Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 19-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Goedgekeurd bestemmingsplan Hoogeind, 10e partiële herziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken, ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 3 juli 2001, nr. RE2001.36816 de 10e partiële herziening van het bestemmingsplan Hoogeind hebben goedgekeurd. Deze partiële herziening heeft tot doel de agrarische bestemming van het perceel Schans 1 te wijzigen in een woonbestemming, waardoor boerderij Lentzenburg een woonbestemming krijgt en het mogelijk wordt twee nieuwe woningen te realiseren.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland en het bestemmingsplan liggen met ingang van 26 juli 2001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling AJZ/VROM, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te s-Gravenhage. Aangezien niemand bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten, kunnen alleen belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Landinrichtingsproject Duiven-Westervoort Landinrichtingswet
Plan van Tijdelijk Gebruik oogstjaar 2001 Kennisgeving ingevolge artikel 190, vierde lid

De Landinrichtingscommissie voor de landinricht genaamd Duiven-Westervoort deelt mede, dat gedurende 14 dagen, dus van 23 juli t/m 5 augustus 2001 in het kantoor van Dienst Landelijk Gebied aan de Rosendaalsestraat 64 te Arnhem, op werkdagen, behalve op de zaterdagen, van 09.00 uur tot 10.00 uur, voor een ieder kosteloos ter inzage zal liggen het ontwerp-plan van Tijdelijk Gebruik, of een gewaarmerkt afschrift daarvan, als bedoeld in artikel 190, derde lid.

Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag, waarop de in artikel 190, derde lid bedoelde stukken ter inzage hebben gelegen (dus tot en met 19 augustus 2001) kan iedere belanghebbende gebruiksgerechtigde zijn bezwaren tegen het ontwerp-plan van tijdelijk gebruik schriftelijk bij de Landinrichtingscommissie indienen.

Adres secretariaat van de landinrichtingscommissie: Postbus 9079, 6800 ED Arnhem.

De Landinrichtingscommissie voornoemd.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, toezichthoudende ambtenaren hebben aangewezen op grond van:

* de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westervoort;
* de Wet milieubeheer (inclusief de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet luchtverontreiniging);

* de Woningwet (inclusief Bouwbesluit en Bouwverordening);
* de Brandbeveiligingsverordening.

Aanleiding voor dit besluit vormt de herziening van eerdere aanwijzingsbesluiten en de mogelijkheid om meer personen met toezicht als bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht te belasten.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester besloten de bevoegdheid tot afgifte en ondertekening van legitimatiebewijzen aan door hen aangewezen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht te mandateren aan het hoofd van de afdeling AJZ/VROM, of bij zijn afwezigheid het hoofd van de sector Grondgebied.

Het aanwijzingsbesluit en het mandaatbesluit treden in werking op 1 juli 2001 en liggen vanaf heden gedurende vier weken voor iedereen ter inzage op de afdeling AJZ/VROM van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Westervoort. Inzage kunt u krijgen op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en s middags op afspraak van 14.00 tot 16.00 uur. Daarnaast kunt u op afspraak tijdens de openstelling op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur inzage krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.F. Verstegen, telefoon (026) 3179380.

Fietstunnel onder A12

in vijf weekenden gereed

In een tijdsbestek van vijf weekenden waarbij 24 uur per dag wordt doorgewerkt wordt de fietstunnel aan de Rivierweg onder de A12 aangelegd. Vanaf het weekend van vrijdag 24 augustus wordt ieder weekend een gedeelte van de A12 opengebroken en wordt de fietstunnel erin gelegd. Er is gekozen voor de volcontinu werkzaamheden in de weekenden om daarmee de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Enige overlast
Ondanks dat deze werkzaamheden tijdelijke afsluitingen van rijstroken tot gevolg hebben wordt getracht het doorgaande verkeer over de A12 zoveel mogelijk te ontzien. Toch dienen mensen die gebruik willen maken van de A12 rekening te houden met enige overlast. Afhankelijk van de rijstroken waarop op dat moment werkzaamheden plaatsvinden moeten toe- en afritten worden afgesloten.

Aanleg fietstunnel
De fietstunnel onder de A12 maakt onderdeel uit van capaciteitsverruimende maatregelen van de Rivierweg tussen Roelofshoeve en Nieuwgraaf. Door de aanleg van een fietstunnel die het fietspad scheidt van de openbare weg, kan de weg onder het viaduct verbreed worden met een extra rijstrook. Op die manier kan er in eenzelfde tijdsbestek meer verkeer passeren en wordt de doorstroom naar en vanaf het bedrijventerrein beter. Dat is van belang, omdat het bedrijventerrein Nieuwgraaf zeer veel verkeer aantrekt en er steeds vaker files ontstonden die tot op de afrit van de A12 reikten. Dit leidde tot gevaarlijke situaties.

Aanvankelijk was het de bedoeling de fietstunnel op zon manier onder de A12 door te brengen, dat het verkeer over de A12 er weinig tot geen hinder van zou ondervinden. Vanaf de Duivense zijde zou de tunnel onder de A12 worden doorgeperst zodat er in het wegdek van de A12 zelf geen werkzaamheden behoefden plaats te vinden. Onder meer vanwege problemen in de bodemsamenstelling was verdere uitvoering van de werkzaamheden niet verantwoord.

De aannemer is vervolgens met de leverancier van de tunnelelementen gaan zoeken naar een alternatieve aanlegmethode. Tussentijds was hierover regelmatig overleg met de gemeente Duiven en de wegbeheerder van de A12, Rijkswaterstaat. De meest geschikte en de minst risicovolle oplossing was deze variant.

Open sleuf methode
Bij deze aanlegmethode wordt steeds een gedeelte van de A12 opengebroken en worden er twee rijen damwanden in de grond geslagen. De bovenzijde van deze damwanden komt ca. 1 m onder het wegdek te liggen. Hierop komt dan een soort brugdek te liggen waarop de asfaltconstructie van de A12 weer kan worden aangebracht. Als op deze wijze na deze vijf weekenden de damwanden onder de gehele breedte van de A12 zijn doorgebracht, wordt daarna vanaf de zijkanten het zand tussen de damwanden en onder het brugdek weggegraven, waarna de eigenlijke tunnel wordt aangebracht. Hiervan merkt het verkeer op de A12 dan echter niets meer.

Vijf weekenden, 24 uur per dag
Het is de bedoeling de werkzaamheden aan de A12 in vijf weekenden af te ronden, waarbij de werkzaamheden starten in het weekend van vrijdag 24 augustus. Het laatste weekend is het weekend van vrijdag 21 september.

Ieder weekend beginnen de werkzaamheden op vrijdagavond 21.00 uur en worden afgerond op maandagochtend rond 06.00 uur. Er wordt steeds 24 uur per dag in ploegen aan een wegvak gewerkt.

Verkeersmaatregelen
Omdat er steeds een ander wegvak uit de A12 wordt opengebroken, wordt het verkeer omgeleid. Dit wordt op verschillende wegen met duidelijke bebording aangegeven. In de week voorafgaand aan een weekend van werkzaamheden kunt u op de website van de gemeente Duiven en de gemeentelijke paginas in de Duivenpost - de Informeel - lezen welk wegvak het eerstvolgende weekend wordt opengebroken en welke verkeersomleidingen worden aangebracht. Bovendien wordt de regionale pers iedere week van de werkzaamheden op de hoogte gesteld.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...