Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 19-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Goedgekeurd bestemmingsplan Hoogeind, 10e partiële herziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken, ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 3 juli 2001, nr. RE2001.36816 de 10e partiële herziening van het bestemmingsplan Hoogeind hebben goedgekeurd. Deze partiële herziening heeft tot doel de agrarische bestemming van het perceel Schans 1 te wijzigen in een woonbestemming, waardoor boerderij Lentzenburg een woonbestemming krijgt en het mogelijk wordt twee nieuwe woningen te realiseren.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland en het bestemmingsplan liggen met ingang van 26 juli 2001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling AJZ/VROM, Dorpsplein 1 te Westervoort. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te s-Gravenhage. Aangezien niemand bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten, kunnen alleen belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Landinrichtingsproject Duiven-Westervoort Landinrichtingswet
Plan van Tijdelijk Gebruik oogstjaar 2001 Kennisgeving ingevolge artikel 190, vierde lid

De Landinrichtingscommissie voor de landinricht genaamd Duiven-Westervoort deelt mede, dat gedurende 14 dagen, dus van 23 juli t/m 5 augustus 2001 in het kantoor van Dienst Landelijk Gebied aan de Rosendaalsestraat 64 te Arnhem, op werkdagen, behalve op de zaterdagen, van 09.00 uur tot 10.00 uur, voor een ieder kosteloos ter inzage zal liggen het ontwerp-plan van Tijdelijk Gebruik, of een gewaarmerkt afschrift daarvan, als bedoeld in artikel 190, derde lid.

Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag, waarop de in artikel 190, derde lid bedoelde stukken ter inzage hebben gelegen (dus tot en met 19 augustus 2001) kan iedere belanghebbende gebruiksgerechtigde zijn bezwaren tegen het ontwerp-plan van tijdelijk gebruik schriftelijk bij de Landinrichtingscommissie indienen.

Adres secretariaat van de landinrichtingscommissie: Postbus 9079, 6800 ED Arnhem.

De Landinrichtingscommissie voornoemd.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, toezichthoudende ambtenaren hebben aangewezen op grond van:

* de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westervoort;
* de Wet milieubeheer (inclusief de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet luchtverontreiniging);

* de Woningwet (inclusief Bouwbesluit en Bouwverordening);
* de Brandbeveiligingsverordening.

Aanleiding voor dit besluit vormt de herziening van eerdere aanwijzingsbesluiten en de mogelijkheid om meer personen met toezicht als bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht te belasten.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester besloten de bevoegdheid tot afgifte en ondertekening van legitimatiebewijzen aan door hen aangewezen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht te mandateren aan het hoofd van de afdeling AJZ/VROM, of bij zijn afwezigheid het hoofd van de sector Grondgebied.

Het aanwijzingsbesluit en het mandaatbesluit treden in werking op 1 juli 2001 en liggen vanaf heden gedurende vier weken voor iedereen ter inzage op de afdeling AJZ/VROM van het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Westervoort. Inzage kunt u krijgen op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en s middags op afspraak van 14.00 tot 16.00 uur. Daarnaast kunt u op afspraak tijdens de openstelling op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur inzage krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.F. Verstegen, telefoon (026) 3179380.

Fietstunnel onder A12

in vijf weekenden gereed

In een tijdsbestek van vijf weekenden waarbij 24 uur per dag wordt doorgewerkt wordt de fietstunnel aan de Rivierweg onder de A12 aangelegd. Vanaf het weekend van vrijdag 24 augustus wordt ieder weekend een gedeelte van de A12 opengebroken en wordt de fietstunnel erin gelegd. Er is gekozen voor de volcontinu werkzaamheden in de weekenden om daarmee de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Enige overlast
Ondanks dat deze werkzaamheden tijdelijke afsluitingen van rijstroken tot gevolg hebben wordt getracht het doorgaande verkeer over de A12 zoveel mogelijk te ontzien. Toch dienen mensen die gebruik willen maken van de A12 rekening te houden met enige overlast. Afhankelijk van de rijstroken waarop op dat moment werkzaamheden plaatsvinden moeten toe- en afritten worden afgesloten.

Aanleg fietstunnel
De fietstunnel onder de A12 maakt onderdeel uit van capaciteitsverruimende maatregelen van de Rivierweg tussen Roelofshoeve en Nieuwgraaf. Door de aanleg van een fietstunnel die het fietspad scheidt van de openbare weg, kan de weg onder het viaduct verbreed worden met een extra rijstrook. Op die manier kan er in eenzelfde tijdsbestek meer verkeer passeren en wordt de doorstroom naar en vanaf het bedrijventerrein beter. Dat is van belang, omdat het bedrijventerrein Nieuwgraaf zeer veel verkeer aantrekt en er steeds vaker files ontstonden die tot op de afrit van de A12 reikten. Dit leidde tot gevaarlijke situaties.

Aanvankelijk was het de bedoeling de fietstunnel op zon manier onder de A12 door te brengen, dat het verkeer over de A12 er weinig tot geen hinder van zou ondervinden. Vanaf de Duivense zijde zou de tunnel onder de A12 worden doorgeperst zodat er in het wegdek van de A12 zelf geen werkzaamheden behoefden plaats te vinden. Onder meer vanwege problemen in de bodemsamenstelling was verdere uitvoering van de werkzaamheden niet verantwoord.

De aannemer is vervolgens met de leverancier van de tunnelelementen gaan zoeken naar een alternatieve aanlegmethode. Tussentijds was hierover regelmatig overleg met de gemeente Duiven en de wegbeheerder van de A12, Rijkswaterstaat. De meest geschikte en de minst risicovolle oplossing was deze variant.

Open sleuf methode
Bij deze aanlegmethode wordt steeds een gedeelte van de A12 opengebroken en worden er twee rijen damwanden in de grond geslagen. De bovenzijde van deze damwanden komt ca. 1 m onder het wegdek te liggen. Hierop komt dan een soort brugdek te liggen waarop de asfaltconstructie van de A12 weer kan worden aangebracht. Als op deze wijze na deze vijf weekenden de damwanden onder de gehele breedte van de A12 zijn doorgebracht, wordt daarna vanaf de zijkanten het zand tussen de damwanden en onder het brugdek weggegraven, waarna de eigenlijke tunnel wordt aangebracht. Hiervan merkt het verkeer op de A12 dan echter niets meer.

Vijf weekenden, 24 uur per dag
Het is de bedoeling de werkzaamheden aan de A12 in vijf weekenden af te ronden, waarbij de werkzaamheden starten in het weekend van vrijdag 24 augustus. Het laatste weekend is het weekend van vrijdag 21 september.

Ieder weekend beginnen de werkzaamheden op vrijdagavond 21.00 uur en worden afgerond op maandagochtend rond 06.00 uur. Er wordt steeds 24 uur per dag in ploegen aan een wegvak gewerkt.

Verkeersmaatregelen
Omdat er steeds een ander wegvak uit de A12 wordt opengebroken, wordt het verkeer omgeleid. Dit wordt op verschillende wegen met duidelijke bebording aangegeven. In de week voorafgaand aan een weekend van werkzaamheden kunt u op de website van de gemeente Duiven en de gemeentelijke paginas in de Duivenpost - de Informeel - lezen welk wegvak het eerstvolgende weekend wordt opengebroken en welke verkeersomleidingen worden aangebracht. Bovendien wordt de regionale pers iedere week van de werkzaamheden op de hoogte gesteld.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie