Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud De Homoet gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 19-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 19 juli 2001.

HOORZITTINGEN COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN.

De Commissie voor de Bezwaarschriften komt op woensdagmiddag 25 juli a.s. bijeen voor een openbare hoorzitting. Op de agenda staat het volgende bezwaarschrift:

1. 15.00 uur - 15.45 uur :Bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden en veranderen van de woning Berg en Bos 28 te Hattem.

BEKENDMAKING MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij meldingen hebben ontvangen voor inrichtingen die vallen onder een algemene maatregel van bestuur (besluit). Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften die bij desbetreffend besluit worden gesteld.

Een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer is ontvangen van sportvereniging Hatto-Heim voor het van uitbreiden c.q. wijzigen van de inrichting aan het adres Konijnenbergerweg 2b te Hattem;

Daarnaast is een melding ingevolge het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer ontvangen van de gemeente Hattem voor het van toepassing worden van dit besluit op de inrichting aan het adres kerhofdijk 6 te Hattem;

Tevens is een melding ingevolge het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer ontvangen van Cuperus de Willigen Holding bv voor het van uitbreiden c.q. veranderen van de inrichting aan het adres 3e Industrieweg 1-3 te Hattem;

Tenslotte is een melding ingevolge het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer ontvangen van Kuipers Schilderwerken voor het oprichten van een inrichting aan het adres 1e Industrieweg 4b te Hattem.

De meldingen met bijlagen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

OPENBARE VOORBEREIDING AANWIJZING WEGEN WAAROVER GEVAARLIJKE STOFFEN MOGEN WORDEN VERVOERD

Burgemeester en wethouders maken ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend voornemens te zijn de gemeenteraad voor te stellen op grond van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen de snelwegen A28 en A50 aan te wijzen als wegen waarover gevaarlijke stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd. De belangrijkste overweging om de snelwegen A28 en A50 aan te wijzen is enerzijds het realiseren van een logische doorgaande route voor het transport van gevaarlijke stoffen en anderzijds het zoveel mogelijk beperken van risico's die door dit vervoer ontstaan. Een andere overweging bij het aanwijzen van deze wegen is de mogelijkheid om sturing te geven aan transporten met een bestemming in de gemeente Hattem. Middels het aanwijzen van énkel deze snelwegen is transport van gevaarlijke stoffen op alle overige wegen gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Hattem slechts toegestaan met een ontheffing van de gemeente. Transport van gevaarlijke stoffen komt in principe alleen in aanmerking voor een ontheffing indien de bestemming is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Hattem. Het ontwerp van het raadsvoorstel en -besluit ligt vanaf 20 juli 2001 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem. Op verzoek (tel. 038-4431639) kunnen tijdens een gesprek mondelinge zienswijzen worden gegeven.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning (aanbouw aan rechter zijkant) op het perceel Hessenweg 74 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "De Hilst 1998".

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 20 juli 2001 tot 17 augustus 2001 voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het door de raad in zijn vergadering van 25 juni 2001 vastgestelde bestemmingsplan Het Veen, 43e partiële herziening, ter inzage ligt. Dit plan beoogt het mogelijk te maken dat op het perceel Veenwal 11 (HattemseGolf- en Countryclub) wordt gekomen tot een uitbreiding van de reeds aanwezige stokkenberging. Het plan ligt met ingang van 20 juli 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Bij de raad heeft niemand zijn zienswijze ten aanzien van bovenvermeld plan bekend gemaakt, zodat slechts een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de raad kenbaar te maken, gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde plan kan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een woning ter vervanging van een bestaande woning, Geldersedijk 115;

* het veranderen van een woning, Berg en Bos 8;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, de Reest 38;
* het oprichten van een gezondheid, cultuur en diensten centrum, hoek Veenweg/Apeldoornseweg;

* het oprichten van een industriegebouw, 3e Industrieweg 3.
BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het uitbreiden en veranderen van een horecagebouw, Nieuweweg 44 (VZ 02-07-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Beukenlaan 29 (VZ 06-07-2001);

* het oprichten van een berging ter vervanging van een bestaande schuur, Geldersedijk 55 (VZ 09-07-
2001);

* het veranderen en vernieuwen van een tandartsenpraktijk, Ridderstraat 36a (VZ 09-07-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Kamperhoeve 41 (VZ 09-07-2001);

* het oprichten van een stokkenberging, Veenwal 11 (VZ 09-07-2001).
Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Vierakker 4 (VZ 06-07-2001);

* het geheel vernieuwen en veranderen van een schuur, Burgemeester Bijleveldsingen 4 (VZ 06-07-
2001);

-

* het oprichten van een schuur, Hezenbergerweg 62 (VZ 09-07-2001).
Sloopvergunning is verleend voor:

* het verwijderen van vloerbedekking in een woning, De Meenthe 33 (VZ 06-07-2001).

Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

MELDING TOT VOORNEMEN HOUTVELLING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een melding tot houtvelling is binnengekomen betreffende het perceel:
* Bongerd 32, 20 bomen.

Hattem, 19 juli 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie