds bij de scholen bekend te maken met een toelichtende mededeling, onder voorbehoud uiteraard van de definitieve goedkeuring van het besluit.


* * *

De Vlaamse regering wenst in het kader van het promoten van het levenslang en levensbreed leren de participatie aan en de doorstroming in het deeltijds kunstonderwijs te bevorderen. Daarom beslist ze nu principieel tot aanpassing van de regelgeving voor de studierichtingen muziek, woordkunst, dans en beeldende kunst van het deeltijds kunstonderwijs. Het studieaanbod wordt geactualiseerd en gedifferentieerd, door flexibelere leertrajecten krijgen de leerlingen een grotere keuzevrijheid en de directies meer autonomie. En voor de hogere en specialisatiegraad van de richting beeldende kunst worden de rationalisatienormen voor de opties bepaald. Het principieel goedgekeurde besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, maar ondertussen reeds onder voorbehoud meegedeeld worden aan de scholen.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief goed betreffende personeelsaangelegenheden in het volwas- senenonderwijs. Het gaat met name over de categorie "andere" bekwaamheidsbewijzen. Omdat het erg moeilijk is geschikt personeel aan te trekken, beoogt de nieuwe rege- ling leraars volwassenenonderwijs 3de graad secundair onderwijs aan te trekken door hen te bezoldigen volgens het basisdiploma van de vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen alsof ze zouden beschikken over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Over deze omzendbrief zal nog onderhandeld worden met alle represntatieve vak- organisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel enkele mededelingen aan de scholen goed die moeten bijdragen tot een gelijke behandeling van al het administratief personeel in de scholen. Ze geven uitvoering aan Onderwijs-CAO VI. Daarin werd overeengekomen dat de maximumprestaties van het administratief en ondersteunend personeel en het opvoedend hulppersoneel van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, van de internaten, tehuizen, MPI's en institu- ten voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeen- schapsonderwijs, en van de opvangcentra met ingang van 1/9/2001 vastgesteld worden op 36 uur per week. De maat- regel geldt ook voor de gesubsidieerde contractuelen uit de conventie 8285 die in elk van deze ambten en onder- wijsniveaus belast zijn met administratieve taken. Deze omzendbrieven zullen nog het voorwerp uitmaken van onder- handelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

Ter uitvoering van Onderwijs-CAO VI keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de recrutering van leerkrachten voor de Centra voor Volwassenenonderwijs makkelijker moet maken. Het beoogt een betere salariëring voor de personeelsleden die deze opdracht in bijbetrekking uitvoeren. Tot nu toe was de wedde van iemand die in bijbetrekking fungeert aanzienlijk lager dan die van de collega's die in hoofdambt presteren. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen zij aan dezelfde opdrachtnoemer en geldelijke anciënniteit betaald worden alsof zij hun prestaties in hoofdambt presteren. Over dit principieel goedgekeurde besluit zullen nog onderhandelingen volgen met alle representatieve vakorganisaties en met de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt voor het personeel van de hogescholen principieel een regeling goed voor de volledige en deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties.


* * *

Het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve vereni- gingen van de inrichtende machten konden voor de school- jaren 1998-1999 en 1999-2000 beschikken over 16 onder- wijspersoneelsleden met verlof wegens opdracht met het oog op het verlenen van begeleiding van de vorming en de ondersteuning van de scholengemeenschappen. De Vlaamse regering beslist nu principieel dit stelsel te verlengen voor de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002, omwille van de verdere afwerking van de hervorming van het secundair onderwijs. Er zal nog over onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende mach- ten, en het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed tot herziening van de vakantieregeling voor de paramedici in het gemeenschapsonderwijs goed. Het geeft uitvoering aan Onderwijs-CAO VI. Over dit besluit zal nog onderhan- deld worden met alle representatieve vakorganisaties.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel de besluiten goed die 12 KB's of vroegere besluiten van de Vlaamse regering wijzigen. Daarmee wordt een formele rechtsgrond verleend aan de bepalingen van Onderwijs-CAO's IV en V inzake de gelijkschakeling of verhoging van diverse weddenschalen. De nieuwe besluiten houden ook reeds rekening met de in CAO VI voorziene vervroeging van een aantal vroeger overeengekomen loonsverhogingen van 1/12/1999 naar 1/9/1999. Over deze besluiten zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, en ze zullen voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...