Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie onthulde EU-scorebord voor overheidssteun

Datum nieuwsfeit: 19-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

ip/01/1032

Brussel, 19 juli 2001

Commissie onthulde EU-scorebord voor overheidssteun

De Europese Commissie heeft vandaag het nieuwe scorebord voor overheidssteun onthuld. Dit scorebord is - na het register voor overheidssteun dat eerder dit jaar is opengesteld - het tweede van de beide nieuwe instrumenten die de Commissie ontwikkelt met het oog op meer transparantie op het gebied van het beleid inzake overheidssteun. Het scorebord is een informatiebron voor zowel de situatie op het gebied van overheidssteun in de EU als het lopende toezicht door de Commissie. Het scorebord is te vinden op de internetsite van het Directoraat-generaal Concurrentie
(europa.eu.int/comm/competition ), en bestaat uit vijf delen: een overzicht van de overheidssteun in de Europese Unie in de afgelopen tien jaar; een forum waarop lidstaten hun eigen beleid inzake overheidssteun kunnen presenteren; een overzicht van de naleving door de lidstaten van de regels inzake overheidssteun; tendensen in het huidige beleid inzake overheidssteun, en de gevolgen van overheidssteun voor de interne markt.

De Commissaris voor concurrentiebeleid, de heer Mario Monti, verklaarde: "Dit scorebord zal niet alleen een aanvulling bieden op de informatie die al te vinden is in het register voor overheidssteun en in de jaarlijks door de Commissie gepubliceerde overzichten van overheidssteun, maar het zal ook het proces van peer pressure versterken. Ik hoop dat het scorebord zal leiden tot een intens debat over overheidssteun in de lidstaten, maar ook tot een striktere naleving van de bestaande regels door alle betrokkenen - vooral door de lidstaten zelf. De Europese Raad van Stockholm heeft lidstaten gevraagd dat ze tegen 2003 een neerwaartse trend in hun overheidssteun ten opzichte van het BBP kunnen aantonen en dat ze de steun ombuigen naar horizontale doelstellingen van gemeenschappelijk belang, zoals regionale ontwikkeling, milieu of onderzoek. De door het scorebord gecreëerde transparantie zal bijdragen tot het bereiken van deze doelstellingen."

Het scorebord bestaat uit vijf delen: een overzicht van de overheidssteun in de Europese Unie in de afgelopen tien jaar en in het recente verleden; een forum voor lidstaten; de naleving door de lidstaten van de regels inzake overheidssteun; het huidige beleid inzake overheidssteun in de lidstaten, en de relatie overheidssteun - interne markt.

In het eerste deel van deze editie van het scorebord wordt een overzicht gegeven van uitgaven voor overheidssteun in de Unie en in elke lidstaat, uitgedrukt als percentage van het BBP. Dan worden de cijfers voor de Unie uitgesplitst naar de belangrijkste doelstellingen die ermee worden nagestreefd: steun voor horizontale doelstellingen zoals onderzoek en ontwikkeling, kleine en middelgrote ondernemingen of opleiding; landbouw- en visserijsteun; steun voor de transportsector; steun voor andere specifieke sectoren zoals steenkool, scheepsbouw of ijzer- en staalproductie, of steun voor regio's met een achterstand.

Het tweede deel bevat een rudimentaire schets van een forum voor lidstaten waar informatie te vinden zal zijn over het beleid van de lidstaten inzake overheidssteun en over de vorderingen op het gebied van transparantie. Dit forum moet ook dienen als katalysator voor de discussie tussen lidstaten.

Hoe goed lidstaten erin slagen de regels inzake overheidssteun na te leven, wordt in het derde deel behandeld. Zodoende kunnen problemen worden opgespoord en kan worden aangegeven waar eventueel verbeteringen nodig zijn. Dit deel bevat ook informatie over de terugvordering van onrechtmatig toegekende overheidssteun.

Om na te kunnen gaan voor welke terreinen het in de toekomst wenselijk is dat de Commissie initiatieven neemt voor regelgeving inzake overheidssteun, wordt in het vierde deel van het scorebord belicht welke bedragen de lidstaten besteden aan steun voor de uiteenlopende doelstellingen en specifieke sectoren. De lidstaten worden aangemoedigd om bepaalde uitgaventrends en -patronen te bespreken en zich te vergewissen van de impact ervan op de werking van de interne markt.

In het laatste deel van het scorebord wordt gepoogd een discussie op gang te brengen over de verhouding tussen de situatie zoals die zich op het gebied van overheidssteun in de lidstaten voordoet nà het toezicht door de Commissie, de werking van de interne markt en het welslagen van het economische hervormingsproces. Zodoende gaat het scorebord verder dan louter concurrentievraagstukken.

Evolutie voor de toekomst

Het scorebord zal geleidelijk worden uitgebouwd, in antwoord op de behoeften van de verschillende, toekomstige gebruikersgroepen. Het zal opgebouwd zijn rond een kern van indicatoren die mettertijd een beeld zullen geven van de beleidsverschuivingen en de uitgavepatronen op het gebied van overheidssteun. Deze kernindicatoren zullen in iedere nieuwe editie van het scorebord vergezeld gaan van een stel andere indicatoren die zullen dienen om bepaalde thema's verder uit te diepen. Het scorebord biedt ook toegevoegde waarde voor andere documenten van de Commissie, met name de voorstellen voor globale economische richtsnoeren, structurele indicatoren en benchmarking van het ondernemingenbeleid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie