Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake Identificatie & Registratie van runderen

Datum nieuwsfeit: 20-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2001/2280
datum
20-07-2001

onderwerp
Voortgang I&R
TRC 2001/7343 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In vervolg op de laatste voortgangsrapportage van 30 juni 2000 (kenmerk VVM. 2000/1642) informeer ik u hierbij over de voortgang van het verbeteringstraject Identificatie & Registratie van runderen (I&R Rund). In mijn laatste voortgangsrapportage heb ik u bericht dat een onafhankelijk I&R-bureau zou worden opgericht en dat wordt gewerkt aan de nieuwbouw van het I&R-systeem. In deze brief zal ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot I&R van dieren in het algemeen en I&R Rund in het bijzonder. Om de ontwikkelingen goed te kunnen plaatsen, zal ik eerst een overzicht geven van de gebeurtenissen die tot deze ontwikkelingen hebben geleid. Vervolgens zal ik u informeren over de voornemens met betrekking tot de toekomst van I&R van dieren.

up

datum
20-07-2001

kenmerk
VVM. 2001/2280

bijlage

I Terugblik

Audit I&R Rund
Een sluitende Identificatie en Registratie van runderen (I&R Rund) is een onmisbare pijler onder de gezondheidsbewaking van de Nederlandse rundveestapel. Een adequaat identificatie- en registratiesysteem zou ervoor moeten zorgen dat elk rund gedurende zijn hele leven traceerbaar is.

Uit een door Price Waterhouse Cooperse (PWC) uitgevoerde audit is een aantal knelpunten naar voren gekomen, zoals aangegeven door de staatssecretaris van LNV bij brief d.d. 28 april 1999, (Kamerstukken II, 1998-199, 26200-XIV, nr. 54).
In het rapport van PWC wordt een aantal technische aanbevelingen en een aantal aanbevelingen voor de bestuurlijke organisatie gedaan, zowel voor de korte als de lange termijn.
De belangrijkste aanbevelingen van PWC hebben betrekking op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen LNV en het Productschap voor Vee en Vlees en de ontvlechting van publieke en private taken. Als technische maatregel voor de lange termijn is onder meer aanbevolen om te starten met een verbeterprogramma voor het I&R Rund-systeem en aanpassing van de regelgeving daaromtrent.
In de eerdergenoemde brief van 28 april 1999 is de Kamer ook geïnformeerd over de aanbevelingen en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen.

Protocol LNV - PVV
Ter uitvoering van de aanbevelingen uit de audit is, in overleg met de sector, gewerkt aan een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van LNV en het Productschap voor Vee en Vlees (PVV). Alle afspraken daaromtrent zijn vastgelegd in een protocol tussen LNV en PVV, getekend op 28 september 1999.

Ontvlechting
Tegelijkertijd is door PWC een onderzoek verricht naar mogelijke opties voor het instellen van een onafhankelijk identificatie- en registratiebureau.
De resultaten van het onderzoek, die op 17 december 1999 zijn gepubliceerd, hebben geleid tot de oprichting van een onafhankelijk I&R-bureau runderen en daarmee tot een stap in de richting van de ontvlechting van publieke en private taken. Het I&R-bureau runderen is ondergebracht bij de Stichting I&R-bureau runderen en wordt aangestuurd door het PVV. Doel van de op 28 november 2000 opgerichte stichting, is een adequate en betrouwbare uitvoering van taken met betrekking tot de Identificatie en Registratie van Runderen volgens de geldende Europese en nationale regelgeving, zoals opgedragen door het PVV.
De ontvlechting heeft niet alleen betrekking op de afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inclusief informatiestromen tussen het I&R-bureau en derden (waaronder de GD en de veeverbeteringsorganisaties), maar ook op de ontvlechting van systemen, de database met I&R-data, gezondheidsstatussen en zelf-controlestatussen).
In verband met de overdracht van de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot I&R-runderen zijn tussen het PVV, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de stuurgroep I&R afspraken gemaakt, die zijn neergelegd in een Intentieverklaring.
Over de oprichting van het I&R-bureau runderen heb ik u geïnformeerd in de voortgangsrapportage van 30 juni 2000.

Nieuwbouw
In navolging van de eerder uitgevoerde audit, zijn voor de lange termijn in het rapport met name aanbevelingen gedaan met betrekking tot de nieuwbouw van het I&R-automatiseringssysteem. Over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw van het I&R-systeem is de Kamer eveneens geïnformeerd bij, reeds genoemde, brief d.d. 30 juni 2000.
Daarin heb ik de Kamer medegedeeld dat het traject naar de nieuwbouw van het I&R-systeem zal worden verdeeld in een drietal fases, te weten: fase van de informatieanalyse, ontwerpfase en implementatiefase. Ter voorbereiding daarvan is een projectdefinitie opgesteld, waarin is aangegeven hoe het te ontwikkelen I&R-rundsysteem kan worden gerealiseerd. Naar aanleiding daarvan opgekomen vragen hebben geleid tot een aanvulling op de projectdefinitie die in februari 2001 is opgeleverd.

II Huidige stand van zaken

Beëindiging medebewind PVV
In verband met het belang voor de volksgezondheid en de bestrijding van dierziekten en mijn verantwoordelijkheid voor een adequaat functionerend I&R-systeem, heb ik besloten, op basis van verschillende onderzoeksresultaten, het medebewind inzake I&R van alle diersectoren van het PVV te beëindigen uiterlijk per 1 januari 2002. De recente ontwikkelingen op het gebied van BSE en MKZ onderstrepen eens te meer het belang van een adequaat functionerend I&R-stelsel. Deze ontwikkelingen hebben mij gesterkt in mijn overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor een goed functionerend I&R-stelsel bij de centrale overheid dient te worden ondergebracht.

Het beëindigen van het medebewind inzake I&R past bovendien binnen mijn ICT-beleid dat ik langs twee lijnen wil aanpakken: 1. Het vernieuwen van communicatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties met behulp van toepassing van ICT, met als belangrijkste speerpunt de inrichting van het LNV-loket; 2. Het verbeteren van het beleids- en uitvoeringsproces door het versterken van de informatiepositie en het gegevensgebruik van het departement, met als belangrijkste speerpunt het inrichten en koppelen van basisregistraties, waaronder de basisregistratie voor dieren (I&R-systemen).

Ter formalisering van de beëindiging van het medebewind zullen de verordeningen van het PVV omgezet worden in ministeriële regelingen op grond van het Besluit identificatie en registratie van dieren. Laatstbedoelde algemene maatregel van bestuur is gebaseerd op de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.

Voor de goede orde zij opgemerkt dat het PVV voor de uitvoeringstaken I&R tot de feitelijke overgang van de I&R-taken haar eigen verantwoordelijkheid behoudt.

Een zogenaamde taskforce zal de overgang in goed overleg met alle betrokken diensten van LNV, het PVV en het landbouwbedrijfsleven voortvarend ter hand nemen.

Stichting I&R-bureau runderen
De beëindiging van het medebewind heeft tot gevolg dat voor de Stichting I&R-bureau runderen, die opgericht was om een heldere verdeling van verantwoordelijkheden te realiseren en een scheiding tussen publieke en private taken aan te brengen, in de nieuwe situatie geen plaats meer is. Gelet op de reeds aangegane verplichtingen van de Stichting I&R-bureau runderen (zoals reeds gesloten arbeidscontracten met gekwalificeerde werknemers en verplichtingen in verband met huisvesting) en de korte termijn waarbinnen de overgang gerealiseerd moet zijn, wil ik het I&R-bureau vooralsnog in stand laten, onder de voorwaarde dat de eindzeggenschap bij LNV komt te liggen. Teneinde te bewerkstelligen dat de eindzeggenschap over het I&R-bureau bij LNV komt te liggen, zal ik passende maatregelen treffen. Ik streef ernaar de bij het I&R-bureau ondergebracht I&R-activiteiten zo snel mogelijk onder te brengen bij mijn departement.

III Toekomst

Nieuwbouw
Naast de overgang van I&R-taken, zal ook (verder) gewerkt worden aan de nieuwbouw van het I&R-stelsel. Benadrukt wordt dat het hier gehanteerde begrip nieuwbouw niet beperkt is tot realisatie van een nieuw geautomatiseerd I&R-systeem.
Nieuwbouw is hier ruimer bedoeld en omvat tevens aanvulling en aanpassing van regelgeving, verbetering van de opzet van het controle- en sanctiebeleid, alsmede het verder inrichten van de bestuurlijke omgeving. Vandaar dat hier doelbewust de term 'I&R-stelsel' wordt gehanteerd.

Rekening houdend met het feit dat I&R betrekking heeft op diverse diersectoren, waarvoor deels andere regels gelden, is het omwille van de rechtszekerheid, eenvoud en overzichtelijkheid, wenselijk te streven naar harmonisatie. Bij de voorziene nieuwbouw van een samenhangend I&R-stelsel is de harmonisatiegedachte dan ook inbegrepen.

Aangezien de nieuwbouw van het I&R-stelsel niet voor alle diersectoren tegelijkertijd gerealiseerd kan worden, wordt prioriteit gegeven aan de sector runderen en aan de sector schapen en geiten. Prioritering van de sector runderen heeft te maken met de al lopende ontwikkelingen in het kader van I&R-Rund op het gebied van onder meer onderzoek en ontvlechting en de risico's die verbonden zijn aan een eventuele BSE-uitbraak. Ook voor schapen en geiten geldt dat het risico van uitbraak en verspreiding van uiterst besmettelijke veterinaire ziekten, zoals MKZ, mede door middel van een waterdicht I&R-stelsel zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
Dat neemt overigens niet weg dat er tevens activiteiten plaatsvinden ten behoeve van de andere diersectoren.

Positionering geautomatiseerde systemen
De vraag is bij welk organisatieonderdeel de uit het nieuwbouwtraject voortvloeiende geautomatiseerde systemen in beheer zullen worden gegeven. In deze is het belangrijk te bedenken dat de I&R-systemen in feite basisregistraties voor dieren zijn, waaruit diverse LNV-onderdelen hun gegevens moeten kunnen halen teneinde hun taken te kunnen vervullen. In verband daarmee wordt aangesloten bij de inrichting van de, in het kader van mijn ICT-beleid, voorziene basisregistraties inzake relaties, percelen en dieren. De hiervoor ingestelde Dienst Basisregistraties is dan ook het beoogde organisatieonderdeel van LNV, waar de I&R-systemen uiteindelijk zullen worden ondergebracht.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...