Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag bijzondere vergadering 9 juli 2001 Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 18-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

BIJZONDERE VERGADERING VAN 9 JULI 2001

IN KORT BESTEK

In kort bestek

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief m.b.t. de beperking van het aantal organiseerbare plage- uren in het gewoon secundair en het deeltijds beroepssecundair onderwijs goed. Deze beperking is voorzien in de Onderwijs-CAO VI. Deze beperking wordt voor het komende schooljaar bepaald i.f.v. het urenpakket en van het aantal georganiseerde plage-uren tijdens het voorafgaande schooljaar. Vanaf het schooljaar 2002-2003 staat de beperking in verhouding tot het globaal urenpakket op het niveau van de scholengemeenschap. Geleidelijk en tot 2004 wanneer de maatregel op kruissnelheid zal zijn, wordt de beperking ook opgevoerd. Over dit ontwerp van omzendbrief zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en met de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met twee beslui- ten die uitvoering geven aan Onderwijs-CAO VI. Ze beogen een vermindering van de taakbelasting van drie categorie- ën personeelsleden : het ondersteunend personeel, de leraars praktische vakken in het secundair onderwijs, en de leraars die omwille van het tekort aan leerkrachten een gedeelte van de opdracht van een afwezige collega opnemen. Over beide besluiten zal nog onderhandeld wor- den met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een nieuwe regeling goed voor de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Met dit nieuwe besluit wordt de contingen- tering van een aantal scholen losgelaten en wordt de onderwijsregelgeving meer afgestemd op de federale regel- geving inzake het asielbeleid - een gedeconcentreerd model - en op de regelgeving van het basisonderwijs. Scholen van scholengemeenschappen kunnen instappen wan- neer een scholengemeenschap kan aantonen dat er minstens 25 anderstalige nieuwkomers ingeschreven zijn. Over dit besluit zal nog worden onderhandeld met alle representa- tieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed tot aanpassing van de regeling inzake
bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling van de Centra voor
Volwassenenonderwijs, met het oog op de invoering van een aantal nieuwe vakken. Ook het besluit van 1/12/2001 betreffende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene, technische en praktische vakken in het seundair onderwijs voor sociale promotie wordt aangepast. Over beide besluiten zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief goed betreffende de onderwijsbevoegdheid lerarenopleiding van één cyclus voor het schooljaar 2001-2002 in het secundair onderwijs. Met deze omzendbrief wordt de regeling verlengd die het voorbije schooljaar gold voor de bevoegdheid van de geaggregeerden voor het secundair onderwijs groep 1. Over deze omzendbrief zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

Een jaar geleden besliste de Vlaamse regering tot invoering van een experimenteel modulair onderwijsstelsel voor het gewoon secundair onderwijs. Van meet af aan was het de bedoeling het experiment na één jaar uit te breiden naar het buitengewoon onderwijs en dan meteen ook de na praktijkervaring noodzakelijk geachte bijsturingen door te voeren. Thans beslist de Vlaamse regering principieel uitvoering te geven aan dit dubbele voornemen. De verruiming naar het buitengewoon onderwijs richt zich naar de opleidingsvorm 3 (buitengewoon secundair beroepsonderwijs) en naar het beroepssecundair onderwijs van opleidingsvorm 4. Om een voldoende draagvlak te hebben, kunnen (maximaal) 10 projecten worden opgezet. Over deze uitbreiding en bijsturing zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en met de inrichtende machten.


* * *

Onlangs stemde de Vlaamse regering principieel in met een aanpassing van het besluit inzake de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs, zodat het besluit voor advies voorgelegd kon worden aan de Raad van State. Een aantal bestaande bepalingen hebben immers interpreta- tiemoeilijkheden opgeleverd of brachten voor de scholen heel wat administratieve rompslomp en onzekerheid met zich mee, omdat elke afwijking een voorafgaande goed- keuring van de minister of administratie vereiste. Omdat deze problemen zich vooral in het secundair onderwijs voordeden, werd specifiek voor dit onderwijsniveau een eigen reglement uitgewerkt. Ondertussen is gebleken dat de nieuwe regelgeving op de organisatie van het school- jaar niet vòòr het einde van het lopende schooljaar gefi- naliseerd kon worden. Om de voorbereiding van het nieuwe schooljaar niet in het gedrang te brengen, bekrachtigt de Vlaamse regering nu de beslissing van de Vlaamse Onder- wijsminister om de nieuwe regeling nu reeds bij de scholen bekend te maken met een toelichtende mededeling, onder voorbehoud uiteraard van de definitieve goedkeuring van het besluit.


* * *

De Vlaamse regering wenst in het kader van het promoten van het levenslang en levensbreed leren de participatie aan en de doorstroming in het deeltijds kunstonderwijs te bevorderen. Daarom beslist ze nu principieel tot aanpassing van de regelgeving voor de studierichtingen muziek, woordkunst, dans en beeldende kunst van het deeltijds kunstonderwijs. Het studieaanbod wordt geactualiseerd en gedifferentieerd, door flexibelere leertrajecten krijgen de leerlingen een grotere keuzevrijheid en de directies meer autonomie. En voor de hogere en specialisatiegraad van de richting beeldende kunst worden de rationalisatienormen voor de opties bepaald. Het principieel goedgekeurde besluit zal nu nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, maar ondertussen reeds onder voorbehoud meegedeeld worden aan de scholen.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een omzendbrief goed betreffende personeelsaangelegenheden in het volwas- senenonderwijs. Het gaat met name over de categorie "andere" bekwaamheidsbewijzen. Omdat het erg moeilijk is geschikt personeel aan te trekken, beoogt de nieuwe rege- ling leraars volwassenenonderwijs 3de graad secundair onderwijs aan te trekken door hen te bezoldigen volgens het basisdiploma van de vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen alsof ze zouden beschikken over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Over deze omzendbrief zal nog onderhandeld worden met alle represntatieve vak- organisaties en de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel enkele mededelingen aan de scholen goed die moeten bijdragen tot een gelijke behandeling van al het administratief personeel in de scholen. Ze geven uitvoering aan Onderwijs-CAO VI. Daarin werd overeengekomen dat de maximumprestaties van het administratief en ondersteunend personeel en het opvoedend hulppersoneel van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, van de internaten, tehuizen, MPI's en institu- ten voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeen- schapsonderwijs, en van de opvangcentra met ingang van 1/9/2001 vastgesteld worden op 36 uur per week. De maat- regel geldt ook voor de gesubsidieerde contractuelen uit de conventie 8285 die in elk van deze ambten en onder- wijsniveaus belast zijn met administratieve taken. Deze omzendbrieven zullen nog het voorwerp uitmaken van onder- handelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten.


* * *

Ter uitvoering van Onderwijs-CAO VI keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de recrutering van leerkrachten voor de Centra voor Volwassenenonderwijs makkelijker moet maken. Het beoogt een betere salariëring voor de personeelsleden die deze opdracht in bijbetrekking uitvoeren. Tot nu toe was de wedde van iemand die in bijbetrekking fungeert aanzienlijk lager dan die van de collega's die in hoofdambt presteren. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen zij aan dezelfde opdrachtnoemer en geldelijke anciënniteit betaald worden alsof zij hun prestaties in hoofdambt presteren. Over dit principieel goedgekeurde besluit zullen nog onderhandelingen volgen met alle representatieve vakorganisaties en met de inrichtende machten.


* * *

De Vlaamse regering keurt voor het personeel van de hogescholen principieel een regeling goed voor de volledige en deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties.


* * *

Het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve vereni- gingen van de inrichtende machten konden voor de school- jaren 1998-1999 en 1999-2000 beschikken over 16 onder- wijspersoneelsleden met verlof wegens opdracht met het oog op het verlenen van begeleiding van de vorming en de ondersteuning van de scholengemeenschappen. De Vlaamse regering beslist nu principieel dit stelsel te verlengen voor de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002, omwille van de verdere afwerking van de hervorming van het secundair onderwijs. Er zal nog over onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende mach- ten, en het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed tot herziening van de vakantieregeling voor de paramedici in het gemeenschapsonderwijs goed. Het geeft uitvoering aan Onderwijs-CAO VI. Over dit besluit zal nog onderhan- deld worden met alle representatieve vakorganisaties.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel de besluiten goed die 12 KB's of vroegere besluiten van de Vlaamse regering wijzigen. Daarmee wordt een formele rechtsgrond verleend aan de bepalingen van Onderwijs-CAO's IV en V inzake de gelijkschakeling of verhoging van diverse weddenschalen. De nieuwe besluiten houden ook reeds rekening met de in CAO VI voorziene vervroeging van een aantal vroeger overeengekomen loonsverhogingen van 1/12/1999 naar 1/9/1999. Over deze besluiten zal nog onderhandeld worden met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, en ze zullen voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie